pageupdate 15-11-2000

Matriarchaat en ander discriminerend ongenoegen


Matriarchaat

Aan : Volkskrant
Deventer; 28 november 1996
INGEZONDEN geplaatst

Aukje Nauta vraagt zich op 27 november af waarom er zo weinig mannen reageren op het vraagstuk van de opvoedingsverantwoordelijkheid.
Nu dat is simpel; dat lijkt maar zo. Vaders komen niet aan het woord, niet alleen in de volkskrant niet; er zijn ook legio onderzoeken waar als het om opvoeding gaat slechts moeders als respondent worden genomen.
Opvoeding en kinderen is een matriarchaal bolwerk waar mannen slechts met moeite tot door kunnen dringen. En niet zozeer omdat ze emotioneel daar niet geschikt voor zouden zijn (soms is dat ook het geval) maar vooral omdat dat niet wordt geaksepteerd, noch op individueel noch op maatschappelijk vlak.
Op juridisch nivo is er zelfs sprake van regelrechte vaderschapsdiskriminatie. Ik beschik over vele voorbeelden. Als de Volkskrant deze , politiek niet correkte, brief deze keer plaatst wil ik bij volgende gelegenheid dat nog wel eens de moeite doen het allemaal nog een keer haarfijn uitleggen.
Joep Zander

Bijstandsvaders

Aan :NRC/volkskrant ingezonden brieven (grotendeels geplaatst in de volkskrant

Deventer; 19 januari 1997
In het licht van de heftige diskussies over opvoedingsgeld voor ouders en de besteding van kapitale belastingmeevallers zou het misschien wel aardig zijn even te denken aan die ouders die financieel het meest in de verdrukking zitten. Dat zijn niet alleenstaande bijstandmoeders
maar alleenstaande bijstandvaders.
Als bijstandvaders het gezag over hun kinderen hebben zijn ze er relatief goed van af, al schijnen ze in het dagelijks woordgebruik niet te bestaan. Erg beroerd wordt het als ze slechts een omgangsregeling hebben (ze hadden bijvoorbeeld geen werk omdat ze de zorg voor de kinderen hadden die hen door de moeder is afgenomen, of omdat ze in de strijd om hun kind het recht te geven hun vader te zien, hun werk zijn verloren).
Hoe meer deze vaders hun kinderen willen zien, hoe omvangrijker de omgangsregeling, hoe onmogelijker hun financiele positie wordt. Immers de sociale diensten houden in de regel (als er uitzonderingen zíjn kunnen die zich dan even melden ?) geen rekening met de extra kosten die zo'n vader moet maken.
Die kosten kunnen extra hoog oplopen als die vader ook nog verplicht is de kinderen van de andere kant van Nederland op te halen.
Overigens zou ik zelf desondanks wénsen dat ik bij deze bijstandsvaders zou horen, en mijn kind zou kunnen verzorgen, althans normaal zien.

Joep Zander

Reaktie

Sexediscriminatie 1

Aan : Hoofd van de griffie rechtbank Zwolle.
Betreft : klacht overtreding grondwet artikel 1 door uw Rechtbank
Deventer; 11 maart 1997

Geachte heer;

Aangezien er verschillende rechtsopvattingen blijken te bestaan over de juridische positie van de griffie en de verantwoordelijkheid voor administratieve bescheidenen van rechtbanken verzoek ik u, indien u van mening bent dat in deze genoemde klachten aan de president van de rechtbank moeten worden gericht, dat met voldoende juridisch onderbouwde argumentatie schriftelijk aan mij te laten weten, en ook overigens deze klacht met spoed op de bestemde plek te deponeren. Overigens maak ik er u op attent dat klachten tegen de griffie ten aanzien van dit soort zaken wel door de ombudsman in behandeling worden genomen.

Bijgevoegd treft u aan een afschrift aan van een formulier van uw griffie rechtbank Zwolle. Dit formulier heeft van u de naam "referteformulier" meegekregen.
Uit dit formulier blijkt dat uw bijzondere vooringenomenheid naar de gezagsposities van ouders. U heeft het niet denkbaar gevonden dat een vader (man) gezamenlijk gezag wil en
de moeder (vrouw) zich daarmee akkoord verklaart. Dit geeft op heldere wijze weer dat u de gezagsposities diskrimineert naar sekse. Een en ander komt naar mijn overtuiging ook tot uiting in de rest van de dagelijkse praktijk van de rechters en griffiers van de familiekamer.

In ieder geval dien ik op grond van bovengemeld formulier een klacht in wegens schending van de grondwet artikel 1; sexediscriminatie.
Hert komt mij voor dat een en ander ook gevolgen heeft voor de afhandeling van de beroepszaak die hier loopt, waarin ik als verzoekende partij ben betrokken. Ik vraag mij af of ik de rechtbank in deze zal moeten wraken.
Na afhandeling van de klacht door u kan ik overwegen naar de nationale ombudsman te stappen. Tegelijk met de indiening bij u zal ik mijn klacht voorleggen bij de Commissie Gelijke Behandeling.

Ik verzoek u ambtshalve feitelijke en klaarblijkelijke onjuistheden ten aanzien van namen en wetsartikelen in deze brief te korrigeren.
Hoogachtend ;
Joep Zander

top homepage . colofon. tips & citaat van de maand. mail ons. laatste nieuws