Het zál vaders een zorg zijn; klik hier voor home en inhoudsopgave klik hier voor dossierindex Ouderverstotingssyndroom
 • verdrag inzake de rechten van het kind
 • dossier:het belang van het kind

  Discussie over de "Rechten van het kind" Utrecht 8-11-00

  Voordiscussie

  Discussiebijdrage Joep Zander

   

  De rechten van het kind zijn enkele malen opgevoerd in standpunten van het platform. Dit betreft bijvoorbeeld de standpunten over naamswijziging en erkenning die door ondergetekende zijn geconcipieerd. Met name bij deze twee punten blijkt duidelijk en expliciet dat de Nederlandse wetgever geen boodschap heeft aan de belangen van het kind. Niet als die strijdig zijn met de belangen van de moeder (erkenning) en al helemaal niet als die strijdig zijn met de belangen van de bureaucratie.

  In de discussie met de Landelijk directeur Raad voor de Kinderbescherming bleek dat toen eenmaal helder op tafel lag dat naamswijziging na scheiding strijdig is met de belangen en de rechten van het kind de raad dit standpunt op zich onderschreef maar geen publieke actie daarop wilde ondernemen vanwege het dogma der ambtelijke gehoorzaamheid. Wij stelden dat de missie van de raad niet de ambtelijke verantwoordelijkheid is maar de belangen van het kind e.d.

  De reactie daarop was weer dat ambtelijke gehoorzaamheid en belangen van het kind samen zouden vallen.

  Deze situatie is tekenend voor de positie van de rechten van het kind. De belangen van het kind zijn onderworpen aan de in de praktijk veel zwaarder wegende belangen van bijvoorbeeld de ambtelijke bureaucratie. De rechten van het kind worden in de praktijk overgeslagen en vergeten.

  De rechten van het kind hebben geen afdwingbare status. Het actiecomité stop omgangsonrecht bepleit voor haar volgende op de politiek gerichte actie een wettelijke status voor de Rechten van het Kind. Niet dat het veel zal helpen, maar misschien maakt het iets duidelijk.

  Een deel van het papieren verhaal heeft helaas zoals dikwijls tot doel de praktijk te camoufleren die er haaks op staat. Ook breder gezien zijn de rechten van het kind mijns inziens nog niet zo massaal geschonden als sinds de ondertekening van het verdrag van de rechten van het kind.

  Er is een fundamenteel probleem ten aanzien van het verschil tussen theorie en praktijk. Deze trekt zijn sporen ook in de interne discussie in het platform waar mensen beginnen te sputteren als de integriteit van de instituten ter sprake wordt gebracht. Het is van belang goed onder ogen te zien dat we als we voor belangen van kinderen opkomen we moeten vechten tegen andere bureaucratische belangen. Dit zijn geen integere belangen. We krijgen het gelijk helaas niet op grond van een argument alleen. In dit licht trekt de positie van de raad voor de kinderbescherming op bijzondere wijze de aandacht.

  Joep Zander 6-11-00


  reactie Peter Prinsen:
  Het belang van het kind, wat is dat?
  Het belang van het kind is dat wat Joep Zander in het belang van het kind acht.
  Het is geen toeval dat wat Joep Zander in het belang van het kind acht ikzelf ook in het belang van het kind acht. Daarover ben ik het met Joep roerend eens. Maar ja, wie is Joep Zander, wie ben ik?

  Met enkele bij elkaar geharkte uitspraken of teksten, met potjeslatijn over het Belang van het Kind schieten we niet op. Beginselen en methodologie, daar gaat het om.

  Weg met het belang van het kind!
  Dat is het probleem met het Belang van het Kind: we komen er niet verder mee, sterker nog, we snijden ons er mee in de vingers, het is een gevaarlijke valstrik. Immers, als we toestaan dat onze mening over het belang van het kind relevant is, dan moeten we toestaan dat de mening van autoriteiten over het belang van het kind eveneens relevant is. En op deze manier helpen we zelf om de willekeur in stand te houden. Over en weer betichten ouders en Overheid elkaar vervolgens in de tweede graad: wat de ander als belang van het kind probeert te slijten is in wezen een verkapt eigen belang: ouders betichten de autoriteiten dat het ze om hun baantjes gaat, autoriteiten doen alsof het de ouders om de macht gaat.

  Het belang van het kind is onbruikbaar als "materieel" toetsingsinstrument. Het is slechts toelaatbaar als "formeel" toetsingsinstrument.

  Materiele toetsing:

  Het is in het belang van het kind om met beide ouders om te gaan, want wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat kinderen met twee ouders het verder schoppen dan kinderen met slechts een ouder. Welnee, zeggen anderen, er is ander wetenschappelijk onderzoek dat uitwijst dat kinderen met een ouder veel gelukkeiger zijn dan kinderen met twee ouders.
  Met deze materiele argumentatie komen we geen steek verder.

  Formele toetsing: Artikel 9 vanhet Verdrag inzake de Rechten van het kind zegt dat Staten waarborgen dat kind en ouder niet onvrijwillig worden gescheiden, tenzij de autoriteiten beslissen dat deze scheiding noodzakelijk is. Noodzakelijk in het belang van de landsverdediging (kindsoldaten)? Ho ho, nee nee, noodzakelijk in het een of ander belang van het kind zelf.
  Deze formele argumentatie levert een bruikbaar criterium op om een bij verdrag erkende overheidsbevoegdheid te begrenzen.

  De rechten van het kind, wat zijn dat?
  Met de rechten van het kind, aangezwengeld door het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, gaat het op onheilspellende wijze dezelfde kant op als met het beruchte Belang van het Kind.

  Rechtsbescherming.
  Het IVRK is naar zijn aard een mensenrechtenverdrag.Een mensenrechtenverdrag is primair een verdrag dat beoogt aan de mens (in dit geval het kind) rechtsbescherming te bieden tegen de overheid (geen kindsoldaten, geen kinderarbeid, geen staatsinmenging in opvoedingszaken).

  Instrumentaliteit De autoriteiten blijken echter, sinds het IVRK is geratificeerd door Nederland, alleen maar symposia te organiseren waarop het IVRK instrumenteel wordt uitgelegd. Hulpverleners willen meer geld om kinderen te beschermen tegen de ouders die als potentiele bedreigers van de kinderen worden gezien.

  Pas op voor de Rechten van het Kind! Ook hier zien we dus dat het oppassen geblazen is. Probeer niet om natuurrechtelijke beginselen te verkopen als afdwingbare rechten van het kind in eng-juridische zin. Daarmee erken je de geldigheid van het beroep van de autoriteiten op afdwingbare rechten van het kind, gericht tegen de ouders. Dat leidt tot willekeur en ondergraaft de rechtsbescherming van het Verdrag.

  Zie het verdrag inzake de Rechten van het Kind als een uitdrukking van de hoogheid en respectabiliteit van natuurlijke beginselen. Alle Overheidsingrijpen dat een inbreuk op maakt op die natuurlijke beginselen moet een uitzondering blijven, die alleen maar gerechtvaardigd is indien het echt niet anders kan, indien het noodzakelijk is in het belang van het kind.

  Peter Prinsen.


  Het belang van de moeder of het belang van de ambtelijke gehoorzaamheid kan nooit ingepast worden binnen de term belang van het kind ), ook niet op meta-begripsniveau. Deze belangen kunnen in theorie elkaar natuurlijk wel overlappen. Dit is een tamelijk objectieve constatering die niets met mijn subjectiviteit of intersubjectiviteit te maken heeft. Zelfs de Kinderbescherming begreep dat.

  Verklaring van Langeac: "The interests of the child will not be viewed as a pre-defined and separate entity from that of parents and family or as something to be defined by the public authorities or professionals. Parents will act as the medium for interpreting the interests of their children except in extreme cases of individual abuse or parental incapacity."

  Voor het overige ben ik het uiteraard met Peter Prinsen eens.

  Joep Zander

  site-zoekmachine home en inhoudsopgave site het zál vaders een zorg zijn colofon- tips & citaat- mail- links dossier stalking dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier wetenschap en vaderschap dossier rechterlijke macht dossier feminismekritiek
  Last Updated http://vaderseenzorg.nl/kindrecht.html : zie ook de andere pagina's