Het zál vaders een zorg zijn

Reactie Joep Zander op het standpunt van Leefbaar Nederland ten aanzien van omgangsrecht gezag en emancipatie


Voor de standpunten van LN heb ik van de tekst "standpunt omgangsrecht"") op de site van LN en het standpunt van Fred Teeven zoals verwoord op de site www.emancipatie.nl; lijsttrekkersdebat) kennis genomen.

Het is voor het eerst dat een politieke partij voor de verkiezingen een uitgewerkt standpunt over omgang en gezag publiceert. Dit is op zich zeer bewonderenswaardig. Bovendien gaat het om een redelijk goed onderbouwd en uitgewerkt standpunt. In grote lijjnen kiest LN voor paradoxale toewijzing van verblijfplaats ( die ouder die het contact van het kind met de andere ouder frustreert verliest het hoofdverblijf van het kind), verplichte bemiddeling en afschaffen van de dubieuze ontzeggingsgronden. Ik verwijs hier verder naar de tekst zelf.

 

Op de volgende punten heb ik kritiek;

1. De positie van het recht.

Ik vind dat LN daar dubbel over doet ( niet de enige). Aan de ene kant wordt beweerd dat omgangsrecht helaas een zuiver juridische zaak is geworden ( juist niet lijkt me). Aan de andere kant heeft men het over de rechten van het kind. Rechten zijn nu eenmaal juridische posities die per saldo langs rechtswegen worden gehandhaafd. Het recht moet, dunkt me, zijn funktie behouden. Het recht kan natuurlijk an sich geen emotionele problemen oplossen maar kan wel de grenzen aanduiden waarbinnen mensen hun emoties mogen uiten. Niet over de hoofden van kinderen dus. De kwaliteit van de rechtspraak moet omhoog. Het recht moet losgeweekt worden van de subjectieve, intuitieve emotioneel gestuurde logica die nu in het familierecht heerst. De rechterlijke macht moet weer een democratische macht worden die haar plaats kent in de trias politica. Dus juist meer recht....maar minder rechers/rechtspraak.

Ik denk dat een oplossing niet goed kan worden bereikt als ook niet de kwaliteit van het familierecht omhoog gaat en er een parlementaire enquete komt naar het geknoei nu en in het verleden (geen openbaarheid, belangenverstrengeling, chantage, keiharde leugens door rechters en kinderbeschermers, geen funktionerend klachtrecht rechterlijke macht en kinderbescherming).

Hoewel LN niet pleit voor handhaving via het strafrecht zal het duidelijk zijn dat als bijvoorbeeld de hoofdverblijfplaats paradoxaal gewijzigd is en de -inmiddels- niet hoofdverblijvende ouder het kind bij zich houdt er een aantal artikelen in ons strafrecht staan die daarop zullen moeten worden toegepast. Ook nu is geestelijke kindermishandeling overigens vervolgbaar. Als het openbaar ministerie maar zou willen zou op grond hiervan menige moeder (vader) op tamelijke objectieve en makkelijk vast te stellen gronden vervolgd kunnen worden.

2.Bemiddeling

LN plei voor verplichte bemiddeling. Ik vind bemiddeling in de regel een prima oplossing. Ik denk alleen dat je het anders moet benaderen. Je moet mensen niet direct maar indirect daartoe dwingen. Of beter gezegd je moet bepaalde mensen niet systematisch de mogelijkheid ontnemen om eens in de spiegel te kijken door ze een vals gelijk te geven in juridische procedures waar leugens worden gelegitimeerd. Als de rechter de grenzen stelt zullen de ouders die daar niet mee kunnen leven vanzelf hulp zoeken. Het lijkt me in beperkte mate juist dat als een ouder bemiddeling wil de ander daaraan mee zal moeten werken in het belang van de kinderen. Het lijkt me echter niet dat de gang naar de rechter alleen via de bemiddelaar loopt. Ik denk wel dat de rechter bevoegd zou kunnen zijn in een aantal gevallen een verzioek van een ouder niet ontvankelijk te verklaren op grond van klaarblijkelijke mogelijkheden om het conflicthartsconflict op een andere manier op te lossen. Het lijkt me, ook in algemeen juridische zin, een verkeerd precedent als zo algemeen een rechtsgang wordt geblokkeerd.

Verder los je het stuitende gebrek aan kwaliteit bij bemiddelaars niet op door klachtenprocedures en kwaliteitsnormen. Wellicht wel door een aspect van gereguleerde vrije keuze en goede opleiding.

Er bestaan een hoop bemiddelaars met vooroordelen tegen vaders bijvoorbeeld. Daar moet expliciet wat aan worden gedaan. Mannen hebben rechten en plichten net als vrouwen. Zoals gemeld op www. emancipatie is LN voor gelijke behandeling in deze zin. Daar is een cultuuromslag voor nodig en een afscheid van het politiek-correcte denken. Klachtencommissies zijn helaas behept met dezelfde vooroordelen.

3.Discriminatie

De meest verbazingwekkende discriminatie van vaders is verwoord in het huidige wetsartikel over erkenning. Geheel tegen de bepalingen in het verdrag van de rechten van het kind staat daar in feite dat het belang van de moeder voorgaat op dat van het kind als het gaat om het uitsluiten van de vader. Als moeders geen toestemming geven of er geen ruimte voor voelen kunnen vaders hun kinderen in vele gevallen niet erkennnen en staan daardoor niet eens als vader bekend. Daarover staat nog niets in de standpuntbepaling van LN.

4.Voorzieningen

LN pleit voor heroprichten van rutgershuizen en vrouwencentra en wil dus op het punt van de emancipatie ( van met name allochtonen) voortgezette overheidsbemoeienis). Als er dan toch overheidsbemoeienis moet zijn waarom dan geen vader-en-kindcentra om de achtergestelde positie van vaders te attaqueren. Niet alleen vrouwen hebben recht op gelijke behandeling en gelijke rechten; mannen ook. Vaders zijn als het om zorg gaat de zwakke groep. Ik heb het hier uiteraard niet over omgangshuizen. LN is hier terecht tegen. De opmerkingen van LN op emancipatie.nl zijn wat verbloemd weergegeven. Bedoelt LN nou wel of niet dat ook mannen rechten hebben (als het om zorgtaken gaat bijvoorbeeld)? Wat steekt er achter het wat moeizame gebruik van de, veel misbruikte, term "gender"?

5. Autonomie

Onbegrijpelijk vind ik het standpunt van LN dat je eerst moet hebben samengewoond om recht op gezamenlijk gezag te verkrijgen. In een tijd waar zelfs het huwelijk niet meer tot verplicht samenwonen leidt een onbegrijpelijk standpunt. Misschien denkt LN dat vaders alleen in de gevarenzone komen als ze op zo'n manier van hun partner scheiden. Autonoom vaderschap is echter zowel binnen als buiten huwelijk of samenwoning, een bedreigde positie.

Autonoom hier in de zin van een gezonde driehoeksrelatie moeder-vader en kind zonder dat de relatie van de vader via de moeder wordt bemiddeld.

Op dit punt valt het emancipatiestreven als het goed is samen met het streven naar recht van kinderen op omgang met beide ouders.

Er valt nog veel meer te zeggen over het onderwerp maar daarvoor verwijs ik graag naar de site https://vaderseenzorg.nl. Daar bevindt zich ook de kieswijzer voor vaders.

Strafblad

PS:Ik ben inderdaad vergeten de kritiek op de omgangsontzegging bij aangifte en strafblad in de reactie op te nemen. Ik had die kritiek eerder wel naar LN geformuleerd. Mijn standpunt is als volgt ( en ik zal dit alsnog op de betreffende pagina weergeven):

Omgangsontzegging mag niet bestaan ook niet als er een strafblad is. Het enige dat blijft bestaan is ontzegging en ontzetting uit het gezag op gronden die daarvoor nu al in het wetboek staan eventueel aangevuld met de expliciete grond frustratie van het contact met de andere ouder. In de praktijk zal dit moeten betekenen dat als er sprake is van strafbare feiten die het kind direct en ernstig (bijvoorbeeld incest) raken er enige tijd geen of beperkt (bijv begeleid) sprake kan zijn van kontakt tussen die ouder en het kind. Als er een aangifte is zal er binnen een pak weg 48 uur moeten worden bekeken of die aangifte mogelijkerwijs zal kunnen leiden tot een vervolging. In die 48 uur kan het contact worden opgeschort. Is er blijkbaar sprake van een serieus te nemen aangifte dan zal een spoedonderzoek dienen plaats te hebben. De contacten kunnen dan worden beperkt (meestal onder begeleiding plaatsvinden). Valse aangifte dient in geval van betrokkenheid van kinderen verzwaard strafbaar te zijn. Verder verwijs ik graag naar wat erover is beschreven in de verklaring van Langeac (https://vaderseenzorg.nl/langeac.html)

Meer vader voor het kind!!

 

Joep Zander

Pedagoog

joep.nl.nu
home site het zál vaders een zorg zijn inhoudsopgave colofon tips & citaat mail links site zoekmachine en surftips dossier stalking dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming

Last Updated http://vaderseenzorg.nl/reactie-ln.html : zie ook de andere pagina's