pappa.nl.nu: Het zál vaders een zorg zijn Rechter+senator Quik-Schuijt
stippelt de weg uit hoe rechters zich aan de wet kunnen onttrekken

brief Wouter Hanhart


kinderrechter Quik-Schuijt
 • Inleiding over de discriminerende vooroordelen van Quik-Schuijt
 • Zie hierover.....
 • zie ook het wikipedialemma

  kunst joep ook over moederenkindmythe Aan de Heer Bob Ruers,
  Voorzitter van de Kandidatencommissie
  van de Socialistische Partij.

  Met CC… naar Harry van Bommel (SP) en een aantal ouders die zich door de jaren heen o.a. hebben ingezet voor een gelijkwaardig ouderschap na scheiding.

  Betreft: Kandidaatstelling mr. A.C. Quik-Schuijt, Kinderechter, voor de functie van Eerste Kamerlid van de SP

  Amsterdam, 4 april 2007,

  Geachte heer Reurs,

  Hierbij verzoek ik u mevr. mr. A.C. Quik-Schuijt voor de functie van Eerste Kamerlid van de SP van de kandidatenlijst te verwijderen.

  De relevante argumenten hiervoor zijn tweeledig: Geen dubbelfunctie in Trias Politica en opvattingen van Quik-Schuijt staan tegenover die van de SP:

  1. De Rechterlijke macht is een onafhankelijke instantie, zijn moet echter wel gecontroleerd kunnen worden. Wil de Trias Politica kunnen functioneren, kunnen het niet de rechters zijn, die met een andere pet op zichzelf controleren.

  2. Mevrouw Quik-Schuijt heeft door de jaren heen zowel publiekelijk als binnen de werkgroep Kinderrechters van de NVvR (Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, zij is lid vanaf 1979 en is een tijd lang Secretaris geweest) als kinderrechter de volgende standpunten gehuldigd, uitgedragen en toegepast:

  a. Gelijkwaardig ouderschap is niet haalbaar. Zij vindt dat kinderen 100% afhankelijk zijn van moeders. Daarmee wordt tegelijkertijd bedoeld, maar niet uitgesproken: kinderen zijn niet afhankelijk van vaders. In het kader van een dispuut over de dagelijkse zorg voor kinderen wordt deze in de rechtbank op basis van deze stellingname in het voordeel van moeders beslist. Omdat ze moeder zijn. En omdat volgens de wet een dergelijke stellingname niet kan (het is nog altijd de wet die de norm stelt en niet een moeder omdat ze moeder is) hebben zij en andere rechters hier ook jarenlang naar buiten toe omheen gedraaid. Alleen niet in de rechterlijke vonnissen. Daar liepen vaders met lege handen weg. De SP staat momenteel voor gelijkwaardig ouderschap, wat inhoudt dat kinderen zowel bij hun moeder als bij hun vader horen, in plaats van selectief alleen bij moeders. Ik heb nog geen andere geluiden van mevr. Quik-Schuijt gehoord. Zij stelt zich daarmee lijnrecht tegenover het standpunt van de SP op.

  b. Een rechtelijke uitspraak waarbij een vader een omgangsregeling toegewezen krijgt is niets waard als een moeder niet mee wil werken aan een omgangsregeling. Het is volgens haar niet meer waard dan een papiertje wat je kunt inlijsten en boven je bed kan hangen (Zie bijlage: FJR-1992-2 Ouder, kind en omgang - Mr. P.J.Prinsen).

  De betekenis van deze standpunten is:

  a. Kinderen horen bij de moeder en NIET bij de vader. Geschillen m.b.t. de opvoeding en de woonplaats en omgangsregeling worden dan ook ten faveure van moeder beslist. Omdat ze moeder is, want kinderen horen 100% bij de moeder. (als vader is het een niet te bevatte stelling en ervaring dat deze gedachte gemeengoed in Nederland is (geweest), maar het is helaas niet anders. De SP maakt met haar standpunt over Echtscheiding (http://www.sp.nl/standpunten/cd_105/standpunt_over_echtscheiding.html) een grote stap voorwaarts waardoor het aantal verbroken gezinnen drastisch zou kunnen afnemen)
  b. Mocht een rechtelijke uitspraak ten faveure van een vader zijn, dan is deze uitspraak NIETS waard en wordt deze terzijde geschoven. Want het vonnis is niets waard. Je kunt er niets anders mee dan het ingelijst boven je bed hangen.
  c. Deze standpunten heeft zij als prominent lid van de werkgroep Kinderrechters door de jaren heen breeduit uitgemeten, waardoor deze een ''leading principle'' binnen het familierecht konden worden.
  d. Op congressen zette zij als secretaris van de werkgroep kinderrechters hiermee de toon in de familierechtspraak. Advocaten wisten dank zij haar opstelling dat het een onhaalbare zaak was om een omgangsregeling voor hun cliënten/vaders in de wacht te slepen en omgekeerd, moeders wisten via hun advocaat, verbaal of non verbaal: al krijgt hij een omgangsregeling, als je niet mee wilt werken, dan doe je het niet, hoef je alleen maar te volharden en dan krijgt hij zijn kinderen niet te zien. Er zal verder niets gebeuren.
  e. In het kader van de praktijk van omgangsrecht na scheiding hebben haar standpunten ertoe geleid dat de relatie tussen tienduizenden kinderen en hun vaders verbroken is. In de lijn van deze standpunten welke de praktijk van de familierechtspraak bepaalden hebben eveneens vele tienduizenden vaders afgezien van het voeren van processen waardoor zij wellicht ontsnapten aan een financieel en emotioneel bankroet, maar wel en onterecht, want geïnduceerd door de rechtspraak zelf, het stigma kregen 'geen zorg voor hun kinderen te hebben'. Iedereen kent nog dat spotje van Sire: Wie is die man ook al weer die zondags het vlees komt snijden?
  f. Deze standpunten zijn een directe ondermijning van de rechtstaat: namelijk als rechter uitdragen dat een vonnis NIETS waard is. Als Rechter uitdragen dat het niet opvolgen van een vonnis tot geen enkele consequentie zal leiden.
  g. Anders gezegd: ''Moeders wil is wet'' gaat in haar stellingname boven ''rechters wil is wet''. Ze heeft daarmee jarenlang anarchie gepredikt.

  De betekenis van haar sollicitatie / uitnodiging tot sollicitatie voor Eerste Kamerlid van de SP:

  h. Kan en mag niet losgezien worden van haar beroepsmatige kernactiviteit: Haar functie als van Kinderrechter en het uitdragen en toepassen van bovenstaande standpunten.
  i. Mag gezien worden als een strategische zet, waarbij zij erop uit zal zijn om een deskundige realistische inbreng in de SP in te brengen in haar specialisme: het Kinder- en familierecht. Met andere woorden: ze zal de onhaalbaarheid van het SP standpunt uitdragen (via haar door haar praktijk gedragen 'realistische' visie) zodat het een archiefstuk zal worden in plaats van dagelijkse praktijk in de Nederlandse Rechtspraak.
  j. Mag gezien worden als een relatieve onbekendheid van de SP met de praktijk van het omgangsrecht in Nederland.

  U zult met mevr. mr. A.C. Quik-Schuijt in de Eerste Kamer een ervaren rechter in huis halen, die gepokt en gemazeld de weg uitstippelt hoe rechters zich aan de wet kunnen onttrekken, er een draai aan kunnen geven, op een wijze die tegen het standpunt van de SP in gaat. Namelijk: het Recht van kinderen om een relatie met beide ouders te onderhouden, ook en met name in de praktijk. Zij heeft nog geen geluiden laten horen van een ander standpunt, noch van enige spijt over wat zij mede veroorzaakt heeft als rechter en secretaris van de werkgroep Kinderrechters.

  Zoals u begrijpt staat haar denken en handelen in het verleden lijnrecht TEGENOVER het standpunt van de SP. Ik hoop dan ook dat deze brief aanleiding mag zijn om ten eerste niet een rechter als Eerste Kamer kandidaat voor te dragen, ten tweede niet iemand die belast is met een verleden wat lijnrecht tegenover (een van) de standpunten van de SP staat.

  Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

  Met vriendelijke groet,

  Wouter Hanhart, arts

  Oud voorzitter van de Commissie Familierecht van het Platform Samenwerkende Cliëntenorganisaties
  in de Jeugdzorg en het Familierecht

  w.hanhart@gmail.com Relevante links: wikipedialemma webzoeken NRC-artikel

  Bijlage (ingesloten): Ouder Kind en Omgang, FJR 1992-2, P.J.A.Prinsen

  SP :: Standpunten

  http://www.sp.nl/standpunten/cd_105/standpunt_over_echtscheiding.html Standpunt :: Echtscheiding Bijna één op de drie huwelijken eindigt in een scheiding. Jaarlijks maken meer dan 50.000 kinderen de scheiding van hun ouders mee. Een kwart van alle kinderen van wie de ouders scheiden, verliest op termijn het contact met één van beide ouders, in de meeste gevallen de vader. Kinderen hebben recht op en belang bij een relatie met beide ouders; beide ouders houden ook na een scheiding recht op contact met hun kind. De SP vindt dat het maken van goede afspraken over de zorg voor de kinderen (bijvoorbeeld door middel van een ouderschapsplan) nadat de ouders uit elkaar zijn gegaan een belangrijk onderdeel van de echtscheidingsprocedure moeten zijn. Elk jaar worden enkele tientallen kinderen door één van hun ouders tegen de wil van de andere ouder meegenomen naar het buitenland. Wanneer het kind is meegenomen naar een land dat geen partij is bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag, blijkt het in de praktijk vaak bijzonder moeilijk om de kinderen terug naar Nederland te laten komen. De SP denkt daarom dat preventie van ontvoeringen naar het buitenland van groot belang is. Om die reden steunt de SP het voorstel om de strafmaat op kinderontvoering te verhogen, zodat het inzetten van opsporingsbevoegdheden ook al bij de voorbereiding van deze misdaad ingezet mogen worden.

 • dossier rechterlijke macht

   

   

   

   

  dossierindex
  site-zoekmachine home en inhoudsopgave site het zál vaders een zorg zijn colofon- tips & citaat- mail- links dossier stalking dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier wetenschap en vaderschap dossier rechterlijke macht dossier feminismekritiek
  Last Updated http://vaderseenzorg.nl/qs.html : zie ook de andere pagina's