Vaders zijn ook ouders !


centrale actiepagina 20-11
er worden spandoeken opgehangen onder het oog van de camera

 

Verwachtingen d.d. 2 december

Ik verwacht dat in de komende week enkele resterende toezeggingen nader worden uitgewerkt dan wel gerealiseerd. De inspanningen van Annelies Spork tot nu toe en het besluit van het partijbestuur n.a.v. onze actie geven mij daarover een goed gevoel. Dat betekent echter niet dat we slechts gaan wachten wat er komen gaat. Integendeel, we blijven hen op de huid zitten en zullen de PvdA houden aan haar toezeggingen. Ik hoop me uiterlijk volgende week weer te melden met verdere berichten en een (tussen-)analyse.

8 december: Ik ben in het partijbureau ontvangen door Annelies en de spandoeken (met titel " Omgang moet" en " kinderroof") zijn aan mij overhandigd. Ik heb bij die gelegenheid een aantal van onze actiepunten nog eens met haar doorgenomen.

Het gesprek van 14 december met de PvdA

Zonder dat wij dat nog hadden verwacht was Usman Santi wel aanwezig. In totaal waren bij de bijeenkomst in de Tweede Kamer voor de PvdA aanwezig: 2e kamerleden Usman Santi en Khadija Arib, fractieassistent Frank Cools, en Annelies Spork. (directeur interne opleidingen PvdA). Wendy Janssen, medewerker van Annelies Spork en in het bijzonder ook betrokken bij de totstandkoming van de conferentie van volgend voorjaar, kon niet aanwezig zijn. Van de zijde van het actiecomité waren Joep en ik aanwezig.
Met de aanwezigheid van Arib, Santi, Spork was op zich al een van de toezeggingen die op de actiedag zijn gedaan, waargemaakt.
Het werd een open gesprek waarbij het moeilijk was een agenda af te werken omdat onze gesprekspartners nogal eens ineens over iets anders begonnen zonder dat een punt was afgewerkt. Eigenlijk anders dan we ons hadden voorgenomen. Een groot deel van de bijeenkomst waren Joep en Usman met name aan het woord. We spraken over de wrevel die in het eerste gesprek met Usman over en weer was ontstaan. Deze wrevel is thans verdwenen. We kunnen weer goed door een deur. We zijn weer on speakable terms wat in het geheel niet wil zeggen dat de inhoudelijke problemen zijn opgelost.
Behalve over inhoudelijke zaken als de ernst en omvang van de problematiek en onze hoofdpunten (ontzeggingsgronden, praktijk van de rechtspraak) spraken we over de kamervraag als instrument. De kamerleden vonden dat je dit instrument met terughoudendheid moet hanteren. In een cultuur waar vele onzinnige vragen worden gesteld is het al moeilijker de echte aandacht van een bewindspersoon te vangen. Volgens de kamerleden moet er een bepaald soort aanleiding zijn, bijv. iets wat in de publiciteit speelt of een of ander plenair overleg. Je kunt niet "zomaar" (ook al weten we heel goed dat "zomaar" helemaal niet "zomaar" is) een losse vraag stellen, dat werkt niet in de kamer. We hebben benadrukt dat het ons voorkwam dat er ook vervuiling bij de beantwoording plaatsvond en dat men in de kamer vasthoudender zou moeten zijn en niet genoegen zou moeten nemen met een kluitje in het riet te worden gestuurd. Ik gaf ook duidelijk aan dat onze achterban zich ook niet met een kluitje in het riet wil laten sturen en dat de afspraken moeten worden nagekomen. Al met al wilden Usman en Khadija geen concrete toezeggingen doen over welke kamervragen zouden worden gesteld, laat staan hoe en wanneer en in welk kader. Zij hielden dat instrument liever voor zichzelf. Usman had sinds ons vorige gesprek al wel het voornemen om bepaalde zaken mee naar het wetgevingssoverleg mee te nemen (openbaarheid van uitspraken). De ombudsmankwestie wilde hij aan de orde stellen bij de volgende behandeling van een ombudsmanjaarverslag. Usman zei uitdrukkelijk dat hij het helemaal met ons eens was wat betreft de inhoud, maar later leken daar toch ook weer mitsen en maren bij te worden geplaatst. Opmerkelijk is dat de PvdA het primaat van de politiek heeft opgegeven. Dit werd door Annelies met zoveel woorden toegegeven.
Wat de conferentie van het volgend voorjaar betreft. Usman en Annelies zullen nadere plannen maken tijdens het Kerstreces. Bij de formele besluitvorming rond de conferentie zullen we geen rol kunnen spelen. Dat kunnen we billijken. PvdA blijft PvdA. Wel krijgen we op kritieke momenten de gelegenheid onze inhoudelijke bijdrage te leveren bijv. m.b.t. de nadere invulling van het thema en de uit te nodigen sprekers en/of deelnemers. Ook krijgen we de gelegenheid in PRO en De Socialist (partijbladen van de PvdA) te publiceren. Annelies zei ook nog dat het niet de bedoeling is om e.e.a. helemaal binnen de PvdA te houden maar ook andere partijen erbij te betrekken en indien mogelijk ook aan te sturen op coalitievorming.
We hebben heel wat relevante folders, boekjes (bijv. PAS), artikelen aan de PvdA-ers overgedragen.
Al met al kunnen we constateren dat de PvdA terugtrekkende bewegingen maakt als het gaat om de kamervragen. Ze willen ze in ieder geval niet nu stellen. Wel is er een goede relatie ontstaan met het partijbureau, gebaseerd op inzicht.
Het is opmerkelijk dat het Annelies duidelijk is dat in de discussie over herverdeling van zorg en arbeid het juist nog zo is dat vrouwen dat tegenhouden omdat ze het privé-domein willen houden als een situatie waaraan ze macht (over het hoofd van kinderen) kunnen ontlenen.

17 december: Ik heb met Annelies gemaild na 14 december en gezegd dat het zondermeer weigeren om nu kamervragen te stellen, wat ons betreft zeker niet acceptabel is. Zeker niet als er niet ook tegelijkertijd afspraken worden gemaakt over wanneer ze dan wel gesteld gaan worden. Er zijn zich ideeën op dit punt aan het ontwikkelen. Die ideeën worden door Annelies meegenomen naar Usman Santi die zij tijdens het kerstreces zal ontmoeten (zie verslag gesprek 14 december). We zijn op dat punt dus nog in onderhandeling. Jullie horen nader.

Vervolg van de actie in 2001

In januari heb ik contact opgenomen met mevr. Spork om te horen wat de bespreking met de heer Santi tijdens het Kerstreces had opgeleverd.
Eind januari reageerde zij door te zeggen dat de heer Santi een voorstel had gemaakt waarop zij nog moest reageren. Ze vroeg nog enig geduld tot minimaal half februari. Het werd i.v.m. de voorjaarsvakantie nog later.
Uiteindelijk heb ik op 9 maart een afspraak kunnen maken voor 22 maart op het Partijbureau van de PvdA.

Bespreking van 22 maart 2001

Het gesprek werd gevoerd met Annelies Spork, Wendy Janssen (persoonlijk medewerker van Annelies en straks met name belast met de realisatie de te houden conferentie/expertmeeting. Van onze kant (zoals steeds) waren Joep en ik aanwezig. Het voorstel van de heer Santi lag op tafel. Het werd een vruchtbare bespreking, met als resultaat een aantal principeafspraken en een planning van activiteiten om e.e.a. in een stroomversnelling te brengen. Op 5 april komen we weer bij elkaar.
De principe afspraken t.a.v de conferentie/expertmeeting (vermoedelijk te houden in de Tweede Kamer, met bijv. ca 75 personen)

De kwestie van het stellen van kamervragen verliezen we niet uit het oog.

Je hoort nader van ons.

Namens het actiecomité " Stop het omgangsonrecht"

Ipe Smit

naar paginaindex

Verslag gesprek met dhr Usman Santi PvdA parlementslid 22-11-00

Mevr. Arib was niet aanwezig. Dit was niet van tevoren aangekondigd. Vanuit de PvdA waren gewestbestuurder Bert Kerkhof en fractieassistent Frank Cools aan het gesprek toegevoegd. Ipe brengt een punt in over de laksheid van de commissie justitie ten aanzien van de evaluatie Externe deskundigenbureau's. Dit als illustratie van de desinteresse voor dit soort onderwerpen bij die commissie. Uit de reactie van Santi valt op te maken dat hij er zelfs na de uitgebreide uitleg van Ipe heel weinig van begrijpt, althans laat hij dat op geen enkele manier blijken. Hij zal er eens naar kijken

Op het punt van omgangsontzegging was Dhr. Santi het ermee eens dat dit alleen moest kunnen ingeval van mishandeling. Op de vraag waarom de ontzeggingsgronden dan nog in de wet zouden moeten staan kwam het antwoord dat de partij die de ontzegging wil de gronden moet hard maken en dat niet de bewijslast als het ware moet worden omgedraaid. Het zou natuurlijk (vinden wij) prettig zijn als de vader niet hoeft aan te tonen dat hij een goede vader is. Maar volgens de huidige wet is dat ook niet zo dat hij dat zou hoeven aan te tonen. Als er geen civielrechtelijke ontzegging op grond van art 377 kan plaatsvinden wordt het in ieder geval al veel duidelijker dat er enige bewijslast nodig is (mishandeling e.d) om kontakten tussen vaders en kinderen te verbreken. Dhr Santi is niet zo voor strafbaarstelling omdat nergens bewezen is dat het werkt. Wat wij voorstelden is aanscherpen van vervolgingsbeleid en dat is precies wat in andere landen de zwakke schakel is. Maar ja Santi wil eerst zien dat het werkt en anders pleit hij voor civiele handhaving.

Als wij het dan over civiele handhaving hebben (punt 3) en melden dat civiele contracten geen waarde hebben bij de rechter gaat dhr Santi N.B. verdedigen dat dat terecht is omdat die contracten misschien wel oud en vergeten zijn. Dus dan hoeven ze niet meer bindend te zijn, de rechter mag dat opnieuw beoordelen volgens hem. Wij nog zwaaien met de internationale verklaring van Langeac en gelijke zorgverdeling en meer moois als respect voor afspraken van burgers, eigen verantwoordelijkheid van burgers . Dhr Santi doet geen enkele poging om met ons mee te denken. Als een moeder vergeten is dat er een contract was moeten we vooral medelijden hebben. Vervolgens start dhr. Santi een betoog over het vermeende gegeven dat wij maar de hele tijd inmenging van de overheid vragen terwijl we het zelf een keer goed moeten regelen. Wij nogmaals benadrukken dat we vooral vinden dat de overheid zich moet terugtrekken en de grenzen bewaken in plaats van ontzeggingsgronden te creëren en stoplichten op duistere nuances tussen oranje rood en groen te houden. kinderen van aktievoerders gaan gewoon op de muur zitten in plaats van er tegen aan

Vervolgens dringt de tijd en brengen wij nog de twee punten naar voren die twee jaar geleden al werden beloofd aandacht te krijgen van de PvdA. Namelijk ombudsman/klachtenbehandeling en openbaarheid van uitspraken. M.b.t de ombudsman weet Santi nog steeds niet waar het over gaat en moet het helemaal opnieuw worden uitgelegd. Vervolgens blijft hij volhouden dat wij rechterlijke vonnissen via de ombudsman veranderd willen hebben, wat irrelevant is. We willen dat ons grondwettelijk recht op fatsoenlijke klachtbehandeling gewaarborgd wordt. Dhr Santi en mevr. Arib hebben een voorstel kinderombudsman gedaan. Erkend wordt dat de bevoegdheden van de kinderombudsman zeker niet groter zullen zijn dan die van de Nationale ombudsman en dus op geen enkele manier de door de N.O veronderstelde jurisdictieproblemen worden opgelost. Nadat Joep kwaad wordt op zoveel desinteresse en onbegrip zegt dhr Santi net als 2 jaar geleden toe er eens naar te kijken.

Ook over het punt openbaarheid van Uitspraken herhaalt hij nog eens alle drogredenen die Joep nu wel kan dromen. Het is zo simpel. Er staat gewoon in de grondwet " altijd openbaar" en Santi durft te beweren dat er staat "in principe openbaar" Hij heeft in de twee jaar dat hij de tijd heeft gehad nog niet eens de grondwet erop nagekeken terwijl hij dat als jurist gewoon uit zijn hoofd hoort te weten. Joep heeft het in ieder geval al op de derdeklas middelbare school geleerd. Een uitgebreide les over de opzet van de Trias Politica en het belang van de openbaarheid leidt slechts tot een "we zullen dat eens onderzoeken". "Wat wilt u dan eigenlijk onderzoeken" vraagt Ipe nog. "Er valt in de grondwet weinig te vinden over de praktijk van die openbaarheid". Maar het zal duidelijk zijn was de sfeer aanvankelijk nog vriendelijk in de loop van het gesprek wordt het steeds grimmiger. Joep en Ipe merken dat ook op. Het spijt ons dat we boos moeten worden. Dit ontlokt dhr. Santi de opmerking dat hij niet snapt waarom zoveel mensen volksvertegenwoordigers als vijanden zien (sic!) We krijgen geen tijd om het gesprek af te ronden en deugdelijke vervolgafspraken te maken. M.b.t. de maatschappelijke discussie wordt verteld dat we daar ook wel aan deel mogen nemen. Over de gemeenschappelijke voorbereiding horen we helemaal niets.

Het geheel eindigt bepaald in een slechte sfeer. Ipe merkt op dat het gesprek buitengewoon weinig concreets heeft opgeleverd. Joep probeert nog wat te redden met de opmerking dat er wel wat winst zit in de overeenstemming in theorie (niet praktijk) over de omgangsontzegging. De heer Santi loopt echter enigszins boos de zaal uit. Mevr. Arib kwam overigens ergens halverwege het gesprek dag zeggen.

Joep & Ipe


site-zoekmachine home en inhoudsopgave site het zál vaders een zorg zijn colofon- tips & citaat- mail- links dossier stalking dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier wetenschap en vaderschap dossier rechterlijke macht dossier feminismekritiek
Last Updated http://vaderseenzorg.nl/pvda.html : zie ook de andere pagina's