dossier wetenschap en vaderschap; klik hier voor indexsite het zál vaders een zorg zijn
Onderdeel van het dossier Spruijt

Utrechtse wetenschapper bevooroordeeld.
Vaders vragen om intrekken opdracht door kinderbescherming


1. persbericht

Twee jaar geleden bezette het Comité Stop omgangsonrecht met succes een hele dag de vestiging Zutphen van de raad voor de kinderbescherming. Als gevolg hiervan werden enkele rondes onderhandelingen gevoerd met de landelijke hoofddirectie van de kinderbescherming. Een van de punten die hieruit naar voren kwamen was een nader onderzoek naar de betekenis van het ouderverstotingssyndroom (PAS). Dit syndroom kan een gevolg zijn van voortdurend loyaliteitsmisbruik van een kind door een ouder.

Onlangs verzocht de Landelijke directie van de kinderbescherming de Utrechtse onderzoeker Dhr Spruijt hier een literatuuronderzoek naar te doen. In een brief (11-9) aan de landelijke directie hekelt het comité deze keuze:

"Wij achten het van belang dat als er een onderzoeksopdracht door de raad wordt uitgegeven die voldoet aan een aantal minimale vereisten van kwaliteit en onafhankelijkheid.

Dhr Spruijt staat al sinds jaar en dag bekend als een pleitbezorger voor de posities die uw organisatie en een aantal vrouwenorganisaties innemen ten aanzien van het contact tussen kinderen en vaders. Onlangs en in uw bijzijn memoreerde hij op TV nogmaals dat omgang tussen vader en kind van relatief weinig belang is. Spruijt memoreerde toen dat uit eigen onderzoek en alle andere onderzoek (hij verwijst dan dikwijls naar Amerika) blijkt dat kinderen geen belang hebben bij omgang als er conflicten zijn tussen de ouders. Hij stelt het voor alsof alle onderzoek daarin eenduidig is. Dit is echter geenszins het geval. Evenmin is het juist dat uit alle onderzoek is op te maken dat vaders niet van juist groter belang zijn voor het kind. "

Het comité memoreert een recent Amerikaans onderzoek van Nancy Sconyers and Monica Heuer. en vervolgt:

"En zo is er nog veel meer. Merkwaardig is overigens dat Spruijt dat in zijn eigen artikelen (bijvoorbeeld: "Kinderen en hun vader na de scheiding") wel erkent en op de tv dus niet.
Overigens zijn er ook ernstige beperkingen aan te wijzen m.b.t de kwaliteit van zijn eigen onderzoek en de manier waarop daar conclusies uit worden getrokken."

Een bekende uitspraak van Spruijt is:
"Als het echt niet mogelijk is om een eind aan de ruzies te maken moet je overwegen het contact tijdelijk te verbreken. Dan is het soms in het belang van de kinderen om een jaar of twee jaar geen contact te hebben. hoe moeilijk dat voor de vader soms ook is. Daarom is mijn belangrijkste boodschap: doe je uiterste best om de communicatie met je ex-vrouw open te houden en ga desnoods door het stof." ( Een nieuwe start; Van Gennep 2001)

Het comite vindt het onbegrijpelijk dat op zo'n makkelijke en arrogante wijze allerlei onderzoek als niet bestaand terzijde wordt geschoven en vaders in de kantlijn worden geschoven.

Het comite heeft dan ook formeel verzocht om deze onderzoeksopdracht in te trekken. Er wordt nader onderzoek gedaan naar de manier waarop enkele wetenschappers als Spruijt ( onderzoeksgroep SIN) methodologisch en inhoudelijk met de materie omgaan.

Nadere informatie is te verkrijgen bij:

Het comite stop omgangsonrecht


De brief zelf

Aan: Dhr R.E.F.M. Nijhoff; Directeur Raad Voor de Kinderbescherming

Betreffende: Opmerkingen m.b.t gemaakte afspraken, Onderzoek PAS en nieuwe ontwikkelingen

Deventer 11-9-2002

Geachte heer;

Ik richt mij tot u namens het comité "Stop omgangsonrecht" dat twee jaar geleden met u onderhandelde over een aantal zaken m.b.t. omgang en gezag. Naar aanleiding van een aantal zaken willen wij u graag vertellen wat wij denken van de ontwikkelingen sinds die tijd en met name de verstrekking van een opdracht aan Dhr. Spruijt c.s inzake literatuuronderzoek naar PAS en andere wetenschappelijke ontwikkelingen.

In deze brief gaan wij allereerst in op de gang van zaken met betrekking tot het onderzoek.

Voor het overige kunt u binnenkort een tweede brief tegemoet zien.

Wij achten het van belang dat als er een onderzoeksopdracht door de raad wordt uitgegeven die voldoet aan een aantal minimale vereisten van kwaliteit en onafhankelijkheid.

Dhr Spruijt staat al sinds jaar en dag bekend als een pleitbezorger voor de posities die uw organisatie en een aantal vrouwenorganisaties innemen ten aanzien van het contact tussen kinderen en vaders. Onlangs en in uw bijzijn memoreerde hij op TV nogmaals dat omgang tussen vader en kind van relatief weinig belang is. Spruijt memoreerde toen dat uit eigen onderzoek en alle andere onderzoek (hij verwijst dan dikwijls naar Amerika) blijkt dat kinderen geen belang hebben bij omgang als er conflicten zijn tussen de ouders. Hij stelt het voor alsof alle onderzoek daarin eenduidig is. Dit is echter geenszins het geval. Evenmin is het juist dat uit alle onderzoek is op te maken dat vaders niet van juist groter belang zijn voor het kind. Ik memoreer een recent onderzoek als voorbeeld:

"Research and correlations on the relationship between the presence or absence of fathers and sons' incarceration confirm what is intuitive. The most recent extensive longitudinal study by researchers from the University of Pennsylvania and Princeton was presented in 1998 and isolates poverty flowing from si ngl e parenthood and other variables. The research concluded that intact families (both mother and father present) have one-half the incidence of criminal incarceration as do any other family type, e.g., single parents, relatives, foster parent, orphanage. Interestingly, there was one exception. Youth in father-only (single parent) families equal the lower incidence of two parent intact families. Every other combination (those lacking an involved father) consistently suffer a statistically significant 200% enhanced incarceration incidence. The marked results hold up when controlled for other factors, including: poverty, parental education, age of teen mother, race, and regional residence. In social science research, an influencing factor (independent variable correlation) of such a magnitude is extraordinary". Nancy Sconyers and Monica Heuer, National Association of Chil d Advocates, The Link Between Father Absence and Youth Incarceration, Youth Development and Juvenile Justice Update (February 5, 1999) at 1­2, reporting the findings of Sarah McLanahan and Cynthia Harper presented to the Ameri can Sociological Association in San Francisco in 1998, based on data from the National Longitudinal Survey on Youth.

En zo is er nog veel meer. Merkwaardig is overigens dat Spruijt dat in zijn eigen artikelen (bijvoorbeeld: "Kinderen en hun vader na de scheiding") wel erkent en op de tv dus niet.

Overigens zijn er ook ernstige beperkingen aan te wijzen m.b.t de kwaliteit van zijn eigen onderzoek en de manier waarop daar conclusies uit worden getrokken.

Verder wenst Dhr Spruijt zich gaarne te profileren met uitspraken als:

"Als het echt niet mogelijk is om een eind aan de ruzies te maken moet je overwegen het contact tijdelijk te verbreken. Dan is het soms in het belang van de kinderen om een jaar of twee jaar geen contact te hebben. hoe moeilijk dat voor de vader soms ook is. Daarom is mijn belangrijkste boodschap: doe je uiterste best om de communicatie met je ex-vrouw open te houden en ga desnoods door het stof." ( Een nieuwe start; Van Gennep 2001)

Wij vinden het onbegrijpelijk dat op zo'n makkelijke en arrogante wijze allerlei onderzoek als niet bestaand terzijde wordt geschoven en vaders in de kantlijn worden geschoven. En nog onbegrijpelijker dat u zo iemand een onderzoeksopdracht gunt.

Onlangs heeft de heer Schiphorst u reeds over deze kwestie gebeld waarna u toezegde dat er door Dhr. Zwetsloot teruggebeld zou worden. Dit contact is echter niet tot stand gebracht.

Wij verzoeken u dan ook bij deze formeel om deze onderzoeksopdracht terug te trekken. Bij het formuleren van de gronden willen wij u gaarne terzijde staan. Wij verdiepen ons nog verder in deze.

Mogen wij binnenkort van u vernemen

Met vriendelijke groet

namens het comité

Joep Zander
site-zoekmachine home en inhoudsopgave site het zál vaders een zorg zijn home colofon- tips & citaat- mail- links dossier stalking dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier wetenschap en vaderschap dossier rechterlijke macht
Last Updated http://vaderseenzorg.nl/nijhof-spruijt.html : zie ook de andere pagina's