nieuws
site Het zal vaders een zorg zijnArchiefpagina van de site
"Het zál vaders een zorg zijn"

Zie de opmerkingen op de pagina archiefindex

Nieuws regio Oost
archiefpagina
Hieronder staat nieuws van voor oktober 1997 mbt regio oost dwaze vaders. Deze site valt inmiddels niet meer onder verantwoordelijkheid van de stichting Dwaze vaders. Het nieuwste staat onderaan.

Folder

De raad voor de kinderbescherming regio Oost wil onze folder toelaten in de folderrekken op voorwaarde dat er een passage wordt aangepast. Uit die passage kan worden gelezen dat de raad de totstandkoming van een omgangsregeling tegenwerkt. Wellicht dat we in onze nieuwe folder wat meer nuances zullen aanbrengen. Vooralsnog is de komplete tekst van onze folder te vinden op de site van de overijsselse bibliotheekdienst.

Bijeenkomst

In de nieuwsbrief van de stichting is een uitgebreid verslag weer te vinden over de bijeenkomst tussen Dwaze vaders Oost en de raad Oost (april 96) .

Klachten

Twee donateurs uit oost hebben een klacht tegen de raad lopen bij de ombudsman. Inmiddels zijn 6 klachten gehonoreerd (okt. 96); maar nog veel teveel niet.
Wij zijn benieuwd naar het vervolg.
Namens de regio is een kollektieve klacht ingediend bij de klachtencommissie 2 tegen de direktie van de raad. Oost. De klacht gaat over de slechte klachtbehandeling.
Meer informatie onder het hoofdstuk teksten.
In verband met deze klacht worden akties voorbereid.

Klachten 2

(juni 96) Wij ontvingen van dhr Han Dekker beleidsambtenaar van het ministerie van Justititie een brief als reaktie op de klachten tegen de direktie Oost, die met zoveel woorden ons aanmoedigt om toch vooral de klachtenprocedures voort te zetten.
Ook Dwaze Vaders en Moeders enz. die individuele klachten hebben; in de pen !!!!!!

Klachten 3

De behandeling van de kollektieve klacht tegen de raad Oost heeft plaatsgevonden op 19 september in Arnhem. Het ANP, Trouw en de regionale media besteedden er uitgebreid aandacht aan. Het kollektieve karakter van de klacht werd niet ontvankelijk verklaard. Tevens werd de journaliste van het ANP de deur uitgestuurd. Inmiddels zijn van een aantal klachten (individuele) de uitslagen bekend De chantageklacht werd tot onze schrik ongegrond verklaard.
De zaak heeft de persoonlijke aandacht van staatssekretaris Schmitz getrokken Voor een uitgebreid verslag van de zitting zie het komende nummer van de Dwaze-vaders-nieuwsbrief. Wordt donateur en lees!!!

klachten 4

Wij nemen geen genoegen met de gang van zaken en hebben opnieuw kontakt opgenomen met het ministerie. Daar wordt nu nader gestudeerd op openbaarheid en kollektiviteit van klachtenbehandeling en het funktioneren van de klachtenkommissie. Openbaarheid van rechtspraak is gegrond op artikel 6 van de Europese conventie voor de rechten van de mens.

Raad voor de kinderbescherming direktie Oost

(okt 96) Het kader van de regio oost is opnieuw uitgenodigd voor overleg met de direktie van de raad.
Wij gaan akkoord dat daar over de bejegening wordt gepraat. Andere onderwerpen kunnen worden ingebracht ( ook door de lezer dezes). Wij nemen een videorecorder mee.
Een en ander is vervat in een brief aan de raad Oost.

Het kerstbestand van de raad Oost

(dec 96) Zie ook het voorafgaande onder regionieuws.
De raadsdirektie Oost liet ons naar aanleiding van onze brief weten dat ze geen overleg meer wilden. Hun brief beschrijft de problemen die ze hebben met onze standpunten. Eerst moeten wij onze standpunten herzien en dan mogen wij weer overleggen. Wij deelden de raad en de pers (zie bericht regionale bladen) mee dat wij bereid zijn om onder alle omstandigheden te overleggen zoals al uitvoerig was gemeld aan de raad. We vinden het nogal onbeschoft van de raad om uitgerekend voor de kerst het overleg stop te zetten, en dat hebben we ze ook geschreven.

Kort geding publikatieverbod

Tegen twee leden ( vader en zoon) in Oost is bij de rechtbank Arnhem een publikatieverbod geeist door de moeder van de zoon. Beiden waren te zien in januari bij "Rondom 10" en in september bij "Ik mis je zo" Hoewel beiden zich ten aanzien van deze procedure terughoudend hebben opgesteld naar de pers is er toch het een en ander over verschenen in de regionale pers. Op de dag van uitspraak waren ze te zien in middageditie. Advokaat van tegenpartij vond publiciteit een aantasting van de privacy. Wat dacht u van aantasting van de privacy door het wegtrekken van je eigen kind ??. Het begrip privacy en persoonlijke levenssfeer is niet meer genoeg om die ellende te beschrijven. Vader en zoon Schalk hebben het kort geding gewonnen die de moeder had aangespannen om ze te dwingen uit de publiciteit te blijven.

Rechtbank Arnhem

(juni 96) De regio heeft kontakt opgenomen met het dagblad de Gelderlander in verband met het bestuderen van het onderzoeksrapport waarin van de rechtbank Arnhem weinig spanen heel worden gelaten. Wij memoreren nog een keer dat onze regio anderhalf jaar geleden in het nieuws kwam met het griffieformulier van de rechtbank Arnhem waarin alvast was voorgedrukt dat de voogdij naar de moeder gaat.

Rechtbank Zutphen

De rechtbank Zutphen weigert openbaarheid van beschikkingen in zaken van omgang en gezag Ook dit is in tegenspraak met de internationale en nationale wetgeving, We nemen de zaak hoog op en overwegen een proefproces.

Rechtbank Arnhem

(vervolg) Na een half jaar zeuren is het een van onze leden op 10 december ( dag van de mensenrechten; dit jaar speciaal gewijd aan de rechten van het kind!!!) gelukt inzage toegezegd te krijgen in het rapport over het funktioneren van de rechtbank Arnhem. Hiep hiep hoera!!!
Een van ons is inmiddels druk aan het analyseren. Er is ook inzage gevraagd in het bijbanenregister van het Hof .

Rechtbank Zutphen

(vervolg) Zoals veel van onze leden weten komt er geen vonnis in het familierecht af, of er staan wel markante blunders in. Wij zijn tevens benieuwd naar de verhoudingen in gezagstoewijzingen tussen vaders en moeders. Vooral de motivaties daarvan.
De griffie van de rechtbank Zutphen weigert (nog steeds) inzage in de uitspraken en vonnissen in omgangs- en gezag-zaken. Een pertinente weigering kon niet direkt juridisch worden gemotiveerd. Het hoofd van de griffie is nu reeds 2 maanden bezig er achter te komen waarom de inzage door hem is geweigerd.
Wij hebben van onze kant de zaken zeer uitvoerig op een rij gezet. Er kan geen sprake van zijn dat ons dit recht wordt ontzegd. Op Grond van art 6.1. van de Europese Conventie voor de Rechten van de Mens ( fair trial) bestaat er openbaarheid van rechtspraak. Voor de behandeling zelf kan daar een uitzondering voor worden gemaakt. Voor uitspraken en vonnissen is de garantie van openbaarheid echter keihard. Kamerlid Wolfensperger stelde tijdens de behandeling van het nieuwe familieprocesrecht hierover vragen aan Kosto (destijds staatssekretaris Justitie). Het antwoord van Kosto liet aan duidelijkheid niets te wensen over. Openbaarheid moet, en dat staat ook onversneden in onze grondwet. Zoals gezegd we schuwen een proefproces niet. Het advokatenkantoor Prinsen heeft al een aantal dingen voorbereid. Ook is er een brief op weg naar Wolfensperger over de kwestie.
De laatste brieven aan de griffie staan opgenomen onder het hoofdstuk "Teksten"

**Kort geding rechtbank Zutphen

In een kort geding eiste een moeder het gezag terug over een kind dat ze aan het gezag van de vader had onttrokken. Niet toegewezen met in tegeneis een dwangsom van 250,- toegewezen. Kind terug. Opmerkelijke uitspraak van mevr. Le Loux van de raad Zutphen; Kinderen hoor je niet te laten kiezen tussen de ene of de andere ouder, zelfs niet als ze boven de twaalf zijn (die volgens haar alleen hoorrecht hebben). Goed zo, zo mogen we het horen. Eindelijk gaat de raad eens ver voor de wet uit met het beschermen van de belangen van kinderen. Toen wij overigens het kortgeding-vonnis opvroegen kregen wij die niet. Dit terwijl de zitting zelf wel openbaar was. De griffie van de rechtbank maakt het nu toch wel erg bont!!!Rechtbank Zutphen Definitief ontvingen wij de motivatie van de rechtbank Zutphen om geen inzage te gunnen in de beschikkingen m.b.t. omgang en gezag. Zie de brieven aan de regio en de geanonimiseerde brief aan Dhr.H. Zoals gezegd in flagrante strijd met de wetgeving; wie maakt in dit land eigenlijk de wet uit? De griffier van de rechtbank Zutphen of de tweede kamer???
Ook in het IRM-rapport is er sprake van een rechtbank die weigert inzage te geven in beschikkingen. Na dreigen met een kort geding leverde dat resultaat op. Wij overwegen hetzelfde.
De rechtbank Zutphen heeft nog meer op zijn kerfstok. Zo vindt ze dat mensen die een advokaat hebben die ook mˇeten inhuren om hun dossier in te zien bij de rechtbank. Als je geen advokaat hebt mag het zo. De les moet blijkbaar zijn geen advokaat meer te nemen. Zie uigebreider in de brief van de griffier aan dhr. H. E-mail to "open-justice-campaign"
In the Netherlands generally hearings in court are publicly with exception to family-cases.
According to International Law the pronouncements should be publicly.
How soever we have met some problems in that recently. The court of Zutphen was recently asked to show us a number of pronouncements of family-cases. They refused. They gave no logic arguments for that in first answer. Individual complaints on the behave of the courtsecretary are send to the National Ombudsman.
After that our organisation asked the same on behalf of our members (as collektive). The courtsecretary is studiing now already two months to find an juridical argumentation for his -again- negative response. Now we are thinking of a juridical proces against the court Zutphen.
If you like more information about this all; please let us know. Our URL is http://www.worldonline.nl/~csnel/jz/dwaas.html our e-mail adres is:

Vader en kind-centrum


Joep doet nog wel dingen in Dwaze vaders maar hij gaat moet nu veel tijd gaan besteden aan zijn boek en de plannen voor een "vader- en kindcentrum"
Er moet nu iemand komen die het overneemt. Een van zijn eerste taken zal zijn het organiseren van een regiovergadering ( voor donateurs en belangstellenden) .

De kracht van een klacht

Op 13 november organiseerde het Bureau Klachtondersteuning Jeughulpverlening een studiekonferentie over klachtbehandeling in de jeugdhulpverlening. Het regiokader van Dwaze vaders was uitgenodigd. We hebben behoorlijk ons zegje gedaan en weer vele nieuwe kontakten gelegd. Ook de direktie van de raad voor de kinderbesch.... Oost was aanwezig in de persoon van Dhr. Bavinck. Nadere informatie bij Joep Zander.

Media

Joep Zander was te zien bij Gaos (Tros) samen met advokaat Peter Prinsen en Dwaze-vaders-voorzitter Leo Bevaert.
De heer Veldkamp, landelijk beleidsmedewerker van de raad voor de kinderbesch..... , meende dat er al heel wat aan de hand moest zijn wilde een van de ouders het gezag kwijtraken.
Dat is anders helaas nog steeds regel mijnheer Veldkamp!!!

Een persbericht van de regio oost is hier en daar nog gepubliceerd (o.a. teksttevee- tv oost)

Onderzoek kinderrechter

De president van de rechtbank Zutphen is in opdracht van de Hoge Raad bezig geweest met een onderzoek naar het funktioneren (klachten) van kinderrechter Mees te Zutphen. Het was een van de eerste onderzoeken in die zin die naar een kinderrechter zijn ingesteld.

Aktie Joep in Zwolle

De aktie is even opgeschort. Joep heeft een gesprek gehad met de president van de rechtbank, de direkteur gerechtelijke diensten, het hoofd van de politie en binnenkort met twee officieren van justitie over een aangifte tegen enkele medewerkers van de raad voor de kinderbescherming Oost. meer info

Klacht tegen voorzitter klachtencommissie

Er is bij de Hoge Raad een klacht ingediend tegen Mr. Zwijnenburg; rechter en voorzitter van de klachtencommissie Oost voor de raad voor de kinderbescherming.

sexediscriminatie

Ook bij de rechtbank Zwolle is ( net als in Arnhem) een formulier ontdekt dat helemaal uitgaat van het gezag van de moeder. Gezag van de vader kan in dat formulier niet bestaan. Er is een klacht ingediend bij de commissie gelijke behandeling. Meer lezen?

Nevenfunkties

Dhr. Mr. Zwijnenburg ( bekend als voorzitter klachtencommissie oost) blijkt een direkte kollega van de kinderrechter Mees (kinderrechter te Zutphen) die al veel vaders op valse gronden de omgang heeft ontzegd. Ze zijn allebei plaatsvervangend rechter in het kanton Terborgh . Als je Zwijnenburg wraakt ( als dat al mogelijk zou zijn) dan zou je de vice-voorzitster van de klachtencie Weusten gekregen hebben die ook rechter in Zutphen en plv-rechter in Terborgh is. Ook Mr Hooft Graafland, co-president rechtbank Arnhem is plaatsvervanger in Terborgh. Overigens is het niet uitgesloten dat Zwijnenburg ook zelf kinderzaken doet, In ieder geval deed hij dat tot voor kort wel.
Het Algemeen Dagblad ontdekte dat nog erg veel rechters hun nevenfunkties weigeren openbaar te maken. Rechters die zich niet aan de wet houden dus.
Wij kennen dat soort problemen in het resort oost ook. Vooral de rechtbank Zutphen maakt er regelrecht een zooitje van. Waarom zouden wij ons eigenlijk nog aan de wet houden?? Misschien omdat we zoveel betere mensen zijn? Maar is dat weer niet een erg arrogante gedachte.

Kantongerecht Harderwijk

De heel oplettende volgers van deze site zal het misschien niet zijn ontgaan maar bij de vorige update op 29 mei stond hier dat het kantongerecht Harderwijk 83 rechters zou tellen. Een paar dagen later werd de informatie veranderd omdat hij strijdig bleek met de opgave van de "Gids rechterlijke macht" . Inmiddels blijkt echter het werkelijke probleem dat van het kantongerecht Harderwijk niet alle funktionerende plaatsvervangers bij de gids rechterlijke macht doorgekomen zijn. Voor de duidelijkheid; dit kan worden bewezen. Je kunt dus gerust stellen dat het aantal rechters minimaal

83

is; maar mogelijk nog meer. Tenzij er inmiddels net als bij de rechtbank Arnhem een aantal ontslagen zijn. Voorzover we weten heeft overigens nog geen van deze rechters zijn/haar nevenfunkties geregistreerd bij het gerecht Harderwijk. Wel is bekend dat er ook bijvoorbeeld een officier van justitie tussen zit. Eeb combinatie die niet meer mag van minister Sorgdrager. De vader die daar een procedure wil beginnen over het verstrekken van informatie over zijn kinderen meent terecht dat hij van kantonrechters die geen informatie over hun nevenfunkties openbaar maken niets te verwachten heeft. Reden waarom nog een

84ste

kantonrechter zal moeten worden aangesteld die de zaak behandelt nadat hij of zij het nevenfunktieregister heeft ingevuld.

Ze hebben de dossiers verdwenen........

De rechtbank Zutphen maakt het hoe langer hoe bonter. 3 afzonderlijke dossiers van een persoon uit verschillende jaargangen tegelijkertijd per ongeluk kwijt zijn. "U hoeft niet meer te bellen voor inzage" Op Omroep Gelderland legde Joep Zander uit wat er in die dossiers zou kunnen staan dat ze zo belangrijk zijn dat ze nu worden verdwenen. Er is aangifte gedaan en de president van de rechtbank is om onderzoek gevraagd. Laatste nieuws; De dossiers zijn terecht de griffier had vergeten te kijken op het plankje waar de oudere dossiers familiezaken stonden. Mens was vergeten dat die op een apart planke stonden. Binnenkort zal blijken of de dossiers ook alles bevatten wat ze horen te bevatten. We zijn er niet helemaal gerust op.

Kinderb....direktie verhuisd

De direktie Oost van de Raad voor de Kinderbescherming is verhuisd naar Zutphen. Voorlopig zitten ze in het zelfde gebouw als de raad Zutphen ( Nieuwstad 69) maar volgend jaar zullen ze verhuizen naar Nieuwstad 79. Zeker een vriendelijker aandoende lokatie ( duidt dit op een opener communicatie?) die ook centraler ligt in het werkgebied van de direktie Oost. Wij hopen dat het mag inspireren tot een grotere integriteit en creativiteit. Postadres postbus 4204 7200 BE Zutphen telefoon 0575-585555 fax 585533.
home site het zál vaders een zorg zijn inhoudsopgave colofon tips & citaat mail links site zoekmachine en surftips

Last Updated http://vaderseenzorg.nl/nieuws.html : zie ook de andere pagina's