Archiefpagina van de site
"Het zál vaders een zorg zijn"


Zie de opmerkingen op de pagina archiefindex
site Het zal vaders een zorg zijn
Dit zijn de nieuwsberichten van de tweede helft van 1998 recentere berrichten.

Kerstmis 1998

Geert uit Beerta ziet zijn 7 jarige zoon Niels niet en staat op tweede kerstdag ( en de zondag erna; en zo lang het duurt elk niet nageleleefd omgangsweekend) voor de deur van de moeder van zijn kind in Scheemda. Het zal wel weer stalking genoemd worden. De onvoorwaardelijke opvoedingsverantwoordelijkheid van vaders wordt gedegradeerd tot een lastigheidje.

Het Platform SCJF verstuurt nog net op tijd een kerst/nieuwjaarskaart met als thematiek "wij laten onze kinderen niet vallen"

Jan Hop legt in het kinderbeschermersblad "Perspectief" uit dat procederen voor omgangsregelingen allen maar malafide kinderbeschermers aan het werk houdt.

Joep Zander legt in het Algemeen Dagblad uit hoe het voor Dwaze Vaders ervoor staat met kerst. En met dwaze oma's en oma's.

Sjaak van Eersel de hardwerkende telefoonman van stichting Kind en omgangsrecht ademt alvast diep door in verband met de te verwachten hoeveelheid telefoontjes van radeloze vaders. Een vader die aan het o.a door deze stichting georganiseerde programma van de E.O deelnam pleegde onlangs zelfmoord.

Kerst 1998; niet echt anders dan andere dagen voor vaders die hun kinderen het hele jaar niet zien, maar extra drukkend extra schrijnend.


Conferentie externe deskundigenbureau's; Klachten moeten tot gevolgen leiden

De werkkonferentie over externe deskundigenbureau's in verband met de evaluatie van de "richtlijnen Dekker" ( waaraan deskundigebureau's zich zoal allemaal aan te houden hebben) werd vooral door de doelgroep rechters matig bezocht. Dat was niet verwonderlijk want uit de voorlopigeonderzoeksresultaten bleek dat rechters niets van die richtlijnen afweten. Dat is byzonder in een situatie waarin zij wel degenen die de facto moeten oordelen over de correctheid van die inbreng. Professor Doek,voorzitter van de begeleidingscommissie van het onderzoek, die de conferentie voorzat, meende dat het evident is dat gegrondverklaarde klachten tot gevolgen moeten leiden. De vertegenwoordigester van hetministerie van justitie schrok wakker toen namens de clientenorganisaties werd opgemerkt dat dat een revolutionaire zienswijze is. Ze ontzegde Doek het recht om die uitspraak te doen als voorzitter van de vergadering en de begeleidingscommissie. Ze meende dat Doek alleen voor zichzelf kons spreken. Het ministerie was het er in ieder geval niet mee eens. Doek " Maar u wilt toch niet zeggen dat gegronde klachten geen gevolgen hebben". Stilte volgde.

Vrijspraak familierechtactivist

Aangifte doen tegen de kinderbescherming mag weer.

11 december 1998
Na een oorspronkelijke veroordeling in eerste aanleg door de rechtbank Zwolle werd Joep Zander, pedagoog en voorzitter van de commisie familierecht van het platform clientenorganisaties door het gerechtshof te Arnhem vrijgesproken van lokaalvredebreuk in het Zwolse Politiebureau.

Op dat politiebureau had Joep Zander in maart 1997 aangifte willen doen tegen de raad voor de kinderbescherming directie Oost en een aantal van haar medewerkers. De reactie van de politie was dat ze niet van plan waren hun nek uit te steken. In het proces verbaal kwam te staan dat "aangifte onmogelijk is" Vervolgens werd Zander opgesloten vervolgens met geweld verwijderd en vervolgens weer met geweld het politiebureau binnengesleept. Het hof oordeelde dar er geen reden was om dit gebeuren aan te merken als wederrechtelijk verblijf van Zander in het politiebureau. Immers moet het doen van aangifte mogelijk zijn.

Jammer genoeg wees het hof het verzoek van Zander om ( o.a.) de betrokken politieagenten toch als getuigen te horen af. Hoewel Zander wenste aan te tonen dat eigenlijk het optreden van de betrokken agenten niet door de beugel kon achtte het hof het niet horen van getuigen niet ten nadele van verdachte.

Mensen die strafklachten hebben over de raad voor de kinderbescherming of welke organisatie dan ook kunnen dus voortaan vrijelijk het politiebureau inlopen om daar op basis van in het wetboek van strafrecht voorziene gronden aangifte te doen.


Joep bij Sonja woensdag 9-12 BW


Er zijn twee waarheden.........

9-12-98
In de uitzending van de EO over vaders die het kontakt met hun kinderen missen was het weer zover. Er zijn twee waarheden beweert Dhr. Hijnen van de Raad voor de kinderbesch......... Daarmee in feite een poging doend om zijn handen , als Pilatus, weer eens in onschuld te wassen. Wederom was de houding van Vlaardingerbroek niet wat je van een wetenschapper mag verwachten. namelijk de raad op haar verantwoordelijkheden wijzen. Namelijk; blijf dan in ieder geval met je poten van de relatie ouder-kind af.

Want wat zijn die twee waarheden?
Er zij n inderdaad twee emotionele waarheden namelijk;
De relatie moeder-kind
De relatie vader-kind
En die mogen , nee moeten, allebei naast elkaar en voor het kind bestaan.

Er is maar een waarheid in de zin van de feitenconstructie en dat is meestal dat een ouder het kind het contact met de andere ouder ontzegt. Die waarheid wordt door de raad versluierd. Ergo het gevaarlijke pathologische in die feitelijke gedragingen wordt ondersteund door de feitelijkheid van de gedragingen te vertekenen en te verhullen.


media deze week

8-12-98
dinsdag man/vrouw van de E.O 21.00 uur N2 ( Peter Tromp, Paul Vlaardingerbroek)
woensdag of donderdag misschien Barend en Witteman ( Joep Zander ???)
donderdag 13 uur gaat wellicht de uitgestelde uitzending met o.a. Jan Hop door 13. 00 uur R5
Donderdag N1 Nico v. Oosten over mannenvriendschappen

Otto Vos bij stichting Kind en omgangsrecht: "Cultuuromslag nodig; vaders kunnen ook zorgen voor kinderen"

2-12-98
In zijn lezing voor een ( wat klein) gehoor van de stichting Kind en Omgangsrecht te Tilburg legde VVD- tweedekamerlid Otto Vos de nadruk op de ernstige traumatische persoonlijke en maatschappelijke gevolgen van het doorbreken van de vader(ouder)-kindrelatie.

Vos erkende dat een deel van het probleem ligt bij de rechterlijke macht. Alle actoren in het theater omgang en gezag dienen meer hun eigen verantwoordelijkheid te dragen inclusief de rechter.

Een oplossing hievoor zag Vos in de vergroting van het budget van de rechterlijke macht en de instelling van een raad voor de rechtspraak. Vos, die in het algemeen op veel sympathie van de zaal kon rekenen stuitte met betrekking tot deze zienswijze op enige tegenstand uit de zaal. Zo werd onder andere gesteld dat er meer publieke controle op de rechterlijke macht moet komen (openbare uitspraken en publiek betrekken bij de klachtbehandeling). Vos was het er mee eens dat er meer transparantie en publieke controle nodig is.

Verder legde Vos uit wat hij zoal had betogen te zeggen met zijn suggesties over de handhaving van het omgangsrecht; bijvoorbeeld strafbaarheid. Hij was het wel met de zaal eens dat afnemen van het gezag van de weigerachtige ouder nu al mogelijk is en wellicht effectief. Maar de cultuur is nog niet zover dat rechters dat begrijpen en dat wordt wellicht beter als omgangsrecht in het strafrecht komt. Althans als die diskusie gevoerd wordt. Vos merkte op dat hij slechts ondersteunende reacties had gehad op zijn voorstellen. Vos zag overigens niets in omgangsbegeleiding als het de slagvaardigheid aantast

Vos legde uit dat er een cultuuromslag nodig is om het traditionele beeld van de vrouw als verzorger van het kind te doorbreken. En daarmee slaat Vos een uitstekende brug naar het weldenkende deel van de vrouwenbeweging die dat ook beoogt maar helaas niet altijd zo handelt.


justitiefeestje

30-11-98
Van onze brabantse correspondent
Vrijdag 6 november hield het complete Nederlandse justitieapparaat een feestje a raison van ongeveer 1.000.000 gulden in het Willem-2 stadion in Tilburg. Het feestje werd gehoudenter gelegenheid van 200 jaar justitie ('oprecht') Het vrij drinken en eten leidde tot een aardig bachanaal dat het justitieapparaat in het daglicht zet waar het hoort.

Openbaar ministerie maakt terugtrekkende beweging in zaak Joep

In september 1997 is Joep Zander door de arrondissementsrechtbank Zwolle veroordeeld tot 5 dagen hechtenis in verband met het pogen te doen van aangifte op het politiebureau Zwolle tegen de raad voor de kinderbescherming directie Oost. Meer daarover.. 28-11-98
Hij ging in beroep bij het hof in Arnhem. Daar vorderde het openbaar ministerie bij monde van advocaat-generaal Welschen vrijspraak omdat wederrechtelijke aanwezigheid in het politiebureau niet valt te bewijzen. De raadsheren van het hof kunnen dit advies volgen, maar zijn daartoe niet verplicht. Uitspraak over 14 dagen.

De voorzitter van het magistrale college mevr Buijne opende enigszins verlaat de zitting voor een publiek van zo'n 15 mensen, merendeels kaderleden van de Stichting dwaze Vaders, Stichting Scheiden en Blijvend Ouderschap, Stichting Ouders voor Kinderen, het platform samenwerkende clientenorganisaties in jeugdzorg en familierecht, de mailinggroep aanrecht en Stichting Sociale Databank Nederland Ook de pers was vertegenwoordigd.

Na de gebruikelijke formaliteiten deelde het OM mee vrijspraak te zullen vorderen. Het OM had dit al eerder gebruikt als reden om geen getuigen op te roepen. Het oproepen van getuigen is echter een recht van verdachte dat hem op grond van gevorderde vrijspraak niet kan worden ontzegd. Joep, die zijn eigen pleidooi voerde legde uit dat hij daar geen genoegen mee kon nemen omdat er nog geen vrijspraak was en er ook overigens een belang bestaat bij het horen van de getuigen.

Het OM motiveerde de vordering tot vrijspraak. Er zou niet kunnen worden aangetoond dat Joep destijds op het politiebureau wederrechtelijk aanwezig was. Hij wenste immers aangifte te doen. Uit het procesverbaal kon niet voldoende worden opgemaakt dat hem daarvoor gelegenheid was geboden. ( een eufemisme; in het politieprocesverbaal staat dat aangifte onmogelijk is).

Joep legde uit dat er eerder sprake was van het tegenovergestelde van wederrechtelijk vertoeven; namelijk wederrechtelijke vrijheidsberoving. Hij was namelijk in eerste instantie juist opgesloten na de mededeling dat hij aangifte wilde doen. Joep stelde verder dat de rechters bij zichzelf te rade zouden moeten gaan of ze wel in de positie verkeren iemand te beoordelen die terechte kritiek levert op een rechterlijke macht die zich niet aan de grondregels van de trias politica houdt ( openbaarheid van uitspraken; art. 121 grondwet en 6-1 ECRM).

Na enige discussie met de rechters kreeg Joep de toezegging dat als het hof niet direct tot vrijspraak zou willen besluiten er alsnog een tweede ziting gewijd zou worden aan het probleem. Zo niet volgt er over 14 dagen vrijspraak.

In zijn laatste woord wijdde Joep nog enige woorden aan de manier waarop met veel machtsmisbruik de raad voor de kinderbescherming poogt oude patriarchale opvattingen over familieverhoudingen te bestendigen en daarmee vaders het recht op een emotionele vrelatie met hun kind poogt af te nemen. En kinderen het recht op een emotionele relatie met hun pappa.


brief van de commissie familierecht aan de minister hierover
Internationale ondersteuning

herzien 24-11-98
De Franse organisatie "l'enfant et son droit" heeft een fax aan de minister van justitie gestuurd in verband met de vervolging van Joep Zander.

Joep in beroep

In september 1997 is Joep Zander door de arrondissementsrechtbank Zwolle veroordeeld tot 5 dagen hechtenis in verband met het pogen te doen van aangifte op het politiebureau Zwolle tegen de raad voor de kinderbescherming directie Oost. Meer daarover.. Hij komt nu hiertegen in beroep voor bij de rechters van het hof Arnhem. Rechters die zich onder leiding van Mr v.d. Wey, hofpresident, niet aan de wet houden. Collectief wordt openbaarheid van uitspraken geweigerd. De zaken liggen dus merkwaardig omgedraaid. Niet de beklaagde maar de rechters ovetreden de wet. De beroepszaak dient op 27 november 10 uur in Arnhem. Als getuigen worden oa. verzocht alle betrokken politieagenten en (hulp)officieren van justitie, en oud minister Hirsch Ballin.

Graag noteren in de agenda.
persberichten


Bestuur van stichting dwaze vaders: 2 vrouwen en een man.

Een van de belangrijkste nieuwtjes uit de nieuwsbrief van Stichting Dwaze Vaders is het feit dat het jarenlange evenwicht tussen mannen en vrouwen in het bestuur van deze stichting is doorbroken in het voordeel van de vrouwen. Binnenkort meer over deze nieuwsbrief. Overigens, voor de helderheid, deze site heeft geen enkele binding meer met de stichting Dwaze Vaders sinds het bestuur mededeelde niet meer te aksepteren dat er redactionele onafhankelijkheid bestaat.

D66 draait bij

24-11-1998
In een brief aan het Platform SCJF naar aanleiding van een vermelding op deze sitepagina meldt D66 kamerlid Stephanie van Vliet dat ze toch wel een gesprek met een delegatie van het platform op prijs stelt. Aangezien van Vliet alleen jeugdzorg in haar portefeuille heeft gaat ze niet over de openbaarheid van uitspraken in het familierecht. Daar horen we van d66 nog niets van.

Achtergronden van Thuiszorg Drenthe BV.

24-11-1998
Het volledige artikel over Thuiszorg Drenthe nu volledig op deze site


een mailinglist die aansluit bij het onderwerp van deze site; http://www.onelist.com/subscribe.cgi/aanrecht

4000 bezoekers geregistreerd


10-11-1998
Deze site registreerde op 10 november 1998 om 22.17 haar 4000ste bezoeker. Er zullen er meer zijn geweest aangezien de registratie via Nedstat niet direkt is begonnen en ook enige tijd is onderbroken. Er zullen er zeker veel meer komen. De laatste maanden is het gemiddelde bezoek gestegen tot ver boven de tien per dag.

Nieuwe portefeuilles kamerleden

herzien 10-11-1998
Met de nieuwe tweede kamer zijn er ook nieuwe gezichten bij de woordvoerders familierecht en jeugdbescherming. In de onderstaande opsomming kunnen nog kleine onnauwkeurigheden zitten mbt de precieze onderlinge verdeling in de fracties.

VVD: Mr. Otto Vos familierecht en kinderbescherming

Groen links: Femke Halsema; kinderbescherming en wetgeving
Ineke van Gent; jeugdbescherming en jeugdhulpverlening
Tineke Strik ,beleidsmedewerster justitie

PvdA: Mevr. Arib; kinderbescherming ( was te zien in twee vandaag)
Mevr.Swildens
Dhr Santi familierecht

SP : Agnes Kant: jeugdzorg
Jan de Wit : familierecht
Ineke Palm : beleidsmedewerkster justitie

Anja Buitenhuis jurisdich medewerker

Klein rechts:
C v.d. Staay ; kamerlid SGP justitie

Gert Jan Zeegers; fractiemedewerker RPF justitie
Guido Hoogveld fractiemedewerker GPV justitie

D66:Stefanie van Vliet: jeugdbescherming
Boris Ditrich: wetgeving familierecht

Het gaat redelijk goed met onze gesprekken ( wergroep familierecht platform) met de kamerleden. Mdet elke fractie is een afspraak gemaakt of is ie zelfs al achter de rug. Met GL zelfs twee keer met een kamerlid.    Aleen D66 wil gewoon niet onder het mom dat we al genoeg aan bod zijn geweest. Stephanie van Vliet beweert dat ze al gesprekken met het platform heeft gehad (????) Hoe dan ook ben ik die partij een beetje beu. Anders dan je van zo"n partij met zo'n image over openbaarheid en democratie mag verwachten willen ze zich ook helemaal niet meer ( ooit begon Wolfensperger er wel over) bezig houden met de openbaarheid van uitspraken in het familierecht.  

CDA:
Maria Verhoeven familierecht
Joop Wijn ; Jeugdhulpverlening en kinderbescherming


Secretaris Gezinsraad: verstrekking kostenvergoedingen kinderzorg via vaders

5-11-98
Op een conferentie over "combineren achter de voorhoede" ( combineren van arbeid en zorg) van de Nederlandse Gezinsraad op woensdag 4 november pleitte secretaris Peter Kuyvers ervoor om als experiment bekostiging van zorgvoorzieningen voortaan via vaders te verstrekken om daarmee te stimuleren dat vaders meer de verantwoordelijkheid voor de zorg voor kinderen kunnen dragen.

Trudy Knijn van de Universiteit Utrecht stelde eerder voor die bekostiging juist te koppelen aan het zwangerschapsverlof van de moeder. Knijn, een bekend publiciste over vaders (vanuit het vrouwenperspectief) maakte een voorlopig resultaat bekend van een door haar vakgroep verricht onderzoek onder alleenstaande ouders. In de praktijk bleek zij dat onderzoek te heben beperkt tot alleenstaande moeders. Deze groep blijkt het de laatste tijd erg moeilijk te hebben.

Bert de Vries, voormalig minister van sociale zaken, en tegenwoordig voorzitter van de sociale verzekeringsraad pleitte weer eens voor kursussen die ouders zouden moeten volgen om te leren opvoeden ( je moet voor alles geleerd hebben behalve voor het opvoeden van kinderen) Een fel protest van de vertegenwoordiger van de clientenorganisaties in jeugdzorg en familierecht ( Joep Zander) leidde tot een plotselinge gelegenheidscoalitie op dit punt met Mevr. Knijn die memoreerde dat de overheid zich vooral eens verantwoorden moet voor de kwaliteit van de huidige door haar ingezette professionals in de zorg.

Verder werd een kinderbijslagformulier van de sociale verzekeringsraad gehekeld waarin vaders hoegenaamd geen andere rol spelen dan als partner van de moeder. Bert de Vries zegde enig onderzoek toe.


30-10-98

Alles over de Meppeler "Stalking"affaire

Rob van Altena sprak met Johan Last en andere vaders die publiekelijk van "stalking" werden beschuldigd. Hij deed uitvoerig dossieronderzoek. Het resultaat hiervan publiceren wij als primeur.

Belangenbehartigers minderjarigen contra kinderbescherming Assen.

27-10-98
Niet alleen vaders, ook de Stichting Minderjarigen Noord Nederland heeft aanzienlijke problemen met de raad voor de kinderbbescherming Assen. In een brief dd. 28-9-98 schrijft zij ".....de raad voor de kinerbescherming te Assen in de onderzoekspraktijk(.....) de opvoedingsbelangen van minderjarigen dermate verwaarloost en miskent...." en dat" het de SMN als ongeloofwaardig en zinloos voorkomt om in een en dezelfde vergaderruimte in aanwezigheid van genoemde raad te gaan diskusiieren over de beoogde kwaliteitsverbeteringen in de (justitiele) jeugdzorg in Drenthe"

Emanciperen mannen?

26-10-98
In het rapport dat onderzoeksbureau "De Beuk" schreef over de mogelijke ontwikkelingen van het emancipatiebureau Gelderland valt de volgende zinsnede op in de conclusie. "Een eigentijdse benadering van emancipatie richt zich op een breed publiek en betrekt- ook organisatorisch- mannen bij dit streven"
Om bij deze aanbeveling te komen moest "De Beuk"behoorlijk wat weerstand overwinnen. Immers meenden veel vrouwen die aan de discussies over de ontwikkelingen deelnamen dat emancipatie zich als het erop aan komt moet richten op het belang van vrouwen.
Tijdens de discussie over het toekomstscenario, dat onderdeel uitmaakte van de beleidsplanontwikkeling, meenden velen dat het belang van mannen om voor kinderen te willen zorgen ondergeschikt moest worden gemaakt aan het belang van vrouwen om in deze het heft in eigen hand te willen houden.

Een gelijksoortige diskussie speelde zich vorige week af in de Volkskrant. Vincent Duindam die veel publiceert over zorgende vaders meende dat er in brede middengroepen veel weerstand bestaat tegen het overdragen van zorgtaken aan mannen: "Beter de baas over de afwas dan helemaal geen invloed".

Onderzoek naar Twee Vandaag

23-10-1998
De originele banden van de uitzendingen van Twee Vandaag over de kinderbescherming zijn verzegeld. Het is niet bekend of dit is gebeurt in verband met een onderzoek door het openbaar ministerie.

Censuur?

20-10-1998 (herzien 23-10)
De internetsite van SDN is geconfronteerd met een dringend verzoek van het ministerie van justitie om elke koppeling tussen kinderbeschermers enerzijds, en moord en criminaliteit anderzijds weg te halen. SDN (sociaal datanetwerk Nederland) heeft aan dit "dringende verzoek" voldaan. Dit heeft waarschijnlijk niet tot gevolg dat er een éinde is gekomen aan medeplichtigheid (voorwaardelijke opzet) van kinderbeschermers bij kindermishandeling en dood van kinderen. Hetgeen volgens het wetboek van strafrecht strafbaar is. Wie ooit de uitzending van "ongelooflijke verhalen" heeft gezien waarin unitmanager Mulder van de raad Zwolle uiteenzette dat hij willens en wetens niet ingreep in een situatie, zelfs weigerde even iets na te trekken bij een huisarts en daar geen spijt van had, zal begrijpen hoe terecht het is dat zoiets strafbaar is. En hoe onterecht dat dat niet vervolgd wordt. In deze zaak had een kind het malafide optreden van de kinderbescherming niet overleefd.

vrouwelijk geweld

uit onze corrsepondentie; sorry geen tijd voor de vertaling....wie???
12-10-98
Abstract http://www.freeyellow.com/members5/fflc/sommertc.htm#ABSTRACT Full Text (about 20 files, 1 MB in total, or close to 300 pages) of a doctoral dissertation on the dimensions of interspousal violence and the correlation between the history of perpetrators of violence -- abuse by their family members in their childhood in their families of origin -- and their tendency to commit violence against their spouses. Within one generation, it appears, violence by women has increased enormously. Women who witnessed their fathers being hit by their mothers are more than 12 times as likely to become violent abusers of their partners than those who didn't. Violence by women now exceeds the frequency of violence by men in spousal relationships. The full text of the study report is available at http://www.freeyellow.com/members5/fflc/sommertc.htm --Walter

gevangen kindje van het sterrenstof

12-10-98

Frankrijk; recht op omgang bijna net zo beroerd geregeld als in Nederland.

10-10-98
De Franse vaderorganisatie "S.O.S papa" doet in haar magazine (sept 98) verslag van een onderzoek van het "Institut National d'etudes Demographiques" naar de contacten tussen kinderen en ouders. Dit onderzoek is gedaan volgens het recept waar ook onderzoekers Griffiths en Hekman (1985) in Nederland mee werkten. Je neemt een aantal kinderen (steekproef) als onderzoekspopulatie. In Nederland bleek destijds dat 40% van de kinderen na scheiding een van de ouders niet ziet ( 95% pappa). Uit het Franse onderzoek blijkt onder andere dat daar 34% van de kinderen na scheiding pappa ( inclusief de mamma's dus aardig dicht bij het Nederladse cijfer) niet ziet. Dit cijfer is voor Frankrijk sinds 1985 onveranderd gebleven. In Frankrijk zit het niet nakomen van omgangsverplichtingen in het strafrecht. Dit heeft niet als gevolg dat er in Frankrijk veel minder omgangsonrecht is. Het wordt namelijk nauwelijks vervolgd. Wel worden vaders vervolgd die geen alimentatie betalen. Dat is daar namelijk ook strafbaar. Zo zie je maar weer dat in de hele westerse wereld het vervolgingsbeleid discrimineert. Meer zaken in het strafrecht betekent meer vervolging van mannen. Zo zitten er in Frankrijk dus 700 vaders vast wegens weigering alimentatie te betalen. Natuurlijk is het frustereren van het recht op omgang crinmineel ( de onbeschreven misdaad volgens Hoefnagels). Maar het strafrecht brengt ons vermoedelijk maar weinig dichter bij de oplossing.

Otto Vos (VVD): onderzoek naar mogelijkheden handhaving recht op omgang

7-10-98
Kamerlid Otto Vos (VVD) heeft de staatssecretaris van justitie gevraagd te onderzoeken wat er voor aanvullende middelen zijn om omgangsrecht te handhaven. Gedacht wordt onder andere aan strafrechtelijke handhaving. Vos was te beluisteren in het radioprogramma "tegengas". Een vader die in het programma aan het woord was vroeg zich af waarom dit al niet veel eerder gebeurd was. De staatssecretaris heeft beloofd een breed onderzoek in te stellen naar de manieren waarop in het buitenland met de problematiek wordt omgegaan. Er bestaan veel misverstanden rond het standpunt van Vos. Vos heeft niet gesteld dat moeders in de gevangenis moeten. Het woord gevangenis is door Boris Dittrich (D66) voor het eerst in de mond genomen.

Commissies omgangsbegeleiding en scheidingsbemiddeling

1-10-98
Staatssecretaris Schmitz heeft op de valreep twee comissies samengesteld die zich moeten gaan buigen over het vervolg van het gedachtengoed van de commissie de Ruiter.

Ze moeten bemiddeling en begeleiding gaan begeleiden en er adviezen over uitbrengen. De samenstelling van deze commissies belooft niet veel goeds.

Raadsdirecteur Jansen is lid van de begeleidingscommissie scheidingsbemiddeling. Jansen heeft zich grote bekendheid verworven met de "Blok aan het been-prijs 1998" vanwege het actief tegenhouden van omgang tyussen vaders en kinderen (raadsvestiging Assen; zie de verslagen). Zelfs in het bijzondere geval dat een moeder in strijd met haar verzoekschrift vindt dat er toch omgang moet komen beslist de raad Assen dat het maar niet moet vanwege de veronderstelde onrust die dat voor de moeder geeft. Jansen vond dat een acceptrabele redenering.

Raadsdirecteur Bavinck ( adjunct raad Oost) is lid van de begeleidingscommissie omgangsbemiddeling. Bavinck is degene degene die vindt dat vaders die liedjes zingen met hun kind of proberen progressieve zorgvader uit te hangen niet geschikt zijn voor omgang doch in therapie moeten. Tevens bekend van de opvatting dat het indienen van klachten tegen je kinderen moet worden gebruikt. Zijn medewerkers die hij systematisch dekt vinden dat een vader die bij de rechtbank om bemiddeling verzoekt moet worden aangewreven dat hij niet wil praten.

Kortom, eerst maar eens kiezen voor omgang en behoud van gezamenlijk gezag heren, en niet alleen praatjes die alleen portemonneegaatjes vullen. Uiteraard zijn de bewijzen van het hier boven gestelde voorradig en verkrijgbaar.

Melle Veldhuis overleden

28-9-98
Voorvechter van vaderbelangen en oprichter van de stichting "Vaders voor Vaders" Melle Veldhuis is gisterenavond overleden in het Medisch Centrum Alkmaar. Hij stierf aan de gevolgen van zijn jarenlange confrontaties met het justitieapparaat en de frustratie van het verbreken van het contact met zijn kinderen. Onlangs heeft hij in het Algemeen Dagblad nog uitgelegd hoe dat in zijn werk gaat. Hij had te maken met een van de zwaarste tegenstanders van kinderbelangen, de raad voor de Kinderbescherming Alkmaar. Wij brengen in herinnering de dood van Petertje Hoytink die door het optreden van de Raad Alkmaar is overleden ( Zie "Omgangsrecht; de Nederlandse situatie" van Tjerk Bakker).

Onderzoek naar strafrechtelijke vervolging Besloten Vennootschap Thuiszorg Drenthe

26-9-98 Al in dit voorjaar berichtten wij over het vreemde gedrag van deze organisatie. Een artikel ervover werd door het nieuwsblad van het Noorden geweigerd. Inmiddels is het Zutphense parket gestart met een onderzoek naar strafvervolging. Zembla en de Volkskrant berichtten er uitvoerig over.

Thuiszorg Drenthe maakt zich ook schuldig aan het onregelementair meewerken aan onderzoek met het doel vaders buiten de leefwereld van kinderen te houden. De landelijke klachtencommissie thuiszorg, die wel erkende dat de BV Thuiszorg Drenthe klachten van vaders moet behandelen. ( dat wilde directeur Visser niet eens), vond niet dat ze moesten ingrijpen in de overtreding van de richtlijnen Dekker over inzet van deskundigenbureau's door de Kinderbesch...... Over deze laatste aspekten heeft Zembla nog niet bericht.


foto's aktie assen


Triptiek "twee vandaag" over kinder-en jeugdbescherming met spijkerharde kritiek op de raad

22-9-98
Dinsdag tot en met donderdag zal Twee Vandaag eindelijk haar programma's over de kinderbescherming e.d. uitzenden. Althans als er geen ander nieuws is dat de voorrang verdient.
Dat de media de sexuele uitspattingen van Clinton belangrijker vinden dan de stelselmatige beschadiging van kinderen in de hele wereld inclusief Nederland bleek ook uit de mededeling van de redactie van twee vandaag dat ze niet zo erg in de extreme kinderbeschadigingsgevallen geinteresseerd zijn. Als je een ijsberg ziet kun je beter niet kijken hoe de top eruit ziet want je zou wel eens kunnen stuiten op wat eronder zit. Zo zou de mythe dat het bij de kritiek op de kinderbescherming meestal gaat om incidenten ( het ronddrijvende ijs) in stand kunnen worden gehouden. Maar inmiddels blijkt dat we het vanaf hier te pessimistisch hebben gezien. Platformsecretaris Peter Tromp exceleerde in een in heldere bewoordingen neergezette kritiek op de Raad voor de kinderbescherming. Vooral dat veel mensen bang zijn voor de raad slaat de spijker op de kop. Het is goed dat dat zo een keer wordt gezegd.
Kijken en vooral bellen als het je niet zint. niet alleen is de redactie bereikbaar. Ook de cliententelefoon 0900-8333 van het Platform SCJF start dinsdag en is bereikbaar voor klachten en opmerkingen.


recensie parental alienationsyndrome uitgever


Verstand

22-9-98
Wij publiceren een brief van Rob van Altena aan onze nieuwe staatssecretaris emancipatiezaken mevr. Verstand. Binnenkort nog een uitgebreide correspondentie met deze voormalige Zutphense burgemeester.

Hooymans houdt van klachten................2......

21-9-98
In de Volkskrant is landelijk raadsdirecteur Hooymans aan het woord ( zaterdag 5 september 1998). Hij liegt en hij liegt en hij liegt nog eens. Wij publiceren de integrale briefwisseling waaruit blijkt dat Hooymans zelfs aangemaand door de staatssecretaris weigert klachten te behandelen. Het platform SCJF heeft Hooymans de wacht aangezegd over de kwestie van de collectieve klachten. Achtergrondverhaal plus documentatie . Nu de eerste brief

Aangiften tegen kinderrechters en kinderbeschermers

18-9-98
Aangiften tegen kinderrechters en kinderbeschermers worden behandeld in artikel-12 procedure bij het hof Arnhem. 8 klachten van Jan Hop die door de officier van justitie niet werden vervolgd moeten nu opnieuw worden beoordeeld. Zie site sdn-kinderbescherming

Joep in beroep

Deskundigenbureau's

5-9-98 Het platform cliëntenorganisaties is vertegenwoordigd in de commissie die de werking van de richtlijnen externe deskundigen gaat onderzoeken. Mail ons als u ervaringen heeft die de moeite waard zijn.lijst "deskundigen"......


verslag akties, artikel Algemeen Dagblad; akties Assen


Nieuwe akties op komst in Assen

augustus 1998
Er worden grootschalige akties beraamd bij de raad voor de kinderbescherming Assen. Voor een bijdrage aan deze akties kunt u bellen met een van de volgende telefoonnummers; Gerben Roorije 0512-543317 John Dijkstra 06-54902531 Jolanda Suring 0517-342556 Herman Schiphorst 0545-474738 In het recente verleden is hier al heel wat gebeurd.akties Assen

Johan Last

De Meppeler stalkingzaak ( Johan Last) is de voorbeeldzaak van de stichtingen Anti-stalking en de werkgroep "Vrouw en recht" ( Clara Wichmaninstituut) Hij werd in de rug neergeschoten door de moeder van zijn kinderen toen hij zijn kinderen bezocht. De moeder werd veroordeeld tot 16 maanden gevangenisstraf. Omdat ze de rest van haar straf elektronisch (thuis) wilde uitzitten vroeg ze een straatverbod van maar liefst 20 km om Meppel heen. De president van de rechtbank assen vond dat Johan maar weer snel met de moeder van zijn kinderen aan moet pappen; "Anders wordt het nooit wat met een omgangsregeling". Dit druist in tegen het beleid van de stichtingen Anti-stalking die Johan juist uit de buurt lijken te willen houden; of juist misschien toch maar weer niet??? Mr. vd Vinne die al eerder erg woncderlijke vonnissen sprak zal het in ieder geval worst wezen dat hij de wetgever schoffeert door de geciteerde uitspraak. Haalbaarheid mag immers geen rede zijn om omgang af te wijzen. Maar v.d. Vinne is niet de enige. Bijzonder was wel dat het deze keer breed in de krant kwam. En ook dat het juist in dit geval zo schrijnend grove opmerking is. Overigens ging het straatverbod niet door. waarschijnlijk omdat Johan kwaad uitriep dat hij het "gezeik" vond. Daar had v.d Vinne niet van terug.

Opzegging donateurschap dwaze vaders door Jan Hop

Jan Hop, kinderbeschermingsspecialist bij SDN ( Sociale databank Nederland) heeft zijn banden met de stichting dwaze vaders doorgesneden. We hebben zijn brief zonder commentaar gepubliceerd.

Fotoverslag lentemars 1998

Kijk zelf hoe kamerlid Vos meeliep in de demonstratie van 21 maart. augustus 1998

Korthals verantwoordelijk bewindsman voor jeugdbescherming

Geheel conform wat wij schreven in de "quizzvraag" van het jaar is Korthals minister van justitie geworden. Dat hij ook de portefeuille jeugdbescherming op zich zou nemen en niet zoals vroeger aan de staatssecretaris zou laten is ook voor ons een verrassing.

Kwaliteit van rechtspraak

Het artikel "Rechtspreken, buikspreken, lijnkspreken, kromspreken, uitspreken en tegenspreken over de kwaliteit van de rechtspraak in het familierecht is uitgegeven bij Tjeenk Willink in de bundel "Kwaliteit van rechtspraakop de weegschaal. Het is ook op internet beschikbaar.

site-zoekmachine home en inhoudsopgave site het zál vaders een zorg zijn colofon- tips & citaat- mail- links dossier stalking dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier wetenschap en vaderschap dossier rechterlijke macht dossier feminismekritiek
Last Updated http://vaderseenzorg.nl/nieuw98.html : zie ook de andere pagina's