Klik hier voor welkomspagina Het zál vaders een zorg zijn

Aangenomen moties tweede kamer; overzicht

1. Dittrich c.s. verzoekt de regering voorstellen te doen de wet te wijzigen en verplichte scheidings- en omgangsbemiddeling te introduceren in geval van omgangsconflicten over de kinderen; (hij overweegt dat ouders met kinderen die gaan scheiden, hun conflicten over de omgangsregeling eerst aan een mediator dienen voor te leggen, voordat de rechter het geschil in behandeling mag nemen).

2. Luchtenveld c.s. verzoekt de regering in overleg te treden met de Raad van de Rechtspraak teneinde te bevorderen dat het instrument van de dwangsom vaker wordt ingezet in gevallen waarin de omgangsregeling wordt gefrustreerd; (hij overweegt dat handhaving van een door de rechter opgelegde omgangsregeling uitgangspunt is).

1. en 2. zijn de moties die op 10 december zijn aangenomen. De volgende moties zijn thans ook aangenomen (3. en 4. met algemene stemmen en 5. met ruime meerderheid):

3. Dittrich c.s. verzoekt de regering voorstellen te ontwikkelen, waarbij een standaard omgangsregeling in de wet wordt vastgelegd die de verzorgende ouder niet eenzijdig mag verminderen, en die gelding heeft totdat de rechter of beide ouders in gezamenlijkheid anders hebben beslist; (hij overweegt dat de wetgever zich expliciet dient uit te spreken dat het over het algemeen in het belang van kinderen is om contact te hebben met beide ouders ongeacht de vraag of die ouders nu het gezamenlijk gezag over de kinderen hebben of niet en dat het soms lang kan duren voordat er een rechterlijke beslissing is genomen over omgang).

4. De Pater c.s. verzoekt de regering met een voorstel te komen tot aanpassing van de betreffende wetgeving teneinde een wettelijke (zorg)plicht voor ouders te creëren om tot afspraken te komen met betrekking tot de vorm en inhoud van de zorgplicht van ouders voor hun kinderen na scheiding c.q. ontbinding van het geregistreerd partnerschap; (zij overweegt dat ouders na scheiding c.q. ontbinding van het geregistreerd partnerschap belast blijven met het gezag en de opvoeding van hun kinderen en de daaruit voortvloeiende zorgplicht).

5. Schonewille c.s. verzoekt de regering, de mogelijkheid van echtscheiding zonder rechterlijke tussenkomst en zonder de gekunstelde omweg van de flitsscheiding nader te onderzoeken en de Kamer hierover binnen drie maanden te informeren; (hij overweegt dat rechterlijke tussenkomst in een groot gedeelte van de echtscheidingszaken geen toegevoegde waarde heeft en dat het schrappen van de verplichting van rechterlijke tussenkomst er sterk toe zou bijdragen dat de keuze voor mediation een vanzelfsprekende wordt).home site het zál vaders een zorg zijn inhoudsopgave colofon tips & citaat mail links site zoekmachine en surftips dossier stalking dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier rechterlijke macht


site <A title=Joep Zander"> site het zál vaders een zorg zijn Last Updated http://vaderseenzorg.nl/moties2002.html : zie ook de andere pagina's