logo

Landelijk nieuwsAttentie: dit is een archiefpagina met oud nieuws
Er kunnen daardoor niet meer werkende links en verouderde informatie op staan

Het nieuwste staat onderaan. Het allernieuwste op de nieuwer-nieuwspagina

kamer

Voor kontakt met het gebeuren in de tweede kamer bevelen wij de pagina overzicht overheidsorganen aan. Hier zijn ook de werk- en prive-adressen van alle kamerleden te vinden; plus een alleraardigst fotootje van ieder.
Zie ook adressen

Gezamenlijk gezag uitgangspunt!!!

Staatsekretaris Schmitz is met nieuwe wetsvoorstellen gekomen . Het betreffen wijzigingsvoorstellen van de kamerstukken 23714 . Gezamenlijk gezag dient voortaan uitgangspunt te worden!!! Wel kan nog steeds dit gezag worden ondermijnd door een verzoek van een der ouders. Maar aangenomen mag worden dat er dan enige bewijslast op die ouder komt te ligggen (waarom het niet kan) Hiermee zijn zeker niet alle problemen opgelost. En we zullen ons terdege inspannen om verdergaande wijzigingen op tafel te krijgen. Er zijn al enkele juristen bezig hier voorstellen voor te ontwikkelen
Dit wetsvoorstel maakt deel uit van een pakket waarin ook het medegezag wordt geregeld. En dat is niet best; hiermee kunnen sociale ouders (stiefouders bijvoorbeeld) gezag krijgen voor een kind waarover een konflikt loopt met de oorspronkelijke ouder. Vooral voor bestaande gevallen zijn er nog weinig oplossingen.
De nieuwe voorstellen zijn in de betere openbare bibliotheek te bekijken.

Gezamenlijk gezag 2

Het rapport van de kommissie de Ruiter is uit. De grootste verdienste van de kommisie de Ruiter is dat zij wijziging van art. 251 heeft aanbevolen . Deze wijziging behelst de invoering van het gezamenlijk ouderschap als uitgangspunt in de wet. Iets wat al jarenlang door de ouderorganisaties is bepleit. Dit wijzigingsvoorstel is inmiddels overgenomen door Staatssekretaris Schmitz , en inmiddels opgenomen in wetsvoorstel 23714.
Het behoud van het gezamenlijk gezag kent echter uitzonderingen. Als een van de ouders dwars ligt kan het ongedaan worden gemaakt. Merkwaardig is dan ook dat in dezelfde wetsvoorstellen 23714 de mogelijkheid voor de invoering van medegezag worden geschapen waarbij het uit het ouderlijk gezag stoten van de eerste ouder wordt gehonoreerd met de mogelijkheid een ander in diens plaats te laten treden.
Het gevaar bestaat levensgroot dat uiteindelijk hierdoor een aantal konflikten alleen maar erger en scherper zullen worden gevoerd. Een van de drijvende krachten achter het konflikt is namelijk dat een van de ouders een zogenaamd nieuw leven wil beginnnen waatoe het noodzakelijk is de andere ouder totaal uit te drijven. Dit zou dan nu notabene ten gunste gaan van een nieuwe stiefouder.
Wij pleiten ervoor gezamenlijk gezag ten alle tijden te handhaven behoudens ernstige strafrechtelijk gronden of ongeschiktheid van het niveau waar ook buiten scheidingssituaties curatele of ondertoezichtstelling een remedie is. Ouders die de ander uit het gezag willen zetten zonder redelijke grond daarvoor zouden zelf het gezag dienen te verliezen (paradoxale gezagstoewijzing, salomonsoordeel) Voor scheidingssituaties hoeft in feite niets apart te worden geregeld.
Wij aprecieren het dat de commissie de weg opslaat van overigens vermindering van de bemoeienis van de rechtstaat met privesituaties van mensen. Dit heeft ze al teveel gedaan met desastreuze gevolgen zoals het feit dat ongeveer 50% van de kinderen na scheiding een van zijn ouders niet meer ziet. Als de overheid het toestaat mensen hun eigen boontjes te laten doppen zal verplichte scheidingsbemiddeling veelal niet nodig zijn. Zoals het er nu naar uitziet wenst de overheid haar juridiese bemoeienis nog voor een groot deel te handhaven. In dat geval zou verplichte bemiddeling ( voordat er naar de rechter kan en mag worden gegaan.) wel een goed middel zijn om de drempel naar de juridische weg zo hoog mogelijk te maken.

Commissie de Ruiter

(vervolg) De reaktie van de gezamenlijke ouderorganisaties op de voorstellen van de commissie is uitgekomen.

Organisatiebesluit en klachtenregeling raden voor kinderbescherming.

Op 28 juni zijn er een aantal wijzigingen aangebracht in de organisatie van de raad in verband met de formele vastlegging van de reorganisatie (staatsblad 328,329), tevens is de klachtenregeling op een aantal punten uitgebreid en aangescherpt (staatsblad 330). Elke gedraging van een raadsmedewerker kan nu aanleiding zijn voor een klacht. De termijnen voor beantwoording van klachten is aangescherpt. De teksten zijn in te zien in de betere bibliotheek.

Belangrijke veranderingen in naamswijzigingwetgeving en jurisprudentie

Werkgroep "aangenaam" boekt eerste succes in.

Halverwege het jaar 1995 heeft de werkgroep "aangenaam" uitgebreid bij kamerleden enz. gelobbied om een nieuw gat in de wetgeving te dichten. Naar nu blijkt met succes.

De werkgroep "aangenaam" houd zich binnen Dwaze Vaders bezig met naamswijzigingsprocedures. Onder andere dringt zij er bij de wetgever op aan zulke procedures niet meer mogelijk te maken als zij slechts het gevolg zijn van een probleem tussen de ouders van een kind.

De Raad van State heeft in het voorjaar van 1995 besloten dat een voornemen van de staatssekretaris tot achternaamswijziging ( op verzoek van de moeder) geen beschikking is in die zin dat er bezwaar tegen kan worden aangetekend. Dientengevolge moest het ministerie voortaan definitieve beschikkingen afgeven en kon bezwaar pas achteraf gemaakt worden. En tijdrekken werkt in dat soort gevallen zoals bekend niet in het voordeel van vader en kind ( het kind heeft nu al zo lang die naam........) Naar nu pas blijkt heeft de wetgever mede naar aanleiding van onze akties de wet zo aangepast dat voortaan wel weer voornemens tot naamswijziging als beschikking kunnen worden aangemerkt.
Dit alles is overigens schrijnend onvoldoende voor de mensen die in het zwarte gat zijn gevallen tussen de uitspraak van de Raad van State en de wetswijziging. Hieronder kunnen twee leden van de werkgroep "Aangenaam" worden gerekend. We hebben in deze voor anderen gevochten.

Wel weer prettig is recente jurisprudentie m.b.t naamswijziging die juist van belang is voor alle mensen die nu nog in bezwaarprocedures lopen. Volgens jurisprudentie van de Raad van State en de Zutphense bestuursrechter kan de minister (het ministerie) geen bezwaren behandelen tegen kroonbesluiten. Op grond daarvan is in Zutphen een besluit tot naamswijziging, dus niet alleen de uitspraak op het bezwaarschrift, vernietigd. Immers tot nu toe behandelde het ministerie alle bezwaren in eerste aanleg.

Nadere informatie bij de werkgroep Aangenaam.

Joep Zander

Het IRM rapport

Als dwaze vaders hebben wij veel te maken met de juridische stand. Een zeer groot deel van de omzet van deze stand wordt gevormd door zaken over scheiding, gezag en omgang. Om een goed beeld te krijgen van de omvang van de kaste-vorming bij advokaten en rechters leze men het IRM-rapport van het WORM (groep van Henk Rem; Veronruste burgers). Ook daar het een en ander over de openbaarheid van beschikkingen (wordt tegengewerkt), de extreme vormen die het verschijnsel plaatsvervangend rechter ( is meestal een advokaat) heeft aangenomen in Nederland ( komt elders niet in die omvang voor) en de geringe neiging van rechters zich te verschonen bij konflikterende belangen. Ontstellend helder is in dit rapport te lezen hoe de rechtsprekende macht in Nederland gewoon over de wetgevende heen loopt. Wetten? Wat zijn dat ook al weer?
Te verkrijgen: 070-5118922

Professor Wolters

Je kunt niet zeggen dat professor Wolters bij vaders onverdeeld positief bekend staat. Als deskundige in rechtzaken over kinderen heeft hij nogal eens een steekje laten vallen. En hij schijnt wat tegen emanciperende vaders te hebben. (
Duindam "Zorgende vaders") Des te opmerkelijker dat hij op 27 januari zowel op radio 1, middageditie als Nova liet weten dat hij het vermoeden heeft dat vaders door raden voor kinderbescherming nogal eens onheus worden behandeld. Hij zei dit in reaktie op de afschuwelijke kindermoorden van de latste tijd. Niet alle schrijvende media hebben dit deel van de reaktie van hem overgenomen. Waarom trouwens niet????

Moorden
infanticide

medegezag en gezamenlijk gezag

Wetsvoorstel 23714 is inmiddels door de 2e kamer aangenomen. Er zijn enkele amendementen aangenomen. De belangrijkste zijn ;

- Bij het honoreren van medegezag voor een nieuwe partner dient het belang van de oorspronkelijke ouder meegewogen te worden
- Op diverse plaatsen is ingevoerd dat er moet worden uitgegaan van het belang van het kind

Erg vrolijk kunnen we er allemaal niet van woorden. De wisselvader lijkt definitief ingevoerd.

Naamswetgeving

De wijziging van de naamswetgeving is aan de orde in de eerste kamer. We mogen aannnemen dat deze wordt aangenomen. Dat betekent in de toekomst keuzevrijheid voor de naam van de vader of de moeder. Een goede zaak lijkt ons.
Des te minder reden voor het handhaven van de mogelijkheden tot naamswijziging na scheiding. Maar hierin lijkt weinig te veranderen.

Diskussie arbeid en zorg

Een van de zaken die vaders belemmeren om voor hun kinderen te zorgen is dikwijls dat ze veel moeten werken, en wel op andere plekken dan waar hun kinderen zijn. Plastisch gezegd; de draaibank staat verder van huis dan de wasmachine. Dikwijls lijken ze geen keuze te hebben. of toch??? Het emancipatiebureau Gelderland organiseert samen met filosofisch bureau "De bovenkamer" een diskussie op internet over arbeid en zorg.
diskussiebijdragen zijn welkom

gezag en medegezag

Wetsvoorstel 23714 over gezag en medegezag is in de eerste kamer aanbeland. Brieven van het platform clientenorganisaties en de werkgroep familierecht hebben daar blijkbaar als een bom ingeslagen. Alle frakties hebben bijzonder kritiese vragen gesteld. Bijvoorbeeld;
...de mogelijkheid een ouder van zijn gezag te ontheffen....niet feitelijk een premie op het saboteren door de vertzorgende ouder van de contacten tussen het kind en de andere ouder? Zou het niet veeleer zo behoren te zijn dat een dergelijke sabotage door de verzorgende ouder leidt tot de presumptie van ongeschiktheid van die verzorgende ouder om het gezag uit te oefenen? (VVD)
...dat openstelling van de mogelijkheid van medegezag voor een nieuwe partner de bereidheid van elk der ouders om samen met elkaar een oplossing te zoeken in het belang van het kind negatief zal beinvloeden? (CDA)
...Is overwogen om de andere ouder een vetorecht te geven? (PvdA)
...Het blijkt dat de raad het belang van de moeder zwaarder laat wegen dan het belang van de vader. Hun advisering lijkt daardoor uiterst partijdig, waarbij de rapportage vaak te wensen over laat...... De ouder wordt als het ware ontouderd. (D66)
Het antwoord van Schmitz volgt een dezer dagen. De werkgroep familierecht; de denktank van de ouderorganisaties bereidt een novelletekst voor. (Als de kamer de wet blokkeert kan het kabinet een novelle maken)

WOPP-S en O

Dit begrip staat voor "werkwijze en organisatie primair proces; scheiden en omgang". Het gaat om een landfelijk beleidsrapport van de raad voor de kinderbescherming.
Dit raport stelt voor om het in de toekomst uit te sluiten dat de raad tot definitieve ontzegging omgang kan adviseren en dat ouders die de andere ouder ontouderen een zware last op zich dragen.
Verder erkent de raad dat de wet kontraproduktief is naar het vinden van oplossingen, het konflikt aandraagt. Je zou bijna denken dat we het zelf hadden geschreven. Snel uitvoeren dachten we zo....
En niet er onder uit proberen te komen zoals met Normenrapport -2

Foutje

Van het hoofd personen-en familierecht van het ministerie van justitie ontvingen we bevestiging van onze opmerking dat we gelijk hebben dat Schmitz de tweede kamer te optimistische, onjuiste cijfers over gezamenlijk gezag voorgespiegeld heeft.

De ombudsman

Toetst de ombudsman onderzoek van de raad als je een klacht hebt? Nee....was het onthutsende antwoord van hoofd klachtbehandeling Mr. Houtman, niet als de rechter mogelijkerwijs zou hebben of hebben kunnen gezegd dat het raadsoptreden zorgvuldig was. Dat is dus altijd eigenlijk.......
Het wordt tijd voor een fikse babbel met de ombudsman Zo wordt het raadsoptreden toegedekt.
Het afgelopen jaar waren er 4 klachten en afgehandeld over gezag-en-omgangskwesties. Veel klachten worden niet ontvankelijk verklaard. We maken een nadere analyse .
Overigens moeten we echt zeggen dat de service en de koffie op het bureau ombudsman geweldig was.

De nationale ombudsman....liegt 2

Een paar maanden geleden was ons citaat van de maand; De ouders och arme hebben de nationale Ombudsman geschreven. Als het meezit wordt hun geval netjes geturfd voor het jaarverslag" A. de Swaan in een redaktionele column over het indienen van klachten tegen de raad voor de kinderbescherming, in NRC 1-2-97.
...........De werkelijkheid is soms erger dan de meest cynische collumnist kan verzinnen...........
Heb je je klacht door alle klachtbehandelingsinstituten gesleept met alle werk van dien. Zijn er toch nog een paar klachten bij de ombudsman gegrond verklaard. Wat gebeurt er ? Geen streepje in het jaarverslag, ergo. In het jaarverslag 96 van de ombudsman wordt gewoon gezegd dat er geen klachten over de raad voor de kinderbescherming gegrond zijn verklaard anders dan die over informatievoorziening ( de verstrekking van folders en dergelijke). In het jaar 96 zijn 4 klachtrapporten afgewerkt. In twee ervan werd tot gegronde klachten geconcludeerd. Dat betrof in totaal 8 klachten. Hiervan gingen er 3 over de informatievoorziening. Vijf niet dus. De ombudsman liegt dus. Dit is gemeld bij de pers en bij een aantal kamerleden. Het platform ouderorganisaties heeft in een brief aan de ombudsman (Mr. Oosting) gevraagd om de zaak te corrigeren in een brief aan de Staten Generaal. Als er niets gebeurd heeft in ieder geval de SP al aangekondigd er werk van te maken. Nadere analyse van het jaarverslag en de cijfers bracht nog een wonderlijke ontdekking met zich mee. Als je een klacht indient bij de ombudsman heb je in het algemeen een kans van 29% dat die behandeld wordt. Dien je bij de ombudsman een klacht in over de raad voor de kinderbeschadiging dan is die kans 4%. Dat is een wel erg erg erg groot verschil. We kennen afwijzingen die als motief voor het niet in behandeling nemen melden dat er aan de situatie ( u ziet uw kinderen er niet mee terug) toch niets zal veranderen. Te gek voor woorden.

Openbaarheid

(vervolg)
Bij de rechtbank Arnhem mag je uitspraken inzien als je ze per geval aanvraagt. In Zwolle als het binnen een wetenschappelijk onderzoek past. In Zutphen helemaal niet. De makers van het IRM rapport waren in het nieuws met dit probleem, maar dan bij de Hoge raad. De rechtbank Arnhem betoont zich inmiddels het meest open als het gaat om kritiek op het funktioneren. We hadden vrijdag een gesprek met Co-president Hooft-Graafland over de openbaarheid van uitspraken in het familierecht. Dit was een goed en open gesprek en we hopen ook dat er nu wat gaat veranderen want onze argumenten konden niet worden weerlegd. In een diskussiestuk voor het congres " Kwaliteit van de rechterlijke macht" van de Stichting Studiecentrum Rechtspleging. werd namens het platform ouderorganisaties enkele woorden aan dit probleem gewijd. Boris Dittrich; lid tweede kamer, en volgens eigen zeggen nog steeds rechter ("dat blijf je voor je leven") gaat tijdens het reces bekijken wat hij eraan kan doen. Voor de duidelijkheid; artikel 20 R.O schrijft voor dat openbaarheid geboden is op straffe van nietigheid. Een nieuwe Securitel-affaire???

Allemaal eigen schuld dikke bult.

Behalve door een hele reeks onwaarheden wordt de reaktie van Schmitz op de vurige kritiek van de eerste kamer op wetsvoorstel 23714 vooral gekenmerkt door de opmerking; "Waar twee vechten hebben twee schuld" Dat sluit elke mogelijkheid van opzet en strafrechtelijk optreden van een ouder uit. Een slechte zaak voor een justitiebewindsvrouwe.

Erkenning

De tweede kamer heeft besloten dat erkenning van een kind door de vader kan als " de belangen van de moeder bij een ongestoorde verhouding met het kind of de belangen van het kind niet zou schaden, en de man de verwekker is van het kind" (Erkenning kan overigens ook altijd al als de moeder ermee instemt). In een ingezonden brief in Groen Links magazine merkten we daarover op: "Een mogelijk recht op erkenning zou de basis kunnen vormen van een ommezwaai in het denken waarbij niet langer de moeder als vanzelfsprekende eerste opvoedingsverantwoordelijke wordt gezien.Het kontakt tussen kinderen en hun vader dient geen kwestie meer te zijn van een door de moeder verleende gunst, maar een fundamenteel recht waar vader en kind een beroep op kunnen doen; waarmee dus ook de belangen van kinderen gediend zijn. De moeder wordt volgens de reaktie van Leoni Sipkes ( tweede-kamerlid Groen Links) in het magazine gebombardeerd tot de enige vanzelfsprekende ouder met opvoedingsverantwoordelijkheid. En dat lijkt mij een standpunt dat ver uit de tijd is. Bovendien betekent het standpunt van Sipkes niet alleen het voortzetten van een discriminatie naar sekse (vaderschapsdiscriminatie) maar ook een discriminatie naar burgelijke staat. ( In het huwelijk kan de moeder de "erkenning" door de vader niet weigeren). Ik hoop dat Sipkes tijdig op haar schreden terugkeert"

Status Kinderbescherming in de rechtzaal

De PG bij de Hoge raad konkludeerde in een klacht over de Zutphense familiekamer dat het onjuist is als de raad voor en na de zitting en tijdens schorsing in de rechtszaal aanwezig is of blijft tenzij er direkte wisselingen zijn.
De raad is gewoon adviseur en niet een halve rechter. Meldingen van afwijkende praktijken, die tot nu toe meer regel dan uitzondering waren, vernemen wij graag.

Dit zijn geen broodjes aap

Joep Zander heeft een nieuwe versie uitgebracht van zijn beruchte bundel. Hij ziet er nu netjes verzorgd uit en is aangevuld met nieuwe feiten en documenten.

kaartenaktie loyaliteitsmisbruik

Een aantal mensen die zich voor de gelegenheid hebben verenigd in het Comite Ouders Blijven Ouders zijn een kaartenaktie gestart. Doe mee!!! bestel kaarten.

Balonnenaktie

Op de door Peter Tromp (bestuurslid SKO en platform) georganiseerde balonnenaktie waren zo'n 35 vaders, moeders, kinderen, opa's en oma's aanwezig. Niet alleen vaders die hun kinderen niet mogen zien maar ook kinderen die hun vader niet mogen zien. Er was erg veel publiciteit onder andere een grote fot plus artikel op pagina 3 van het Algemeeen Dagblad. Dat was in ieder geval veel meer dan de balonnenaktie van onze engelse collega's die helemaal geen publiciteit kreeg.

Vader-en-kind-centrum

Het centrum voor sexespecifieke hulpverlening transact heeft zijn medewerking toegezegd bij de oprichting van een vader en kindcentrum. In september is de eerste vergadering van het oprichtingsbestuur.

Sire-campagne vaderschap

De Stichting Ideele REclame is een campagne begonnen om het vaderschap achter de krant vandaan te halen. de campagne is voorzien van een aantal tergende stereotyperingen over vaders. Daarnaast is het voor vaders die geen contact met hun kinderen mogen hebben nogal confronterend en vormt het een zware psychische belasting elke keer dit soort verhalen tegen te komen. We hopen dat SIRE zich beseft wat de mogelijke gevolgen van deze campagne kunnen zijn. Overigens is met SIRE afgesproken om een outline/voorstel aan te leveren voor een campagne die meer aan onze situatie tegemoetkomt. Op de zaterdag voor vaderdag was de reaktiekolom van de volkskrant gewijd aan deze campagne. Ook Joep Zander was gevraagd en gaf zijn reaktie vanuit het perspectief van vaders die hun kinderen niet meer zien.

Openbaarheid uitspraken in het familierecht

vervolg Het presidium van de rechtbank Arnhem erkende dat onze argumenten voor openbaarheid van uitspraken deugden. Dat betekent dat er daadwerkelijk uitspraken kunnen worden ingezien. U hoort meer van ons. Andere rechtbanken willen nog even niet. Zie voor onze gebruikte argumentatie de brieven hierover aan de rechtbank Zwolle.

Openbaarheid uitspraken klachtencommissies

vervolg Het ministerie lijkt bereid te zijn ons halverwege tegemoet te komen. Gezien het feit dat de gesprekken nog bezig zijn willen we hierover nog niet alteveel mededelingen doen. Uiteraard houden we vooralsnog vast aan volledige openbaarheid. Als we over zo'n zaak alsnog naar de rechter zouden moeten dan zou dan een beschamende vertoning zijn zeker gezien de uiterlijke klantvriendelijkheid die tentoon wordt gespreid op de site van het ministerie van justitie.

Kinderbescherming en rechterlijke macht

Belangenverstrengeling en grensvervaging. Dhr Mr. Schunck is niet alleen coordinerend vicepresident van de rechtbank Zwolle en voorzitter van de rechtbank die in beroep wederom Joep Zander geen contact met zijn dochter gunde. Hij is ook plaatsvervangend voorzitter van de klachtencommissie kinderbescherming in het ressort Oost. Nog erger is dat hij dit niet heeft opgegeven in zijn nevenfunktieregister. Juist in het geval van Joep is die belangenverstrengeling erg schrijnend omdat Joep ooit namens dwaze Vaders regio oost de staatssecretaris, op grond van haar bevoegdheid, verzocht 3 leden van de klachtencommissie Kinderbescherming Oost te ontslaan. Er is nog meer aan de hand tussen kinderbescherming en rechterlijke macht. zie daarvoor kinderbescherming op SDN

Onnodige typeringen

Vorige keer hebben we in deze rubriek stil gestaan bij de aanwezigheid van kinderbeschermingsmedewerkers in de rechtzaal met de rechter als de partijen al weg zijn. Dit gebeurt nog steeds, we krijgen hier nog regelmatig meldingen van. Als u dit overkomt meldt dat dan!!! Ook in de rechtbank Zwolle waar de president expliciet vond dat dit niet meer moest kunnen gebeurt dit nog steeds. Een van de andere zaken waarvan Rechtbankpresident Mr. Maan (Zwolle) vond dat het niet meer moest kunnen is het onnodig mensen als man of vrouw typeren in rechterlijke geschriften. Toch gebeurt ook dat nog steeds. Uit een brief aan de rechtbank; " Zoals al eerder medegedeeld aan uw griffie heb ik er bezwaar tegen in stukken te worden aan-geduid als "de man". Deze kwalifikatie is onnodig en storend en werpt net zoveel vooroordelen op ( de man van wie?) als een kwalificatie als "de turk", die u zeker niet zou acepteren, ook al is er uiteraard niets mis met turken of mannen in het algemeen. Ook uw president Dhr. Maan beaamt (brief 25 juli 1997) dat waar het gaat om ouderlijke funkties de termen man of vrouw niet relevant zijn. Er zijn in onderhavige zaak door niemand onderlinge relaties aangekaart anders dan de ouderlijke. Door toch de term "man" en "vrouw" te gebruiken suggereert u ten onrechte dat het hier gaat om een zaak van 2 ex-echtelieden. Dit is in het geheel niet het geval. Ten onrechte zijn de kwalificaties als voornoemd in de laatste uitspraak weer door uw griffie gebruikt."

Joep komt voor op 22 september om 11.20 uur

Joep komt voor vanwege het plakken van pamfletten en omdat hij met geweld het politiebureau uit werd geknikkerd toen hij aangifte wenste te doen tegen de raad voor de kinderbescherming. Uw aanwezigheid is gewenst. Voor meer informatie zie; Joep

Kaartenaktie loyaliteitsmisbruik

Het gaat goed met de kaartenaktie . Boris Dittrich en Mohammed Rabbae hadden de eerste kaarten nog niet gehad of ze belden al voor een gesprek. Dit terwijl de publiciteit over deze aktie nog moet beginnen. Voor meer informatie zie; Kaartenaktie loyaliteitsmisbruik

opzij

In het zomernummer van opzij stond een beschamend verhaal over vaders en omgangsrecht. Nogal wat mensen hebben hierop gereageerd met ingezonden brieven. Een daarvan heet; Er is een land waar kinderen willen wonen. De beste ingezonden brieven zijn niet geplaatst in het septembernummer. Wel een brief van de meest ongeemancipeerde scheidingsbemiddelaar NIOS. Gratis anti-emancipatoire reclame in OPZIJ. Het NIOS is voor een terugkeer naar eeen ouderwetse nam-vrouw-rolverdeling.

Kinderb....... houdt zich niet aan beleid staatssecretaris

Het wordt saai. Zeker. Elke keer kunnen we u niets anders berichten dan over kinderbeschermers en rechters die zich niet aan de wet houden. Neem ons niet kwalijk ; wij zijn slechts de boodschapper van het slechte nieuws. Mr. Hooymans; landelijk directeur van de kinderb.... weigert collectieve klachten te behandelen. Standje.
Terug naar Inhoud