Het zál vaders een zorg zijn; klik hier voor home en inhoudsopgave Vaderschap en gelijkwaardig ouderschap in de verkiezingsprogramma's 2006
De glanzende overwinning van de SP betekent ook meer ruimte voor gelijkwaardig ouderschap. Dit staat nu namelijk in het verkiezingsprogramma van de SP De coalitiebesprekingen vanuit het oogpunt van gelijkwaardig ouderschap zouden echter heel anders lopen dan ze nu zullen gaan lopen. De VVD is namelijk onze tweede bondgenoot. Toch zal de SP eraan gehouden moeten en kunnen worden dat er nu nieuwe wetsvoorstellen komen in de lijn van Onkelinx. Opvallend is dat veel vrouwen SP stemmen terwijl er relatief weinig op de lijst staan. Maar die er op staan zijn wel goed, ook uit het oogpunt van vaderschap. Neem Krista van Velzen met haar voorstel om vaders op militaire missie gelijk te behandelen ( zie ook: . Ook D66 kiest in haar laaste verkiezingsprogramma overigens voor gelijkwaardig ouderschap.

kieswijzer/stemwijzer


Met enige trots presenteren wij u de gemeenschappelijke vader-kieswijzer van Ikvader en Papa.nl.nu.

Persbericht kieswijzer

Hilversum/Deventer - Gezinsbeleid vormt een centraal thema tijdens deze verkiezingscampagne. Vandaar dat IkVader.nl vandaag een kieswijzer voor vaders introduceert. De kieswijzer legt de gebruiker achttien stellingen voor over voor vaders belangrijke thema's als kinderopvang, ouderschapsverlof, kinderbijslag en de juridische positie van vaders. De (Kieswijzer) is ontwikkeld door de redactie van IkVader in samenwerking met Papa.nl.nu.

Oriënteren
Met deze Kieswijzer willen de makers vaders de gelegenheid geven zich te oriënteren op onderwerpen die voor hen van belang zijn. ‘Vader worden is een fundamentele verandering van je leven,' stelt Henk Hanssen, hoofdredacteur van IkVader.nl. ‘Ineens krijg je oog voor onderwerpen waar je je voorheen nooit druk over maakte: kinderopvang, ouderschapsverlof en je juridische positie bij een eventuele scheiding. In de Stemwijzer komen deze onderwerp niet of slechts zijdelings aan bod. Vandaar deze Kieswijzer voor vaders.'

SP en VVD het meest vadervriendelijk
De partijen die zich het meest onderscheid met vadervriendelijk beleid zijn de SP en de VVD. ‘De SP kiest ondubbelzinnig voor gelijkwaardig ouderschap,' zegt Joep Zander van Papa.nl.nu. ‘En zij wisten laatst zelfs de hele Tweede Kamer over te halen in te stemmen met het idee vaders van jonge kinderen vrij te stellen van militaire missies. De VVD tracht vanuit haar liberale principes al jaren de juridische positie van vaders te verbeteren.'

PvdA wees wijziging familierecht af
De PvdA heeft vaders minder te bieden, stellen de makers. ‘Wouter Bos pleit weliswaar voor verlenging van het kraamverlof voor vaders maar een voorstel om het familierecht vadervriendelijker te maken werd in september door het congres weggestemd, op voorstel van de partijleiding,' aldus Joep Zander.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Henk Hanssen (035 6235606) of Joep Zander (0570 621784).

 

Verdere toelichtingen mbt de verwikkelingen in Pvda en SP. SP:

In het SP-verkiezingsprogramma stond niets over gelijkwaardig ouderschap, parlementaire enquete bedrijfstak familierecht of over vaderschap. Maar dat is veranderd. Een dit is een externe linkamenderingsvoorstel in deze van de afdeling Deventer is enthousiast onthaald op de regioconferenties in Arnhem, Eindhoven en Utrecht ( van de andere conferenties weten we het niet). Agnes Kant en Harry van Bommel (resp 2 en 3 op de lijst en beiden lid van de verkiezingsprogramcommissie) hebben gezegd dat ze de voorstellen in het verkiezingsprogramma willen verwerken. Agnes Kant vond dat ze ook zonder verkiezingsprogram wel door zou gaan om om een parlementaire enquete te vragen.

De verkiezingsprogrammacomissie heeft het punt gelijkwaardig ouderschap overgenomen in het concept-programma en inmiddels is het onderdeel van het verkiezingsprogramma.

SP voor gelijkwaardig ouderschap

(persoonlijk verslag van SP-congres door Joep Zander)

Het kon eigenlijk al niet meer mis gaan. De programmacommissie had ons idee al overgenomen. Maar, nu na het wervelende SP-congres, staat het toch helemaal vast. De SP heeft gekozen voor gelijkwaardig ouderschap als uitgangspunt voor het familierecht. Er zit op zich weinig toelichting en detail bij dit punt in het verkiezingsprogramma omdat veranderingen in de toelichtende teksten niet meer per amendement konden worden aangevoerd. Maar het is volstrekt duidelijk dat de programmacommissie (Agnes Kant en Harry van Bommel) zich heeft gebaseerd op de tekst zoals die door de afdeling Deventer van de SP is opgesteld. En die is wel uitgebreid toegelicht.

Ik moet zeggen dat ik als mannelijk congresafgevaardigde ook wel blij was met de manier en de snelheid waarop Agnes Kant leerde. Op een van de regioconferenties was ik nog een keer gevallen over een afgevaardigde die het had over sollicitatieplichtvrijstelling voor moeders (alleen moeders ?) . Agnes Kant gebruikte even later ook weer ergens het woord moeder waar ze ouder zou moeten gebruiken, maar corrigeerde zich snel toen er op de voorste rij wat kwaad werd gekeken.

Op het congres ging het helemaal goed, iedereen inclusief Agnes, gebruikte netjes het woord ouders, dus geen bijstandmoeders. Ook leuk was de reactie van Agnes op een voorstel om voortaan ook preventief te scannen op prostaat- en darmkanker. Ze begreep dat direct als een punt van gelijke behandeling (van mannen dus). Ze was er ook voor. Wel was ze tegen het amendement omdat het een detaillering was van het algemene standpunt van de SP dat preventieve scans moeten worden vergoed als dat gezondheidswinst oplevert.

Waar Agnes Kant bij het punt jeugdzorg nogal eens de nadruk legde op meer geld, legde ze nu in de toelichting erg het accent op verminderen van bureaucratie en verwijderen van managers. Overigens was er nog wel een punt in het programma dat er voor zal zorgen dat er veel extra geld naar de jeugdzorg zal gaan (helaas).

Het punt parlementaire enquête familierechtbedrijf is niet in het verkiezingsprogramma gekomen. Wel zijn er expliciete toezeggingen van Agnes Kant om dat nogmaals aan te kaarten. Een formeel amandement hebben we daarom niet meer ingediend.

Ook de reactie van Agnes Kant op de kritiek dat er te weinig vrouwen ( en allochtonen) op de lijst van de SP staan kon mijn instemming hebben. We kiezen gewoon voor de besten. Niet alle topvouwen zijn goed ( met verwijzing naar Verdonk). Natuurlijk moet er via opleidingsbeleid aan gewerkt worden meer vrouwen klaar te stomen voor politieke functies. Ik zou daaraan willen toevoegen dat je niet alleen genoeg vrouwen maar ook genoeg zich profilerende vaders op de lijst moet hebben. En dat heeft de SP in ieder geval meer dan andere partijen met Harry van Bommel op 3.

Als de SP voor vaders (en dus kinderen) kiest zouden vaders voor de SP moeten kiezen. Ook als ik geen SP-lid zou zijn zou ik die conclusie moeten trekken lijkt me. Overigens ben ik SP-lid geworden, althans dat gaf, anderhalf jaar geleden, de doorslag, omdat ik dit perspectief voorzag.

(Joep Zander)

Relevant uit de toespraak van Jan Marijnissen:

 • Wij stoppen de trend om kinderen op te bergen in anonieme molochen van scholen; wij stoppen de mensonwaardige toestanden in de verpleeghuizen; wij stoppen de jeugdzorg waar men meer met elkaar bezig is dan met de kinderen die aangewezen zijn op hulp.

 • De vanzelfsprekende solidariteit tussen de generaties heeft ons geholpen een beschaafd land te worden. Het is bedenkelijk dat sommigen die vanzelfsprekendheid in twijfel hebben getrokken.
  Onze generatie die en zorgt voor de kinderen en voor onze ouders. Ouders die zorgen voor kinderen en kinderen die zorgen voor ouders; dames en heren dat is een vanzelfsprekendheid geweest in onze beschaving.

  PvdA

  De afeling Utrecht van de PvdA heeft dit is een externe linkeen amenderingsvoorstel ingediend mbt gelijkwaardig ouderschap. Dit voorstel is afgewezen door het congres. ( zie hieronder)

  Aan de analyse van andere partijprogramma's zijn we nog niet erg toegekomen. Graag horen we van andere partijen wat ze hebben voorgesteld.

  PvdA wijst amendement af

  From: Peter Tromp
  Sent: Tuesday, October 03, 2006 5:12 PM
  Subject: [Beide Ouders no 328] Negatief stemadvies PvdA: Amendement "Hervorming Familierecht" op PvdA Verkiezingsprogramma weggestemd

  Het Utrecht - Amersfoort Amendement "Hervorming Familierecht" bij het PvdA Verkiezingsprogramma werd afgelopen zaterdag 30 september op voordracht van de PvdA Partijleiding op het Rotterdamse verkiezingscongres weggestemd.

  De conclusie daarvan moet helaas maar onvermijdelijk zijn: EEN NEGATIEF STEMADVIES AAN SCHEIDINGSOUDERS VOOR DE PVDA BIJ DE KOMENDE TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN OP 22 NOVEMBER a.s.

  >> Zie ook

  Samenvatting van de gang van zaken met het Utrecht-Amersfoort Amendement op het PvdA Verkiezingsprogramma:

  1. Tekstwijziging amendement:
  Allereerst werd de tekst van het aangenomen Utrecht-Amersfoortse Amendement zonder terugkoppeling naar de indiener door de secretaris Jeroen Muller van de PvdA afdeling Utrecht zelfstandig gewijzigd in:
  Amendement 052.
  VOORSTEL: Toevoegen: Nieuw punt: Ook na een scheiding hebben zowel de vader als de moeder gelijke rechten én plichten ten aanzien van hun kinderen. De PvdA wil het familierecht zo aanpassen dat ongelijkheid en onrechtvaardigheid verdwijnt en stelt het belang van het kind hierbij voorop. Toelichting: Na een scheiding mag de zorg voor kinderen niet ophouden, vaders en moeders horen hierbij een gelijke positie te hebben, het belang van kind moet wel gewaarborgd zijn.

  2. Negatief stemadvies bij Amendement van PvdA Partijleiding:Vervolgens kreeg het Amendement 52 van de PvdA afdelingen Utrecht - Amersfoort daarop meteen een negatief stemadvies van de PvdA partijleiding. De schriftelijke (onzin)motivatie die de PvdA partijleiding gaf voor haar Negatieve Stemadvies bij het Amendement was: PRE-ADVIES PVDA: AFWIJZEN. De wet is op zich helder en rechtvaardig. Het probleem zit in de uitvoering. De fractie heeft op dit punt reeds initiatieven genomen.

  3. Op voordracht van de PvdA Partijleiding weggestemd op PvdA Verkiezingscongres:Tot slot is het Amendement afgelopen zaterdag 30 september 2006 op grond van dit negatief stemadvies van de PvdA partijleiding op het Rotterdamse verkiezingscongres door de verzamelde afgevaardigden van de PvdA zonder serieuze discussie weggestemd (slechts ca. 25 afgevaardigden stemden voor).

  4. Conclusie: Negatief stemadvies voor de PvdA bij de komende Tweede Kamerverkiezingen van 22 november a.s. Aangezien de PvdA in haar verkiezingsprogramma helemaal niets doet voor de honderdduizenden door het falende familierecht uit elkaar geslagen scheidingskinderen en scheidingsfamilies moet dit ondervermijdelijk leiden tot een NEGATIEF STEMADVIES AAN ALLE SCHEIDINGSOUDERS VOOR DE PVDA BIJ DE KOMENDE TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN OP 22 NOVEMBER a.s.

  Met het dringende verzoek deze rapportage met de toelichting op een negatief stemadvies voor de Partij van de Arbeid bij de komende kamerverkiezingen zo snel en zo breed mogelijk verder te verspreiden onder alle scheidingsouders binnen uw netwerken i.v.m. tijdige persoonlijke afweging tot een verantwoorde partijkeuze door scheidingsouders bij de komende Tweede Kamerverkiezingingen op 22 november,

  Dit temeer daar een vergelijkbaar Deventer-Amendement op het SP Verkiezingsprogramma door de SP partijleiding zojuist wel werd overgenomen. Zie voor de tekst van het SP-Deventer Amendement hieronder en de links naar de website van de Afdeling Deventer van de SP.

  Met vriendelijke groet,

  Peter Tromp

  Van: Emlvanloon [mailto:emlvanloon@wanadoo.nl]
  Verzonden: dinsdag 3 oktober 2006 22:55
  Aan: tromp@casema.nl e.a
  Onderwerp: Re: [Beide Ouders no 328] Negatief stemadvies PvdA: Amendement "Hervorming Familierecht" op PvdA Verkiezingsprogramma weggestemd
  Urgentie: Hoog
  Sinds wanneer geven leden van de PvdA een negatief stemadvies over de PvdA?
  Ik vind dit een uiterst kwalijke zaak en verzoek als bestuurslid van de afdeling Amersfoort het bestuur van de afdeling Utrecht hier actie op te nemen.
  Erik van Loon
  bestuurslid afdeling Amersfoort

  Aan: Partij van de Arbeid
  Van: Peter Tromp (PvdA lid)
  C.c.: Aan wie dit verder aangaat
  Betreft: "Negatief stemadvies aan scheidi
  ngsouders" voor de PvdA bij de komende Tweede Kamerverkiezingen op 22 november a.s.

  Geachte heer van Loon, beste Erik,

  Allereerst dit: Ik kan me voorstellen dat u niet blij bent met mijn negatief stemadvies aan scheidingsouders voor de PvdA bij de komende kamerverkiezingen van 22 november a.s., dat ben ik zelf als PvdA lid natuurlijk ook niet.

  Maar (a) het beleid van de Partij van de Arbeid in hoofdstuk 1 van het verkiezingsprogramma, of liever het ontbreken daarvan, ten aanzien van het massaal uit elkaar slaan van scheidingskinderen en scheidingsfamilies, zoals dat nu al meerdere decennia gaande is in het Nederlandse familierecht, (b) de eenzijdige invloed vanuit de beroepslobby van kinderbeschermers en jeugdzorgers die spreekt uit hoofdstuk 1 van het verkiezingsprogramma terwijl een gebalanceerde inbreng vanuit - al dan niet zelf-georganiseerde - Nederlanders, burgers, ouders, families en gezinnen op eigen kracht daarbij goeddeels lijkt te ontbreken - en tot slot (c) vooral ook de verwoording van haar negatieve pre-advies bij amendement 52 door de PvdA Partijleiding en die van Hans Spekman namens de PvdA Verkiezingscommissie tijdens de ALV van de Afdeling Utrecht over de amendering van het PvdA verkiezingsprogramma - laten mij helaas geen andere ruimte dan voor een negatief stemadvies aan scheidingsouders bij de komende kamerverkiezingen.

  Mede namens de honderdduizenden Nederlandse scheidingskinderen en scheidingsfamilies die reeds slachtoffer geworden zijn van het huidige familierecht en van elkaar buitengesloten leven - een familierecht dat door de PvdA Partijleiding in haar negatieve preadvies bij amendement 52 "helder en rechtvaardig" wordt genoemd - ben ik graag tot nadere toelichting en debat bereid,

  De Partij van de Arbeid als oorspronkelijke politieke stroming tegen sociale buitensluiting en discriminatie en vóór betrokkenheid, inclusie, sociale rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, gelijkheid en emancipatie van alle Nederlanders nog steeds een warm hart toedragend,

  Met vriendelijke groet,

  Peter Tromp
  Pedagoog
  PvdA lid

  Utrecht
  Tel: 030.238.3636 // 061829.3397
  Email: tromp@casema.nl

  site-zoekmachine home en inhoudsopgave site het zál vaders een zorg zijn colofon- tips & citaat- mail- links dossier:vaders;daders? dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier wetenschap en vaderschap dossier rechterlijke macht dossier feminismekritiek
  Last Updated http://vaderseenzorg.nl/citaten.html : zie ook de andere pagina's