Archiefpagina van de site
"Het zál vaders een zorg zijn"


Zie de opmerkingen op de pagina archiefindex
site Het zal vaders een zorg zijn

Politieke kieswijzer voor vaders (2002-2003)

Een gezamenlijk initiatief van SOS-papa en papa.nl.nuklik hier voor de pagina met verslagen over de akties bij de PvdA en de conferentie

De siteredacties van papa.nl.nu ( het zál vaders een zorg zijn) en SOS-papa hebben een kort overzicht gemaakt van de standpunten en vooral de praktijk van de landelijke politieke partijen met betrekking tot omgang, gezag en gelijkwaardig ouderschap ( gelijke behandeling van vaders).

Hieronder volgt een overzicht waarin we telkens beginnen met een overzicht van de relevante portefeuilleverdeling. We kiezen telkens een of meer positieve en negatieve punten.

Het comité Stop omgangsonrecht dat in 2000 enkele acties, o.a blokkade PvdA partijbureau, voerde maakte een overzicht van 10 belangrijke politieke issues. Hoewel met name toegesneden op de PvdA toch een aardige manier om een overzicht te krijgen van wat er speelt. Zie tienpuntenplan voor de politiek

 

 
 


Positief: Gezinsbeleid is een van de belangrijke items binnen het CDA. Er is veel aandacht voor het belang van de band tussen ouders en kinderen. Marleen de Pater kwam onlangs met revolutionaire voorstellen voor fundamentele wijzigingen in het familierecht.
Negatief: Alle conservatieve connotaties van gezinsbeleid horen er ook bij. "Het gezin als hoeksteen van de samenleving". Zie ook de open brief van SOS Papa aan J. P. Balkenende.

 

Positief: Ex-parlementariër Otto Vos was zeer goed op de hoogte van de ins en outs van de grote problemen waar vaders en kinderen mee kampen. Hij liep zelf mee tijdens een stille mars in 1998.Vos heeft diverse initiatieven genomen om strafbaarstelling van het niet nakomen van omgang door het parlement te krijgen.
In zijn laatste periode als lid van de Tweede Kamer bepleitte Vos een parlementair onder- zoek naar de raad voor de kinderbescherming.
Het huidige kamerlid Ruud Luchtenveld is Otto Vos als woordvoerder opgevolgd. Hij toonde zich bij de begotingsbehandeling van Justitie een kundig beheerder van de nalatenschap van Otto Vos. De verwachting is gewettigd dat de VVD zich sterk zal blijven maken voor de hoognodige vernieuwing van het familie- en omgangsrecht.   

Negatief: Otto Voswas voorstander van omgangshuizen, volgens ons een heilloze benadering. Het is de vraag of Vos terug komt in het parlement, gezien het voorspelde aantal zetels dat de VVD in de opiniepeilingen haalt. Vos staat helaas op de 45e plaats van de kandidatenlijst.

 

Agnes Kant: jeugdzorg
Jan de Wit: familierecht
Positief: geïnteresseerd in slecht functionerende instellingen.
Negatief: Concreet heeft de SP nog niets gedaan.  Het begint een beetje tegen te vallen bij de SP. Er gebeurt veel minder dan ze beloven. De partij reageert niet op nadere verzoeken om informatie over hun opstelling in het familierecht. Helaas.

 

C v.d. Staay: kamerlid SGP justitie
Gert Jan Zeegers: fractiemedewerker RPF justitie
Guido Hoogveld: fractiemedewerker GPV justitie
Positief: Klein rechts steekt zijn nek uit voor goed functionerend omgangsrecht.
Negatief: Vervelend is dat nog steeds zeer conservatief gedacht wordt over de positie van mannen en vaders. Vaders zijn patriarchen die hun gezin naar buiten vertegenwoordigen.
Algemeen: Wat betreft familierecht trekt klein rechts meestal één lijn.

 

Groen Links:
Femke Halsema: kinderbescherming en
wetgeving
Ineke van Gent: jeugdbescherming en
jeugdhulpverlening
Tineke Strik: beleidsmedewerster justitie
Positief: In het verleden heeft toenmalig woordvoerder Rabbae zich publiekelijk geëngageerd met het probleem van vaders die hun kinderen niet zien, maar in de Kamer viel daar niet veel van terug te zien. Sing Varma heeft vragen gesteld over het functioneren van de ombudsman ten aanzien van de kinderbescherming. Rosenmuller heeft zich ingespannen om deeltijdwerk beter mogelijk te maken. 
Negatief
: Leonie Sipkes heeft zich gekeerd tegen vaders die hun kinderen willen erkennen maar daarin nog steeds de toestemming van de moeder nodig hebben. Femke Halsema (tweede op de lijst) mist elke wil om iets van de problematiek te snappen. 
De fractie van Groen Links wordt op het terrein van het omgangsrecht gedomineerd door quasi-feministisch gedachtengoed: Groen Links is openlijk tegenstander van rechtsbescherming van kinderen en vaders, omdat dat de positie van moeder aan zou tasten. En daar zijn schijnfeministen tegen. Tot voor kort stond Jelis van Leeuwen, landelijk beleidsmedewerker preventie van de Raad voor de Kinderbescherming op de kandidatenlijst. Niet alleen is de Kinderbescherming een zeer aantoonbaar repressieve en vadervijandige instelling (op objectieve gronden). Zij pleegt vaders te chanteren en valsheid in geschrifte te plegen. voor de argumenten klikke u hier. Jelis is niet alleen gewoon medewerker maar steekt ook zijn nek uit om kritikasters ( zoals Prof. Hoefnagels) van de raad publiekelijk, en zonder argumenten voor gek te verklaren. Maar wonder boven wonder (door een technische fout op het congres); hij is van de kandidatenlijst verdwenen!!

 

Mevr. Arib: kinderbescherming
Mevr.Swildens, Dhr Santi: familierecht
Mariette Hamer: zorg
Positef
: Er werden goede contacten onderhouden met de vaderbeweging. Na de bezetting van het hoofdkantoor van de PvdA in november 2000 door een aantal vaders, kwamen gesprekken op gang en werd een congres georganiseerd in samenwerking met de PvdA-vrouwen. Op zich al een opzienbarende ontwikkeling voor een partij die tot dan toe inhoudelijk weinig heeft gedaan voor de verbetering van omgang en gelijkwaardig ouderschap. In het verkiezingsprogramma zijn, vooral door toedoen van Mariette Hamer, een paar interessante passages opgenomen. Wellicht dat hier de komende jaren toch een doorbraak is te verwachten, naarmate ook hier zal doordringen dat het oude feministische gedachtengoed rond de verheerlijking van de moeder niet die heilzame uitwerking op de samenleving heeft gehad die werd verondersteld. Vooralsnog is er per saldo ( januari 2003) weinig terecht gekomen van allerlei toezeggingen dioe de partij had gedaan kwa overleg, vragen stellen. het lijkt wel alsof externe krachte de partij domineren. Velen wijzen daarbij op het Clara Wichmaninstituut. etc. . 

Negatief: De houding van de PvdA (destijds Mieke v.d. Burg) tijdens de behandeling van de wetsvoorstellen over gezag en medegezag was stuitend; elke smoes om na scheiding niet het gezamenlijk gezag te handhaven was voor haar voldoende om dat gezag (voor vader) op te heffen. In de praktijk laat de PvdA zich leiden door grote druk die wordt uitgeoefend vanuit het Clara Wichman Instituut. Ook de heren in de PvdA laten zich makkelijk sturen door de ouderwets eenzijdige  feministische lobby, die nog steeds kindonvriendelijke standpunten inneemt en zich keert tegen gezamenlijke zorg. Ad Melkert was eertijds overigens minister voor Emancipatiezaken.

Het lijkt erop dat Leefbaar Nederland de meest vooruitstrevende passage heeft opgenomen in zijn verkiezingsprogramma.  Het is nog niet duidelijk hoe Leefbaar Nederland zich in het parlement opstelt. Fractievoorzitter Fred Teeven heeft zich wel sterk gecommitteerd aan de kwestie "Rochelle Rikkers". Ook heeft hij inmiddels veel gesprekken gevoerd met deskundigen uit de "vaderbeweging". Teeven is ex-officier van Justitie en dus heel goed ingevoerd in de mores bij Justitie. 
 zie ook verder over standpunt LN

Wat de lijst Fortuyn denkt over het familie- en omgangsrecht is nog geheel in nevelen gehuld. LPF is een verklaard tegenstander van gezinshereniging van allochtonen en ontzegt die groep medeburgers in elk geval dus het elementaire recht op family-life. De LPF zal daar wel op antwoorden dat hij dat helemaal niet doet, omdat men van hem dat family-life van hem gewoon in het land van herkomst mag gaan genieten.  Dhr Schonewille heeft zich enigszins ingezet voor het omgangsrtecht.  

De LPF-afsplitsingen conservatieven.nl en alliantie voor vernieuwing en democratie hebben wel leuke passages opgenomen.

Stefanie van Vliet: jeugdbescherming
Boris Dittrich: wetgeving familierecht
Positief; Heel goed was ooit de opstelling van Senator mevr. Vriesekoop en prof. Hoefnagels in de Eerste Kamer. Vriesekoop begreep heel goed hoe vaders de gediscrimineerde zwakke partij zijn als het gaat om het vasthouden van de band met hun kinderen. De Eerste Kamerfractie van D66 heeft een excellente traditie in deze. Voorganger Hoefnagels heeft al dikwijls de noodklok geluid over het functioneren van het familierecht. Maar deze personen maken al geruime tijd geen deel meer uit van de Kamer.

Boris Dittrich heeft eind oktober 2002 aangekondigd dat hij een intitiatief -wetsvoorstel zal lanceren dat de bedoeling heeft het omgangsrecht beter in de wet te verankeren. Ook is hij initiatiefnemer van een motie die verplichte bemiddeling bij omgangsproblemen bij wet wil regelen.
Negatief: De opstelling van de tweede kamerfractie is vaak teleurstellend. Er heerst ook bij D'66 vaak een ongenuanceerde oriëntatie op zogenaamde "vrouwenstand- punten" (het weren van vaders uit opvoeding en verzorging). 
Dittrich weigert iets te doen aan het feit dat het Nederlandse recht (familierecht) niet voldoet aan de essentiële voorwaarde van openbaarheid van uitspraken.

De Staats-
secretaris 
van Justitie

Job Cohen (PvdA), ooit staatssecretaris, vond openlijk dat vonnissen van de kinderrechter niet altijd in het belang van het kind zijn. Hij achtte het dus oirbaar dat veroordeelde moeders die vonnissen naast zich neerleggen en was niet bereid dat tegen te gaan. Dit zei dhr. Cohen letterlijk tijdens een Kamerdebat over deze kwestie in juni 1999. 
Het is in de Nederlandse parlementaire geschiedenis bij ons weten niet eerder voorgekomen dat een bewindspersoon (en nog wel die van Justitie) op deze wijze de Trias Politica ontkent, toch het fundament van menige rechtsstaat. 

Stemadvies
De stand van zaken in de Tweede Kamer is bedroevend wat betreft de opvattingen over het familie- en omgangsrecht. In menig opzicht is het Europees Hof verder dan de Nederlandse wetgever. Naast het kabinet verwaarloost dus ook de Kamer op dit terrein zijn dringende wetgevende taken. 
Debatten worden slechts zelden gevoerd en zijn vaak onbevredigend omdat zij uitblinken in oppervlakkigheid. De Kamer heeft niet in de gaten dat de ernstige problemen in het familie- en omgangsrecht de samenleving zeer veel materiële schade berokkenen, om van de immateriële schade nog maar te zwijgen.

Als het op stemmen aankomt, zijn er drie reële opties.
1. Een voorkeurstem voor 
Ruud Luchtenveld omdat hij en Otto Vos concrete initiatieven hebben genomen. Als het gaat om verbetering van de positie van kinderen en vaders na scheiding der ouders, is de VVD thans de enige politieke partij in ons parlement die streeft naar een optimale rechtsbescherming en die bereid is daartoe concrete maatregelen te nemen, o.a. door wetten te wijzigen. Dit standpunt houdt mede verband met het feit dat de VVD, de traditie sinds Thorbecke volgend, niet wil dat de rechtsstaat m.b.t. het familie- en omgangsrecht nog verder wordt uitgehold, zoals nu het geval is.  
2. Een stem op LN. Helaas is de kans dat deze partij terug komt in de kamer wel erg klein geworden.

Joep Zander

Maarten Legene

andere relevante kieswijzer


home site het zál vaders een zorg zijn inhoudsopgave colofon tips & citaat mail links site zoekmachine en surftips dossier stalking dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming

Last Updated http://vaderseenzorg.nl/kies.html : zie ook de andere pagina's