het zal vaders een zorg zijn
dossier klachtenbehandeling dossierindex

De raadsdirecteur moet klachten behandelen van groepen personen


Dit is de eerste brief die we publiceren uit een heel dossier over klachtbehandeling door de landelijk directeur van de raad voor de kinderbesch..... deze pagina's zijn gereproduceerd dmv OCR daardoor kunnen kleine fouten optreden. De rest van de briefwisseling volgt
essentie van deze brief

Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Dienst Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering Postadres Postbus 20301. 2500 EH Den Haag Bezoekadres Schedeldoekshaven 100

Stichting Dwaze Vaders

t.a.v. de heer Joep Zander

sector Jeugdbescherming
mw. drs. A. Storm

18 juli 1997 641869147/PJR klachtbehandeling/klachtencommissie


Geachte heer Zander,

Uw faxbrief van 18 december 1996 heb ik in goede orde ontvangen en met belangstelling gelezen.

Uw vragen richten zich op de eventuele mogelijkheid collectief een klacht in te dienen bij een klachtencomnuissie, alsmede op de openbaarheid van zttingen van de klachtencomissie. Daarnaast verzoekt u de minister de leden Zwijnenburg, Redemeyer en Van Spanje van klachtencommissie 11 uit hun functie te zetten. Tevens verzoekt u mee te delen van welke rechtbank de heer Zwijnenburg lid is. Voorts laat u weten ernstige twijfels te hebben over het persoonlijk functioneren van de heer Mulder (raadsvestiging Zwolle).

In mijn brief van 17 februari j.l. berichtte ik u dat ik uw vragen nader zou onderzoeken. Ik hoopte u mijn standpunt in de maand april j.l. te kunnen laten weten. Helaas heeft de beantwoording van uw vragen toch nog langer geduurd dan voorzien. Hiervoor bied ik u mijn excuses aan.

Ik geef u hieronder puntsgewijs mijn standpunt weer.

Collectieve indiening van klachten

Artikel 2 van het Besluit klachtbehandeling raad voor de kinderbeschernüng is individueel gericht. Dit blijkt duidelijk uit de bewoordingen van het artikel. In de toelichting staat dat het gaat om de bejegening van de klager in persoon. De klachtencomrnissies zijn er uitsluitend voor de beoordeling van klachten over gedragingen van individuele medewerkers jegens individuele klagers.

Dientengevolge kan geen klacht worden ingediend door een rechtspersoon als de Stichting Dwaze Vaders, omdat deze stichting niet als zodanig betrokken is (geweest) bij een in behandeling (geweest) zijnde aangelegenheid. De stichting kan hooguit namens een individuele cliënt optreden.

De individuele gerichtheid van het klachtrecht komt'ook naar voren in dat waarover geklaagd kan worden. Het gaat niet om de gedraging van de raad, maar om de gedraging van de individuele medewerker.

Wanneer een groep klagers van oordeel is dat een bepaalde raadsmedewerker niet goed functioneert, dan kan dat gemotiveerd en onderbouwd bij de direct verantwoordelijke aanhangig worden gemaakt. Dan geldt de algemene regel dat klachten over medewerkers kunnen worden neergelegd bij de superieur.

Wanneer een aantal cliënten-van de raad in een bepaald verband - ad hoc of permanent - verenigd klachten hebben over de wijze waarop in een bepaalde vestiging of directie het beleid door medewerkers (raadsonderzoeker, praktijklei- der, unitnianager) wordt vorm gegeven, dan kan men daarover, als dat op vestigingsniveau niet kan worden opgelost, bij de directie terecht.

Als het een directie betreft, kan men zich wenden tot de landelijk directeur en vervolgens tot het ministerie.
Ik zie daarom geen aanleiding de bestaande klachtenregeling te wijzigen of aanvullende beleidsaanwijzingen uit te vaardigen.

Openbaarheid

In het Besluit klachtbehandeling raad voor de kinderbescherming is hierover niets geregeld. Het ligt voor de hand in dezen aansluiting te zoeken bij het familie- en jeugdprocesrecht. Daartoe heb ik ook besloten. Dit impliceert dat er géén openbaarheid is, tenzij. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de minderjarige en zijn familie staat hier voorop.

In bepaalde omstandigheden kan het voorkomen dat de klager erop staat dat een groep geestverwanten - bijvoorbeeld een cliëntenorganisatie - hem tijdens de zitting vergezelt of dat de pers aanwezig is. In dat geval zal de voorzitter van de klachtencommissie een afweging van de in het geding zijnde belangen maken en een beslissing terzake nemen. De voorzitter heeft hierin het laatste woord.

Ontslag lid klachtencommissie

Op grond van artikel 7, 6e lid kan de Minister een lid ontslaan bij gebleken voortdurende achteloosheid in de uitoefening van het lidmaatschap. Met betrekking tot dit punt deel ik u mede dat mij tot op heden - behalve hetgeen u mij schrijft - geen enkel signaal van het hier bedoelde gedrag heeft bereikt. Ik heb dan ook niet de minste reden en neiging om dit zelfs maar te overwegen. Op 28 maart jl. hebt u per fax een bladzijde toegestuurd gekregen uit de Gids voor de rechterlijke macht, waaruit blijkt bij welke rechtbank de heer Zwijnen- burg werkzaam is.

Persoonilik functioneren raadsmedewerker

Met het hierboven reeds vermelde acht ik tevens beantwoord uw opmerking met betrekking tot de heer Mulder, unitmanager van de vestiging ZwoUe.

Zoals hierboven uiteengezet kunt u zich, wanneer de heer Mulder zich jegens u klachtwaardig gedragen heeft, tot de klachtencommissie wenden. Wanneer u van mening bent dat de heer Mulder in het algemeen niet goed functioneert, kunt u zich wenden tot de directeur van de Directie Oost.

Uw opmerking over de montage in het programma Ongelooflijke verhalen neem ik voor kennisgeving aan, aangezien ik niet weet over welke video u spreekt en over welke deskundige u het hebt. Uw opvatting over het in uw ogen 'pathologische karakter van de raadsorganisatie" acht ik op geen enkele wijze aangetoond en derhalve ongepast.

Ik ga ervan uit uw brief hiermee voldoende beantwoord te hebben. Hoogachtend,

de Staatssecretaris van Justitie,

namens deze, mw. mr. D.E.S.M Vliege Plv. hoofd van de Dienst Preventie, Jeugdbescherming & Reclassering


home site het zál vaders een zorg zijn inhoud colofon tips & citaat mail links site zoekmachine en surftips dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier rechterlijke macht
Last Updated http://vaderseenzorg.nl/hooymans.html.html : zie ook de andere pagina's