dossier literatuur van papa.nl.nu A familys heartbreak, a parents introduction to Parental Alienation
Klik hier voor welkomspagina Het zál vaders een zorg zijn

Bespreking van het boek “A familys heartbreak, a parents introduction to Parental Alienation”

¨Een verstoten ouder moet de motivaties, rollen en verantwoordelijkheden kennen van de verschillende advocaten als hij of zij hoopt een relatie te herwinnen met het kind. Het begrijpen van de advocaten, zelfs die van de aanstaande ex-echtgenoot is de sleutel naar het maken van goede beslissingen die uiteindelijk ieders toekomt zullen bepalen.¨ Michael Jeffries schreef een pakkend boek aan de hand van de ervaringen van een ouder, hemzelf, met het ouderverstotingssyndroom. Meer nog dan in Europa spelen in de Verenigde staten, waar dit boek speelt, juristen een bepalende rol in de vraag of je als ouder gewoon contact mag houden met je kind, het mee mag opvoeden en verzorgen, of níet. Niet alleen hebben beide exen hun advocaten, ook de kinderen hebben hun eigen advocaat. Niet een situatie die per definítie tot goede resultaten voor het kind leidt.

Sociale-psychologische experts spelen een veel minder grote rol in het proces dan in Europa. Een van de ideeën in het boek is dan ook dat deze misschien een grotere rol zouden moeten krijgen.
Ik moest hierbij denken aan een uitspraak van Richard Gardner, de ¨ontdekker¨ van het ouderverstotingssyndroom die bij zijn toespraak in Nederland in 1999 opmerkte dat we alhier zouden kunnen leren van de fouten die in de States zijn gemaakt bij de bestrijding van ouderverstotingssyndroom. In dit geval zou je het kunnen omkeren. Het nefaste effect van kinderbeschermers en andere halfbakkken sociaal-wetenschappelijke deskundigen op de uitbraak van ouderverstoting is in Nederland bijvoorbeeld ruimschoots aantoonbaar. Vage theorieën die geen enkele toetsing aan grondrechten kunnen doorstaan (Tender Years presumption vs artikel 1 van de grondwet, vaderschapsdiscriminatie) tieren welig tussen de juridische praktijk door. Discriminatie en ongelijke behandeling is onder het mom van het begrip “belang van het kind” dominant over de uitvoering van het recht. En dat heeft hier bepaald níet opgeleverd dat er beter met kinderen wordt omgegaan.
Dit legt ook een manco bloot in het boek van Michael. Hij is weinig bezig met een maatschappelijke analyse van het probleem. Ik zie geen referenties aan maatschappelijke bewegingen. Ook in de VS heb je, niet voor niets, grote ouderbewegingen met opvattingen over de rechtspraktijk. Mensen als Stephen Baskerville en Warren Farell hebben imponerende analyses geschreven hierover.
Maar dat gezegd hebbende valt er ook veel positiefs over dit boek te melden. Ik vind het, zelfs voor een niet native lezer, een goed leesbaar en boeiend boek, dat een redelijk goede invoering biedt in het begrip Ouderverstoting. Het doet dat op een manier die inderdaad voor veel ouders te volgen zal zijn.
Michael schrijft vanuit zijn eigen ervaring en bouwt daarop op imponerende wijze een boek dat vérder strekt dan dat. Een uitstekende manier van werken waarvoor hij ook een originele vorm heeft gekozen. Een cruciaal deel van het boek bestaat uit gesprekken tussen hem en zijn therapeut, of beter referent, de psycholoog Joel Davies. Dit creëert een spanningsboog waarbinnen de lezer aan de hand wordt genomen voor een zoektocht naar de achtergrond van zijn ervaringen en dat ook de ruimte schept om zijn eigen reacties en opgelopen trauma's te bespreken. Ook andere bekende deskundigen over ouderverstoting worden er op deze manier bijgehaald. Heel interessant was de bespreking met een deskundige in het herstel van ouder-kind-relaties na ouderverstoting. In Nederland zijn we nog niet zover om hier veel aandacht aan te besteden en het is erg belangrijk dat dat wel gaat gebeuren.
Hoewel de naam van de organisatie niet wordt genoemd neem ik aan dat het hier gaat om de Rachel-foundation.

Het zal moeilijk blijven voor veel ouders, die in vergelijkbare situaties ronddwalen, om dit soort verhalen tot zich te nemen. Dit boek is een heel goede poging om ze, dwars door hun frustraties, te bereiken. Deze poging is des te meer geslaagd gezien de mooie stijl van schrijven, het gebruik van beeldende taal die zelfs voor een niet native lezer als onderstaande een zeker genoegen schept.
Het ouderverstotingssyndroom is een begrip waar veel controverses over bestaan. Waar Michael het begrip begint uit te leggen vanuit zijn eigen situatie was ik al lezende wel eens bang dat we een te beperkt beeld zouden krijgen van de mogelijke verschijningsvormen van Ouderverstoting. Verlatingsangst is een centraal thema bij de ex in zijn eigen case. Dit is maar een van de mogelijke achtergronden. Gelukkig gaat hij daar later verder op in. Maar desalniettemin, een misverstand over zo'n ingewikkeld fenomeen is snel geboren. Ook vind ik overigens dat teveel wordt uitgegaan van individuele pathologieën als oorzaak van het gedrag van verstotende, programmerende ouders. De maatschappelijke druk die, vanuit het op tegenspraak en winstbejag berustende rechtssysteem, oudervertoting bijna onoverkomelijk maakt, heeft daarvoor niet noodzakelijkerwijs een psychisch zieke ouder nodig. Maar deze kritiek heb ik, ook buiten dit boek over de gebruikelijke kadering van het ouderverstotingssyndroom. Met de poging het syndroom (dan wellicht disorder te noemen) in te passen in DSM-IV zullen ook vermoedelijk weer concessies worden gedaan aan het zicht op de maatschappelijke oorzaken.

Kortom dit boek kan zeker een steun zijn voor ouders in vergelijkbare situaties. Zoals Dr Davies in het boek zelf aangeeft: ¨Het is erg belangrijk voor een verstoten ouder om een intellectueel en logisch inzicht op te bouwen in Ouderverstoting om zo wat controle en emotionele aftand te krijgen ten opzichte een persoonlijk pijnlijke situatie.¨ Voor lezers buiten de VS vergt het uiteraard wat meer inzicht om een en ander in de goede context te lezen. Gelukkig hebben we in Nederland ook goede literatuur over ouderverstoting waar dit een goede aanvulling op kan zijn of die, omgekeerd, een goede aanvulling kan zijn op dit boek.

Ook voor de meeste hulpverleners en juristen kan dit een zinvolle inleiding zijn.

Joep Zander

ISBN 978-0-9796960-1-5

zie:site van het boek

Dit boek komt ook aan de orde in mijn weblog. Eventuele reacties kunnen daar worden geplaatst.

site-zoekmachine home en inhoudsopgave site het zál vaders een zorg zijn home colofon- tips & citaat- mail- links dossier stalking dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier wetenschap en vaderschap dossier rechterlijke macht
Last Updated http://vaderseenzorg.nl/familyheartbreak.html : zie ook de andere pagina's