Klik hier voor welkomspagina Het zál vaders een zorg zijn

Open brief aan minister Donner over omgangsproblematiek

OPEN BRIEF

SPOED, HEDEN 11 DECEMBER 2002

t.b.v. ALGEMEEN OVERLEG VASTE COMMISSIE VOOR JUSTITIE

OPEN BRIEF

aan de Minister van Justitie.

Inzake: OMGANGSONRECHT

Meneer de Minister,

Bij brief van 4 december 2002 heeft u van antwoord gediend op kwesties, opgeworpen tijdens een Algemeen Overleg met o.a. de Vaste Commissie voor Justitie van de Tweede Kamer inzake evaluatie experimenten scheidings- en omgangsbemiddeling (door de woordvoerder van D66 veelzeggend aangeduid als het "AO Omgangsonrecht") d.d. 12/14 november 2002.

Met wanhoop hebben ondergetekenden kennis genomen van uw antwoord. Ondergetekenden zijn alle prominente vertolkers van de gevoelens van tientallen duizenden getroffenen, vooral vaders (voor een deel ook moeders) die zich het slachtoffer weten van een in belangrijke mate disfunctionerend, vaak haatzaaiend familierecht.

Jaarlijks verliezen door familierechtelijk overheidsingrijpen c.q. overheidsnalaten meer dan 16.000 kinderen geheel of grotendeels het contact met hun vader, alleen al bij formele echtscheidingen. Daar komen bij de kinderen uit verbroken partnerrelaties. Cumulatief is sprake van honderdduizenden ontwrichte levens. Hoe kan het dat dit feit u slechts de vraag ontlokt of hier niet sprake is van een private aangelegenheid waarvoor de ex-partners/ouders uitsluitend zelf verantwoordelijkheid dragen?

Met het opwerpen van deze vraag komt uw brief op ons vooral over als een apologie, als een handen wassen in onschuld, alsof er geen rechters zijn die een cruciale rol behoren te spelen bij het beschermen van waarden en handhaven van normen, alsof er geen Raad voor de Kinderbescherming is die moraliserend de dienst uitmaakt in het familierecht. Alsof het zogenaamde belang van het kind niet keer op keer het kind van oogappel tot twistappel maakt, de ouders tegen elkaar uitspeelt, hen uiteindelijk monddood maakt zodat het belang van het kind verwordt tot een dekmantel voor willekeur. Ons ontgaat uw visie op wat er fundamenteel aan de hand is in het familierecht, hoe het "werkt". Het familierecht provoceert tweedracht, haat. Het familierecht verkwanselt waarden. Het familierecht stelt normen bij nadat waarden over boord zijn gegooid. Uit onmacht, zo denken de rechtsplegers; nee, goedbedoeld, maar uit onkunde zeggen ondergetekenden.

Ondergetekenden stellen u gaarne de volgende vragen:

1. Herinnert u zich dat de Commissie herziening scheidingsprocedure (Commissie De Ruiter) in haar rapport schreef dat zoveel mogelijk zou moeten worden voorkomen dat kinderen schade ondervinden van een scheiding van hun ouders en dat de Commissie heil zag in bemiddeling om dat doel naderbij te brengen? (Kamerstukken II 1996-1997, 25 451, nr. 1, (Herziening scheidingsprocedure) pag. 6, laatste alinea).

2. Wat vindt u van de stelling van de woordvoerster van het CDA dat mediation geen wondermiddel is, geen machtsmiddel, maar een (zeer waardevol) hulpmiddel? (A.O. 12/14 november 2002)

3. Wat vindt u van de stelling van de woordvoerster van het CDA dat met betrekking tot de omgangs- en scheidingsproblematiek omvattender naar de wetsartikelen moet worden gekeken en dat de gegroeide praktijk in de discussie moet worden betrokken?

4. Bent u, met ons en met de woordvoerster van het CDA, van mening dat art. 1:247, luidende: (1) Ouders hebben de plicht en het recht hun minderjarige kind te verzorgen en op te voeden; (2) onder verzorging en opvoeding worden mede verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van het kind en het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid opgeworpen zou moeten worden tegen de gegroeide praktijk, die dit beginsel vergeten schijnt te zijn, althans die de gelijkwaardigheid van beide ouders, van nature ook beleefd door het kind, geheel en al weginterpreteert?

5. Wat vindt u van onze mening dat de structureel ongelijkwaardige behandeling van de ene versus de andere ouder, de ouders tegen elkaar uitspeelt en daarmee de oorzaak is van het haatzaaiend effect van het familierecht, ten detrimente van alle betrokkenen?

6. Wat vindt u van onze mening dat over de bemiddelingsexperimenten te rooskleurig is gerapporteerd en dat de bemiddelingsexperimenten hebben aangetoond dat bemiddeling, hoe veel belovend ook, bij de huidige stand van zaken in het familierecht geen enkele verbetering biedt, zolang niet door structurele maatregelen de gelijkwaardigheid van beide ouders wordt hersteld, fundamenteel moralisme plaats gaat maken voor waarachtige autonomie, het te enge belang van het kind als maatstaf wordt vervangen door waarden en normen?

7. Bent u niet van mening dat er dringend behoefte is aan wetenschappelijk, rechtspsychologisch onderzoek om te komen tot een herijking van de gegroeide praktijk, en onderzoek naar de mogelijkheid om vanuit de autonomie van ouders te komen tot een vrede uitlokkend familierecht?

Ondergetekenden hopen op een visionair antwoord.

c.c. Vaste Commissie voor Justitie

Den Haag, 11 december 2002.

Hoogachtend,

Mr Ir P.J.A. Prinsen, advocaat
Drs Peter Tromp, Stichting Kind en Omgangsrecht.
I Smit, lid actiecommite "Stop Omgangsrecht"
Joep Zander, pedagoog en publicist
Theo Richel, journalist
L.C.J. Bevaart, bestuurslid Stichting Dwaze Vaders
Drs T.P. Barendse-Cornelissen, namens vereniging Kinderen - Ouders - Grootouders
Dr. Th. Nieuwenhuizen, St. OZO (Stichting Ouders zonder Omgang)
A.J.B.A. Ross, St. OZO
D. E. Lamping
W.Q.J.M. Orbons
Ad Verdiesen, voorzitter Gescheiden Vaders Nederland
Ronald Bijl,
Dorrie vanUum.
Bas van 't Hoff, inspecteur van politie


home site het zál vaders een zorg zijn inhoudsopgave colofon tips & citaat mail links site zoekmachine en surftips dossier stalking dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier rechterlijke macht


site <A title=Joep Zander"> site het zál vaders een zorg zijn Last Updated http://vaderseenzorg.nl/dittrich.html : zie ook de andere pagina's