Klik hier voor welkomspagina Het zál vaders een zorg zijn

Verslag kamerzitting


Verslag Algemeen Overleg vc Justitie met minister Donner over Omgangsonrecht op 14 november 2002

Op verzoek van de heer Dittrich (D66) vond dit Algemeen Overleg plaats. Dittrich's voorstel komt samengevat erop neer: 1. verplichte mediation alvorens de stap naar de rechter kan worden gemaakt en/of een verwijzing door de rechter naar een mediator; 2. minimale standaard omgangsregeling in de wet zodat er direct sprake is van omgang totdat de rechter over de omgangsregeling heeft beslist; 3. omgang moet, waar niet vanaf geweken kan worden alleen als er bewijsbare gevallen van mishandeling, etc., zijn; 4. de frustrerende ouder wordt geprikkeld met b.v. een omgangs-OTS en een financiele prikkel; 5. de weigerachtige ouder wordt veroordeeld in de proceskosten; 6. de weigerachtige ouder die beschikkingen van de rechter aan de laars lapt vervolgen voor een leer- cequ taakstraf; 7. de raad voor de kinderbescherming wordt 'buitenspel' gezet; 8. gezag voor alle ouders (indirecte reparatie voor de gevallen van voor 1998); 9. doorbreken van de patstelling m.b.t. het informatierecht; 10. tien omgangshuizen conform oorspronkelijk plan. Er moeten volgens Dittrich (en anderen) hoge eisen aan de mediator worden gesteld (geen raadsmedewerkers of jeugdzorg), er zijn veel klachten over de raad voor de kinderbescherming.

Dhr. Luchtenveld (VVD): verplichte mediation, handhaven van recht en gerechtelijke uitspraken. Omgang moet, ontzegging alleen bij bewezen feit, bij een weigerachtige ouder: inschakelen van een kindervoogd, vervolgens belasten met dwangsom en in uiterste geval via strafrecht.

Dhr. Schonewille (LPF): hij wil tezamen met Dittrich dat er hardere maatregelen komen. Hij stelt verplichte mediation, sanctie op weigering van verplichte mediation, stemt in met de omgangs-OTS en spreekt duidelijk over strafbaar stellen van de weigerachtige ouder.

Mw. Pater (CDA): zij stelt dat mediation een hulpmiddel is en stelt voor om de wet uit te breiden met een artikel waarin wordt opgenomen dat eerst de zorgtaken over de kinderen moeten zijn geregeld alvorens partners een aanvraag tot echtscheiding kunnen indienen. Als partners er niet uitkomen kan mediation een hulpmiddel zijn als ouders dat willen. In haar betoog zat enige kritiek over de 4100 onderzoeken die door de raad worden gedaan met een gemiddelde doorlooptijd van 135 dagen.

Dhr. de Wit (SP): bevestigt wat Dittrich al heeft gesteld: dat het om circa 25 kinderen per dag gaat die het contact met beide ouders verliezen. In het evaluatierapport wordt gemeld dat ca. 50% via mediation lukt, hij wil echter vooral spreken over de 50% die niet lukt. Ook hij wil verplichte mediation alvorens naar de rechter, hoge eisen aan de mediator, het convenant van de mediator afdwingbaar, bij frustratie van omgang dient de paradoxale toewijzing te worden gehanteerd.

Mw. Halsema (Gr. Links): overheid geen bemoeinis met scheiding indien er geen kinderen bij zijn betrokken, maar wel indien er kinderen bij zijn betrokken. Zij is het eens met verplichte bemiddeling, hoge eisen aan mediators, ook eens met kosten compensatie en dwangsom. Spreekt min of meer ook uit dat omgang moet vanuit de co-ouderschap gedachte (fifty-fifty zorgtaken), zoals dat ook door mw. Pater werd gesteld die refereerde naar het recent uitgebrachte alimentatierapport.

Dhr. Teeven (LN): hij is met velen voorgaande sprekers eens en wil verplichte mediation na het "non adieu", omgang op basis van co-ouderschap, juridisch afdwingbaar (maar niet in strafrecht).

Mw. Arib (PvdA): er zijn volgens haar voldoende wettelijke dwangmiddelen. Er moeten criteria komen voor uithuisplaatsing voor de RvdK. Er moet een checklist komen van externe deskundigen.

Minister Donner is niet tegen bemiddeling, wel tegen verplichte bemiddeling, de evaluatie biedt te weinig inzicht in de resultaten, de groep onderzochten bestond uit zelfselektie en vrijwilligheid, hij vraagt zich af wat het verschil is of bemiddeling via rechter of via verplichte mediation wordt opgelegd, er ontstaat wat verwarring over de cijfers uit het evaluatierapport experimenten scheidings- en omgangszaken, etc. Donner vindt dat de samenleving met al die ontbonden huwelijken enorm op kosten wordt gejaagd en maakt de opmerking dat de rechterlijke uitspraken (n.a.v. Dittrich's pleidooi dat in ruim 90% van de gevallen het gezag/kind aan de moeder wordt toegekend) in het omgangsrecht kennelijk stroken met de opvattingen in de samenleving, waarop vrijwel alle woordvoerders met verbazing en furieus reageerde.

Vrijwel alle sprekers (Dittrich, Luchtenveld, Schoonewille, de Wit en Halsema) spreken over de rechtsongelijkheid bij de rechter, de rechtshandhaving en vrijwel alle sprekers uiten kritiek op de Raad voor de Kinderbescherming m.u.v. de PvdA. Dittrich met in zijn kielzog Luchtenveld en Schonewille hielden een sterk pleidooi, gevolgd door de Wit, Halsema en Teeven. Pater stelt ook wettelijke maatregelen voor om een einde te maken aan de huidige problematiek, maar spreekt niet over rechtshandhaving.

Minister Donner wilde het vervolg doorschuiven naar een volgend kabinet en had lang niet op alle punten een adequaat antwoord op het ‘offensief' vanuit de Tweede Kamer. Afspraak: er komt een vervolg overleg, nadat minister Donner schriftelijk heeft gereageerd (incl. de cijfers waar het omgaat in de evaluatie experimenten). Het vervolg overleg zal op aandringen van alle woordvoerders voor het kerstreces plaatsvinden cequ op aandringen van Halsema voor de stemming over de Justitie begroting.

Samengevat: D66: verplichte mediation, hoge eisen mediators (geen raadsmedewerkers of jeugdzorg), financiele prikkels (o.a. dwangsom en proceskosten) en straf via art. 300, vierde lid. Omgang moet direct, tenzij bewezen feit. VVD wil het hetzelfde als D66 en in uiterste geval via strafrecht. LPF wil hetzelfde als D66 en VVD.

Groen Links sluit zich bij het voorgaand aan m.u.v. het strafrecht. LN idem als Groen Links. SP idem als Groen Links met toevoeging van de paradoxale toewijzing als sanctie.

Het CDA wil geen verplichte bemiddeling, maar wel de wet uitbreiden met zorgtaken.

Motie Dittrich c.s. inzake verplichte mediation ondertekent door: D66, VVD, LPF, PvdA, Groen Links, LN, Christen Unie en SGP.

Motie Luchtenveld c.s. inzake dwangsom ondertekent door: VVD, D66, LPF, PvdA en Groen Links.

Brunssum / Kamerik, 17 november 2002
Ipe Smit en Wim Orbons


home site het zál vaders een zorg zijn inhoudsopgave colofon tips & citaat mail links site zoekmachine en surftips dossier stalking dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier rechterlijke macht


site <A title=Joep Zander"> site het zál vaders een zorg zijn Last Updated http://vaderseenzorg.nl/dittrich.html : zie ook de andere pagina's