site het zál vaders een zorg zijn

Rechtbank Arnhem zwichtte voor samenspannende rechtbankpresidenten.


dossier rechterllijke macht en vaderschap
subdossier openbaarheid van uitspraken index
"In the darkness of secrecy sinister interest, and evil in every shape, have full swing. Only in proportion as publicity has place can any of the checks applicable to judicial injustice operate. Where there is no publicity there is no justice. Publicity is the very soul of justice. It is the keenest spur to exertion, and surest of all guards against improbity. It keeps the judge himself while trying under trial."
Bentham,19e eeuwse filosoof .
Aan : Dhr. Mr. D.J. v. Dijk; president rechtbank Arnhem
Betreft : uw brief d.d. 18 september j.l
Uw kenmerk: geen
Mijn kenmerk: loya.openb.arnh.005
Deventer; 12 oktober 1997

Geachte heer;

Ik was niet eerder in staat te reageren op uw brief. Aangezien het gaat om een antwoord op een brief c.q. verzoek dat gezamenlijk is gedaan met Dhr. Hop, en ook gezamenlijk door ons met Mr. Hooft Graafland is besproken, reageer ik tevens namens hem. Daarom betrek ik ook een aspekt van een brief van u aan hem over dit onderwerp bij deze reaktie.

Zoals ik al eerder heb aangegeven is er een heldere eenduidige uitleg van art 429 afgesproken door de wetgever in de behandeling van het nieuwe familieprocesrecht.

Artikel 429 zal dus moeten worden bezien in het licht van de wetsgeschiedenis (TK 55 24 febr. 94) Hier stelt de heer Kosto met herhaalde zeer grote nadruk tegenover vragen van Wolffensperger dat uitspraken in het familierecht volstrekt openbaar zijn. ("Ik zeg heel helder en duidelijk dat de uitspraak niet voorgelezen hoeft te worden. De openbaarheid impliceert wel dat een ieder die dat wenst een kopie van de uitspraak kan krijgen" TK 55-4153)

Ik heb uw rechtbank een zeer uitgebreide bundel overlegd waaruit niet alleen wij maar ook uw presidium de konklusie trok dat de openbaarheid op deze wijze moet worden geïnterpreteerd. Mr. Hooft-Graafland heeft mij telefonisch, op niet voor tweerlei uitleg vatbare manier, medegedeeld dat uw presidium had besloten dat ik gelijk heb.

U was overigens zelf aanwezig op het congres "kwaliteit van rechtspraak op een weegschaal" en hebt dus kunnen konstateren dat het hele congres inclusief een twintigtal wetenschappers (11 profs) ook inclusief 6 rechtbankpresidenten, en wonderlijk genoeg u zelf, zich unaniem achter mijn opvatting van openbaarheid van uitspraken stelde. Deze conclusie is getrokken door Prof. Hirsch Ballin, voormalig minister van justitie als voorzitter van de vergadering. Aangezien ik uitdrukkelijk, en met zoveel woorden, mij afzette tegen een besluit van de vergadering van rechtbankpresidenten, mag aangenomen worden dat het hier geen lichtzinnige konklusie betreft.

Dan wil ik ook nog opmerken dat u zich in de brief aan de heer Hop d.d. 3 september j.l beroept op een brief van het ASZM. In de laatste plenaire zitting van het congres voornoemd is ook uitdrukkelijk aan de orde geweest de oprichting van een centraal orgaaan voor de zittende magistratuur. Hierover werd veel twijfel geuit. Met name was uitdrukkelijk het standpunt dat zo'n orgaan geen standpunten naar justiciabelen mocht innemen; het zou slechts, als het er al moest komen dienen om gekoördineerd standpunten naar de politiek in te nemen. Het is toch wel bijzonder wonderlijk dat inmiddels zo'n orgaan niet alleen al blijkt te bestaan maar ook standpunten naar justiciabelen konstrueert. U doet mijns inziens op ongeoorloofde wijze aan machtsconcentratie.

De handelwijze van de rechtbankpresidenten komt mij voor strijdig te zijn met de wet, en dan druk ik mij nog voorzichtig uit. Ik zal mij over dit aspekt nog uitvoeriger laten voorlichten.

Konkluderend; uw presidium had een besluit genomen op weloverwogen gronden, uw presidium is daarvoor zelfstandig bevoegd, u mag zich niet beroepen op richtlijnen van een gezamenlijke vergadering en zeker niet van het ASZM, u dient de gevraagde inzage cq afschrift toe te staan.

Met vriendelijke groet, hoogachtend;

Joep Zander; mede namens Jan Hop

site-zoekmachine home en inhoudsopgave site het zál vaders een zorg zijn home colofon- tips & citaat- mail- links dossier stalking dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier wetenschap en vaderschap dossier rechterlijke macht
Last Updated http://vaderseenzorg.nl/dijk-openb.html : zie ook de andere pagina's