Conferentie omgangs(on)recht PvdA 31 mei 2001
De hier geanonceerde conferenite was een gevolg van de acties bij het hoofdkantoor van de PvdA in november 2000

Geachte mevrouw, meneer,

De (her)verdeling van arbeid en zorg is een belangrijk thema binnen het (emancipatie)beleid. Ook maatschappelijk krijgt dit onderwerp de nodige aandacht. In principe is de (her)verdeling van arbeid en zorg een geaccepteerd fenomeen, dat ook een juridische vertaling krijgt.

Het is opmerkelijk dat in geval van (echt)scheiding, er een terugval lijkt te zijn in de traditionele opvattingen over de verdeling van zorg en arbeid. Moeders zien zichzelf en worden gezien als de primaire verzorgers en wensen geen afstand te doen van hun 'zorgkapitaal'. Binnen de rechterlijke macht en de bij een echtscheiding betrokken hulpverleningsinstanties regeren dezelfde denkbeelden. Vrouwen krijgen vaker de voogdij (i.c. de zorgtaken) en in geval van onenigheid tussen ex-partners over de omgangsregeling wordt vaak beslist conform de wensen van de moeder, met als consequentie dat vaders in veel gevallen het contact met hun kinderen volledig kwijtraken en dus helemaal niet meer kunnen participeren in de opvoeding. Kortom, enerzijds wordt er een maatschappelijk beroep gedaan op mannen om meer zorgtaken te verrichten, anderzijds worden zij in geval van echtscheiding niet erkend als (zorg)verantwoordelijke ouder.

Uiteraard is zorg niet alleen een kwestie van de zorgverlenende partij(en), maar is er ook een ontvangende partij, i.c. het kind of de kinderen. De huidige praktijk van het familierecht brengt velen van hen in de verdrukking, met name in gevallen waarin ze ineens een ouder (meestal de vader) volledig moeten missen, met alle traumatische gevolgen van dien. Gezien de grote toename van het aantal verbroken relaties tussen ouder en kind, zouden we ons in Nederland ernstig af moeten vragen of de fundamentele rechten op een verzorgingsrelatie tussen ouder en kind en op 'family life' zoals geformuleerd in het Europees verdrag van de rechten van de mens (EVRM) en het internationaal verdrag van de rechten van het kind (IVRK), voldoende en op de juiste wijze worden nagestreefd.

Door middel van een conferentie willen de PvdA-vrouwen en het PvdA-kenniscentrum, in samenwerking met de actiegroep 'Stop Omgangsonrecht', aandacht vragen voor deze problematiek. Uitgangspunt vormen de ervaringen van ouders (met name vaders), die met deze problematiek resp. deze maatschappelijke inconsistentie te maken hebben. De conferentie is niet alleen bedoeld voor (ervarings-)deskundigen op het terrein van omgangsrecht, maar ook voor geïnteresseerden en deskundigen die zich bezig houden met gezinsbeleid en vrouwenemancipatie. De vanuit hun portefeuilles verantwoordelijke Kamerleden zijn eveneens uitgenodigd. (Mariette Hamer (gezinsbeleid), Usman Santi (juridische kwesties), Kadija Arib (rechten van het kind), Jet Bussemaker (emancipatie), Annet van der Hoek (huiselijk geweld).

Programma

31 mei, van 13.00 uur tot 16.00 uur in theater Concordia, Hoge Zand 42, 2512 EM, Den Haag.

Om 13.00 uur wordt de conferentie geopend door Maria Scali (PvdA-bestuurlid doelgroepen).

Van 13.10 uur tot 13.45 uur is er een plenaire introductie door prof. dr. Peter Hoefnagels en mr. Mieke van de Burg.

Van 13.45 tot 15.15 uur wordt er gediscussieerd in drie thematisch georganiseerde workshops. 15.15 uur tot 16.00 uur Plenaire terugkoppeling en afsluiting

Van 16.00 uur tot 17.00 uur is er gelegenheid tot napraten met een hapje en een drankje.

Workshops

  1. Vooroordelen over mannen en vrouwen in relatie tot zorg. Invalshoek voor deze workshop is de maatschappelijke beeldvorming omtrent de (her)verdeling van arbeid en zorg tussen mannen en vrouwen. Tegenover het dominante beeld dat moeders zorgen en vaders zich aan zorg onttrekken, kan gesteld worden dat moeders zich nog steeds als 'eigenaar' van de zorg gedragen en vaders zorgen voorzover moeders dat toelaten. Tegenover het beeld dat mannen door middel van 'dwingen, verleiden en overtuigen' moeten worden aangezet tot het verrichten van zorgtaken, wordt beargumenteerd dat vrouwen de zorg door mannen zouden moeten 'toestaan, respecteren en ondersteunen'. De workshop begint met een kort debat tussen Joep Zander (Pedagoog, lid comité 'Stop omgangsonrecht') en Alice Thijs (Vrouwenalliantie).
  2. Traumatisering van kinderen. Invalshoek voor deze workshop is de (mogelijk) traumatiserende gevolgen voor het kind, wanneer de omgang tussen een ouder (meestal de vader) en zijn/haar kind(eren) wordt verbroken. Wat is de betekenis van het ouderverstotingssyndroom (PAS), dat kan optreden als een kind-ouder-relatie totaal of langdurig wordt onderbroken? Wat betekent dit in het verdere leven van het kind? Is de ernst daarvan zodanig dat het frustreren van omgang (zoals sommigen zeggen) eigenlijk onder de strafwet zou moeten vallen? In het buitenland (Verenigde Staten en Duitsland) is er onderzoek gedaan naar deze problematiek, maar in Nederland staat het onderzoek nog in de kinderschoenen. De workshop wordt ingeleid door dr. Ursula Kodjoe (Duitse wetenschapster, die onderzoek gedaan heeft naar PAS) en een 'ervaringsdeskundige'.
  3. De praktijk van het familierecht. De huidige scheidingswetgeving functioneert niet adequaat, veroorzaakt veel ellende en werkt conservatief op het denken over herverdeling van zorg en arbeid. Bovendien komt er in veel gevallen maar heel weinig terecht van het fundamentele recht van ouders en kind om een relatie met elkaar te hebben. Echtscheidingsbemiddeling en het afsluiten van civiele contracten tussen ouders, bieden mogelijkheden om deze problematiek aan te pakken. Echter, bemiddeling zal lang niet in alle gevallen afdoende zijn en de handhaving van civiele contracten is niet vanzelfsprekend. Sprekers zijn Rob van Altena (publicist) en mr. Cees van Leuven (docent scheidingsbemiddeling en advocaat).

Met vriendelijke groet,

Maria Scali, Lid Partijbestuur PvdA

Amsterdam 15 mei 2001

site-zoekmachine home en inhoudsopgave site het zál vaders een zorg zijn colofon- tip&citaat- contact- link2
RSS nieuw op papa.nl.nu
dossier:vaders;daders? dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier wetenschap en vaderschap dossier rechterlijke macht dossier feminismekritiek
Last Updated http://vaderseenzorg.nl/conferentie-pvda.html : zie ook de andere pagina's