De hieronder genoemde kinderbeschermingsmedewerker is door de rechtbank Zwolle inmiddels niet schuldig (geen wettig bewijs) bevonden aan ontucht. Wel is hij veroordeeld wegens valsheid in geschrifte voor het opmaken van absentieverklaringen ten behoeve van minderjarigen. Hij nam, onder zijn hoede staande, minderjarigen mee naar zijn busje op een afgelegen plek. Staande blijft het hieronder vermelde gegeven van de ontslagredenen. De kans dat raadsmedewerkers hun macht misbruiken is erg groot vanwege de slechte controle en klachtenbeleid. Mogelijk zijn pedosexuelennetwerken actief tot op het hoogste nivo binnen justitie. deze zullen elkaar afdekken. Zie blog over secretaris-generaal Joris Demmink

 

het zal vaders een zorg zijnOpen de beerput kinderbescherming.
Akties 1998 Raad voor de Kinderbescherming Assen;
een in de wind geslagen waarschuwing


In 1998 werd de foto rechts gemaakt bij de Raad voor de Kinderbescherming ( wat een woord) Assen. Open de beerput Kinderbescherming. Nu, oktober 2005, maar liefst 7 jaar later blijkt deze aanmaning terecht te zijn geweest. De 53 jarige kinderbeschermingsmedewerker G.R uit Bakkeveen werd ontslagen bij de Raad voor de Kinderbescherming Assen wegens ontucht met kinderen die onder zijn hoede waren. Valse incestbeschuldigingen tegen vaders spelen al jaren een grote rol bij de ontvadering door de Raden van Kinderbescherming. Bij gebrek aan waarheidsvinding en fatsoenlijk klachtenbeleid kan de werkelijke oorzaak van dat soort beschuldigingen bedekt blijven. Waarom werken raadsmedewerkers daaraan mee?. Het kan bijvoorbeeld goed zijn dat ze daarmee hun eigen misdragingen verbergen. Wat is immers makkelijker dan de sexueel-misbruik-ervaringen van een kind toe te schrijven aan een vader die toch al standaard de piespaal is. Zo blijf je als werkelijke pleger buiten schot. Al lang weten we dat in dit ondoordringbare bolwerk Kinderbescherming veel kindermisbruik plaatsvind. Sexueel kindermisbruik en sexuele intimidatie van moeders ( niet verklikken anders geef ik vader een opmgangsregeling) komen mogelijk veel voor maar naar buiten toe blijven de gelederen dikwijls gesloten. Mensen die aangifte doen tegen de Raad worden het liefst met geweld het politiebureau uitgegooid. Onder deze omstandigheid is de zaak in Assen waarschijnlijk geen incident. Bij een incident hoort de houding van: Wij onderzoeken alle klachten grondig en als er iets naar boven komt wat ernstig is wordt diegene aangepakt. De huidige constellatie past bij: Nu het helaas naar buiten is gekomen moeten we maar een keer diep door de knieen. Dat is de constellatie van het beroemde topje van de ijsberg. De structurele situatie wordt niet in beeld gebracht.

overige berichtgeving over deze zaak:

 • eigen berichtgeving kinderbescherming let eens op de datum onder de brief vgl met waar het over gaat.
 • alles over Leeuwarden
 • Algemeen dagblad

  Akties 3 september

  Radio Een begon al vroeg met een verslag van de inpakatie bij de raad voor de kinderbescherming Assen. Ook de Volkskrant en de Trouw maakten een verslag. Uiteraard waren ook de regionale media aanwezig.
  Ook internationaal maakte de aktie furore met een nieuwsitenm van radio Nederland wereldomroep. Een buitenlandse gast van onze site maakte er ons op attent.
  Citaten uit het verslag van de inpakaktie donderdag 3 september 1998 zoals opgeschreven door het Algemeen Dagblad met dank aan correspondent Eddy van Laar.

  Joep Zander van het platform: "Het is veelzeggend dat de Ombudsman besloten heeft de klachtenbehandeling tegen de Raad te staken omdat het toch niet helpt. Moet je nagaan: tegen deze overheidsinstelling kunnen geen klachten meer worden ingediend. Dat is op zich al aanvecht- baar. Zoals het ook belachelijk is dat uitspraken in familierecht- kwesties niet meer openbaar zijn."

  Zander kan wel een boek schrijven over de misstanden bij de Raad van Kinderbescherming. "Het contact is heel stroef en slecht, er is nooit wat bereikt en zelfs justitie ergert zich aan de Raad. Het ergste is dat de mede. werkers zich vaak niet aan de wet houden. De mededeling van een moeder dat zij niet wil dat een kind naar de vader gaat is op zich al genoeg om een kind niet aan de vader toe te wij zen omdat er dan onrust zou ontstaan. Maar volgens de wet mag dat helemaal niet zomaar!"

  Volgens Connie Rodenburg van de Raad van de Kinderbescherming in Assen valt haar organisatie niets te verwijten, Bij elke procedure volgen wij de wet, alle partijen worden erin betrokken en elke stap wordt zorgvuldig afgewogen, De mensen"kunnen dan ook beter naar Den Haag gaan, het is meer een politieke kwestie "ook de dwaze vaders zien dat in: zij dringen nu aan op een gesprek met staatssecretaris Cohen (Justitie).


  persbericht

  Grote groep ouders pakt donderdag de kinderbeschermingsvestiging Assen in.  "Kinderen beschermen tegen de raad voor de kinderbescherming"  Een grote groep ontevreden ouders, grootouders en sympathisanten zal donderdag 3 september om 8 uur s'ochtends de Raad voor de Kinderbescherming Assen letterlijk gaan inpakken. Met bergen papier.

  Het motief voor hun actie:

  "Bergen dichtbeschreven papier worden door justitiële organen als de Raad voor de Kinderbescherming gebruikt om ouders in te pakken die een onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid voor hun kinderen voelen. Deze verantwoordelijkheid, liefde voor onze kinderen wordt ons ouders al jaren lang kwalijk genomen. We zouden aan eigenbelang doen, we zouden niet over het belang van hun kinderen kunnen oordelen. Op welke gronden de raad voor de kinderbescherming over de belangen van kinderen kan oordelen wordt echter nergens meer verantwoord."

  Waar ouders en kinderen beschermd zouden moeten worden ( art 8 ECRM; bescherming persoonlijke levenssfeer) tegen overheidsingrijpen worden ze nodeloos lastiggevallen met onderzoeken en diskwalifikaties door raadsmedewerkers.

  Waar de raad gehouden zou moeten zijn aan fatsoenlijke klachtbehandelingen en controle

  door de rechter, kan in de praktijk geconstateerd worden dat er geen klachtbehandeling meer is ( zie jaarverslag ombudsman), er geen onafhankelijke rechtsspraak meer is en de openbaarheid van rechterlijke uitspraken (een grondidee van onze rechtstaat) met voeten wordt getreden Ondanks het feit dat de raad voor de kinderbescherming zich aantoonbaar niet stoort aan de missives van de staatssecretaris van justitie, ondanks het feit dat ze kinderen tegen elkaar opzet, ondanks het feit dat ze ten alle tijden zelf uitmaakt wat goed is voor kinderen, maar dit niet meer weet te onderscheiden van wat goed is voor haarzelf, ondanks dat alles mag ze zich kinderbescherming blijven noemen.

  Ondanks het feit dat directeur Jansen van de kinderbescherming directie Noord ook vindt dat er in de raadsrapporten van de kinderbeschermingsvestiging Assen kinderen tegen elkaar worden uitgespeeld (radiouitzending radio Drenthe 19-1-98) weigert hij klachten gegrond te verklaren en wordt de druk op individuele cliënten door middel van chantage opgevoerd.

  Het voor deze gelegenheid opgerichte comité hoopt dat de raad voor kinderbescherming in haar eigen papier zal omkomen. Om goed te laten zien dat het slechts een papieren instituut is zonder hart, een bureaucratie zonder aandacht voor kinderen, ouders en grootouders, met meer recht "raad voor de kinderbeschadiging" te noemen, zullen de aktievoerders de raad van boven naar beneden en van voor naar achteren inpakken met kilometers papier.

  De bedoeling van deze aktie is vooral ook om aandacht te vragen voor het feit dat zoveel vaders en grootouders door actief ingrijpen van de Raad, zonder dat er ook maar in de verste verte een ontzettingsgrond is, van contact met hun kinderen worden verstoken en andersom de kinderen het contact met hun familie wordt ontzegd. De Raad en justitie neemt contracten die ouders aangaan over de gezamenlijke zorg voor hun kinderen niet serieus. "Wij willen dat het voortduren van de gezamenlijke zorg in de toekomst.ook in de praktijk uitgangspunt wordt. Ook vaders, die nu meer nog dan andere ouders in de kou worden gezet, geven om kinderen. Meer vader voor het kind! Kinderen verdienen bescherming door hun ouders".  Gerben

  Elke week opnieuw hangt vader Roorije een groot spandoek op aan het gebouw van de kinderbeschermingsvestiging Assen

  De pappa van Zarina en Alex komt op voor zijn kinderen. Kinderen die door de raad voor de kinderbescherming op een onbeschofte manier tegen elkaar worden uitgespeeld.Alex mag zijn vader niet zienomdat Zarina dan jaloers zou kunnen zijn. Zarina mag pappa niet zien omdat moeder een (erkend) valse incestbeschuldiging ventileerde. Nu vertoont ze probleemgedrag. Dan moet ze dus zo snel mogelijk weg uit de gijzeling waar haar moeder haar in vasthoudt zou je zeggen. Maar nee, de "kinderbescherming" ziet dat anders.

  Zondag 10 mei om 21.00 uur was vader Gerben voor de deur van de raad van kinderbescherming gaan staan om een hongerstaking te beginnen. Alleen water en thee. De belangrijkste reaktie van interimmanager Hofman van de raad Assen: "Er valt nu niets meer te communiceren, als dit zo door gaat stoppen wij onze bemoeienis."

  Vooral over dat laatste zijn wij erg verheugd. Al hadden ze dat wel mogen bedenken voordat ze Gerben en zijn kinderen de omgang met elkaar afpakten. Nu hebben ze het al grotendeels verpest.

  Gerben gaat door met zijn akties. Er zijn vele nieuwe plannen. De bedoeling is om binnenkort het hele gebouw van de raad met pakpapier in te pakken.

  Het gebouw van de raad: Mandemaat 3 Assen (rijksgebouwenterrein)

  oud nieuws van de akties in januari 1998:

  Massale aandacht van pers bij weigering prijs kinderbescherming Assen

  Hieronder volgen citaten uit de tekst van het artikel uit de Volkskrant van vrijdag vrijdag 16 januari met dank aan de Volkskrant/Mirjam Schottlendreier. copyright Volkskrant. Met dank aan IVC voor de hulp bij de fotoreportage.

  Kinderbescherming bedankt voor ‘prijs'

  De kinderbeschenning in Assen is uitverkoren om het piramidevormige blok beton in ontvangst te ne-men omdat zij zich landelijk het 'hardst heeft uitgesloofd' om vaders het contact met hun kinderen te onthouden. Maar 'Assen' wil de prijs niet hebben. Volgens T. Barendse, voorzitter van de stichting KOG, moet er een 'mentaliteitsverandering' komen. 'Een maatschappij die zo begaan is met het lot van kinderen, kan het toch niet maken dat kinderen zo-maar een ouder wordt ontnomen.' De ervaringen van G. Rorije, va-der van twee kleine kinderen, zijn de aanleiding om de prijs uit te rei-ken aan de vestiging in Assen. Ro-rije scheidde twee jaar geleden. De ouders waren niet in staat om on-derling een omgangsrJgeling vast te stellen.

  KOG-voorzitter Barendse heeft het rapport over beide ouders be-studeerd. Zij vindt het uiterst 'on-zorgvuldig'. 'In feite komt het erop neer dat de raad niet goed weet wat de oorzaak van de problemen bij het oudste meisje is. Dat kan. Maar dar! moet de raad gewoon geen ad-vies geven. En zeker niet dat vader beide kinderen niet meer mag zien. Een rechter heeft weinig tijd, dus leunt sterk op zo'n advies.' Volgens Barendse is er bij de Raad voor de Kinderbescherming te vaak sprake van 'vooringenomen-heid'. Bij een conflict tussen ex-echtelieden trekt de vader meestal aan het kortste eind.
  Barendse: 'Moeders zijn heilig, vaders de kwade pier. Zodra er con-flicten zijn, bestaat vader niet meer. In het belang van het kind wordt voor rust gekozen, en dat is meestal bij moeder thuis. Dat is toch wel raar in een tijd waarin vaders publiekelijk worden aangesproken op het serieus nemen van hun zorg-taak. je kunt niet van twee walletjes eten.'

  De prijs bleef alleen achter voor de deur van het gebouw van de raad. Directeur Jan-Hendrik Jansen kondigde aan de prijs door de gemeentereiniging weg te laten halen. Zo gaat de raad voor de kinderbescherming met kritiek om; gewoon op de vuilnisbelt kieperen (foto rechts)
  Toespraak Joep Zander bij de aanbieding: Monopolymoloch familierecht; zie  De troostprijs van de blok-aan-het-been-prijs 1998 was voor Thuiszorg Drenthe. Hoewel de meeste instellingen voor thuiszorg ook vaders helpen bij het tot stand brengen van omgang denkt thuiszorg Drenthe daar anders over. Thuiszorg Drenthe heeft een raad van commissarissen; dit lijkt te duiden op een BV-structuur. Hoewel dit laatste waarschijnlijk juist is kenmerkt dit toch wel de opstelling van de instelling. Waar thuiszorg "Raad van Commissarissen" blijkbaar figuurlijk bedoelt, bedoel ik in onderstaande "besloten vennootschap" ook figuurlijk; het duidt zeer uitstekend de opstelling van deze thuiszorginstelling die weigert klachten in behandeling te nemen terwijl ze in hun klachtregeling schrijven dat ze dit juist bevorderen wegens het profijt voor de instelling.


  top pagina
  Hieronder een deel van het verslag van de klachtenbehandeling tegen deze instelling.

  De besloten vennootschap thuiszorg Drenthe

  zie ook dossier thuiszorg Let op In tegenstelling met wat hieronder staat is thuiszorg drenthe daadwerkelijk nog een BV.
  Onderweg van het modern vormgegeven station Assen naar de rand van Assen waar zich het v.d. Valkhotel bevindt kruis ik een richtingsaanduiding Thuiszorg Drenthe. Blijkbaar ligt het op een industrieterrein. Dat past prima in het beeld van een organisatie die een raad van commissarissen heeft en bij haar activiteiten dus blijkbaar een winstoogmerk nastreeft. Die winst wordt dan wel behaald over de hoofden van kinderen. Dat is eigenlijk het centrale probleem in de relatie van Gerben met thuiszorg Drenthe. Ik help Gerben met de klachtenprocedures. In de Drentse Courant heeft al gestaan dat we Thuiszorg graag de Blok-aan-het-been-prijs 1998 hadden uitgereikt ware het niet dat de raad Assen deze competitie met een neuslengte voorsprong won. In het v.d. Valk-motel dat aan de autoweg Zwolle-Groningen ligt, zetelt vandaag de Landelijke Klachtencommissie Thuiszorg. Ik vindt het gebouw de sfeer uitstralen van de grijze auto-zakenmannen-cultuur waarin B.V-tjes welig tieren. Mijn vouwfietsje valt er in ieder geval bij in het niet. Binnen blijk ik de eerste te zijn. Ik klop voor ik de betreffende zaal binnenga en een lid van de klachtencommissie vraagt nog even geduld; men is nog aan het overleggen. Goh denk ik dan hoezo?? Wordt de zaak vast voorgebakken of wat is het? De man die opendoet heeft geen prettige uistraling naar mij. Mijn intuitie staat op onweer. Even later komt er een lid van het directieoverleg Thuiszorg binnen. Dat is dezelfde als de ambtelijk secretaris van de klachtencommissie van Thuiszorg zelf. Even later komt de manager medische operaties binnen. Deze mevrouw S die al eerder zeer bits door de telefoon enig contact zat af te houden zie er precies zo uit als je het in je kwaadste dromen voorstelt. Een dichtgetrokken gezicht met de uitstraling van een kenau; kwa hulpverleningscapaciteiten trekken mijn gedachten naar die psychologe die wel even met de kinderen een stoeispelletje zou doen waarna de kinderen angstig wegtrokken, waarna de vader de schuld kreeg dat hij zijn kinderen angst aanjoeg omdat hij dat spelletje ook deed.Desalniettemin hebben we op de gang, voor mensen die lijnrecht tegenover elkaar zijn komen te staan, nog een redelijke conversatie

  Mevrouw de Voorzitster begint. Ze vraagt wat feitelijkheden over de civiele behandeling van de echtscheidingszaak van Gerben die er volgens mij in het geheel niet toe doen. Omdat ik graag wil antwoorden begin ik een beetje te blozen als ik niet alle data precies weet. Stom want het doet niet ter zake en ik zit er ook niet voor, al heb ik de feiten wel op papier bij me. Ze wil het verhaal in het perspectief zetten van een echtscheidingssituatie; "je moet ook niet scheiden". Hiermee slaat ze wat mij betreft drie planken tegelijk mis. Niet alleen vindt ik dat de klachten bejegeningsklachten zijn en de vermeende kontext er zoveel mogelijk buiten moet worden gehouden, als er al zo nodig een kontext omheen moet worden gezet is dat van een moeder die haar kind niet naar de vader meer wil laten gaan. Immers er was na scheiding een omgangsregeling. Bovendien is het de moeder die ging scheiden. Ik zeg dat maar heb wel het gevoel dat hiermee de verhoudingen diametraal worden. Vervolgens spitst zei de context toe als ware het een incestzaak. Waarop we vervolgens in de inhoudelijke diskussie schieten over de vraag of dat aannemelijk is. Wanneer beginnen we aan de bejegeningsklachten denk ik; in godsnaam. Nee eerst moet er nog verantwoording af worden gelegd over de afwezigheid van Gerben. Ik ben zo gek om erop in te gaan; dat Gerben wat ziek is dat dat ook te maken heeft met de zware last die vaders in dit soort situaties moeten dragen als ze tegen meer instituten tegelijk oplopen, dat het daarom juist zo belangrijk is dat de klachten worden behandeld. Maar nee, de voorztitster concludeert uit het ongerijmde dat "Meneer Rorije het altijd door anderen laat opknappen". Ik bestrijd dat ten stelligste en met recht, hoewel ik het voor mezelf natuurlijk ook niet leuk vindt dat hij er nu niet is. Het verbaast me dat ik nog mee blijf denken met de voorzitster en antwoord geef op haar vragen die niet aan de orde zouden moeten zijn; Gerben heeft het recht zich door mij te laten vertegenwoordigen en dat is zelfs vantevoren schriftelijk aangekondigd.


  geluidsopname van de diskussie tussen directeur Jan-Hendrik Jansen, Joep Zander en Willem Zweverink op radio Drenthe maandag 19 januari 1998 om 17.30

 • open de beerput kinderbescherming
  ingepakt
  RAADSVOORLiegSTER RODENBURG
  een organisatie van papier
  raadsdirecteur Jansen kijkt zorgelijk
  ingepakt (49769 bytes)
  hendrikjan3998
  open de beerput kinderbescherming
  een ludiek
beschilderd blok beton van ongeveer 500 kg vormde de
blok-aan-het-been-prijs 1998
   De prijs bleef
alleen achter voor de deur van het gebouw van de raad. Directeur
Jan-Hendrik Jansen kondigde aan de prijs door de
gemeentereiniging weg te laten halen. Zo gaat de raad voor de
kinderbescherming met kritiek om; gewoon op de vuilnisbelt
kieperen

  site-zoekmachine home en inhoudsopgave site het zál vaders een zorg zijn home colofon- tips & citaat- mail- links dossier stalking dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier wetenschap en vaderschap dossier rechterlijke macht dossier feminismekritiek
  Last Updated http://vaderseenzorg.nl/assen.html : zie ook de andere pagina's