Het zál vaders een zorg zijn zie ook aktiedossier vaderdag 2000
Verslag Vaderdagsaktie 2000

Verslag van een geslaagde aktie

 

aktieleider Herman Schiphorst (voorgrond) geeft de laatste aanwijzingen aktievoerders in het voorportaal van de kinderbeschermingsvestiging
initiatiefnemer Pieter Koole staat radio een te woord RTL nieuws filmt raadsmedewerker die examenformulier invult. Deze mevrouw die als perswoordvoerster van de raad fungeerde zakte voor haar examen, haar leugens voor de camera maakte het er niet beter op (zie
het aktiecomite bij elkaar Microfoon aan plafond; de Raad nemt wel eens gesprekken op vooral aan te moedigen als we dan ook een copieband krijgen
urenlange discussie van de aktieleiding met fungerend landelijk directeur Pasman en Bavinck persmensen lezen de aktiepamfletten

top pagina
De aktie werd ondersteund door de volgende organisaties: SOS-Papa en Stichting Kinderen Ouders GrootoudersAfsluitend perscommuniqué vaderdagactie bezetting Kinderbescherming Zutphen.De door 25 vaders gevoerde actie bij de Kinderbescherming Zutphen op donderdag 15 juni onder leiding van het comité "Stop omgangsonrecht" is geslaagd. In gesprek met de fungerend hoofddirecteur van de Raad voor de Kinderbescherming Pasman ( mede aanwezig namens de minister) zijn een aantal nieuwe inzichten en stellingen door de Raad betrokken.

De aandacht van de media voor de actie was zeer bevredigend. Door de bewonderenswaardige ingetogenheid van de actievoerders en de manier waarop de autoriteiten reageerden op de actie kon deze soepel, ludiek en vreedzaam verlopen.

Het actiecomite ervoer het wel als storend dat de woordvoerders van de raad zich ook nu weer bleven beroepen op de pertinente leugen dat de meeste ouders het wel goed regelen. De helft van de kinderen ziet na partnerscheiding een van de ouders niet, en in de rest van de gevallen is het uiteraard ook niet altijd goed geregeld. Ouders die voor hun kinderen opkomen valt in de regel juist niet te verwijten dat ze hun kinderen in de steek laten.

Op de volgende punten hebben wij inhoudelijk vooruitgang geboekt:

a. De kinderbescherming.

-De overlegpartners van de kinderbescherming waren van mening dat de vraag of en zo ja hoe breed er nog specifiek op partnerscheiding gerichte omgangsontzeggingsgronden in de wet zouden moeten staan nodig ter diskussie moet worden gesteld.

- Men was van mening dat als je ouders meer verantwoordelijkheid wilt geven voor het oplossen van problemen over kinderen je die ouders ook de gelegenheid moet geven daarover rechtsgeldige en handhaafbare convenanten moet kunnen laten afsluiten. Eventueel zouden deze convenanten ook onderhevig kunnen zijn aan dwingende arbitrage.

- Men was van mening dat raadsonderzoeken geen half jaar zouden moeten duren, wat nu dikwijls het geval is.

Ook over een aantal andere punten is intensief overleg gevoerd. Er zullen van dit overleg notulen worden opgemaakt en er zal binnen 2 weken een vervolgafspraak worden gemaakt waarbij ook andere politiek verantwoordelijke overlegpartners kunnen worden betrokken.

b. De rechterlijke macht.

Door bemiddeling van de burgemeester van Zutphen is een gesprek tot stand gekomen met de conrector van het studiecentrum rechtspleging Dhr. Ruys. Deze zal zijn invloed aanwenden om onze zienswijze in de opleiding van rechters meer aandacht te geven.

c. De politiek.

De reacties van politici zijn beperkt gebleven. Wel werd er in de tweede kamer gisteren over het onderwerp gepraat. We hebben geen toezeggingen gekregen. Wel werd gesteld dat er misschien omgangshuizen zouden komen waar vaders onder begeleiding hun kinderen kunnen zien. Dit achten wij in het algemeen een denigrerende oplossing in die gevallen waar er niets op de vader is aan te merken. Wij zijn teleurgesteld in de politiek.

Wij danken de aanwezige pers voor de manier waarop ze in het algemeen aandacht schonken aan het probleem.

Joep Zander;

Woordvoerder 0570-621784


top pagina

Gespreksverslag conrector Ruys

Actie Stop OmgangsOnrecht - Bezetting RvdKb Zutphen

Datum : do 15 juni 2000
Plaats : RvdKb Zutphen
Met : Mr. E.A.K.G. Ruys (Sander), advocaat Generaal Gerrechtshof Den Haag, Wnd Conrector van de Stichting Studiecentrum Rechtspleging, Kuiperstraat 9-13, Postbus 364, 7200 AJ Zutphen, tel: 0575-22375516, fax: 0575-5156909. Aanleiding : Bezetting RvdKb Zutphen, gesprek met Burgermeester, Burgermeester arrangeerde het gesprek.

Aanwezig : Joep Zander, Herman Schiphorst, Pieter Koole. Notulist :Wouter hanhart

Inleiding:
De SSR is een instituut van en voor de Rechterlijke macht. Het instituut houdt zich bezig mewt de ontwikkeling en organisatie van het onderwijs. De Rector is een lid van de zittende magistratuur, de conrector is een lid van de staande magistratuur. Een advocaat-generaal doet strafzittingen in hoger beroep bij de Gerrechtshoven. Je hebt ook een advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Hij concludeert in civiele en strafzaken. De link met de kinderrechters is: Ze leiden ook kinderrechters op. Er is een breed programma. Cursussen en verdiepingscursussen voor Kinderrechters. Opleiding bevat meer dan kennisoverdracht. Ook communicatiecursussen worden gegeven. De combi9natie theorie en praktijk wordt sterk benadrukt. De veronderstelling dat elke rechter in de loop van zijn carriereplanning eens kinderrechter wordt blijkt onjuist.

Dhr Ruys: Conrector sinds jan 98. Houdt zich niet met familierecht bezig. Speelt informatie en verzoeken door aan collega, die zich met familierecht en kinderrechters bezighoudt

. Gesperksverslag:
Ruys bleek de dilemma's en problemen goed te kennen. Had geen antwoorden, vroeg de actievoerders hoe het wel zou moeten en beloofde de informatie op de juiste plaats (collega civiel rechterlijke macht) te leggen. Over twee weken terugbellen. Hij was niet op de hoogte van het feit dat er in de praktijk geen openbaarheid van uitspraken is. N.a.v. info door actievoerders en de vraag wat hij hiermee kon:
''Het zijn bekende problemen. Bij een geschil moet een rechter een beslissing nemen. Van geval tot geval wordt besloten of een OR vastgesteld moet worden. Ik ga ervan uit dat dit per geval wordt beslist. De R moet beslissing motiveren. De rechter moet de partijen bij elkaar brengen, het sluiten van compromissen is een vaqn de methodes. Ik hoor niets nieuws (aan problematiek en oplossingen). We (SSR) zijn er niet voor om de RM te organiseren.
''Als er een kans is om in gesprek te treden, dan via gestructureerd overleg, bijvoorbeeld met een officieel orgaan als het Platform SCJF. U moet dan de wens neerleggen dat er een rechtstreeks contact gewenst is met de (ontwikkeling van) de cursus. Vroeger, 20-30 jaar geleden zat de RM opgesloten in een ivoren toren. Nu niet meer. Wij moeten voeling hebben met maatschappelijke processen. Waar wij behoefte aan hebben zijn verhalen uit de praktijk, zonder gescheld, maar nauwkeurig verteld wat er gebeurt met de rechterlijke uitspraken. Wat voor maatschappelijke consekwenties deze hebben. Ervaringsverhalen. Zo hebben we enkele jaren vruchtbaar gebruik gemaakt met een klapper over ''slachtofferhyulp'' Een klapper volm met verhalen uit de praktijk. Wij hebben in het strafrecht bijvoorbeeld een cursus: omgaan met de forensische rapportage. Wij zullen dan bezien wat wij met de informatie kunnen doen. Dittrich stelde eens vragen in de kamer en gaf 7 a 8 voorbeelden. Dat werkt!! Bijvoorbeeld hoe je van het kastje anar de muur wordt verwezen.
WH.


Examen voor raadsonderzoekers

Alle medewerkers van de raad voor de Kinderbescherming moesten voor ze hun spullen konden pakken uit het bezette gebouw een examenformulier invullen.

Door middel van dit onderzoek, opgesteld door het actiecomité wordt bepaald of u geschikt bent als raadsonderzoeker.

Hieronder treft u een aantal vragen aan.

Gezien het belang van het onderwerp ( namelijk het belang van onze kinderen ) achten wij u ongeschikt als raadsonderzoeker wanneer u 2 vragen of meer onjuist beantwoordt.

In dat geval kunt u bij het actiecomité een afspraak maken voor het volgen van een cursus.

Let op !

Het is niet uitgesloten dat u bij het juist beantwoorden van alle vragen, door ons tòch ongeschikt wordt bevonden. U hoeft zich geen zorgen te maken over de argumenten daarvoor. Die worden door het actiecomité bedacht. De uitslagen worden gerapporteerd aan de directie van de raad. Dit om tegemoet te komen aan de werkwijze van de kinderbescherming.

Mogelijk werkt u al langere tijd bij de raad v.d. kinderbescherming, en vindt u dat er geen enkele aanleiding is om nu plotseling op uw geschiktheid als raadsonderzoeker getest te worden.

Wederom komen wij tegemoet aan de werkwijze van de kinderbescherming : Vaders moeten na echtscheiding vaak plotseling op hun geschiktheid als vader worden onderzocht, terwijl zij reeds bewezen hebben geschikt te zijn als vader.

Na het beantwoorden van de vragen kunt u - geheel in stijl - onder begeleiding uw spullen ophalen.

U kunt voor uw werk deze dag terecht in de andere vestiging.

Succes met het examen.

 1. Wat betekent de afkorting P.A.S.
 2. Waardoor wordt P.A.S. veroorzaakt.
 3. Noem de naam van iemand die uitvoerig P.A.S. heeft onderzocht en beschreven.
 4. Hoeveel kinderen komen er in Nederland jaarlijks bij die na scheiding het kontact met 1 van hun ouders verliezen.
 5. Hoeveel ouders komen er jaarlijks bij die na scheiding het kontact met hun kinderen verliezen.
 6. Zijn dit meestal vaders of meestal moeders.
 7. Welke opleiding heeft u genoten.
 8. Hoe luidt artikel 8 van het internationaal verdrag voor de rechten van het kind.
 9. Hoe luidt artikel 251 uit het burgerlijk wetboek personen en familierecht.
 10. Hoe luidt artikel 377 a uit het burgerlijk wetboek personen en familierecht.
 11. Op welke gronden kan omgang ontzegd worden tussen kinderen en hun ouder.
 12. Is een "moeilijke" of "onmogelijke" communicatie tussen ouders volgens de wet een grond om omgang tussen kinderen en een ouder te frustreren of blokkeren.

 

Vul de antwoorden in op het antwoordformulier.

Vermeld uw naam en het postadres van de vestiging waar u werkt duidelijk.

Nogmaals succes !

Antwoordformulier examen raadsonderzoekers.

Vaderdagactie 15 juni 2000

Naam raadsmedewerker :

Vestigingsadres :

Antwoorden :


top pagina

Publiciteitsoverzicht


Schrijvende pers: Radio en tv:
top pagina

reactie op actie


We ontvingen natuurlijk veel telefoontjes en reacties per mail. Hieronder een hele bemoedigende van een vrouw.

Goede morgen allemaal,

Nadat ik vanochtend (vaderdag) de tranen in de ogen van mijn vriend zag besloot ik jullie pagina eens te bezoeken op internet. Jullie kunnen je niet voorstellen hoezeer ik met jullie meevoel. Ik ben dan wel een vrouw maar ik zie HEEL GOED hoeveel onrecht jullie gescheiden vaders wordt aangedaan.
Ik ben zelf gescheiden toen ONZE dochter 2 jaar was. De relatie tussen mij en mijn ex ging niet meer zoals het hoorde en we besloten uit elkaar te gaan. Met de relatie tussen Shanou (onze dochter) en haar vader en mij was natuurlijk niks mis waardoor wij als vanzelfsprekend besloten tot een co-ouderschap. Beide hebben wij een onregelmatige baan wat tot gevolg heeft dat Shanou dan weer bij mij en dan weer bij haar vader is. Dit is soms wel wat verwarrend voor haar maar inmiddels zijn we 6 jaar verder en ze gaat er prima mee om. Om een voorbeeld te geven, gisteren had haar vader een ochtenddienst en vandaag een avonddienst. Ik ben gewoon vrij dit weekend. Maar....het is vaderdag.....Shanou mag als het mogelijk is zelf uitmaken bij wie ze wil slapen en natuurlijk was dat dit weekend Papa want ze had op school een mooi kadootje gemaakt en samen met mij en mijn huidige vriend een mooi kadootje gekocht voor haar Papa. Met alles "stiekum" verstopt ging ze gisteren naar haar Papa. Net belde ze me op om te zeggen dat het helemaal goed was gegaan en dat ze helemaal alleen een ontbijtje voor Papa had gemaakt met twee broodjes kaas en een glas pepsi ! Ik geef toe dat het bij ons eigenlijk eng goed gaat. Ik, mijn ex en mijn huidige vriend bespreken vaak dingen over de opvoeding. Ik woon alweer vier jaar samen en vind dat mijn vriend daar ook over mee mag beslissen per slot van rekening deelt hij met ons de opvoeding. Mijn ex ziet dat net zo. Hij woont nog alleen maar heeft wel een kanjer van een vriendin van wie zowel ik als Shanou hopen dat het echt serieus wordt ! Ik zie aan onze dochter dat ze heel gek is op haar vader. Ik weet heel zeker dat het er geen donder toe doet voor een kind of het de vader of de moeder is. Een kind houdt van allebei evenveel en alleen om het feit dat wij vrouwen nou eenmaal biologisch zo in elkaar zitten dat wij het negen maanden in ons lichaam dragen zegt niks, helemaal niks, hierdoor zijn we niet per defenitie een betere ouder! Ik krijg het idee dat de wet dit wel vindt en hier wordt ik kotsmisselijk van.
Nou de keerzijde van de medaille. Mijn vriend is ook een gescheiden vader. Hij heeft een dochtertje dat inmiddels 5 jaar is. Hij heeft haal nu al twee jaar niet meer gezien. Zijn ex is hertrouwd en heeft een tweede kindje. Wij wonen in de buurt van Amsterdam en zij is naar Markelo verhuisd. Vlak voor het ondertekenen van het convernant kon alles. Mijn vriend was een perfecte vader en de bezoekregeling nou dat zou wel los lopen. Jacqueline (zijn ex) wilde koste wat kost dat de verhouding tussen vader en dochter optimaal zou zijn. Geweldig tot zover. Na de ondertekening echter bleek zij om te slaan als een blad aan een boom. Dan weer had Rochelle diarree.....en mocht niet vervoerd worden. Navraag bij de huisarts gaf een heel ander beeld!. Telkens verzon ze wat. Toen Rochelle drie jaar was zei ze out off the blue....mijn echte papa is dood!, (ook ik hoorde dit!!) mijn vriend vroeg haar welke papa dan? (Jacqueline was inmiddels hertrouwd) en Rochelle zei "jij toch ?" Toen hij uitlegde dat hij niet dood was zat de kleine Rochelle een hele tijd de andere kant op te kijken. Ook zei ze eens " Papa Henk doet wel lief maar Papa Henk is niet lief". Ik zal jullie niet met alle uispraken vermoeien maar het is overduidelijk dat hier sprake is van manipulatie van de eerste orde. Mijn dochter en zijn dochter waren echte maatjes. Mijn dochter was oud genoeg om te zien wat er gebeurde....ze zag ook de pijn bij mijn vriend en ze zegt me regelmatig dat ze Jacqueline een "rotmoeder" vind omdat Rochelle niet eens haar Papa mag zien. Geloof het of niet wij zijn alleen maar positief over Jacqueline in de het bijzijn van haar en proberen haar te zeggen dat ze wel een hele goede moeder voor Rochelle is maar kinderen zijn niet gek. Het laatse weekend dat Rochelle bij ons was was te gek. We hebben van allerlei leuke dingen gedaan en de meiden hadden weer lol voor tien samen. Ik kreeg nog een kusje en daar verdween het blonde krullebolletje met Papa om terug te gaan naar Mama en vooralsnog niet meer terug te komen. Henkjan heeft haar nog 1 keer aan de telefoon gekregen maar helaas ging het gesprek te positief en het werd te duidelijk dat het verhaal van Jacqueline (dat Rochelle absoluut niet meer naar haar vader wilde en helemaal overstuur was als ze bij hem vandaan kwam, hij haar s'nachts alleen had gelaten en Shanou die haar zou hebben geslagen!!!!!) niet op want Rochelle was enthousiast en wilde wel met Papa naar Opa toe! Henkjan mag nu alleen nog maar in de avond na tien uur bellen. Hij hoort alleen "Ja jongen alles is goed met Rochelle.........en van de man van van Jaqueline...(inmiddels ook een vader die als ik hem een raad mag geven altijd bij zijn vrouw moet blijven) je mag niet meer zo vaak bellen.......hooguit 1 keer in de 1 a 2 weken belt Henkjan ! Natuurlijk hebben wij een advokaat in de arm genomen. Deze zegt echter dat Henkjan recht heeft op een bezoekregeling maar er is geen enkele deurwaarder die met je meegaat je kind ophalen en wat doe je je kind aan als je het koste wat kost meeneemt.....zo'n kindje krijgt dan toch enorme loyaliteitsproblemen...... Nee, de wet zou moeten veranderen, vaders en moeders zijn gelijk, meer rechten voor vaders maar bovenal................
WIJ VROUWEN MOET VERANDEREN, WE MOETEN VOLWASSEN WORDEN! JE KAN NIET ALLEEN EEN KIND KRIJGEN DAAR HEB JE EEN VADER VOOR NODIG! EN JE KIND HOUDT VAN DIE VADER NET ZOVEEL ALS VAN JOU. Ik maak dagelijks beide kanten van de medaille mee. Ik zie het verdriet wat een vader kan hebben, de wanhoop, zeker op een dag als vaderdag.........vrouwen moeten eens wat meer aan hun kind denken inplaats van hun eigen frustraties er op bot te vieren. Ik kan nog veel en veel meer voorbeelden geven, van derden van beschuldiging van incest tot stiekum het kind naar Oma brengen als het Papa's weekend is........
Maar waar het om gaat is dat ik jullie wil zeggen dat ik vreselijk met jullie meeleef, ik probeer alle vrouwen in mijn omgeving ook mijn "geloof" te verkondigen en nogmaals zoals het bij mij gaat hoeft het niet eens maar je kunt op zijn minst voor je kinderen elkaar met respect blijven benaderen en behandelen..... Sorry maar ik moet nog een dingetje kwijt.....over vrouwen.........ik voel me alweer naar worden.......we willen zo zelfstandig zijn! we kunnen alles zelf......de vaders van onze kinderen zijn allemaal klootzakken en deugen niet...........maar ALLIMENTATIE (het geld van de klootzakken) JA DAT WILLEN WE WEL !!!!!!!! Gatverdamme....................
Oke jongens, ik ga stoppen.....al kan ik nog pagina's doorgaan. Maar mocht ik iets voor iemand kunnen betekenen mijn email adress is Fliedewietus@planet.nl.
Heel veel sterkte allemaal.........blijf vechten!!!!!!!!!!!!!!
Elisa.


top pagina

Geachte heren Nijhof en Zwetsloot,

Zoals u weet, zijn wij als actiecomité teleurgesteld in het resultaat van de onderhandelingen tussen u en het comité.

Na langdurig beraad, is het actiecomité tot het besluit gekomen om uw uitnodiging voor een vervolg op de onderhandelingen te aanvaarden.

Met name is dit besluit genomen, doordat u uw wens heeft uitgesproken tot vruchtbare onderhandelingen te komen, en dat u heeft aangegeven dat er wellicht mogelijkheden zijn om dichter tot elkaar te komen in een volgend gesprek : "Niet alle onderwerpen zijn aan bod geweest, en de onderwerpen die wél aan bod zijn geweest, kunnen mogelijk verder uitgediept worden", is onze interpretatie van wat u aan het einde van de onderhandeling zei.

Beide opmerkingen hebben een positief licht geworpen op de - tot nu toe onvruchtbare - onderhandeling.

Het actiecomité heeft besloten er consequenties aan te verbinden indien we een tweede keer teleurgesteld naar huis moeten keren.

Wat ons irriteert is het feit dat u weet -en ook heeft aangegeven - over veel macht te beschikken, maar het blijkt dat u die macht uitsluitend aanwendt waar het u past. Ook in de onderhandeling hanteert u een afschuifsysteem richting politiek en rechters. Dat accepteren wij niet.

Verder proeven wij een onwil die we niet begrijpen. Komt u nou op voor kinderen of niet ?

Onze wens is, dat u inziet dat wij voor hetzelfde staan als u, namelijk het opkomen voor ( onze ) kinderen. In die zin zijn wij dus mét u, en niet tégen u.

Het is voor ons onaanvaardbaar en onbegrijpelijk, dat u niet alles in het werk stelt om de regels zodanig te ( laten ) wijzigen dat u uw missie kunt uitvoeren.

Wij ervaren aan den lijve, en kennen de verhalen van honderden / duizenden vaders, hoeveel theorie en praktijk van elkaar verschillen.

Daar moet een einde aan komen, en wij eisen van u, dat u daar uw volledige medewerking aan verleent. Dat is uw ideaal, dat is uw taak, daar wordt u voor betaald.

Bij het comité is het vermoeden gerezen, dat u niet voldoende op de hoogte bent van de praktijk. Een slechte zaak als dat zo is, maar wij zijn graag bereid u een aantal praktijk voorbeelden uit de doeken te doen.

Ons voorstel is, dat we voor of op 28 juli 2000 opnieuw om de tafel gaan.

We verwachten dan van u een andere houding. Constructiever, eerlijker, maximaal bereid tot zoeken naar oplossingen.

Wij verzoeken u de uitgewerkte notulen, alsmede een kopie van de geschreven notulen voor 21 juli 2000 naar ons te sturen.

Opgemerkt dient te worden, dat wij bij de volgende sessie niet opnieuw geconfronteerd willen worden met tijdgebrek.

Wij wachten op uw datumvoorstel,

Met vriendelijke groeten namens actiecomité "Stop omgangsOnrecht"

Pieter Koole.


top pagina
site-zoekmachine home en inhoudsopgave site het zál vaders een zorg zijn colofon- tips & citaat- mail- links dossier stalking dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier wetenschap en vaderschap dossier rechterlijke macht dossier feminismekritiek
Last Updated http://vaderseenzorg.nl/aktieverslag.html : zie ook de andere pagina's