het zal vaders een zorg zijn

aangifte tegen de raad voor de kinderbescherming


Op 16 februari 2006 meldde minister Donner aan de Tweede Kamer dat aangifte van discriminatie altijd moet worden opgenomen. Dat moest altijd al. Maar zoals hij zelf zegt gebeurde dat niet altijd. Domnner erkende dat er wel eens mensen het politiebureau werden uitgestuurd. Wij kunnen aanvullen; en vervolgd wegens lokaalvredebreuk!! Zie: akties Joep in Zwolle en vervolging wegens het willen doen van aangifte Ondanks vervolging (lokaalvredebreuk) en een aanvankelijke veroordeling werd Joep na deze aktie in de gelegenheid gesteld aangifte te doen. Zie hieronder. In hoger beroep werd de vervolging gestaakt en werd Joep vrijgesproken. een van de belangrijkste conclusies uit deze zaak: aangifte moet altijd worden opgenomen.

Als ik zo, meer dan tien jaar later naar deze kwestie terugkijk dan verbaast het me dat ik niet het honoreren door justitie van de naamswijziging van mijn dochter in de aangifte centraal heb genomen. Het is juist op dit punt ( Dochter mag achternaam van haar vader nooit meer tegenkomen), waar justitie zich het meest actief inliet met loyaliteitsmisbruik en het programmeren van ouderverstotingssyndroom.


gesprek over discriminatie in het vervolgingsbeleid tussen  officier van justitie Haas en enkele Dwaze vaders op de trappen van het oude gerechtsgebouw Zutphen
Deventer 23 maart 1998

Aangifte

Hierbij doet ondergetekende,

Joseph Zander geb. 11-11-1952 te Beek (L) wonende Schoutenweg 41 te Deventer,

aangifte van hieronder aangeduide strafbare feiten inzake overtreding, dan wel medeplichtigheid aan overtreding (art. 48 SR), betreffende de artikelen 365 SR, 137 SR (bij laatste mede in aanmerking genomen art. 44 SR).

Als dader wordt aangemerkt de raad voor de kinderbescherming; destijds "De raad voor de kinderbescherming Zwolle", als rechtsopvolger daarvan de Raad voor de kinderbescherming Directie Oost.

Tevens worden als dader aangemerkt de heren;

v.d. Werff (raadsonderzoeker)

Meulenbeek (praktijkleider)

Mulder (destijds unithoofd nu unitmanager)

Bavinck (adjunct-directeur raad Oost)

Allen werkzaam bij de raad voor de kinderbescherming en als zodanig genoegzaam bekend.

En de heer Zwanikken destijds werkzaam als directeur raad voor de kinderbescherming Zwolle Allen zijn persoonlijk betrokken bij, c.q. verantwoordelijk voor het plegen van handelingen die de strafbare feiten opleveren.

De aangifte richt zich op het feit dat de raad en haar medewerkers de volgende zinsnede opnamen in een rapport dat zij opmaakten op verzoek van de rechtbank Zutphen.

"Vader heeft op zich wel leuke en kindvriendelijke ideeën zoals liedjes zingen en met zijn dochter op een bakfiets door de stad fietsen. Dit lijkt echter meer te beantwoorden aan zijn eigen behoefte om als vooruitstrevende vader gezien te worden dan dat het past in een verstandige opvoeding van Rosa.

Ik denk dan ook dat een goede omgangsregeling tussen Rosa en haar vader pas mogelijk is als aan twee voorwaarden is voldaan. In de eerste plaats moet Rosa daar zelf aan toe zijn. In de tweede plaats moet vader bereid en in staat is (de taalfout komt uit het origineel; j.z) om op een andere manier met haar om te gaan"

Tevens betreft de aangifte het feit dat die zinsneden voorkomen in een context die ook voor het overige ten onrechte onderscheid maakt tussen mannen en vrouwen.

Deze zinnen getuigen mijns inziens van een hatelijke vorm van sexediscriminatie ( er is iets niet goed met het streven naar een bepaalde vorm van vaderschap) Er wordt hier expliciet een onderscheid gemaakt met moederschap; er wordt niet gesproken van ouderschap. Vaders zouden bepaalde dingen niet mogen. Namelijk zich als vooruitstrevend profileren. Moeders mogen dat wel ( De moeder van Rosa wérkt bijvoorbeeld; een typische vorm van vooruitstrevend moederschap). Vaders mogen klaarblijkelijk wel een idee hebben; dat idee wordt ook duidelijk als goed gekwalificeerd. Ze mogen het echter niet uitvoeren want dan zou volgens de raad blijk worden gegeven van het hebben van eigen behoeftes. Het is vaders klaarblijkelijk verboden behoeftes te hebben. Moeders mogen dat wel; niet voor niets, nogmaals, staat er niet "vooruitstrevende ouder" maar "vooruitstrevende vader" Vaders dienen zich klaarblijkelijk met dingen des verstands bezig te houden ( een goed idee hebben). Dit laatste is inderdaad een prima weergave van wat onder een ouderwetse vaderrol verstaan kan worden. Vaders die zorgen; een emotionele band hebben met hun kinderen hebben (altijd een wederzijdse behoefte) moeten in therapie. Hiermee wordt niet alleen aangegeven dat een vooruitstrevende vader niet goed is maar dat hij dus ook een afwijking zou hebben die een behandeling zou rechtvaardigen die afwijkt van de behandeling van moeders. Iemand ten onrechte sieren met een geestelijke afwijking is een vorm van hatelijkheid.

Het feit dat ik in therapie zou moeten om mijn dochter te kunnen zien; en daar bovenstaand gedrag moet afleren is een vorm van ver doorgevoerd machtsmisbruik c.q misbruik van gezag.

Ik wordt immers gedwongen iets te doen met het sterkste machtsmiddel dat er is; niet geld of goed of mijn eigen leven wordt bedreigd nee het bestaan van en de band met mijn dochter dreigt onmogelijk gemaakt te worden als ik me niet van de therapieopgaaf kwijt.

Overigens staat het hele handelen van de Raad voor de Kinderbescherming naar mij in een sfeer van feiten die het daglicht niet of slecht kunnen verdragen. Zoals ik al eerder aangaf in mijn notitie "om te komen tot aangifte" (bij u bekend) is er onder andere ook sprake van chantage en smaad.

Ik zal mij hier echter volgens de afspraken in deze aangifte beperken tot bovenstaande feiten.

Ik merk op dat de andere zaken naar ik mag aannemen u wel genoegzaam bekend zijn.

Ter toelichting bij deze aangifte stuur ik u het betreffende raadsrapport.

Opdat u geen verkeerde indruk van mij krijgt merk ik op dat zelfs de weergave van de gesprekken met mij volstrekt onjuist is en klaarblijkelijk in het teken staat van het aandikken van het conflict. Zoals de heer v.d. Werff later opmerkte zou dit op een of andere manier aannemelijk moeten maken dat er geen omgang kan komen. Ook de weergave van de gesprekken met de moeder is bewust onjuist gelaten wat blijkt uit de brief die de moeder erover schreef. U mag dus wat u leest op geen enkel punt bij voorbaat als juist aanmerken. Ik ga ervan uit dat u dit rapport pas leest als u u voorgaande opmerking eigen hebt gemaakt.

Ik geef bij deze aan dat naast de "notitie om te komen tot aangifte" waarin overigens ook nog vele verwijzingen naar andere documenten en literatuur te vinden zijn er ook nog een (concept)notitie bestaat met een semantische analyse van de gewraakte zinnen. Op verzoek stuur ik u die gaarne toe.

U gelieve genoemde wetsartikelen naar eigen inzicht, waar nodig, aan te vullen

Verder verzoek ik u mij uitgebreid te horen en getuigen op te roepen. Over een en ander zou ik gaarne met u in overleg treden. Ik neem verder aan dat u mij op basis van de richtlijnen

ter zake van de positie van slachtoffers van strafbare feiten zult informeren.

Hoogachtend;

Joep Zander


Deze aangifte is een aantal maanden erna door hoofdofficier van justitie Hulsenbeck geseponeerd. Met de mededeling dat hij er begrip voor heeft omdat hij ook vader is.

Uit de bijbehorende notitie "om te komen tot aangifte"

Ongeveer 50% van de kinderen ziet na een echtscheiding op den duur een van de ouders niet meer. Het ministerie van justitie gaat zeer behoedzaam met dit soort gegevens om. Ik ken een kamerlid dat enige moeite deed dit soort cijfers van het ministerie te verkrijgen, maar voor het eerst van mij het bestaan van dit soort cijfers hoorde.
Veel ouders, vooral vaders voelen zich miskend in hun opvoedingsverantwoordelijkheid.

Elementen

; *Kindermishandeling
*misbruik gezag, machtsmisbruik
*chantage cq bedreiging
in ambt begaan
*Kontra waarheid ( valsheid)
*Discriminatie ;
*Aanzetten tot agressie en haat

1." De ene ouder die de andere ouder frustreert in de omgang met het kind, dat is de ongeschreven misdaad van deze eeuw" Peter Hoefnagels in de Volkskrant 10 september 1994.
"Als het kind zelf geen omgang meer wil is dat het gevolg van de gezindheid van het gezin waarin het leeft." Peter Hoefnagels; "Het Huwelijk"; Rotterdam 1992
2.Dit is een extrapolatie van het cijfer van 40% dat naar voren komt uit een onderzoek van Griffiths en Hekman Groningen 1985. Daar waren buitenhuwelijkse kinderen niet bij betrokken. Dit en de tijdsfaktor leiden tot een schatting van 50%.
3. Klosinsky 1993
4. "Als je kinderen geen hoop geeft op de toekomst, snijd je in wezen de zuurstof af. Misschien is wel het allerbelangrijkste dat een kind de vrijheid krijgt van beide ouders te houden. Als daar een verbod op ligt, wordt het basisvertrouwen van het kind in zichzelf en in de relaties - de intieme relaties èn de relaties in de buitenwereld - systematisch vernietigd. (...)
[Weliswaar] kan je partner je ex worden. Maar je vader kan nooit je ex-vader worden. Dus blameer de vader van je kind niet, maar geef hem een plek. (...) Geef je je kind niet de vrijheid van de andere ouder te houden, dan blijft het daar een leven lang mee tobben. Ik vind dat kindermishandeling, zo sterk wil ik dat stellen. (...) Al is het maar een minimale verbinding die je legt, als je kind maar een draadje heeft om vast te houden. Kinderen hebben een elastieken trouw."
Else-Marie van den Eerenbeemt in Libelle week 43 oktober 1995 pagina 18
5."Hier zahlt das Kind den tribut für eine Mutter, die unfähig ist, ihre Eigenproblematik, ihre Wünsche nach bedingingsloser Abgrenzung zum EX-Partner vom kind getrennt zu halten. Das kind wird dieser Unfähigkeit geopfert.
Wenn wir wirklich ernst machen wollen mit der Verfassung, die ja nicht Mütter in ihren psychologisch vielleicht verstehbaren ‘Beschränkungen' und ängsten schutzt, sondern die bedürfnisse und Rechte von Kindern, dann muss der Staatalles denkbare unternehmen, um diesen seelischen missbrauch von kindern zu verhindern. Wenn es der Staat nicht tut, tut es keiner." Prof. Dr. Uwe-Jörg Jopt in Väter ohne kinder. Andreas Schmidt 1993


site-zoekmachine home en inhoudsopgave site het zál vaders een zorg zijn colofon- tips & citaat- mail- links dossier:vaders;daders? dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier wetenschap en vaderschap dossier rechterlijke macht dossier feminismekritiek
Last Updated http://vaderseenzorg.nl/aangifte.html : zie ook de andere pagina's