Het zál vaders een zorg zijn vaderaktie op dag van de rechten van het kind 2000
politiek programma 10-punten-plan

Het onderstaande is een uitgewerkt 10-puntenplan gericht op de politiek; ofwel wat zijn voor vaders en kinderen de belangrijkste veranderingen die we van de politiek zouden mogen verwachten. Een en anders is opgesteld naar aanleiding van een aktie bij het PvdA-hoofdkwartier op 20-11-2000


 • Ontzegginggronden m.b.t. omgang uit de wet; beperken taken kinderbescherming; verschijnsel omgangshuizen is niet de oplossing.
 • Omgang moet tenzij er iets aan de hand is wat onder de strafwet valt (incest, mishandeling, verwaarlozing; beschuldigingen in verband hiermee moeten zo spoedig mogelijk worden onderzocht, zodat omgang zo mogelijk z.s.m. kan doorgaan). Argumenten als "de gezagsouder/ de ouder waarbij het kind zijn hoofdverblijf werkt (nog) niet mee" of "het kind moet tot rust komen" mogen geen opschortende werking op omgang hebben. De gezagsouder moet gewoon meewerken en de omgang met de andere ouder is juist voorwaarde voor de rust van het kind.

  De taak "Scheiding en Omgang" van Raad voor de kinderbescherming zou in zijn geheel moeten vervallen en de Raad zou zich uitsluitend met beschermingszaken bezig moeten houden.

  Als dat allemaal op die wijze is geregeld en ook in de praktijk zo werkt, zijn bijv. (behoudens speciale gevallen) omgangshuizen niet meer nodig om op neutraal terrein het contact te herstellen. Als eindstation van een omgangsregeling is een omgangshuis overigens helemaal uit de boze. Dergelijke omgang respecteert onvoldoende het fundamentele recht op "family life" van ouder en kind (EVRM) zie ook: voorstel nieuwe wet

 • Bijstellen vervolgingsbeleid; strafbaarstelling loyaliteitsmisbruik onder mishandeling.
 • Terughoudendheid of traagheid bij het vervolgingsbeleid in verband met aangiftes ten tijde van scheiding van een ouderpaar is uit de boze als er bij inhoudelijke juistheid van de aangifte kinderen de dupe zouden kunnen zijn.Dit moet snel worden uitgezocht. De invloed op de civiele procedures in het familierecht van de aangiftes behoort nihil te zijn als niet kan worden aangetoond dat er een strafbaar feit is gepleegd.

  Geestelijke mishandeling is strafbaar. Het frustreren van de band tussen ouder en kind is volgens alle standaardboekwerken en theorieën over kindermishandeling een vorm van geestelijke kindermishandeling. Dit moet in het vervolgingsbeleid tot uitdrukking worden gebracht. Hierop moet ook de overheid vervolgd kunnen worden. zie ook diskussie handhaving

 • Civiele overeenkomsten in het familierecht worden uitgevoerd. Geen meting aan het zogenaamde belang van het kind.
 • Dat betekent o.a. ook dat de overheid de interpretatie van het belang van het kind meer aan de ouders laat. En dat is ook het meest wenselijke omdat de ouders degenen zijn die een liefdesband met het kind hebben. Helaas nemen we waar dat de overheidsinstanties zich juist in toenemende mate bemoeien met de opvoeding en zich steeds vaker als de interpretator van het belang van het kind" opwerpt

 • Afschaffen naamswijziging na "scheiding"
 • Als zo'n verzoek komt nadat het kind zijn/ haar ene ouder al kwijtgeraakt is (zonder dat daarvoor een strafrechtelijke reden is), raakt het daarna ook nog eens zijn identiteit kwijt. O.i. vanuit geen enkele pedagogische theorie of zienswijze te verdedigen. In strijd met de rechten van het kind; een kind heeft het recht zijn ouders te kennen. De systematiek van de Nederlandse wet zet bovendien bij naamswijziging niet het kind maar de belangen van de gezagsouder voorop. Dit is ook fundamenteel in strijd met de rechten van het kind. zie ook dossier naamswijziging

 • Grootschalig onderzoek, parlementaire enquête naar functioneren raad voor de kinderbescherming afgelopen decennia en nu
 • Het wordt toch echt tijd dat er eens heel kritisch wordt gekeken naar het functioneren van de Raad voor de kinderbescherming van de afgelopen tijd. Is de druk om alles zoveel hetzelfde te laten misschien te groot doordat toch wel heel veel mensen in Nederland direct of indirect via familierecht hun brood verdienen en is het daarom ook geen verkiezingsitem?

  De Raad laat zich actief en nodeloos in met het scheiden van ouders en kinderen.

  Zij erkent zelf dat ze contraproductief werkt, maar doet niets met die wijsheid. Er is nog steeds sprake van chantage met kinderen, machtmisbruik, bedenkelijke klachtenbehandeling. zie ook: dossier repressie familierecht

 • Vernieuwen ombudsmanbevoegdheden met uitdrukkelijke jurisdictie kinderbescherming
 • Er moet een onafhankelijk instantie zijn waarbij men in beroep kan gaan als klager vindt dat interne beklagregeling bij de Raad zijn klacht op onjuiste manier behandelt. Zo'n mogelijkheid heeft uiteraard een zuiverende werking op de afhandeling van de klachtenprocedures bij de Raad. Thans is het in het algemeen niet mogelijk een beroep te doen op de ombudsman. zie ook dossier klachtenbehandeling

 • Wettelijke status rechten van het kind; geen afweging met ambtelijke gehoorzaamheid.
 • De status van het verdrag voor de rechten van het kind moet in de grondwet worden vastgelegd. Er moet een internationale rechtsgang worden geschapen. Belangen als ambtelijke loyaliteit dienen ondergeschikt te zijn aan de rechten van het kind. zie ook discussie over de rechten van het kind

 • Tot de orde roepen rechterlijke macht m.b.t. openbaarheid van uitspraken.
 • Openbaarheid van uitspraken. wordt eenduidig door de grondwet en Het Europees verdrag voor de Rechten van de Mens voorgeschreven. De gezamenlijke rechtbankpresidenten hebben besloten zich in deze niet aan de grondwet te storen. Dit betekent volgens de wet dat alle familierechterlijke uitspraken van de laatste jaren nietig zijn. Een en ander moet uiteraard met spoed worden rechtgezet. zie ook dossier openbaarheid van uitspraken

 • Plan voor excuses, rehabilitatie en schadevergoedingen
 • Smartegeld berekend n.a.v. het gehele aantal maanden dat je je kind niet hebt kunnen zien? Vergoeding voor de kosten van een advocaat en rechtzaken, die noodzakelijk waren om een kans te maken je kind weer te zien, terwijl je naar iets streeft waar je via EVRM gewoon recht op hebt? Schadevergoeding vanwege haperingen in je carrière of ontslag ten tijde van bijbehorende ellendige periode?

 • Organiseren van een congres
 • Titel: De dicht bij mijn bed show i.v.m. mensenrechten, of: wat doen we onze kinderen aan?

  Hoeveel kinderen beroven we als samenleving van een of meer van hun ouders? Stelt de ratificering van EVRM en de ratificering van de conventie voor de rechten van het kind i.v.m. recht op contact en "familie life" wel echt iets voor?

  site-zoekmachine home en inhoudsopgave site het zál vaders een zorg zijn home colofon- tips & citaat- mail- links dossier stalking dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier wetenschap en vaderschap dossier rechterlijke macht
  Last Updated http://vaderseenzorg.nl/10p.html : zie ook de andere pagina's