vaderdagtrofee m/v
vervreemd De Vaderdagtrofee m/v
price for good fatherhood practices

 

het kaartje uit 2007 bij de trofee

 
 
De Vaderdagtrofee m/v is (was?)) een jaarlijkse Nederlandse trofee die in 2007 werd ingesteld door diverse ouderorganisaties in de Nederlandse vaderbeweging (zie persbericht). Later namen de Universiteit van Amsterdam en de Bernard van Leer Foundation deel aan de organisatie. De trofee bedoelt aandacht te vragen voor de positie van vaders en wordt uitgereikt aan degene(n) die zich in een jaar het meest verdienstelijk maakte(n) in het weer terugbrengen van vaderskant van de familie in het leven van kinderen. de Vaderdagtrofee m/v werd later een wisseltrofee beeldje. Inmiddels weigert het Vader Kennis Centrum als uitvoerder van dit gezamenlijke initiatief deze trofee verder uit te reiken. Daarmee wordt geen recht meer gedaan aan dit bijzonder mooie samenwerkingsproject. En dit is tegen de schriftelijk en juridisch geformuleerde afspraken.

Geschiedenis

De Vaderdagtrofee m/v is bedacht door een aantal activisten in de Nederlandse vaderbeweging. Na de succesvolle viering van vaderdag 2007 in Deventer bleef er geld over dat van verschillende kanten was ingelegd. In gezamenlijk overleg werd besloten dit in te zetten om een positieve prijs in het leven te roepen voor personen of organisaties die zich verdienstelijk hadden gemaakt in het kader van vaderschap. De uiteindelijke naam vaderdagtrofee m/v is afgeleid van de naam van het schilderij dat Joep Zander ter beschikking stelde als jaarlijkse wisseltrofee.

Rechts het schilderij vaderdagtrofee m/v, links de eerste uitreiking aan de SP-2de kamerfractie.

Het breed opgezette initiatief kwam in handen van SKO/Vader Kennis Centrum.

Joep Zander ontwierp later ook een beeldje dat jaarlijks werd gegoten door Jan ten Kulve. Hier links beelden uit de ateliers van Jan en Joep.

De Trofee door de jaren heen

2007

De trofee wordt jaarlijks uitgereikt op vaderdag, maar is in 2007 voor de eerste maal uitgereikt op de dag van de rechten van het kind, omdat volgens de organisatie vaderschap begint bij het kind. Op 20 november 2007 maakte Juryvoorzitter prof. Louis Tavecchio op het binnenhof bekend dat de SP de eerste winnaar van de trofee is. Harry van Bommel, Krista van Velzen en Sharon Gesthuizen (namens Jan de Wit) van de SP-Tweede Kamerfractie ontvingen de trofee uit handen van de maker Joep Zander. Bij de eerste toewijzing van de trofee speelde het amendement van Jan de Wit op het wetsontwerp voortgezet ouderschap van voormalig minister Donner en de Kamervragen van Krista van Velzen over gelijke behandeling van vrijstelling van uitzending van militaire vaders en moeders een grote rol naast de persoonlijke inzet van Harry van Bommel. De andere genomineerden waren GroenLinks en de VVD.
 • Meer over Trofee 2007

  2008

  In 2008 werd op 11 juni de trofee door Krista van Velzen overgedragen aan Jan Steen. Deze voormalig piloot bij de luchtmacht won een procedure bij de Commissie Gelijke Behandeling over het gelijkelijk toepassen van vrijstelling voor uitzending naar een militaire missie voor ouders met kinderen onder de 5 jaar. Marcel Matser (vakbondsonderhandelaar van CNV Publieke Zaak) en Bruno Groen (vakbondsonderhandelaar van ABVAKABO FNV) waren genomineerd omdat zij gezamenlijk in het decentrale CAO-overleg met de gemeente Nijmegen tot overeenstemming kwamen over een verlenging van het vaderschapsverlof van 2 naar 10 dagen voor de 2000 ambtenaren van die gemeente. Hugo Borst was genomineerd voor de aandacht die hij in diverse media besteedde aan de vader-zoonrelatie.
 • Trofee 2008

  2009

  De Jury bestond in 2009 uit Louis Tavecchio, Henk Hanssen Joep Zander en Peter Tromp, die de functie van jurysecretaris combineerde met het voorzitterschap van SKO/Vader Kennis Centrum en leiding gaf aan de uitvoering van de uitreiking. Op 19 juni 2009 werd de trofee overgedragen aan Peter Brons. Deze vader kwam uitgebreid in het nieuws vanwege het feit dat hij als eerste vader een veroordeling van een moeder bewerkstelligde vanwege het stelselmatig negeren van een omgangsregeling. Ook ter gelegenheid van de uitreiking was zijn verhaal weer prominent aanwezig[1] in de landelijke media. Genomineerd was ook de firma PricewaterhouseCoopers vanwege het door hun binnen het bedrijf doorgevoerde vaderschapsverlof. Het Drentse emancipatiebureau ENOVA werd genomineerd vanwege de aandacht voor, van hun kind gescheiden, vaders en Deon van Moorsel wanwege zijn goed geregisseerde vluchtactie met zijn dochter naar België. Door deze vluchtactie kon hij een, volgens Belgische autoriteiten onnodige en volgens de jury zeer onzinnige, uithuisplaatsing voorkomen. De uitreiking 2009 werd gecombineerd met een vaderdagconferentie waar diverse wetenschappers aspecten van vaderschap belichtten. De organisatie was nu, naast het vaderkenniscentrum in handen van Ikvader.nl en de Universiteit van Amsterdam.
 • Trofee 2009

  2010

  De genomineerden voor 2010 waren: Wouter Bos voor zijn keuze voor zijn gezin; publiciste en concept- en projectontwikkelaar Charlotte Lemmens voor haar activiteiten en pleidooi voor gelijke rechten voor vaders; Europoliticus Marije Cornelissen van GroenLinks en the Greens in het Europees Parlement voor het initiatief tot twee weken betaald Europees vaderschapsverlof, en kinderpsychiater Glenn Helberg (OCaN) samen met vader en muzikant Orville Breeveld (Vitamine V) voor hun initiatief om Caribisch vaderschap te stimuleren. De laatsten wonnen de trofee. De uitreiking vond 18 juni weer plaats tijdens een symposium op de Universiteit van Amsterdam.
 • Trofee 2010

  2011

  In 2011 werd Joep Zander uit de jury gezet nadat hij had medegedeeld geen mogelijkheden meer te zien om met Peter Tromp samen te werken na een discussie over de onafhankelijkheid (Directeur uitvoering, voorzitter stichting en secretariaat jury in een hand) van de jury en het verwijt van Tromp aan Zander dat Zander de, ten onrechte door Tromp rondgedragen titel (PhD), had verwijderd van een door Zander beheerde site. Het verwijt van Tromp dat zijn onterecht gedragen titel was verwijderd leidde tot een kwade reactie van Zander, hij was van mening dat hij een verkeerde titel dient te corrigeren. Toen wist Tromp te bedenken dat Zander dan wel een borderliner zou zijn. Hiervoor had hij geen diagnose ter beschikking. De Australische vader Ken Thompson en de Nederlandse vader en politieman Benjamin Wondergem van Politie Haaglanden en zijn partner Astrid wonnen gezamenlijk de Vaderdagtrofee m/v 2011.
 • Trofee 2011

  2012

  Na een jaar kondigde het bestuur van SKO aan dat er een concept juryprotocol klaar lag, waar echter nog over moest worden vergaderd. In 2012 vertrok Henk Hanssen uit de jury, naar eigen zeggen vanwege samenwerkingsproblemen. Een vertegenwoordiger van de financierende instelling Bernard van Leer Fonds kwam in de Jury. Omdat er eind mei nog geen enkele aanzet was gedaan om tot jurering te komen werd Joep Zander gevraagd of hij nog ideeën had. Joep ging, onder protest vanwege de personele samenstelling van de jury, akkoord om dat jaar mee te helpen aan de jurering. De short-list genomineerden (op de long list stond onder andere ook ook vaderactivist Rob van Altena) voor 2012 waren: Wensly Francisco voor zijn werk als documentairemaker en zijn persoonlijke insteek ten aanzien van zijn vaderschap, Jamila Achacha voor een in het juryrapport niet aangeduide prestatie, en Perihan Utlu die uiteindelijk de Trofee won voor het bedenken van het, tot dan toe nog niet uitgevoerde, project "Super". Zie hiervoor het verslag door Rob van Altena In de klem gebracht door de gang van zaken meldde Joep Zander zich voor de eindjurering ziek en stemde niet mee. Hierbij speelde een rol dat van de nominatie van Achacha nog geen tekst bekend was. Hij leverde het beeldje vervolgens niet op tijd af zodat Utlu een ander beeldje kreeg uitgereikt. Louis Tavecchio stapte na afloop uit de jury en de jury werd door het bestuur opgeheven. Tavecchio biedt Joep Zander zijn excuses aan voor het gebeurde, hij had niet ingegrepen tegen de gedragingen van Tromp, op de vergadering in januari 2011. De nominatietekst over Francisco werd pas een jaar later definitief op de site van de vaderdagtrofee m/v geplaatst. Er kwam zo goed als geen antwoord op vele brieven en mails van Zander aan het bestuur.
 • Trofee 2012

  2013

  De Trofee was al een dik jaar niet uitgereikt en er moest wat met het beeldje. Dat kon ook niet zomaar bij Joep Zander blijven staan. Het beeldje moest elk jaar worden geleverd en het VKC zou elk jaar er een uitreiken. Dat deden ze niet. Joep voelde zich aan de vaderbeweging, die ooit het eerste initiatief nam, verplicht om iets te ondernemen. De heer Peter Prinsen vond het wel een goed idee om het beeldje onder zijn verantwoording uit te reiken en dus een jury onder zijn voorzitterschap te vormen. Daar kwam echter in het geheel niets van terecht zodat Joep Zander ervoor koos het beeldje een tour te laten maken tussen kindslachtoffers van het Ouderverstotingssyndroom (volwassen geworden kinderen die het contact met hun verstoten ouder herstelden) en Rob van Altena de toenmalige (nu wijlen) nestor van de vaderbeweging). Op de foto hiernaast ziet u hoe de diverse betrokkenen het beeldje vasthouden.
 • Trofee 2013

 • 2014

  In 2014 besloot het bestuur van het Vader Kennis Centrum het schilderij niet meer uit te reiken. overigens was men nog steeds niet ingegaan op de vele verzoeken van Zander om antwoord te geven op zijn brieven en mails. De heer Tromp verwijderde een groot deel van de valse titelvermeldingen van het internet. Die op zijn eigen Linkedinprofiel had hij reeds eerder verwijderd (Al een half jaar nadat hij zijn vergissing ontdekte). Zander vraagt de UvA, participant in de prijs of hij een klacht kan indienen over het valse titelgebruik en het feit dat hij daar als klokkenluider voor wordt geslachtofferd. De UvA reageert niet op die vraag, maar wijst een eventuele klacht op voorhand af. In 2014 begon het bestuur van het Vader Kennis Centrum een procedure met een dagvaarding met grote hoeveelheid eisen tegen voormalig jurylid Zander nadat ze zelf weigerden het schilderij vaderdagtrofee m/v terug te geven aan de eigenaar terwijl ze ook weigerden in overleg te blijven over een voortzetting van het contractueel afgesproken inzet om het trofeeschilderij ergens onder te brengen. Deze proceduredreiging leidde tot een schikking waarbij het schilderij terugging naar de eigenaar en het beeldje weer, maar dan als wisseltrofee, zou worden uitgereikt.
 • Trofee 2014

 • 2015

  In 2015 werd het beeldje desalniettemin niet uitgereikt.

  2016

  In 2016 zegde het bestuur van het VKC toe om het beeldje alsnog uit te reiken op vrijdag 7 oktober. Het exemplaar dat wordt uitgereikt is het exemplaar dat eerder op het appartement van wijlen Rob van Altena heeft gestaan. Volgens bestuurslid Bastianen is de prijs uitgereikt zonder dat daar een foto van werd gemaakt. Er is op hun site niets van een beeldje te bekennen. Het bestuur zegt toe aan te tonen dat het voordat het in 2014 een procedure tegen Zander was begonnen had gepoogd met mij te overleggen. Dit gebeurt echter niet (2017) Inmiddels blijkt uit de afbeelding hierbij dat de trofee naar alle tevredenheid is uitgereikt aan Jeroen de Jong

  Het bestuur van het VKC weigert conform de schriftelijke afspraken via Bastianen open te staan voor overleg.

  2017

  Het VaderKennisCentrum stelt de uitreiking twee keer uit maar belooft me op de hoogte te houden, wat niet gebeurt. Een zoveelste poging van Zander om via een bestuurslid tot normale verhoudingen te komen mislukt omdat gewoon keihard wordt beweert dat het VKC voordat ze een procedure tegen Zander startten geprobeerd zou hebben te overleggen en dat Zander zou liegen. Zoals hierboven al te lezen heeft Zander eindeloos geprobeerd te mailen en te bellen voordat het tot een procedure kwam, er werd gewoon niet gereageerd. Pas na het starten van een procedure was het VKC tot overleg te bewegen. Tegen de zin van Zander werd daar een advocaat voor ingezet. Het VKC laat via derden horen dat ze voor dit soort zaken het uitgangspunt hanteert dat het allemaal op den duur vanzelf overgaat, zeg maar net zoals beweert wordt door sommigen dat kinderen ook vanzelf wel weer naar hun vader toekomen.

  2018

  Pogingen tot krijgen van duidelijkheid verzanden. Er wordt blijkbaar geen trofee uitgereikt

  2019

  Het VKC laat via Joep zijn bemiddelaar Herman S weten dat ze niet van plan zijn de trofee überhaupt nog uit te reiken. Wat een schending van de vaststellingovereenkomst is, maar dat benoemen ze niet. Hoe het verder moet daar laten ze zich niet over uit. VKC-Bestuurslid W die afzijdig, als (ware hij) een informant, toekijkt bij een demonstratie van Patrick Damhuis in Den Haag zegt mij toe dat hij gaat uitzoeken wat er in de vaststellingsovereenkomst staat (dat wist hij blijkbaar niet) W negeerde al jaren eerder overleg over de gang van zaken rond de vaderdagtrofee m/v, waarna het VKC in plaats van te overleggen een advocaat inschakelde die een procedure begon zonder aanbod van overleg (wel een eenzijdige intimiderende brief waar ik bij het kruisje kon tekenen). Een van de redenen voor de procedure destijds was dat de goede naam van W beschermd moest worden omdat hij bij de AIVD solliciteerde, waar hij ook op een gegeven moment werkte.

  Overige dossiers waarin het Vader Kennis Centrum een belangrijke en verdachte rol speelt:

  Rond het overlijden van Rob van Altena

  Rondom promotie Joep

     meer over het beeldje
  bronsgieter van het beeldje Jan ten Kulve Het beeldje en zijn tegenhanger in was beeldje in atelier joep Beeldje in hand Joep uitreiking 2008 uitreiking 2008
  uitreiking 2009
  winnaars

  De uitreiking
  uitreiking 2008
  uitreiking 2009
  winnaars
  kranteartikel met de maker

  Externe link