dossier rechterlijke macht

Jullie de wet, wij de macht

pappa.nl.nu: Het zál vaders een zorg zijnrechters, linkers
Papa.nl.nu-dossier


dossierindex

 • Nederland een rechtersdictatuur
 • kinderrechter Quik-Schuijt tegen de grondwet
 • wetenschappelijke kritiek op de rechterlijke macht
 • Minder rechters, meer recht. Standpunt ouderorganisaties over de rechterlijke macht
 • subdossier openbaarheid; Hoe rechterlijke macht de openbaarheid van uitspraken aan zijn laars lapt.
 • Joep Zander: Klagen over rechters: een publieke zaak
 • De kwaliteit van de rechtspraak op de weegschaal; artikel linkspreken kromspreken
 • verslag van het congres kwaliteit van de rechtspraak op een weegschaal
 • pers en rechterlijke macht
 • dit is een externe link bijbanenregisters rechters.ed.
 • Het Europese Hof en de mensenrechten
 • Wim Orbons: Ook de rechter moet bij fouten op de pijnbank

 • Er zijn al genoeg rechters

  Hieronder een brief uit 1999 van het Platform Clientenorganisaties in Jeugdzorg en Familierecht betreffende het functioneren van de rechterlijke macht.
  Deze brief is in feite een uitvloeisel van het optreden op het congres "De kwaliteit van de rechtspraak op de weegschaal"

  Aan: de Vaste Kamercommissie voor Justitie
  Betreft: Contourennota modernisering rechterlijke organisatie
  Alphen aan den Rijn, 19 februari 1999.
  Hoogedelgestrenge Dames en Heren,

  Onlangs werd u door de minister van justitie de contourennota aangeboden ten aanzien van de reorganisatie van de rechterlijke macht. Op deze nota heeft de minister een reactie gevraagd aan diverse maatschappelijke organisaties. Als wij het goed hebben begrepen is al een aantal reacties binnengekomen.

  Het Platform SCJF houdt zich bezig met de ontwikkelingen in het familierecht en is een erkende en gesubsidieerde gesprekspartner van het Ministerie van Justitie. Het familierecht vormt ongeveer de helft van de procedures in het rechtsbedrijf. Wij hebben ons duidelijk geroerd in de discussie over de kwaliteit van de rechtspraak. In het boek dat naar aanleiding van het congres "Kwaliteit van de rechtspraak op de weegschaal" is uitgebracht is een stuk opgenomen van de hand van Joep Zander namens onze organisatie.

  Desondanks is ons niet gevraagd om een reactie op de voorstellen van de commissie Leemhuis. Na overleg met het ministerie van Justitie hebben wij besloten alsnog kort te reageren. Wij menen dat de tijd dringt en zullen daarom slechts in hoofdlijnen onze kritiek schetsen. Wij gaan niet in op alle aan de orde gestelde punten. Uiteraard zijn wij bereid een uitvoeriger toelichting te geven.

  Wij willen met name vier punten er uit lichten:

  a. De uitdijende omvang van het rechterlijk apparaat.

  b. De wenselijke vormgeving van het klachtrecht zittende magistratuur

  c. De vorming van een raad voor de rechtspraak

  d. Belangenverstrengeling

  ad a. De uitdijende omvang van het rechterlijk apparaat.

  Wij hebben u meermalen voorstellen gedaan om het aantal zaken in het familierecht drastisch te beperken. Hierbij denken wij met name aan het beëindigen van de mogelijkheid van omgangsontzegging. Wij achten in de mogelijkheden niet functionerende ouders buiten spel te zetten voldoende voorzien met kinderbeschermingsmaatregelen.

  Dit zal niet alleen het aantal rechtszaken beperken, maar ook de rechtszekerheid vergroten. .

  ad b. De wenselijke vormgeving van het klachtrecht zittende magistratuur.

  Wij zijn van mening dat het huidige tucht-en klachtrecht onvoldoende functioneert. Het zal u bekend zijn dat dit tot gevolg heeft dat er aangiftes tegen magistraten worden ingediend, wellicht meer dan klachten. De publieke controle op de rechterlijke macht heeft ons inziens de laatste jaren te lijden gehad. Zo hebben de gezamenlijke rechtbankpresidenten bij monde van het Algemeen Secretariaat Zittende Magistratuur laten weten de openbaarheid van uitspraken in het familierecht te zullen negeren. Alle krachten zullen moeten worden gebundeld om een redelijk evenwicht in de Trias Politica te doen terugkeren. Dat betekent dat men naar de openbaarheid van uitspraken moet terugkeren. Voor het klachtrecht betekent meer publieke controle, dat directe deelname van de burgers in de uitoefening van het klacht- en tuchtrecht wenselijk is. Wellicht kan worden gedacht aan een vorm van jury-tuchtrecht.

  ad c. De vorming van een raad voor de rechtspraak.

  De rechterlijke macht is reeds vooruit gelopen op de instelling van een Raad voor de rechtspraak door de instelling van het Algemeen Secretariaat Zittende Magistratuur (zie ad b). Dit orgaan heeft reeds bevoegdheden naar zich toegetrokken die zelfs de theoretische bevoegdheden van een Raad voor de rechtspraak te boven gaan. Gezien het klaarblijkelijke gevaar dat de gezamenlijke rechtbankpresidenten zich tegen de uitvoering van de grondwet keren, dient ons inziens elke concentratie van macht te worden vermeden.

  ad d. Belangenverstrengeling.

  Voor het overige merken wij op, dat rechter-plaatsvervangers nog steeds belangrijke posities in het ambtenarenapparaat vervullen. Met name het aantal rechter-plaatsvervangers op het Ministerie van Justitie lijkt een bedreiging voor de scheiding der machten. Verder hebben wij de afgelopen jaren geconstateerd dat leden van het O.M, en minimaal een medewerker van het bureau Nationale Ombudsman, tevens werkzaam zijn als rechter. Ook is het mogelijk gebleken, dat de voorzitter van een meervoudige kamer in een arrondissementsrechtbank zijn nevenfunctie (plaatsvervangend voorzitter van een klachtencommissie raad voor de kinderbescherming) verzweeg en een appelzaak betreffende gezag en omgang behandelde, waarin een der partijen de staatssecretaris had verzocht drie leden van de betreffende klachtencommissie te ontslaan.

  Met gevoelens van hoogachting,

  (Drs W.J.M. Klaassen, secretaris)

  site-zoekmachine home en inhoudsopgave site het zál vaders een zorg zijn home colofon- tips & citaat- mail- links dossier stalking dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier wetenschap en vaderschap dossier rechterlijke macht dossier feminismekritiek
  Last Updated http://vaderseenzorg.nl/leemhuis.html : zie ook de andere pagina's