site het zál vaders een zorg zijn

klachtenbehandeling

papa.nl.nu-dossierKlachtbehandelingsinstellingen


Er beestaan gesubsidieerde klachtondersteuningsbureaus

Ze zijn kosteloos, maar niet altijd de beste oplossing. Lees over een AKJ-direkteur. Maar uiteraard kunt u ook overwegen zelf de klachten te formuleren. een voorbeeld vindt u als klacht tegen directie Oost van de kinderbescherming

Een leerzaam verslag van een klachtenbehandeling: De zaak de H tegen de directie Oost van de Raad voor de kinderb.......Klachtenbehandeling door de ombudsman

Werk Nationale Ombudsman inzake familierecht, begint erop te lijken.

Hieronder vindt u een wat oud verhaal over de kl;achtenbehandeling onder de vroegere ombudsman Oosting. Deze behandelde klachten niet alleen slecht, maar gaf de resultaten van zijn werk ook nog op een valse manier door aan de volksvertegenwoordiging. Lees hieronder. De huidige Ombudsman Brenninkmeijer is gelukkig uit een heel ander hout gesneden. Hij behandelt klachten veel serieuzer en is ook bereid om flink stelling te nemen tegen het disfuntioneren van het ministerie van Justitie, de rechterlijke macht enzovoorts. Hier past, zeker gezien het verleden, een pluim.

Mogelijk zijn deze verberingen onder andere een gevolg van onderstaande procedures; het aankaarten bij de volksvertegenwoordiging, de gesprekken met een zware delegatie van het bureau van de ombudsman. In 1997 staakte de Nationale Ombudsman de klachtenbehandeling tegen de raad voor de kinderbescherming. Deze stap werd eerst verwoord in een brief aan Jan Hop en later in het jaarverslag over dat jaar van de Nationale Ombudsman. Hieronder een reactie. Inmiddels ziet het ernaar uit dat na stevige politieke druk vanuit de vaderbeweging de nieuwe ombudsman Fernhout weer wat meer aan klachtenbehandeling tegen de raad doet.Toch is het volgens recente informatie (september 2002) van het bureau Nationale ombudsman nog steeds zo dat klachten tegen de Raad voor de Kinderbescherming niet behandeld worden. Slechts als het gaat om gedragingen die de rechter niet kunnen bereiken. Er wordt dan vanuit gegaan dat er toezicht van de rechter is. Als er toezicht is van de rechter is de Nationale Ombudsman wel bevoegd een klacht te behandelen maar is ze dat niet verplicht. In die zin gaat het hierbij niet zozeer om een wettelijke beperking dan wel om een beleidslijn van de Nationale Ombudsman zelf. Overigens zou hhet wel voor de hand liggen om net als bij de IND klachten over te lange behandelduur bij de raad in behandeling te nemen. Het zelfde geld in bepaalde gevallen bijvoorbeeld voor de informatieverstrekking


Aan :Dhr. Mr. Dr. Oosting Bureau de nationale Ombudsman
Betreft :klachtbehandeling
Uw kenmerk:div
Deventer;10 november 1997

Geachte heer;

Heden nam ik kennis van een brief van u ten aanzien van de algemene gang van zaken met betrekking tot het behandelen van klachten tegen de raad voor de kinderbescherming aan de heer Hop( 97.04838.001). Deze brief shockeerde mij in hoge mate.

Ik hoop dat u mij niet kwalijk neemt dat ik mijn vragen en opmerkingen systematisch genummerd puntsgewijs hieronder weergeef. Dat is voor mij noodzakelijk om grip te houden op de afhandeling.

1. Een van de belangrijkste lessen die de nederlandse burger van haar overheden voortdurend krijgt voorgeschoteld is de waakzaamheid tegen overtredingen van de grondwet artikel 1. De handhaving hiervan wordt dikwijls gezien in het licht van de facistiese dreiging die wij helaas kennen uit de tweede wereldoorlog. "Wij mogen nooit vergeten......" Een van de belangrijkste lessen in dit kader is dat burgelijke en ambtelijke ongehoorzaamheid onder bepaalde omstandigheden niet alleen terecht is maar zelfs mag worden vereist. In theorie geeft de wet voldoende ruimte om zich hierop te beroepen. Ik zie dan ook niet in dat de Nationale Ombudsman onder alle omstandigheden zich dient te conformeren aan het handelen van de raad voor de kinderbescherming slechts en aleen omdat op grond daarvan een rechterlijke beslissing is genomen. Kunt u aangeven onder welke exacte omstandigheden u wel bereid bent zich publiekelijk te distancieren van het handelen van de raad ook als dat handelen ( zonder enig onderzoek) de rechter gepasseerd is?

2. Hoe komt het dat in mijn geval (96/411) onderzoek door de Nationale Ombudsman wél heeft plaatsgevonden terwijl de rechter in deze niet alleen het raadsrapport als grond voor haar beslissing had genomen, maar zich zelfs positief had uitgelaten over de kwaliteiten van het onderzoek (zonder daar ook maar enigszins zelf onderzoek naar te doen)?

3. Ik kan niets anders konstateren dan dat de uitkomst van dat onderzoek reeds van tevoren vaststond. En in feite heeft u dat dus inmiddels in zijn algemeenheid erkend. De uitkomst was dus dat het onderzoek van de raad zorgvuldig is geweeest; conform de uitspraak van de rechter. Door daarnaast nog een aantal mineure klachten wel gegrond te verklaren weet u de indruk te wekken dat u wel degelijk onderzoek zou hebben gedaan en kunt u in uw jaarverslag laten zien dat u wel degelijk wat gedaan zou hebben maar dat er niets mis zou zijn met de raad voor de kinderbescherming. Ergo memoreert u dan ten onrechte in uw jaarverslag dat er naast informatievoorzieningsklachten ( de meest mineure klacht) helemaal geen klachten gegrond zouden zijn verklaard. Ik heb u al eerder geschreven dat dit bezijden de waarheid is. Inmiddels zijn hierover vragen gesteld in de Tweede Kamer. Erkent u dat ook in onderzoek 96/411 reeds van tevoren vaststond wat de uitkomst moest zijn?

3. Erkent u dat ook in overige uitgevoerde onderzoeken naar de raad voor de kinderbescherming dus al van te voren vaststond wat de uitkomst zou zijn, een en ander conform uw brief 97.04838.001?

4. Waarom doet u dan nog onderzoek naar de raad voor de kinderbescherming? Is dat opdat de raad kan roepen dat zelfs een onderzoek van de ombudsman niet tot majeure gegronde klachten heeft geleid, om zo het macabere gedrag goed te praten?

5. Hoe valt uw gedrag te rijmen met de grondwet artikel 108; uw onafhankelijke positie ? In hoeverre valt uw gedrag te verenigen met het recht van de burger om te klagen over een overheidsorgaan nu dat de facto niet mogelijk blijkt te zijn?

6. Klopt mijn conclusie dat het dus wel mogelijk is klachten te onderzoeken echter onder voorwaarde dat ze niet tot een onafhankelijke conclusie leiden?

7. Mijn kennis op andere gebieden van het justitieapparaat schiet enigszins tekort; maar misschien kunt u mij uitleggen waarom kritiek op andere jusitieonderdelen waar ook de rechter veel bij te pas komt op een of andere manier wel leidt tot publieke kritiese stellingname van u (immigratie en naturalisatiedienst bijvoorbeeld)?

8. Ik heb al veel vreemde motieven van u gezien om klachten tegen de raad niet in behandeling te nemen maar nog nooit eerder de door u in brief 97.04838.001 geschetste. Hoe komt dat?

9. Staat u op het punt uw moeilijke positie ten aanzien van het onderzoek van de raad voor de kinderbescherming aan de Staten Generaal te verduidelijken; bijvoorbeeld als reactie op vragen van de fractie van Groen Links?

10. Heeft u zelf al een oplossing overwogen om een einde te maken aan de volstrekte willekeur waarmee de facto de raad voor de kinderbescherming kan opereren?

11. Terugkomend op mijn onder punt 1 betrokken stellingen ten aanzien van de grondwet artikel 1 breng ik u nogmaals onder de aandacht de konkluderende zinsnede uit het raadsrapport in mijn zaak. "Vader heeft op zich wel leuke en kindvriendelijke ideen zoals liedjes zingen en met zijn dochter op een bakfiets door de stad fietsen. Dit lijkt echter meer te beantwoorden aan zijn eigen behoefte om als vooruitstrevende vader gezien te worden dan dat het past in een verstandige opvoeding van Rosa. Ik denk dan ook dat een goede omgangsregeling tussen dochter en haar vader pas mogelijk is als vader bereid en in staat is om op een andere manier met haar om te gaan. Dit zou betekenen dat hij zich zal moeten aansluiten bij de pedagogische lijn die moeder uitzet. Ik denk dat vader hier niet toe in staat zal zijn. Hij zou zelf hulp hierbij, via het RIAGG, moeten vragen."
Bent u bereid in te zien dat deze opmerking zeer discriminerend is naar vaders die zoals een progressieve vader betaamt een groot deel van de zorg op zich nemen?
Of vindt u dit een opmerking die binnen een gepast optreden van de raad voor de kinderbescherming gemaakt kan worden als conclusie in een raadsrapport? Gaarne had ik op deze vragen een eenduidig antwoord.

13. Bent u bereid op grond van bovenstaande aktie te ondernemen?
Bijvoorbeeld;
Heronderzoek van mijn klachten? (overigens heeft de kinderrechter de opvatting van de raad dat ik klaarblijkelijk ongeschikt ben als opvoeder niet overgenomen maar de algemene ontzeggingsgrond misbruikt om mijn kind van mij te vervreemden ( zwaarwegend strijdig met de belangen van het kind).
Melding aan de Tweede Kamer?
Publiekelijk uw ongerustheid tonen?

Hopende op een spoedig antwoord;

Hoogachtend en met vriendelijke groet;

Joep Zander
C.C.; tweede kamerfractie Groen Links

Er is inmiddels antwoord; u houdt dit van ons tegoed.


dossierindex klachtenbehandeling

Ombudsman

Mogelijke vragen naar aanleiding van het jaarverslag van de Nationale Ombudsman, en de kwaltiteit van de klachtenprocedures kinderbescherming en andere beleidsinformatie in verband met de kwaliteit van de Raden voor de Kinderbescherming.
1. Is het bekend dat er in het jaar 1996 door de Nationale Ombudsman 8 klachten gegrond zijn verklaard ten aanzien van het funktioneren van de raden voor kinderbescherming?
2. Is het bekend dat al deze klachten gingen over het funktioneren van de directie Oost van die raad?
3. Is het bekend dat er in 1997 alweer een klacht gegrond is verklaard over het funktioneren van de directie Oost?
4. Is het bekend dat in het jaarverslag 1996 van de Nationale Ombudsman staat dat er over 1996 geen andere klachten gegrond zijn verklaard dan die over informatievoorziening?
5. Is het bekend dat van de 8 gegrond verklaarde klachten in rapport 96/411 verslag 95.04622 en rapport 96\246 verslag 94.05839 er slechts 3 over informatievoorziening handelen?
6. Is het u bekend dat de Nationale Ombudsman weigert om deze verkeerde weergave te corrigeren ?
7. Is het u bekend dat de kans dat een bij de Nationale Ombudsman ingediende klacht wordt behandeld in het algemeen over de jaren 95 en 96 genomen 29 % is, en na aftrek van de klachten over een orgaan waarvoor de Nationale Ombudsman niet bevoegd is 39% is?
8. Is het u bekend dat de kans dat een bij de Nationale Ombudsman ingediende klacht over de Raden voor Kinderbescherming (een orgaan waarvoor de Nationale Ombudsman bevoegd is), wordt behandeld, 4% is?
9. Is het u bekend dat door de Nationale Ombudsman klachten over de Raden voor Kinderbe scherming niet worden behandeld om rede dat ze geen verandering opleveren van de inmiddels, volgens klager ten onrechte, ontstane situatie ( bijvoorbeeld dat hij zijn kinderen niet ziet)?
10. Is het u bekend dat bij de Nationale Ombudsman klachten over de raden voor kinderbe scherming niet behandeld worden omdat klager teveel klachten indient (oververtellen) ?
11. Is het u bekend dat bij de Nationale Ombudsman klachten over de raden voor kinderbe scherming niet gegrond worden verklaard over passages als; "Vader heeft op zich wel leuke en kindvriendelijke ideen zoals liedjes zingen en met zijn dochter op een bakfiets door de stad fietsen. Dit lijkt echter meer te beantwoorden aan zijn eigen behoefte om als vooruitstrevende vader gezien te worden dan dat het past in een verstandige opvoeding van R", waarbij wordt beweerd dat vader ervoor in therapie zou moeten.
12. Bent u van mening dat een en ander ertoe leidt dat informatiewaarde die kan worden toegekend aan onderzoeken van de Nationale Ombudsman ten aanzien van de raden voor de Kinderbescherming zeer gering is en dat onafhankelijk onderzoek naar het funktioneren van de Raden voor de Kinderbescherming noodzakelijk is?
13. Bent u bekend met het onderzoek "De totstandkoming van een bezoekregeling na echt scheiding" van Griffiths en Hekman in opdracht van destijds de coordinatiecommissie weten schappelijk onderzoek kinderbescherming"?
14. Is het u bekend dat uit dit onderzoek naar voren kwam (blz 62) dat 40% van de kinderen betrokken bij een echtscheiding na een jaar geen kontact meer had met een van de ouders?
15. Is het u bekend dat in het rapport " De praktijk van het omgangsrecht", onder het hoofd stuk "ervaringen en visie van clientenorganisaties" op blz 88 en 89 een volstrekt verkeerde en valse weergave wordt gegeven van de uitkomsten van het onderzoek van Griffiths en Hekman, en de visie van de ouderorganisaties daarop?
16. Erkent u dat u onlangs in de tweede kamer verkeerde cijfers hebt gebruikt over het voor komen van gezamenlijk gezag, en dat de betrokken ambtenaar heeft toegezegd deze omissie recht te zetten?
17. Kunt u vertellen hoe die omissie inmiddels is rechtgezet?
18. Geeft een en ander u aanleiding het funktioneren van de raden voor kinderbescherming te onderwerpen aan een nieuw en onafhankelijk onderzoek zonder direkte betrokkenheid van de raden zelf, maar onder controle van de ouderorganisaties en het parlement?
19. Geeft een en ander u aanleiding een nieuw onderzoek te doen naar het voorkomen van omgangsproblematiek gezien vanuit het gemis dat kinderen doormaken en daar de nodige aandacht te geven aan kwantitatief onderzoek zoals door Griffiths en Hekman gedaan?

Joep Zander
dossierindex klachtenbehandeling

site-zoekmachine home en inhoudsopgave site het zál vaders een zorg zijn home colofon- tips & citaat- mail- links dossier stalking dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier wetenschap en vaderschap dossier rechterlijke macht
Last Updated http://vaderseenzorg.nl/klachtenbehandeling.html : zie ook de andere pagina's