Het zál vaders een zorg zijn; klik hier voor home en inhoudsopgave klik hier voor bestellen of informatie boek drieluik ouderverstoting Schijnargument
"het belang van het kind"

 


Het belang van het kind is een mythologisch ritueel; schilderij onderdeel van het paneel circus familierecht, klik hier
Naar aanleiding van Savanna's dood is door de minister van Justitie, de staatssecretaris van VWS, kinderrechters en tal van andere functionarissen gezegd dat "het roer om moet". Dat voortaan het belang van het kind voorop moet staan. Daarmee suggereerden zij al dan niet in zoveel woorden dat voorheen een ander belang- dat van de ouder- voorop heeft gestaan. Los van mijn stelling dat het belang van een kind niet beter gediend kan zijn-mits voldaan wordt aan veiligheidseisen- dan met zo goed mogelijke hulp aan zijn ouders, lijkt mij dat er geen grond is voor die veronderstelling.

Prof Herman Baartman in perspectief, blad voor de kinderbescherming juni 2005

Deze voorbeelden illustreren dat het steeds anderen zijn die vanuit een eigen perspectief de belangen van kinderen vertolken. Soms omdat ze zich identificeren met de kinderen voor wie ze zich inzetten. Soms omdat ze zich in hun eigen belangen bedreigd voelen door het gedrag van de kinderen waarvoor ze collectieve maatregelen en voorzieningen gewenst achten.

Kinderen en hun rechten in Nederland: grensverschuivingen. Rineke van Daalen en Christien Brinkgreve over tien jaar kinderrechten ter gelegenheid van een studiedag met die titel, georganiseerd door het Kinderrechten collectief (4/11/2005), verschenen in Het eerste decennium van kinderrechten in Nederland (2006: 81-89).

geen lucht; klik hier
In de film Rabbit-proof fence is een goed voorbeeld te zien van de manier waarop redeneringen "in het belang van het kind" worden gebruikt om kinderen van hun ouders te vervreemden. In dit geval omdat een aanpassing aan de blanke genen en cultuur beter voor ze zou zijn. Tot 1971 praktijk in Australie. bespreking van deze film. Achtergrondinformatie over de gestolen generatie.

poster van de film Rabbit-proof fence

 • "Ziehier de Belang van het Kind-paradox: door het centraal stellen van het belang van het kind worden de ouders tot elkaars tegenstanders gemaakt, en dat is allerminst in het belang van het kind." lees verder in: paradox van het belang van het kind een artikel van Peter Prinsen.
 • "De belangen van het kind zijn onderworpen aan de in de praktijk veel zwaarder wegende belangen van bijvoorbeeld de ambtelijke bureaucratie. De rechten van het kind worden in de praktijk overgeslagen en vergeten"lees verder: Joep Zander in discussie met Peter Prinsen
 • "De alarmbellen zouden moeten gaan rinkelen bij ieder inroepen van het belang van het kind-argument. Toch is het belang van het kind al decennia lang de niet om nadere motivering vragende, politiek correcte dooddoener van autoriteiten bij letterlijk elk debat, elke beslissing over kinderen, en de door de wetgever veelgebruikte blanketkwast voor quasi-recht. "Een recenter artikel van Peter Prinsen; Belang van het kind? Nee, een rechtsstaat voor het kind!
 • "Een vader zal niet meer hoeven te vechten als zijn positie als vader (zorg en verantwoordelijkheid) door de overheid en rechter beschermd wordt in plaats van dat het hem met de misleidende terminologie "Het belang van het kind" ontnomen wordt." lees hieronder verder:

  Onderstaand artikel is geschreven door Wouter Hanhart (arts en voormalig duovoorzitter van de commissie familierecht van het Platform SCJF) naar aanleiding van een televisiediscussie. Hij bespreekt daarin de manier waarop en waarom het begrip "Het belang van het kind" gebruikt wordt.


  De realiteit van het belang van het kind

  (Wouter Hanhart) "In het belang van het kind" hebt u gesproken met Raad voor de Kinderbescherming, psycholoog, advocaat en rechter. En zij spraken met u "in het belang van het kind". Want dáár gaat een goede ouder voor. 'In het belang van het kind" doet u alles. En wie zou daar nu tegen kunnen zijn?

  Het onderstaande artikel druist zo tegen de gangbare opvattingen over 'het belang van het kind" van overheid, rechter, maatschappelijk werk, psychologen en ouders in dat het vermoedelijk enige moeite vraagt het te begrijpen. Lees de regels stap voor stap. Mijn uitdaging aan een ieder: toon de onjuistheid van de beweringen aan.

  STELLING :
  Deskundigen als maatschappelijk werkers, juristen, psychologen, rechters, de wetgevers verdedigen hun inzicht, advies en besluit om uw relatie met uw kind te verbreken o.a. met een beroep op "het belang van het kind". Het gebruik van dit begrip dient slechts 1 doel: De relatie die u met uw kinderen heeft te beperken of te verbreken met gebruik van misleidende en valse argumenten. Zie deze link voor de discussie. De werkelijkheid van "het belang van het kind":

  1. Heeft niets met het kind, of uw kind te maken.
  2. Is een misleiding.
  3. Is een leugen.
  4. Is een dooddoener.
  5. Vernietigt levens en toekomstig geluk.

  HET BEGRIP "BELANG VAN HET KIND" BESTAAT NIET ALS REALITEIT, HEEFT NIETS MET UW KIND TE MAKEN, IS EEN MISLEIDING, LEUGEN EN DOODDOENER. HET BEGRIP WORDT UITSLUITEND GEBRUIKT OM U DE ZEGGENSCHAP OVER EN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR UW KIND TE ONTNEMEN.

  1. Het belang van het kind heeft niets met het kind te maken

  - Wanneer "het belang van het kind". in een professionele setting ter sprake wordt gebracht bedoelt de deskundige / professional er ALTIJD mee: 'Ik bepaal wat "het belang van het kind" is, en niet u'. Dat is de verborgen betekenis van het gebruik van dit begrip en de verborgen reden waarom het gebruikt wordt.
  Ouders komen namelijk ook op voor het belang van hun kinderen. De hele dag door, jaar in, jaar uit. Voor de deskundige is de term "het belang van het kind" dan ook de sleutel en het breekijzer om medewerking en instemming van u te verkrijgen.
  - U als ouder voelt zich begrepen, u bent het eens met dat er "in het belang van het kind" gehandeld moet worden . Door het gebruik van dit begrip worden lange discussies voorkomen en kunnen snelle adviezen en beslissingen worden genomen: u raakt de zorg en de verantwoordelijkheid voor, en de zeggenschap over uw kind kwijt. En uw kind raakt u kwijt. Nadat het deskundigen advies gegeven is en de rechterlijke beslissing genomen, ontdekt u pas het verraad wat in naam van "het belang van het kind" naar u en uw kind(eren) gepleegd is.
  "In het belang van het kind" hebben deskundige en rechter uw medewerking gekregen om op eenvoudige wijze uw kinderen aan u te onttrekken. "Het belang van het kind" heeft dus niets met het kind te maken maar is het belang van de Raadsmedewerker, psycholoog, rechter.

  2.Het belang van het kind" is een krachtige misleider en manipulator

  - "Het belang van het kind" suggereert dat er iets reëels mee bedoeld wordt: namelijk: het belang van het kind.
  De werkelijkheid is: "Het belang van het kind" is een algemeenheid. Het is daarmee een misleider, want niet gedefinieerd. (Elke algemeenheid wordt de werkelijkheid in meerdere of mindere mate geweld aan) U wordt op het verkeerde been gezet als U niet precies weet wat er mee bedoeld wordt. Dat moet u altijd vragen en daarna zelf uitleggen hoe het werkelijk zit (zie de argumenten in dit artikel).
  - Het gebruik van deze term veroorzaakt ALTIJD strijd: omdat het van alles zou kunnen betekenen. 'Altijd strijd' omdat wanneer het begrip "het belang van het kind" in het gesprek wordt ingezet er ALTIJD sprake is van verschillende opvattingen. (Anders was een gesprek of onderzoek namelijk niet nodig).
  En het verhult deze strijdige opvattingen door de algemene en daarmee nietszeggende formulering. Vergeet niet dat u elke dag, elk moment de belangen van uw kind behartigt (op goede of slechte wijze).
  In het gesprek met de deskundige die met u spreekt in "het belang van het kind" bent u het in de meeste gevallen eens met deze deskundige. U wilt immers toch ook het beste voor uw kind? En u denkt dat u het over hetzelfde hebt, namelijk "het belang van het kind", uw kind.
  U hebt het helemaal mis. Door de algemene formulering lijkt het dat u over hetzelfde spreekt, de werkelijkheid is dat dit begrip van alles kan betekenen. Als U uw gesprekspartner niet PRECIES laat definiëren waar dit begrip voor staat valt u in de diepste valkuil van uw leven: U raakt de zorg voor en zeggenschap over uw kind kwijt. Het gebruik van het begrip is daarmee een wapen wat tegen u gebruikt wordt. De deskundige maakt u, door u op het verkeerde been te zetten, ter plekke weerloos. - U bent weerloos om het volgende. Deze "strijd", uitgelokt door het gebruik van het begrip "het belang van het kind" betekent in de praktijk: Of u bent het eens met de deskundige, en dan bepaalt deze, of u bent het niet eens met de deskundige en dan is de conclusie dat u niet "in het belang van het kind" handelt en denkt. Sowieso trekt u dus, en bij voorbaat al, aan het kortste eind.
  - Dus: het begrip "het belang van het kind' suggereert dat deskundige, rechter en ouders het over hetzelfde hebben. Nee, de deskundige en rechter bedoelen ermee: ik bepaal het belang van het kind en NIET u, de ouder. En voor zover u het woord mag doen, mag u voor spek en bonen wat zeggen. Formeel wordt er naar u geluisterd, maar de deskundige adviseert en de rechter beslist.
  - Het begrip "Het belang van het kind" leidt het gevoel naar een opstelling van zorg en verantwoordelijkheid. U moet begrijpen: deze worden juist van u als ouder weggenomen.
  - "Het belang van het kind" is een ingeburgerd begrip. In het gewone spraakgebruik kunt U er niets tegen hebben. U doet trouwens niets anders dan u dagelijks voor het belang van uw kind inzetten. Als ouder kunt u niet anders dan het eens zijn met de deskundige die het begrip hanteert. Deze deskundige pleegt zowel verraad naar u als ouder als naar uw kind(eren), want de enige bedoeling van het gebruik van dit begrip is: grip krijgen op ouder en kind, dus deze legitieme (=van rechtswege geldige) wijze scheiden.
  - In het gesprek wordt er tegen u gezegd dat met er alles aan zal doen om u en uw kinderen bij elkaar te houden. Op zich is dit zowel waar als wederom een leugen. Waar, want de medewerkers binnen de justitiële organisaties geloven in vele gevallen zelf dat ze "in het belang van het kind" goed werk doen. En dan zijn zij persoonlijk te goeder trouw. Daarnaast zijn er natuurlijk Raadsmedewerkeers, psychologen, rechters die kicken op de macht die ze uitoefenen, en geen besef hebben van de werkelijkheid die ze creëren, noch van de alternatieven, of zelfs vanuit persoonlijke wraakgevoelens naar eigen of ander geslacht, namelijk vaders, moeders bewust in een machteloze positie manoeuvreren.
  Ervan uitgaande dat we te maken hebben met een justitiële medewerker, die te goeder trouw is, dan noch is het een leugen dat men er alles aan doet om u en uw kinderen bij elkaar te houden. Helaas, het is niet anders.
  Onze samenleving kent een schat aan rechts- en psychologische middelen en methoden om ervoor te zorgen dat u en uw kinderen bij elkaar kunnen blijven, en niet gescheiden hoeven te worden. De "deskundigen" van justitie waar u mee spreekt hebben er nog "nooit van gehoord", "hebben het niet geleerd", "het is geen gangbare procedure". Vrij standaard: men kijkt gewoon de andere kant uit, wil het niet weten of heeft zich in het verborgene verbonden met verouderde feministische strategieën, vijftien jaar geleden door het feminisme openlijk al aan de wilgen gehangen. Ik citeer: "zwakke plekken zoeken en onderuit halen". Tegenwoordig zijn er ook al veel mannen die uitermate "vrouw vriendelijk" zijn, wat ze tonen door het hanteren van deze verouderde strategieën. Dus erg geschikt worden geacht voor een justitiële functie. - Omdat een ouder de belangen van zijn/haar kinderen vertegenwoordigt zijn de belangen van het kind en ouder niet te scheiden. Het voorstel om "in het belang van het kind" geen of een beperkte omgangsregeling vast te stellen is daarmee per definitie TEGEN "het belang van het kind", want u behartigt het al. Als het zo is dat een ouder zijn of haar kind mishandelt of verwaarloost (existentiële belangen van het kind schaadt), dan moet er niet over "het belang van het kind" gesproken worden maar over kindermishandeling of kinderverwaarlozing. Dan zou er een ander loket gezocht moeten worden: Het loket van kindermishandeling bij de Raad voor de Kinderbescherming.

  3. Het "belang van het kind" is een leugen.

  - Het is een nietszeggende term, een algemeenheid. Betekent dus per definitie: NIETS. De leugen is: het begrip suggereert iets, maar zegt iets anders: namelijk niets.
  - Er bestaat niet zoiets als "Het belang van het kind". Een kind heeft nooit één belang. Een kind heeft vele belangen, vaak met elkaar in tegenspraak. Dat is de realiteit van het leven. Door over "het belang van het kind" te spreken wordt één van de belangen tot HET belang gepromoveerd en de andere belangen tot nietszeggend gedegradeerd. En u vertegenwoordigt per definitie het nietszeggende belang, want het is de sleutel en het breekijzer om u van uw rol als verzorger, opvoeder en verantwoordelijke af te helpen. Logische gevolgtrekking: Als iemand het over Het belang van het kind heeft wordt een leugen uitgesproken: het betekent niets en het bestaat niet eens.

  4. Het "belang van het kind" is een dooddoener
  - "Het belang van het kind" is een oneliner die iedereen de mond snoert. Daar kunt U toch niet tegen zijn? (het is wel een prachtige vondst, die dooddoener, het is een intelligent en een effectief wapen…totdat U en vele anderen zich niet meer de mond laten snoeren "in het belang van het kind" !!)
  - "Het belang van het kind" is een begrip wat in een gesprek eenheid smeedt (veilig in de gesprekskamer van de instanties, gemakkelijke overeenstemming), maar in de praktijk verraad pleegt naar de ouder(s), door de verborgen intentie om aan u de ouderlijke plichten en zorg te ontnemen en een scheiding te veroorzaken tussen u en uw kind.

  5. Het belang van het kind" vernietigt levens en toekomstig geluk
  - "Het belang van het kind" wordt gebruikt als manipulator en misleider en daardoor raken kind(eren) en ouder(s) elkaar kwijt. Nota bene nog wel door verraad van de overheid en rechter naar de betrokken ouders en kinderen. Wie van de betrokkenen zou dan ooit nog vertrouwen kunnen hebben in overheid of rechtspraak? Jarenlange strijd om de eens gegeven instemming (met "het belang van het kind") weer ongedaan te maken is het gevolg als een ouder echt van zijn of haar kind houdt, verantwoordelijkheid draagt. - Als ouder raakt u uw kind kwijt, en uw kind raakt u kwijt. U weet dat het nog leeft, opgroeit en wellicht juist u het meest nodig heeft. U als ouder die blijkbaar als enige bereid was tot het sluiten van compromissen en het delen van ouderschap. U kunt niet meer naar de school, U kunt niet meer omgaan met uw kind zonder dat iedereen strak gaat staan van spanning (mag het wel of mag niet). Het kan zijn dat zelfs de politie erbij gehaald wordt om u uit de buurt van uw kind te houden.
  - En U ontdekt dat nadat de beslissingen genomen zijn iedereen er een verklaring voor heeft. Een verzonnen verklaring voor het feit dat u uw kinderen niet meer mag zien. Weer een leugen, of halve nietszeggende waarheid. Zo is onze natuur, we zoeken logische verbanden. Waar rook is, is vuur, deskundigen zijn deskundig, de overheid zal het toch wel bij het juiste eind hebben, de overheid mag toch niet liegen, etc.. Het begon al met een leugen en misleider: namelijk "het belang van het kind". Later weet uw kind niet beter dan dat er een reden, een goede reden was dat het u als ouder / opvoeder niet heeft kunnen meemaken. Want wie legt uit dat verraad de basis was en altijd gebleven is?

  - De mogelijkheid van geluk en toekomstig geluk wordt daarmee de ouder(s) en kind(eren) ontnomen. Eenmaal een beslissing genomen, onmogelijk om deze terug te draaien. De overheid en rechter erkennen geen fouten.
  DAAROM: BESTRIJDT HET GEBRUIK VAN DIT MISLEIDENDE BEGRIP

  - Als U als ouder geconfronteerd wordt met een maatschappelijk werker, psycholoog, advocaat of rechter, dan moet U weten dat de enige reden om het begrip "het belang van het kind" te gebruiken hun eigen belang is. Namelijk een soepel verlopende rechtspraak met instemmende ouders. Het kan hun werkelijk niets schelen dat U van uw kinderen, vice versa uw kinderen van U gescheiden worden. Voor een rechter: dezelfde dag nog 20 zaken te doen, voor een onderzoeker is dat wat minder. Zoals een rechter die met pensioen eens in een interview vertelde: na twee dagen ben je eraan gewend.

  - Het begrip is bewust niet gedefinieerd, zodat de zogenaamde deskundige er een eigen draai aan kan geven en deze in een vicieuze cirkel kan legitimeren met weer het belang van het kind". Bestrijd dit begrip direct door het misleiding, leugen en dooddoener te noemen,en dit uit te leggen.
  - Weet dat als dit begrip gebruikt wordt dit ALTIJD betekent: IK, de deskundige, justitiele ambtenaar of rechter bepaal wat het belang van het kind is, zonder dat zelfs uit hoeven te leggen, en u niet. U speelt slechts een rol voor spek en bonen.
  - Dus: NU beginnen met dit misleidende begrip te verhelderen zodat het begrip van de werkelijkheid ervan binnen korte tijd tot de deskundigen en overheid door zal dringen. Zij zijn zich bij gebrek aan informatie en logisch denken hier (nog) niet van bewust. <

  CONCREET:

  WEET: Dat er geen fatsoenlijke en beschaafde reden is om u van uw ouderlijke rol te ontslaan. Tenzij u hardnekkig uw kinderen verwaarloost of mishandelt. Als ouder hoeft U niet perfect te zijn. Als u een aantal zaken niet onder de knie hebt ga het leren of laat u coachen, maar zorg ervoor dat u ouder blijft.
  U bevind zich in een situatie waarin u met medemensen te maken heeft die aan de touwtjes trekken. Als u denkt door vriendelijkheid en medewerking de zorg voor uw kinderen te kunnen blijven behouden heeft u het mis. "In het belang van het kind" wordt u de zorg ontnomen.
  Behandel uw medemens (deskundige) hoe u behandeld wil worden, blijf vriendelijk, maar beslist: "Het belang van het kind" is een misleider, een leugen, een manipulator, een dooddoener.
  U hoeft geen perfecte ouder te zijn om de zorg voor uw kinderen te kunnen blijven behouden. U moet wel de wapens kennen waarmee u bestreden wordt. Dat verkleint het aantal valkuilen waarin U kunt vallen. <

  > IN PLAATS VAN "Het belang van het kind "

  Een DUIVELS DILEMMA m.b.t. "Het belang van het kind" BESTAAT NIET. !

  Jacobiene Geel stelde tijdens het debat (TV: EO, 9 apr. 20:34 Ned. 1) een veel gehoord dilemma: Als vrouw ben ik natuurlijk voor gelijkwaardig ouderschap. Maar nu ik zelf een kind heb, denk ik dat ik alles uit de kast zou trekken om mijn kind bij me te houden). Duivels dilemma: gelijkwaardigheid of vechten tegen die gelijkwaardigheid. De vraag die hier past is: Waarom wordt er zo gestreden, of is men bereid zo te strijden?

  Antwoord: - Door het strijd uitlokkende, misleidende niet gedefinieerde begrip "het belang van het kind"
  - Door een wetgever die blijvend ouderschap niet duidelijk, simpel en afdoend geregeld heeft (de grenzen stelt en bewaakt), waardoor je wel MOET vechten wil je niet verliezen.
  - Een moeder zal wel nalaten te vechten voor haar kinderen als ze weet dat ouderschap voor de vader een niet te onderhandelen thema is (hij blijft vader), ze zal het wel uit haar hoofd halen naar Verweg te verhuizen als dat betekent dat ze de dagelijkse zorg daarmee zal verliezen (Wie weg gaat zal moeten inleveren, geldt ook voor vader), ze zal het nu zo succesvolle wapen (vechten voor de kinderen met alle middelen) liever in de kast laten staan als er niet meer het beoogde effect mee bereikt kan worden, en zeker als het een averechts effect zal opleveren.
  - Een vader zal niet meer hoeven te vechten als zijn positie als vader (zorg en verantwoordelijkheid) door de overheid en rechter beschermd wordt in plaats van dat het hem met de misleidende terminologie "Het belang van het kind" ontnomen wordt. "Het belang van het kind" UIT DE WET EN HET SPRAAKGEBRUIK.

  Is een onmisbare stap om de strijd om de kinderen na echtscheiding overbodig te maken.

  Wouter Hanhart
  w.hanhart@gmail.com
  site-zoekmachine home en inhoudsopgave site het zál vaders een zorg zijn colofon- tips & citaat- mail- links dossier stalking dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier wetenschap en vaderschap dossier rechterlijke macht dossier feminismekritiek
  Last Updated http://vaderseenzorg.nl/citaten.html : zie ook de andere pagina's