het zal vaders een zorg zijn; home Ouderlijk gezag en omgang
(dreigende) scheiding van uw kinderen van u
(foldertekst Joep Zander; uitgave platform SCJF)

Hoewel mbt een aantal praktische zaken enigszins verouderd (2001) geeft onderstaande tekst een nog steeds actuele kijk weer op het functioneren van het familierecht in Nederland en hoe daar mee om te gaan. Het platform SCJF dat deze tekst als folder uitgaf, bestaat niet meer.


klik hier voor bestellen of informatie boek gemist vaderschap
 • Help!!
 • Blijf ik ouder van mijn kind?
 • Is de kinderbescherming te vertrouwen?
 • Zijn rechters mensen?
 • Zijn advocaten eerlijk?

 • Dit zijn maar enkele van de vragen die ouders zich stellen als hun rechten en plichten door de andere ouder of, in het verlengde daarvan, door instellingen als de Raad voor de Kinderbescherming worden betwist. Deze folder bedoelt informatie te geven aan mensen met vragen en problemen in verband met omgang, gezag, informatie en consultatie.

  klik hier voor bestellen of informatie boek drieluik ouderverstoting De informatie in deze folder staat naast de publieksfolders van het ministerie van Justitie en de Raad voor de Kinderbescherming over dit onderwerp. Het is van belang dat u deze folders ook leest. Ze zijn gratis verkrijgbaar bij de vestigingen van de Kinderbescherming, postbus 51 en veel maatschappelijke instellingen en advocatenkantoren. De formele informatie in de folders van Justitie is meestal correct. Maar zij geven een verkeerde kijk op de uitvoeringspraktijk die dikwijls haaks staat op de formele regels. Deze folder wil informatie geven vanuit de praktijk. De ruimte in deze folder is beperkt en er zal daarom dikwijls worden verwezen naar andere informatie. Onder elk hoofdstukje treft u verwijzingen aan naar de lijst met informatiebronnen achterin. Tevens dienen deze bronnen ter verantwoording van passages die mogelijk wat hard of onwaarschijnlijk overkomen.
  Tip: Deze folder kan ook gebruikt worden om kennissen en familie van u zicht te bieden op de problemen waarmee u wordt geconfronteerd.

  1. Wat gebeurt er werkelijk in het familierecht

  Familierecht is in aantal procedures de grootste bedrijfstak van de Nederlandse rechtspraak. En deze heeft een grote invloed op iets waarvan we allemaal vinden dat het onze eigen zaak is: ons privé-leven. Desondanks zijn er in het familierecht de minste waarborgen voor een fatsoenlijke rechtspraak. Dit kan betekenen dat u geconfronteerd wordt met situaties waarvan u tot voor kort niet had willen geloven dat ze bestonden. Gebrek aan waarheidsvinding, rechters die de grondwet overtreden (geen openbaarheid van uitspraken), en soms gebruik maken van chantage en geestelijke vernedering als u zich probeert te verzetten tegen deze wantoestanden. De regels die er zijn worden overtreden. Het belangrijkste dat u daartegenover kunt zetten is uw eigen integriteit en vastberadenheid. In een positie waarin uw rechten als ouder bedreigd worden onder het mom van scheiding of relatieproblemen met uw (ex)partner, heeft uw kind te maken met de dreiging van een loyaliteitsconflict. Het kind dat vanuit zichzelf zo goed als altijd kiest voor gelijkwaardig contact met beide ouders ziet zich voor een onmogelijke keuze gesteld. Deze maatschappij dwingt kinderen deze keus wel te maken of maakt de keus voor hen. Dit verschijnsel leidt tot loyaliteitsmisbruik. De ouder die het hard speelt en onbekommerd de verblijfsplaats van de kinderen naar zich toetrekt dwingt het kind voor hem/haar te kiezen. Instellingen als de kinderbescherming laten zich dikwijls door die ouder op sleeptouw nemen onder het mom van rust voor het kind. Dit loyaliteitsmisbruik kan voor het kind grote traumatische gevolgen hebben. Het kind kan zich genoodzaakt voelen die ouder waarmee het contact is verbroken te verstoten (Parental Alienation Syndroom). Deze juridische situatie wordt vaak aangeduid als "omgangsonrecht" Omgangsonrecht is een aantasting van uw fundamentele recht op "familylife" (art. 8 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens). info: 1, 2, 3, 10, 12, 13, 14, 15

  2. Zorg dat u niet in de problemen komt

  Het is van groot belang dat u vroegtijdig afspraken maakt met de andere ouder (en eventuele andere medeopvoeders) van uw kind. Liefst al voor u aan kinderen begint. Geef in deze afspraken aan hoe u de zorg en verantwoordelijkheid voor uw kinderen wenst te verdelen. Het aangaan van een huwelijksovereenkomst gaf vroeger min of meer de wederzijdse verplichting gezamenlijk voor de kinderen te zorgen, tegenwoordig is zo'n algemene overeenkomst weinig waard in specifieke situaties. Maak in uw overeenkomst onderscheid naar situaties waarin u met de andere ouder samenwoont of niet samenwoont. Houd er rekening mee dat, als uw relatie niet meer functioneert, striktere afspraken nodig zijn. Regel voor het geval van alsnog optredende meningsverschillen een geschillenbeslechting. U kunt bijvoorbeeld met wederzijdse vrienden overeenkomen om, in geval van problemen, gericht en bindend tussenbeide te komen. Helaas worden burgers in dit land niet zo serieus genomen dat zo'n contract in geval van conflicten ook door justitie als bindend wordt beschouwd. Maar hoe specifieker u zaken regelt, hoe moeilijker het wordt voor de ander om er met smoezen onderuit te komen. info: 1, 6, 9

  3. Bewaak uw eigen integriteit en eigenwaarde

  Strijd lokt bij veel mensen oneigenlijk gedrag uit. Het is niet altijd mogelijk strijd te vermijden. Conflicten kunnen soms zelfs gezond zijn. Bewaak echter uw eigen betrouwbaarheid, ook als de tegenpartij anders handelt. Als u dit principe laat varen wordt het moeilijk uzelf in de spiegel aan te kijken. Ook als u gewend bent om te vechten voor uw maatschappelijke en economische positie, realiseer u dat kinderen geen eigendom kunnen zijn. Bestrijd het eigendomsrecht van anderen, vooral van de staat, en blijf zelf opkomen voor de relátie met uw kind. Kind en ouder hebben wederzijds recht -p en belang bij een relatie met elkaar, zegt de wet. U heeft een onvoorwaardelijke opvoedingsverantwoordelijkheid voor uw kinderen. Laat ook uw eigenwaarde niet afnemen door al dan niet terechte angst voor de andere ouder of professionals. Probeer u zelfverzekerd, maar ook voorzichtig open en kritisch op te stellen. Verzet u tegen vernedering. Besef dat uw privacy door instanties ten onrechte en onnodig wordt aangetast voor het moeten ondergaan van onderzoek. Als het dreigende verlies van het contact met uw kinderen parallel loopt met het verliezen van een partner doet u er dikwijls goed aan om van de gelegenheid gebruik te maken uw eigen persoonlijke sterktes en zwaktes eens op een rij te zetten. Een goede therapeut kan u daarbij soms van dienst zijn. U dient zich wel te realiseren dat de hulpverlening vol zit met vooroordelen ten aanzien van mannen en vrouwen. Vaders worden ten onrechte vaak beschouwd als mensen zonder gevoel voor hun kinderen. info: 5, 7

  4. De keuze van uw ondersteuners

  Er is veel kaf onder het koren. Je goed weren vraagt in het familierecht, ook van een advocaat, klachtondersteuner, vertrouwenspersoon nogal wat kracht en inzicht. Het gemakkelijkste advies dat u kan worden gegeven is: "Zoek een jonge vrouw als advocaat, dat doet het in alle gevallen goed". Hoe juist zo'n opmerking ook is, het cynisme ervan zal u niet ontgaan. Tegelijkertijd maakt dit wel duidelijk dat een goede kennis van de regels niet altijd doorslaggevend is in het familierecht. Een dusdanige vertrouwensbasis met uw ondersteuners dat u als team kunt opereren is dus van belang. Stelt u zich niet te afhankelijk op, kies voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en goede afspraken over de tarieven. Zorg dat u een eigen exemplaar van uw dossier bijhoudt. U heeft het recht zelf al uw dossiers, waar dan ook, in te zien en te laten kopi'ren. Laat u informeren over uw recht op rechtsbijstand bij een bureau voor rechtshulp. Informatie inwinnen bij veel verschillende organisaties en personen heeft voordelen, maar realiseer u wel dat u dikwijls tegenstrijdige informatie krijgt waarin u zelf een keuze moet maken. Voorkom dat u zich de ene dag linksaf laat sturen en de volgende dag rechtsaf. U kunt voor een bepaalde vertrouwenspersoon kiezen die uw belangrijkste leidraad kan zijn. Voor gewaagde keuzes is soms wat te zeggen. Laat uw eigen specifieke capaciteiten meespelen in uw keuze. Advocaten hebben niet altijd de durf om uw kind voorop te stellen. Sommige advocaten manoeuvreren u in een positie waarin het conflict met de andere ouder onnodig groter wordt. Realiseer u dat uw tegenpartij ook door een advocaat verkeerd aangestuurd kan worden. Zolang het mogelijk is, is er daarom veel voor te zeggen om gezamenlijk naar één advocaat te gaan. info: 1, 13, 14

  5. Laat u informeren

  Er is veel informatie verkrijgbaar die van toepassing is op uw situatie. De waarde van formele, door de overheid verstrekte, informatie is beperkt. Het Platform SCJF geeft ook een aantal boekjes uit waarvan er twee met name voor u van belang zijn. (zie info 1 en 2) Boekjes en folders van het Platform zijn in de regel ook beschikbaar op internet (zie hieronder). Op internet zijn praktijkinformatie en analyses te vinden. Met de door ons hieronder gedane suggesties zal het u makkelijker vallen er lijn in te ontdekken. info: 1 t/m 15. literatuuroverzicht: 13

  6. Houding naar de andere ouder en uw kind

  Uw houding naar de andere ouder dient te allen tijde te getuigen van respect. Het is de moeder/vader van uw kind. Als die andere ouder volgens u zo ernstig in de fout gaat dat deze niet voor uw beider kinderen kan zorgen, vertel dat dan helder en duidelijk. Maak hiervan melding op de gepaste manier. Breng een discussie over verwaarlozing of incest niet zomaar binnen in een discussie over verdeling van gezag en omgang. Als u het meent, maakt u er officieel melding van bij een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en/of u doet aangifte bij de politie. Zorg dat u eerder terughoudend dan aanvallend bent. Gezamenlijke zorg en gezag met de andere ouder zou uw uitgangspunt dienen te zijn. Er zijn veel ouders die weliswaar met woorden hun kind erop wijzen dat ze ook eens "naar pappa" moeten gaan maar ondertussen iets heel anders uitstralen. Zij die het respect voor die andere ouder niet kunnen opbrengen confronteren het kind met een dubbele boodschap. Kijk vooral goed naar uzelf. Kies voor bezinning of therapie in plaats van uw kind met onmogelijke keuzes en dubbele boodschappen te confronteren. Dubbele boodschappen maken een essentieel onderdeel uit van de ontwikkeling van verstotingstrauma's. Kinderen begrijpen soms meer dan u denkt, en u begrijpt soms minder van uzelf dan u denkt. Als u als ouder toevallig de wind van de instituten in de rug hebt wil dit nog niet zeggen dat u juist handelt, het tegendeel is dikwijls het geval. Blijf kritisch naar uzelf. Ook als de andere ouder u jaren met het kind als strijdmiddel heeft bestookt, pakt u die niet terug. Maar verberg uw terechte kritiek of kwaadheid niet. Respect kan juist heel goed met kritiek gepaard gaan. Laat u niet verleiden tot revanche, houd u aan regelingen die u overeenkomt. We begrijpen uw kwaadheid. Spui uw kritiek niet speciaal in aanwezigheid van uw kinderen. We realiseren ons dat u zeker als onmachtige ouder (zonder gezag) geconfronteerd kunt worden met verzoeken van uw kinderen om onverklaarbare, het kind belastende zaken, uit te leggen. Probeert u met wijsheid, eventueel in overleg met anderen, tot een oplossing te komen. info: 5

  7. Houding naar kinderbescherming en andere professionals

  Kinderbeschermers zijn mensen en maken dus fouten. Als professionals zouden ze in staat moeten zijn van hun fouten te leren. "Elke klacht is een gratis kwaliteitsadvies", is een stelling die professionals vaak met de mond belijden terwijl ze met de handen de klachten de hoek in vegen. Als professionals u verwijten dat u, als ouder, het belang van uw kinderen niet op het oog zou hebben, vraag u dan af of de werkelijkheid hier wellicht wordt omgedraaid. Kinderbeschermers zijn in dit opzicht niet altijd in staat kritisch naar zichzelf te kijken. Ze werken in een organisatie die kritisch gedrag niet altijd beloont. Kinderbeschermers hebben organisatiebelangen (imago en loyaliteit), financi'le belangen (brood op de plank, geld in de kas) en emotionele belangen (hun eigen verleden). We vinden het een goed idee dat de staat kinderen beschermt tegen mishandeling door hun ouders. Elke andere bemoeienis geschoeid op een, verondersteld maar ondefinieerbaar, "belang van het kind" vinden wij onterecht en heel gevaarlijk. Omdat u helaas niet zomaar langs ze heen komt zult u meestal toch gedwongen worden om te proberen een redelijk gesprek te voeren. Bedenk daarbij dat kinderbeschermers mensen zijn. Maar u mag ze natuurlijk op hun professionele verantwoordelijkheden aanspreken. Als u besluit deze stap te zetten beseft u dan dat u uw angst het beste opzij kunt zetten zodat u deze weg ook kunt vervolgen. Het gebeurt helaas dat kinderbeschermers uw kinderen misbruiken om u te bedreigen ("als u naar de krant stapt, ziet u uw kind nooit meer terug"). In het kader van de dreigende scheiding van uw kinderen kunt u ook te maken krijgen met "gespecialiseerde" deskundigen, gezinsvoogden, hulpverleners en allerlei ambtenaren. In grote lijnen is uw relatie met hen vergelijkbaar met wat hierboven is geschreven over de Kinderbescherming. De Kinderbescherming en alle andere instanties (behalve rechters) hebben folders over hun klachtenregelingen. Meestal zijn organisaties ook verplicht u die folder eigener beweging te overhandigen. Als u een klacht indient laat u dan uitvoerig informeren en wacht vooral niet te lang. De Kinderbescherming heeft formele normen, beschreven in normenrapporten, waaraan ze zouden moeten voldoen. Deze rapporten kunt u bij ze opvragen. Voor andere instanties zoals externe deskundigenbureaus gelden meestal overeenkomstige voorzieningen. Er zijn bureaus en deskundigen die zich gesubsidieerd met klachtondersteuning bezighouden. Helaas zijn ook deze niet altijd betrouwbaar. Ook een aantal ouderorganisaties is bereid u bij uw klachten te ondersteunen (zie hieronder). Info:1, 3, 5, 6, 7, 13, 14

  8. Houding naar rechters

  Het handelen van rechters naar kinderen is in de loop der eeuwen onderwerp geweest van wijze beschouwingen. Het kind behoort niet toe aan diegene die het kind meest als eigendom beschouwt. Toch is de kern van deze Salomonswijsheid niet tot de rechterlijke praktijk doorgedrongen. En dat is frustrerend voor die ouder die in een conflict het beste voor heeft met het kind. Om te voorkomen dat je met je eigen kind om de oren wordt geslagen word je bijna gedwongen bij je eigen kind weg te lopen. Misschien is het wijs om rechters met het respect te behandelen dat ze denken te verdienen tot het moment dat er zonder aanleiding over u of uw kind heen gelopen wordt, de wet met voeten getreden enzovoorts. Rechters zijn meer nog dan gewone ambtsdragers en nog weer veel meer dan gewone burgers gebonden aan hoge normen wat betreft hun optreden. Een rechter die zijn ambtseed overtreedt, begeeft zich al gauw in strafrechtelijke sfeer. Als een rechter willens en wetens het recht schendt door bijvoorbeeld met een partij (kan ook de kinderbescherming zijn) afzonderlijk vooraf de rechtsgang te bespreken, u discrimineert naar sekse of u per proces-verbaal de omgang ontzegt in plaats van per tussenvonnis (machtsmisbruik) dan kunt u daar aangifte van doen bij het openbaar ministerie. Overigens hebben rechters ook een klachtenregeling. Het is ook mogelijk rechters te wraken wegens o.a. schijn van partijdigheid. info: 1, 2, 7, 8, 13, 14

  9. De uitspraak van de rechter

  Een rechter die u confronteert met een ontzegging van het contact met uw kinderen zonder dat er een veroordeling wegens kindermishandeling aan ten grondslag ligt handelt inhumaan. Onder deze omstandigheden vinden wij elke vorm van integer verzet gepast. Op internet kunt u daar vele voorbeelden van vinden. Het blijft, rechter of niet, uw verantwoordelijkheid om op te komen voor de rechten van uw kind. Een van de belangrijkste kinderrechten is het recht op verantwoordelijke en betrokken ouders. U zult uw kind in ieder geval signalen moeten geven dat u bestaat, dat u hem/haar niet vergeten bent. Dit is geen stalking, het is uw legitieme plicht u en uw kind te beschermen tegen vernedering (art 3 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens). Het onderhouden van enige vorm van contact is van belang om het dieper invreten van de trauma's als het Ouderverstotingssyndroom (PAS) te voorkomen. Het Platform heeft hiervoor een gedragscode gemaakt (zie info 1). Als de rechter uitspraken doet die stelselmatig uw recht op omgang verminderen door telkens tegemoet te komen aan een onwillige ouder, dan is het van belang duidelijk te maken dat hier de grenzen overschreden worden en dat u zich zult verzetten. Is er geen sprake van vermindering van de rechten van u en uw kind, is er sprake van stabilisering (op minstens een weekend per 14 dagen) of verbetering, dan is het wellicht het beste om u bij de situatie neer te leggen ook al is hij onrechtvaardig. Uiteraard hoeft u zich pas bij zo'n situatie neer te leggen als ook de hoogste rechter die u wilt aandoen, gesproken heeft. Maakt u in zo'n geval wel erg goed, op papier en op andere manieren, duidelijk dat u graag meer voor uw kind had willen zorgen. Volgens ons zou de rechter gezamenlijk gezag van de ouders nooit mogen opheffen als er geen wettelijke ontzettings- en ontzeggingsgronden voor zijn. Helaas maakt de wet dit nog steeds mogelijk. Ook komt het vaak voor dat de manier waarop een hoofdverblijfplaats wordt toegewezen leidt tot devaluatie van de waarde van het gezamenlijke gezag. info: 1, 2, 7, 8, 10, 13

  10. De speciale positie van vaders en moeders

  Al weer anderhalve eeuw is de vader verdrongen uit zijn positie als gelijkwaardige opvoeder van zijn kinderen, waardoor die taken eenzijdig bij vrouwen kwamen te liggen. Die achterstand is niet makkelijk in te halen. Hoewel het voor de hand zou liggen om te denken dat u als vader nog een steuntje in de rug krijgt als u meer voor uw kinderen wilt zorgen en meer verantwoordelijkheid neemt... de werkelijkheid is helaas anders. Pas na jarenlange regelrechte discriminatie van vaders, met name als ze meer binnenshuizige zorgtaken bekleedden, erkende de landelijk directeur van de Kinderbescherming in 2000 dat ook de Kinderbescherming een taak heeft in het wegwerken van de achterstand van vaders. Houdt u er echter rekening mee dat de praktijk hardleers zal blijken en dat vaders die veel geld verdienen en een nieuwe partner hebben meer gewaardeerd worden dan vaders die een groot deel van de zorgtaken op zich nemen en extra investeren in een emotionele band met hun kind. Laat u er echter niet van weerhouden om op te komen voor uw zorgrechten, uw verantwoordelijkheid. Laat u niet in de hoek dringen door mensen (advocaten bijvoorbeeld) die u zeggen dat het opeisen van gezag, zorg of verblijf tot strijd leidt die tegen u uitpakt. Het vooroordeel dat vaders niet voor hun kinderen hoeven te (moeten, mogen) zorgen en het vooroordeel dat moeders dat wel moeten en alleen verantwoordelijk zouden zijn voor de zorg voor kinderen zijn twee kanten van dezelfde medaille. Een speciaal probleem kan optreden voor vaders die hun kind niet mogen erkennen van de moeder. Dit wordt mogelijk gemaakt door een zeer seksediscriminerende bepaling in de Nederlandse wet. info: 4, 5, 6, 7, 13, 15

  11. De positie van grootouders en andere familieleden

  Als betrokken grootouder heeft u recht op omgang met uw kleinkinderen. Er zijn ook grootouders die dit voor elkaar kregen bij de rechter. Juist in het geval van ouders die het niet goed met elkaar kunnen vinden is een opa en oma dikwijls een rustpunt voor het kind. Het kind dit recht ontnemen is extra absurd, omdat grootouders verder dikwijls helemaal geen partij zijn in de strijd. In plaats van de mogelijkheden van de familie te gebruiken, wordt deze dikwijls radicaal buitengesloten. Voor betrokken grootouders vooral ook pijnlijk, omdat de kans om op de lange duur het kleinkind weer te zien uiteraard kleiner wordt naarmate de jaren verstrijken. Het recht op omgang tussen (half-) broers en zussen is een terrein waar helaas nog maar beperkte hoeveelheid praktijkervaring mee is opgedaan. De indruk bestaat dat kinderen die omgang met elkaar willen net zo slecht behandeld worden als ouders. In veel gevallen kunnen kinderen zelf contact opnemen met kinderrechtswinkels. Voor kinderen is speciaal foldermateriaal beschikbaar, zowel bij kinderrechtswinkels als de Raad voor de Kinderbescherming. info: 1

  12. Informatie en consultatie

  Indien u geen gezag heeft over uw kinderen, heeft u nog steeds recht op informatie over uw kind. Deze informatie kunt u vragen van de andere ouder en van betrokken derden als scholen en artsen. Basisscholen zijn dikwijls bereid u deze informatie te verstrekken. Indien dat niet gebeurt kunt u een klacht indienen bij het schoolbestuur of naar de rechter stappen. Ook de Commissie Gelijke Behandeling is ontvankelijk voor klachten naar aanleiding van ongelijke behandeling naar sekse of burgerlijke staat (gescheiden). Middelbare scholen zijn dikwijls kariger met informatie indien het betrokken kind zelf aangeeft niet te willen dat u wat over hem/ haar verneemt. De gezagsouder is verplicht u te raadplegen over zaken als schoolkeuze en belangrijke medische gebeurtenissen. Derden zijn in principe verplicht u dezelfde informatie te verstrekken als ze verstrekken aan de gezagsouder. De kwaliteit van de door die ouder zelf verstrekte informatie is meestal moeilijk af te dwingen. info: 1, 9

  13. Nog meer onrecht

  Mocht u zich hebben neergelegd bij het onrecht dat u en uw kind wordt aangedaan, dan hoeft u er niet altijd op te rekenen dat de kous daarmee af is. U kunt worden geconfronteerd met een verzoek tot achternaamswijziging. Indien deze aan de formele regels voldoet (belangrijkste: 5 jaar alleen verzorging door de andere ouder) blijkt er in de praktijk dikwijls weinig tegen te beginnen. Omdat de Nederlandse regelgeving in flagrante strijd is met de Internationale Verklaring van de Rechten van het Kind kan het zin hebben om hierover een beroep te doen op internationale rechtscolleges. U kunt geconfronteerd worden met de toegenomen rechten van "stiefouders" en conflicten over alimentatiebetalingen. In het bestek van deze folder kunnen wij daar verder niet op ingaan. Wel willen we u wijzen op het veel gehoorde misverstand dat alimentatiebetalingen los staan van de naleving van omgangsrecht. De Nederlandse staat is in navolging van de Rotterdamse rechter van mening dat dit verband wel degelijk bestaat. U kunt ook te maken krijgen met het strafrecht in verband met bijvoorbeeld (valse) beschuldigingen van incest en "stalking". Zoek in dit soort gevallen altijd ondersteuning. Hoe vreselijk de klap van de valse incestbeschuldiging ook kan aankomen, probeer het u niet persoonlijk aan te trekken. Dit soort beschuldigingen is bij scheiding schering en inslag en meestal welbewust vals. Als u te maken hebt met internationale kinderontvoering dient u in ieder geval nota te nemen van de internationale verdragen tegen kinderontvoering. De uitvoering van deze verdragen is niet sekseneutraal. info: 1, 4, 7, 13

  14. Het goede nieuws

  Ook van slechte situaties valt te leren en ook hele slechte situaties vallen te veranderen. Deze folder is geen oproep om bij de pakken neer te gaan zitten!! De folder is geschreven vanuit een organisatie die erop gericht is wat te doen aan de situatie van u en uw kinderen. Sluit u aan, kom op voor de rechten van uw kinderen en van uw opvoederschap.

  15. informatiebronnen over het onderwerp

  Gedrukte informatie 1. Kinderbescherming en valkuilen deel 2; omgang gezag en informatie Servo/platform SCJF 1999 (zie bestellijst)
  2. Het ouderverstotingssyndroom in de Nederlandse context Servo/platform SCJF 1999 (zie bestellijst)
  3. Kinderbescherming en valkuilen deel 1; de maatregelen Servo/platform SCJF 1999 (zie bestellijst)
  4. De gescheiden man. Peter van de Wiel. Elmar 1998
  5. Dit zijn geen broodjes Aap. Joep Zander (zie http://joepzander.nl/aap.htm)
  6. Hoe steel ik een kind. Maarten Legene (eigen uitgave: pmlegene@wxs.nl)
  7. Het Paternalisme voorbij; over de discriminatie van de vaderlijke zorg in "Ruimte voor mannen"
  Van Gennep 1999
  8. Kwaliteit van de rechtspraak op de weegschaal Tjeenk Willink 1998
  9. Brochure over de Internationale verklaring van Langeac (bestellijst)
  10. Folder over Ouderverstotingssyndroom (Parental Alienation Syndroom) (bestellijst)
  11. Omgang moet. Erik Rijks (o.a een goede beschrijving van de geschiedenis van het familierecht) www.richel.org/erikrijks

  Internet 12. Platform SCJF: http://www.platform-scjf.nl (teksten boekjes, beleid, aangesloten organisaties)
  13. "Het zál vaders een zorg zijn" https://vaderseenzorg.nl (ook uitgebreide linkpagina)
  14. SDN-kinderen: http://www.burojeugdzorg.nl (onder andere bijbanenregisters)
  15. De Querulant: http://www.richel.org (onder andere groot archief en onderzoeksformulier)
  16. Teksten wetgeving en jurispudentie http://www.wetten.nu


  Adressen:

  Ouderorganisaties: zie de betreffende folder (zie bestellijst) of de platformsite (zie hierboven). Adressen klachtondersteuning:

 • http://vaderseenzorg.nl/klachtenbehandeling.html
 • Ministerie van justitie: postbus 20301, 2500 EH Den Haag, 070-3707911
 • Tweede kamer: postbus 20018, 2500 EA Den Haag (waaronder commissie voor de verzoekschriften) overzicht kamerleden zie http://vaderseenzorg.nl/kieswijzer.html
 • Eerste kamer: postbus 20017, 2500 EA Den Haag
 • Kabinet van de Koningin: postbus 20016, 2500 EA Den Haag
 • Hoofdkantoor Raad voor de Kinderbescherming: postbus 19202, 3501 DE Utrecht http://www.kinderbescherming.nl
 • Hoge Raad (klachten rechterlijke macht): postbus 20303, 2500 EH Den Haag
 • Kinderrechtswinkels: Staalstraat 19, 1011 JK Amsterdam, 020-4216587 email: info@krwa.demon.nl

  Aan de inhoud van deze folder kunt u geen rechten ontlenen. U blijft te allen tijde zelf aansprakelijk en verantwoordelijk voor uw eigen keuzes in de moeilijke processen die u doorstaat. Het Platform Samenwerkende Cli'ntenorganisaties in Jeugdzorg en Familierecht kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Wij stellen uw kritiek en aanvullingen op prijs.

  Tekst: Joep Zander met ondersteuning van Ipe Smit en Rob van Altena. Foto's: Gerhard Hanenkamp, IVC, Willem Zweverink. Tekeningen: Joep Zander. Druk: Tweede druk, mei 2001

  Dit zijn maar enkele van de vragen die ouders zich stellen als hun rechten en plichten door de andere ouder of, in het verlengde daarvan, door instellingen als de Raad voor de Kinderbescherming worden betwist. Deze folder bedoelt informatie te geven aan mensen met vragen en problemen in verband met omgang, gezag, informatie en consultatie.

  klik hier voor bestellen of informatie boek drieluik ouderverstoting De informatie in deze folder staat naast de publieksfolders van het ministerie van Justitie en de Raad voor de Kinderbescherming over dit onderwerp. Het is van belang dat u deze folders ook leest. Ze zijn gratis verkrijgbaar bij de vestigingen van de Kinderbescherming, postbus 51 en veel maatschappelijke instellingen en advocatenkantoren. De formele informatie in de folders van Justitie is meestal correct. Maar zij geven een verkeerde kijk op de uitvoeringspraktijk die dikwijls haaks staat op de formele regels. Deze folder wil informatie geven vanuit de praktijk. De ruimte in deze folder is beperkt en er zal daarom dikwijls worden verwezen naar andere informatie. Onder elk hoofdstukje treft u verwijzingen aan naar de lijst met informatiebronnen achterin. Tevens dienen deze bronnen ter verantwoording van passages die mogelijk wat hard of onwaarschijnlijk overkomen.
  Tip: Deze folder kan ook gebruikt worden om kennissen en familie van u zicht te bieden op de problemen waarmee u wordt geconfronteerd.

  1. Wat gebeurt er werkelijk in het familierecht

  Familierecht is in aantal procedures de grootste bedrijfstak van de Nederlandse rechtspraak. En deze heeft een grote invloed op iets waarvan we allemaal vinden dat het onze eigen zaak is: ons privé-leven. Desondanks zijn er in het familierecht de minste waarborgen voor een fatsoenlijke rechtspraak. Dit kan betekenen dat u geconfronteerd wordt met situaties waarvan u tot voor kort niet had willen geloven dat ze bestonden. Gebrek aan waarheidsvinding, rechters die de grondwet overtreden (geen openbaarheid van uitspraken), en soms gebruik maken van chantage en geestelijke vernedering als u zich probeert te verzetten tegen deze wantoestanden. De regels die er zijn worden overtreden. Het belangrijkste dat u daartegenover kunt zetten is uw eigen integriteit en vastberadenheid. In een positie waarin uw rechten als ouder bedreigd worden onder het mom van scheiding of relatieproblemen met uw (ex)partner, heeft uw kind te maken met de dreiging van een loyaliteitsconflict. Het kind dat vanuit zichzelf zo goed als altijd kiest voor gelijkwaardig contact met beide ouders ziet zich voor een onmogelijke keuze gesteld. Deze maatschappij dwingt kinderen deze keus wel te maken of maakt de keus voor hen. Dit verschijnsel leidt tot loyaliteitsmisbruik. De ouder die het hard speelt en onbekommerd de verblijfsplaats van de kinderen naar zich toetrekt dwingt het kind voor hem/haar te kiezen. Instellingen als de kinderbescherming laten zich dikwijls door die ouder op sleeptouw nemen onder het mom van rust voor het kind. Dit loyaliteitsmisbruik kan voor het kind grote traumatische gevolgen hebben. Het kind kan zich genoodzaakt voelen die ouder waarmee het contact is verbroken te verstoten (Parental Alienation Syndroom). Deze juridische situatie wordt vaak aangeduid als "omgangsonrecht" Omgangsonrecht is een aantasting van uw fundamentele recht op "familylife" (art. 8 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens). info: 1, 2, 3, 10, 12, 13, 14, 15

  2. Zorg dat u niet in de problemen komt

  Het is van groot belang dat u vroegtijdig afspraken maakt met de andere ouder (en eventuele andere medeopvoeders) van uw kind. Liefst al voor u aan kinderen begint. Geef in deze afspraken aan hoe u de zorg en verantwoordelijkheid voor uw kinderen wenst te verdelen. Het aangaan van een huwelijksovereenkomst gaf vroeger min of meer de wederzijdse verplichting gezamenlijk voor de kinderen te zorgen, tegenwoordig is zo'n algemene overeenkomst weinig waard in specifieke situaties. Maak in uw overeenkomst onderscheid naar situaties waarin u met de andere ouder samenwoont of niet samenwoont. Houd er rekening mee dat, als uw relatie niet meer functioneert, striktere afspraken nodig zijn. Regel voor het geval van alsnog optredende meningsverschillen een geschillenbeslechting. U kunt bijvoorbeeld met wederzijdse vrienden overeenkomen om, in geval van problemen, gericht en bindend tussenbeide te komen. Helaas worden burgers in dit land niet zo serieus genomen dat zo'n contract in geval van conflicten ook door justitie als bindend wordt beschouwd. Maar hoe specifieker u zaken regelt, hoe moeilijker het wordt voor de ander om er met smoezen onderuit te komen. info: 1, 6, 9

  3. Bewaak uw eigen integriteit en eigenwaarde

  Strijd lokt bij veel mensen oneigenlijk gedrag uit. Het is niet altijd mogelijk strijd te vermijden. Conflicten kunnen soms zelfs gezond zijn. Bewaak echter uw eigen betrouwbaarheid, ook als de tegenpartij anders handelt. Als u dit principe laat varen wordt het moeilijk uzelf in de spiegel aan te kijken. Ook als u gewend bent om te vechten voor uw maatschappelijke en economische positie, realiseer u dat kinderen geen eigendom kunnen zijn. Bestrijd het eigendomsrecht van anderen, vooral van de staat, en blijf zelf opkomen voor de relátie met uw kind. Kind en ouder hebben wederzijds recht -p en belang bij een relatie met elkaar, zegt de wet. U heeft een onvoorwaardelijke opvoedingsverantwoordelijkheid voor uw kinderen. Laat ook uw eigenwaarde niet afnemen door al dan niet terechte angst voor de andere ouder of professionals. Probeer u zelfverzekerd, maar ook voorzichtig open en kritisch op te stellen. Verzet u tegen vernedering. Besef dat uw privacy door instanties ten onrechte en onnodig wordt aangetast voor het moeten ondergaan van onderzoek. Als het dreigende verlies van het contact met uw kinderen parallel loopt met het verliezen van een partner doet u er dikwijls goed aan om van de gelegenheid gebruik te maken uw eigen persoonlijke sterktes en zwaktes eens op een rij te zetten. Een goede therapeut kan u daarbij soms van dienst zijn. U dient zich wel te realiseren dat de hulpverlening vol zit met vooroordelen ten aanzien van mannen en vrouwen. Vaders worden ten onrechte vaak beschouwd als mensen zonder gevoel voor hun kinderen. info: 5, 7

  4. De keuze van uw ondersteuners

  Er is veel kaf onder het koren. Je goed weren vraagt in het familierecht, ook van een advocaat, klachtondersteuner, vertrouwenspersoon nogal wat kracht en inzicht. Het gemakkelijkste advies dat u kan worden gegeven is: "Zoek een jonge vrouw als advocaat, dat doet het in alle gevallen goed". Hoe juist zo'n opmerking ook is, het cynisme ervan zal u niet ontgaan. Tegelijkertijd maakt dit wel duidelijk dat een goede kennis van de regels niet altijd doorslaggevend is in het familierecht. Een dusdanige vertrouwensbasis met uw ondersteuners dat u als team kunt opereren is dus van belang. Stelt u zich niet te afhankelijk op, kies voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en goede afspraken over de tarieven. Zorg dat u een eigen exemplaar van uw dossier bijhoudt. U heeft het recht zelf al uw dossiers, waar dan ook, in te zien en te laten kopi'ren. Laat u informeren over uw recht op rechtsbijstand bij een bureau voor rechtshulp. Informatie inwinnen bij veel verschillende organisaties en personen heeft voordelen, maar realiseer u wel dat u dikwijls tegenstrijdige informatie krijgt waarin u zelf een keuze moet maken. Voorkom dat u zich de ene dag linksaf laat sturen en de volgende dag rechtsaf. U kunt voor een bepaalde vertrouwenspersoon kiezen die uw belangrijkste leidraad kan zijn. Voor gewaagde keuzes is soms wat te zeggen. Laat uw eigen specifieke capaciteiten meespelen in uw keuze. Advocaten hebben niet altijd de durf om uw kind voorop te stellen. Sommige advocaten manoeuvreren u in een positie waarin het conflict met de andere ouder onnodig groter wordt. Realiseer u dat uw tegenpartij ook door een advocaat verkeerd aangestuurd kan worden. Zolang het mogelijk is, is er daarom veel voor te zeggen om gezamenlijk naar één advocaat te gaan. info: 1, 13, 14

  5. Laat u informeren

  Er is veel informatie verkrijgbaar die van toepassing is op uw situatie. De waarde van formele, door de overheid verstrekte, informatie is beperkt. Het Platform SCJF geeft ook een aantal boekjes uit waarvan er twee met name voor u van belang zijn. (zie info 1 en 2) Boekjes en folders van het Platform zijn in de regel ook beschikbaar op internet (zie hieronder). Op internet zijn praktijkinformatie en analyses te vinden. Met de door ons hieronder gedane suggesties zal het u makkelijker vallen er lijn in te ontdekken. info: 1 t/m 15. literatuuroverzicht: 13

  6. Houding naar de andere ouder en uw kind

  Uw houding naar de andere ouder dient te allen tijde te getuigen van respect. Het is de moeder/vader van uw kind. Als die andere ouder volgens u zo ernstig in de fout gaat dat deze niet voor uw beider kinderen kan zorgen, vertel dat dan helder en duidelijk. Maak hiervan melding op de gepaste manier. Breng een discussie over verwaarlozing of incest niet zomaar binnen in een discussie over verdeling van gezag en omgang. Als u het meent, maakt u er officieel melding van bij een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en/of u doet aangifte bij de politie. Zorg dat u eerder terughoudend dan aanvallend bent. Gezamenlijke zorg en gezag met de andere ouder zou uw uitgangspunt dienen te zijn. Er zijn veel ouders die weliswaar met woorden hun kind erop wijzen dat ze ook eens "naar pappa" moeten gaan maar ondertussen iets heel anders uitstralen. Zij die het respect voor die andere ouder niet kunnen opbrengen confronteren het kind met een dubbele boodschap. Kijk vooral goed naar uzelf. Kies voor bezinning of therapie in plaats van uw kind met onmogelijke keuzes en dubbele boodschappen te confronteren. Dubbele boodschappen maken een essentieel onderdeel uit van de ontwikkeling van verstotingstrauma's. Kinderen begrijpen soms meer dan u denkt, en u begrijpt soms minder van uzelf dan u denkt. Als u als ouder toevallig de wind van de instituten in de rug hebt wil dit nog niet zeggen dat u juist handelt, het tegendeel is dikwijls het geval. Blijf kritisch naar uzelf. Ook als de andere ouder u jaren met het kind als strijdmiddel heeft bestookt, pakt u die niet terug. Maar verberg uw terechte kritiek of kwaadheid niet. Respect kan juist heel goed met kritiek gepaard gaan. Laat u niet verleiden tot revanche, houd u aan regelingen die u overeenkomt. We begrijpen uw kwaadheid. Spui uw kritiek niet speciaal in aanwezigheid van uw kinderen. We realiseren ons dat u zeker als onmachtige ouder (zonder gezag) geconfronteerd kunt worden met verzoeken van uw kinderen om onverklaarbare, het kind belastende zaken, uit te leggen. Probeert u met wijsheid, eventueel in overleg met anderen, tot een oplossing te komen. info: 5

  7. Houding naar kinderbescherming en andere professionals

  Kinderbeschermers zijn mensen en maken dus fouten. Als professionals zouden ze in staat moeten zijn van hun fouten te leren. "Elke klacht is een gratis kwaliteitsadvies", is een stelling die professionals vaak met de mond belijden terwijl ze met de handen de klachten de hoek in vegen. Als professionals u verwijten dat u, als ouder, het belang van uw kinderen niet op het oog zou hebben, vraag u dan af of de werkelijkheid hier wellicht wordt omgedraaid. Kinderbeschermers zijn in dit opzicht niet altijd in staat kritisch naar zichzelf te kijken. Ze werken in een organisatie die kritisch gedrag niet altijd beloont. Kinderbeschermers hebben organisatiebelangen (imago en loyaliteit), financi'le belangen (brood op de plank, geld in de kas) en emotionele belangen (hun eigen verleden). We vinden het een goed idee dat de staat kinderen beschermt tegen mishandeling door hun ouders. Elke andere bemoeienis geschoeid op een, verondersteld maar ondefinieerbaar, "belang van het kind" vinden wij onterecht en heel gevaarlijk. Omdat u helaas niet zomaar langs ze heen komt zult u meestal toch gedwongen worden om te proberen een redelijk gesprek te voeren. Bedenk daarbij dat kinderbeschermers mensen zijn. Maar u mag ze natuurlijk op hun professionele verantwoordelijkheden aanspreken. Als u besluit deze stap te zetten beseft u dan dat u uw angst het beste opzij kunt zetten zodat u deze weg ook kunt vervolgen. Het gebeurt helaas dat kinderbeschermers uw kinderen misbruiken om u te bedreigen ("als u naar de krant stapt, ziet u uw kind nooit meer terug"). In het kader van de dreigende scheiding van uw kinderen kunt u ook te maken krijgen met "gespecialiseerde" deskundigen, gezinsvoogden, hulpverleners en allerlei ambtenaren. In grote lijnen is uw relatie met hen vergelijkbaar met wat hierboven is geschreven over de Kinderbescherming. De Kinderbescherming en alle andere instanties (behalve rechters) hebben folders over hun klachtenregelingen. Meestal zijn organisaties ook verplicht u die folder eigener beweging te overhandigen. Als u een klacht indient laat u dan uitvoerig informeren en wacht vooral niet te lang. De Kinderbescherming heeft formele normen, beschreven in normenrapporten, waaraan ze zouden moeten voldoen. Deze rapporten kunt u bij ze opvragen. Voor andere instanties zoals externe deskundigenbureaus gelden meestal overeenkomstige voorzieningen. Er zijn bureaus en deskundigen die zich gesubsidieerd met klachtondersteuning bezighouden. Helaas zijn ook deze niet altijd betrouwbaar. Ook een aantal ouderorganisaties is bereid u bij uw klachten te ondersteunen (zie hieronder). Info:1, 3, 5, 6, 7, 13, 14

  8. Houding naar rechters

  Het handelen van rechters naar kinderen is in de loop der eeuwen onderwerp geweest van wijze beschouwingen. Het kind behoort niet toe aan diegene die het kind meest als eigendom beschouwt. Toch is de kern van deze Salomonswijsheid niet tot de rechterlijke praktijk doorgedrongen. En dat is frustrerend voor die ouder die in een conflict het beste voor heeft met het kind. Om te voorkomen dat je met je eigen kind om de oren wordt geslagen word je bijna gedwongen bij je eigen kind weg te lopen. Misschien is het wijs om rechters met het respect te behandelen dat ze denken te verdienen tot het moment dat er zonder aanleiding over u of uw kind heen gelopen wordt, de wet met voeten getreden enzovoorts. Rechters zijn meer nog dan gewone ambtsdragers en nog weer veel meer dan gewone burgers gebonden aan hoge normen wat betreft hun optreden. Een rechter die zijn ambtseed overtreedt, begeeft zich al gauw in strafrechtelijke sfeer. Als een rechter willens en wetens het recht schendt door bijvoorbeeld met een partij (kan ook de kinderbescherming zijn) afzonderlijk vooraf de rechtsgang te bespreken, u discrimineert naar sekse of u per proces-verbaal de omgang ontzegt in plaats van per tussenvonnis (machtsmisbruik) dan kunt u daar aangifte van doen bij het openbaar ministerie. Overigens hebben rechters ook een klachtenregeling. Het is ook mogelijk rechters te wraken wegens o.a. schijn van partijdigheid. info: 1, 2, 7, 8, 13, 14

  9. De uitspraak van de rechter

  Een rechter die u confronteert met een ontzegging van het contact met uw kinderen zonder dat er een veroordeling wegens kindermishandeling aan ten grondslag ligt handelt inhumaan. Onder deze omstandigheden vinden wij elke vorm van integer verzet gepast. Op internet kunt u daar vele voorbeelden van vinden. Het blijft, rechter of niet, uw verantwoordelijkheid om op te komen voor de rechten van uw kind. Een van de belangrijkste kinderrechten is het recht op verantwoordelijke en betrokken ouders. U zult uw kind in ieder geval signalen moeten geven dat u bestaat, dat u hem/haar niet vergeten bent. Dit is geen stalking, het is uw legitieme plicht u en uw kind te beschermen tegen vernedering (art 3 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens). Het onderhouden van enige vorm van contact is van belang om het dieper invreten van de trauma's als het Ouderverstotingssyndroom (PAS) te voorkomen. Het Platform heeft hiervoor een gedragscode gemaakt (zie info 1). Als de rechter uitspraken doet die stelselmatig uw recht op omgang verminderen door telkens tegemoet te komen aan een onwillige ouder, dan is het van belang duidelijk te maken dat hier de grenzen overschreden worden en dat u zich zult verzetten. Is er geen sprake van vermindering van de rechten van u en uw kind, is er sprake van stabilisering (op minstens een weekend per 14 dagen) of verbetering, dan is het wellicht het beste om u bij de situatie neer te leggen ook al is hij onrechtvaardig. Uiteraard hoeft u zich pas bij zo'n situatie neer te leggen als ook de hoogste rechter die u wilt aandoen, gesproken heeft. Maakt u in zo'n geval wel erg goed, op papier en op andere manieren, duidelijk dat u graag meer voor uw kind had willen zorgen. Volgens ons zou de rechter gezamenlijk gezag van de ouders nooit mogen opheffen als er geen wettelijke ontzettings- en ontzeggingsgronden voor zijn. Helaas maakt de wet dit nog steeds mogelijk. Ook komt het vaak voor dat de manier waarop een hoofdverblijfplaats wordt toegewezen leidt tot devaluatie van de waarde van het gezamenlijke gezag. info: 1, 2, 7, 8, 10, 13

  10. De speciale positie van vaders en moeders

  Al weer anderhalve eeuw is de vader verdrongen uit zijn positie als gelijkwaardige opvoeder van zijn kinderen, waardoor die taken eenzijdig bij vrouwen kwamen te liggen. Die achterstand is niet makkelijk in te halen. Hoewel het voor de hand zou liggen om te denken dat u als vader nog een steuntje in de rug krijgt als u meer voor uw kinderen wilt zorgen en meer verantwoordelijkheid neemt... de werkelijkheid is helaas anders. Pas na jarenlange regelrechte discriminatie van vaders, met name als ze meer binnenshuizige zorgtaken bekleedden, erkende de landelijk directeur van de Kinderbescherming in 2000 dat ook de Kinderbescherming een taak heeft in het wegwerken van de achterstand van vaders. Houdt u er echter rekening mee dat de praktijk hardleers zal blijken en dat vaders die veel geld verdienen en een nieuwe partner hebben meer gewaardeerd worden dan vaders die een groot deel van de zorgtaken op zich nemen en extra investeren in een emotionele band met hun kind. Laat u er echter niet van weerhouden om op te komen voor uw zorgrechten, uw verantwoordelijkheid. Laat u niet in de hoek dringen door mensen (advocaten bijvoorbeeld) die u zeggen dat het opeisen van gezag, zorg of verblijf tot strijd leidt die tegen u uitpakt. Het vooroordeel dat vaders niet voor hun kinderen hoeven te (moeten, mogen) zorgen en het vooroordeel dat moeders dat wel moeten en alleen verantwoordelijk zouden zijn voor de zorg voor kinderen zijn twee kanten van dezelfde medaille. Een speciaal probleem kan optreden voor vaders die hun kind niet mogen erkennen van de moeder. Dit wordt mogelijk gemaakt door een zeer seksediscriminerende bepaling in de Nederlandse wet. info: 4, 5, 6, 7, 13, 15

  11. De positie van grootouders en andere familieleden

  Als betrokken grootouder heeft u recht op omgang met uw kleinkinderen. Er zijn ook grootouders die dit voor elkaar kregen bij de rechter. Juist in het geval van ouders die het niet goed met elkaar kunnen vinden is een opa en oma dikwijls een rustpunt voor het kind. Het kind dit recht ontnemen is extra absurd, omdat grootouders verder dikwijls helemaal geen partij zijn in de strijd. In plaats van de mogelijkheden van de familie te gebruiken, wordt deze dikwijls radicaal buitengesloten. Voor betrokken grootouders vooral ook pijnlijk, omdat de kans om op de lange duur het kleinkind weer te zien uiteraard kleiner wordt naarmate de jaren verstrijken. Het recht op omgang tussen (half-) broers en zussen is een terrein waar helaas nog maar beperkte hoeveelheid praktijkervaring mee is opgedaan. De indruk bestaat dat kinderen die omgang met elkaar willen net zo slecht behandeld worden als ouders. In veel gevallen kunnen kinderen zelf contact opnemen met kinderrechtswinkels. Voor kinderen is speciaal foldermateriaal beschikbaar, zowel bij kinderrechtswinkels als de Raad voor de Kinderbescherming. info: 1

  12. Informatie en consultatie

  Indien u geen gezag heeft over uw kinderen, heeft u nog steeds recht op informatie over uw kind. Deze informatie kunt u vragen van de andere ouder en van betrokken derden als scholen en artsen. Basisscholen zijn dikwijls bereid u deze informatie te verstrekken. Indien dat niet gebeurt kunt u een klacht indienen bij het schoolbestuur of naar de rechter stappen. Ook de Commissie Gelijke Behandeling is ontvankelijk voor klachten naar aanleiding van ongelijke behandeling naar sekse of burgerlijke staat (gescheiden). Middelbare scholen zijn dikwijls kariger met informatie indien het betrokken kind zelf aangeeft niet te willen dat u wat over hem/ haar verneemt. De gezagsouder is verplicht u te raadplegen over zaken als schoolkeuze en belangrijke medische gebeurtenissen. Derden zijn in principe verplicht u dezelfde informatie te verstrekken als ze verstrekken aan de gezagsouder. De kwaliteit van de door die ouder zelf verstrekte informatie is meestal moeilijk af te dwingen. info: 1, 9

  13. Nog meer onrecht

  Mocht u zich hebben neergelegd bij het onrecht dat u en uw kind wordt aangedaan, dan hoeft u er niet altijd op te rekenen dat de kous daarmee af is. U kunt worden geconfronteerd met een verzoek tot achternaamswijziging. Indien deze aan de formele regels voldoet (belangrijkste: 5 jaar alleen verzorging door de andere ouder) blijkt er in de praktijk dikwijls weinig tegen te beginnen. Omdat de Nederlandse regelgeving in flagrante strijd is met de Internationale Verklaring van de Rechten van het Kind kan het zin hebben om hierover een beroep te doen op internationale rechtscolleges. U kunt geconfronteerd worden met de toegenomen rechten van "stiefouders" en conflicten over alimentatiebetalingen. In het bestek van deze folder kunnen wij daar verder niet op ingaan. Wel willen we u wijzen op het veel gehoorde misverstand dat alimentatiebetalingen los staan van de naleving van omgangsrecht. De Nederlandse staat is in navolging van de Rotterdamse rechter van mening dat dit verband wel degelijk bestaat. U kunt ook te maken krijgen met het strafrecht in verband met bijvoorbeeld (valse) beschuldigingen van incest en "stalking". Zoek in dit soort gevallen altijd ondersteuning. Hoe vreselijk de klap van de valse incestbeschuldiging ook kan aankomen, probeer het u niet persoonlijk aan te trekken. Dit soort beschuldigingen is bij scheiding schering en inslag en meestal welbewust vals. Als u te maken hebt met internationale kinderontvoering dient u in ieder geval nota te nemen van de internationale verdragen tegen kinderontvoering. De uitvoering van deze verdragen is niet sekseneutraal. info: 1, 4, 7, 13

  14. Het goede nieuws

  Ook van slechte situaties valt te leren en ook hele slechte situaties vallen te veranderen. Deze folder is geen oproep om bij de pakken neer te gaan zitten!! De folder is geschreven vanuit een organisatie die erop gericht is wat te doen aan de situatie van u en uw kinderen. Sluit u aan, kom op voor de rechten van uw kinderen en van uw opvoederschap.

  15. informatiebronnen over het onderwerp

  Gedrukte informatie 1. Kinderbescherming en valkuilen deel 2; omgang gezag en informatie Servo/platform SCJF 1999 (zie bestellijst)
  2. Het ouderverstotingssyndroom in de Nederlandse context Servo/platform SCJF 1999 (zie bestellijst)
  3. Kinderbescherming en valkuilen deel 1; de maatregelen Servo/platform SCJF 1999 (zie bestellijst)
  4. De gescheiden man. Peter van de Wiel. Elmar 1998
  5. Dit zijn geen broodjes Aap. Joep Zander (zie http://joepzander.nl/aap.htm)
  6. Hoe steel ik een kind. Maarten Legene (eigen uitgave: pmlegene@wxs.nl)
  7. Het Paternalisme voorbij; over de discriminatie van de vaderlijke zorg in "Ruimte voor mannen"
  Van Gennep 1999
  8. Kwaliteit van de rechtspraak op de weegschaal Tjeenk Willink 1998
  9. Brochure over de Internationale verklaring van Langeac (bestellijst)
  10. Folder over Ouderverstotingssyndroom (Parental Alienation Syndroom) (bestellijst)
  11. Omgang moet. Erik Rijks (o.a een goede beschrijving van de geschiedenis van het familierecht) www.richel.org/erikrijks

  Internet 12. Platform SCJF: http://www.platform-scjf.nl (teksten boekjes, beleid, aangesloten organisaties)
  13. "Het zál vaders een zorg zijn" https://vaderseenzorg.nl (ook uitgebreide linkpagina)
  14. SDN-kinderen: http://www.burojeugdzorg.nl (onder andere bijbanenregisters)
  15. De Querulant: http://www.richel.org (onder andere groot archief en onderzoeksformulier)
  16. Teksten wetgeving en jurispudentie http://www.wetten.nu


  Adressen:

  Ouderorganisaties: zie de betreffende folder (zie bestellijst) of de platformsite (zie hierboven). Adressen klachtondersteuning:

 • http://vaderseenzorg.nl/klachtenbehandeling.html
 • Ministerie van justitie: postbus 20301, 2500 EH Den Haag, 070-3707911
 • Tweede kamer: postbus 20018, 2500 EA Den Haag (waaronder commissie voor de verzoekschriften) overzicht kamerleden zie http://vaderseenzorg.nl/kieswijzer.html
 • Eerste kamer: postbus 20017, 2500 EA Den Haag
 • Kabinet van de Koningin: postbus 20016, 2500 EA Den Haag
 • Hoofdkantoor Raad voor de Kinderbescherming: postbus 19202, 3501 DE Utrecht http://www.kinderbescherming.nl
 • Hoge Raad (klachten rechterlijke macht): postbus 20303, 2500 EH Den Haag
 • Kinderrechtswinkels: Staalstraat 19, 1011 JK Amsterdam, 020-4216587 email: info@krwa.demon.nl

  Aan de inhoud van deze folder kunt u geen rechten ontlenen. U blijft te allen tijde zelf aansprakelijk en verantwoordelijk voor uw eigen keuzes in de moeilijke processen die u doorstaat. Het Platform Samenwerkende Cli'ntenorganisaties in Jeugdzorg en Familierecht kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Wij stellen uw kritiek en aanvullingen op prijs.

  Tekst: Joep Zander met ondersteuning van Ipe Smit en Rob van Altena. Foto's: Gerhard Hanenkamp, IVC, Willem Zweverink. Tekeningen: Joep Zander. Druk: Tweede druk, mei 2001

 • site-zoekmachine home en inhoudsopgave site het zál vaders een zorg zijn colofon- tip&citaat- contact- link2
  RSS nieuw op papa.nl.nu
  dossier:vaders;daders? dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier wetenschap en vaderschap dossier rechterlijke macht dossier feminismekritiek
  Last Updated http://vaderseenzorg.nl/foldert-og.html : zie ook de andere pagina's