Al ware het dat ik de talen der menschen en der Engelen sprak, en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal of luidende schel geworden. Corinthen 13-1
site het zál vaders een zorg zijn bemiddelaars, middelaars en andere deskundigen

Bemiddeling

De vaderbeweging pleite jarenlang eenstemmig voor het inzetten van bemiddeling ( zie onder andere oorspronkelijke doelen Stichting Dwaze Vaders tot ongeveer 1995). Bemiddeling had immers het aureool van oplossing, afstemming en het beste voor het kind.

Hoefnagels en MacGillavry op enige afstand van elkaar Totdat op een gegeven moment duidelijk werd dat bemiddelaars een economische en juridische macht zouden gaan vormen die niet alleen uit zou kunnen zijn op oplossing maar bijvoorbeeld ook op het in stand houden van de problemen. Dat duidelijk werd dat bemiddelaars niet minder met vooroordelen opgescheept zitten over vaders en moeders dan rechters en dat ze ergo meer mogelijkheden hebben die vooroordelen te verzilveren in een regeling. Het strict juridisch oordeel mag immers gehouden worden vrij te zijn van discriminatie ( een argument op basis van de grondwet; wat overigens helaas slechts theorie is). Het oordeel van bemiddelaars leent zich minder voor harde argumenten en is ook minder als oordeel verpakt.

In 1996 werd in het artikel salomon en de gordiaanse knoop al gewaarschuwd voor belangenverstrengeling. In de toemalige commissie de Ruijter zaten slechts vertegenwoordigers van de juridische beroepsgroep met elkaar om tafel over scheidingsbemiddeling en omgangsbegeleiding.

Op deze site stond jarenlang een sterk voorbeeld van de manier waarop het mis kon gaan. MacGillavry; een landelijk bekend bemiddelaar en schrijver van boeken over bemiddeling ging een aantal keren goed in de fout. Deze fouten hebben te maken met zijn beperkte blik op de werkelijkheid. MacGillavry is ( lees zijn boeken) van opvatting dat vaders in het algemeen dwingers zijn. Deze op zich al wat seksediscriminerende opvatting leidt ertoe dat mensen in de bemiddeling de leugens of fantasieen van de ander niet aan de orde mogen stellen omdat ze anders als dwingeland worden neergezet. Inmiddels zijn deze cases al meer dan 5 jaar oud en willen we ze niet meer opzichtig aan de grote klok blijven hangen. De aan MacGillavry gekoppelde opvattingen over bemiddeling bestaan overigens nog steeds en MacGillavry is in deze ook nog steeds actief. Mensen die daarom de desbetreffende (klacht-) correspondentie toch nog willen lezen kunnen een beroep doen op de redactie van deze site.

Overigens; belangenverstrengeling is er nog steeds, en in veel gevallen worden bemiddelaars nog steeds gestuurd door gebrek aan inzicht en vooroordelen. Waarheid is dikwijls wat de machtigste meest gezaghebbende vindt. Zeker in de wat softe context van bemiddeling worden dit soort machtsverhoudingen uit het zicht gewerkt. denk maar aan Gallileo Gallilei. Als je je niet conformeert lig je dwars. Mensen met wanen, pseudologia fantastica of boosaardige fantasten komen er zo altijd goed af. De waarheid ligt in het midden is een veelgehoorde mythe. De werkelijkheid is anders. de waarheid ligt dikwijls zelfs niet tussen twee stellingen in, soms zelfs niet bij een van de twee. Dikwijls blijkt een partij de waarheid en zijn werkelijkheid al zover te hebben ingeslikt dat hij of zij nog meer gelijk heeft dan hij zelf beweer bij wijze van spreken. Bemiddelaars zijn in de praktijk vaak middelaars: de waarheid-in-het midden-profeten. Als we er aan toe komen zullen we met een nieuw voorbeeld een en ander opnieuw duidelijk maken. Er zijn ook overigens goede bemiddelaars, bemiddelaars die aan de weg timmeren met goede politieke plannen zoals het zorgmodel van Cees van Leuven. Het belangrijkste voorbeeld daarvan is Professor Hoefnagels, die voortdurend de politiek en de media scherp houdt als het gaat om het funktioneren van het familierecht. Overigens; ook de besten gaan wel een keer de fout in en hebben te maken met het beperkte kader waarbinnen men moet opereren. In wikipedia worden twee belangrijke nadelen van mediation genoemd: bron wikipedia

Beperkt kader

Mediation is niet geschikt om onvolkomenheden in het juridische systeem op te lossen. Bemiddelaars kunnen uitsluitend opereren binnen de grenzen van het voor partijen haalbare.

Een illustratie: In januari 2005 beweert de voorzitter van de (Nederlandse) Vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsbemiddelaars (VFAS) in de Volkskrant dat vaderactivisten beter geen actie kunnen voeren maar nauwkeuriger naar zich zelf moeten kijken en moeten leren effectief te communiceren. Tevens stelt hij dat er niets mis zou zijn met de praktijk of de theorie van het familierecht.

Als het nu waar is wat deze activisten stellen (disfunktioneren van het systeem), zal het risico bestaan dat dat disfunctioneren door de opstelling van de scheidingsbemiddelaars wordt versterkt. Bemiddeling kan dan een inpassingsproces zijn waarbij de fouten van familierechtinstituties worden opgedrongen aan een van de te bemiddelen partijen.

Onvolkomenheden in het juridisch systeem vereisen derhalve andere oplossingen dan mediation, wetswijzigingen bijvoorbeeld.

Schending van de vertrouwelijkheid

Een nadeel van mediation kan het risico zijn dat de door de deelnemers contractueel overeengekomen vertrouwelijkheid van de informatie die tijdens een mediation tevoorschijn komt wordt geschonden.

Ter illustratie: Twee artsen in een maatschap hebben een conflict en leggen dit aan een mediator voor. Tijdens de mediation komt allerlei informatie over een arts te voorschijn, die in een civiel proces in zijn nadeel kan werken. De andere arts loopt na een aantal sessies weg en begint een civiele procedure. Deze wint hij door het gebruiken van de informatie die in de mediation door zijn tegenpartij te goeder trouw op tafel was gelegd in de hoop een oplossing te bewerkstelligen.

Een beroep op het leerstuk van onrechtmatig verkregen bewijs bij schending van vertrouwelijkheid wordt afgewezen. Het beginsel dat alles dat tijdens de mediation is gezegd onder vertrouwelijkheid valt kn door de rechter worden genegeerd, zèlfs als er sprake is van een mediationcontract waarin de vertrouwelijkheid expliciet wordt vastgelegd. Mediators hebben geen in de wet vastgelegd verschoningsrecht. Het enige dat een partij, f een mediator, kan doen ter zitting is luid en duidelijk protesteren tegen de ingebrachte informatie en de rechter verzoeken de informatie niet te ontvangen. Van dit protest en dit verzoek moet een helder proces-verbaal worden geëist. Mediators zijn niet gehouden zich actief in te spannen om de vertrouwelijkheid (als die door partijen geschonden zou worden) te handhaven.

In theorie is het mogelijk een partij die de vertrouwelijkheid schendt civiel voor de rechter te dagen wegens wanprestatie. Dit heeft alleen zin als er daadwerkelijke schade valt aan te tonen.

  • zie ook: opinieartikel Arthur Ross, voormalig voorzitter stichting Dwaze Vaders
  • genoteerd: Ondanks de inzet van inmiddels zo'n 4.000 mediators blijkt uit CBS-gegevens dat het aantal burgerlijke rechtszaken van 773.000 in 2004 naar 876.900 gestegen is in 2009. Een toename van 13,4%. Het aantal werkzame advocaten steeg in het zelfde tijdvak met 23% (met dank aan de site: mediation last)

    dossierindex

    site-zoekmachine colofon- tips & citaat- mail- links dossier stalking dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier rechterlijke macht
    Last Updated http://vaderseenzorg.nl/deskun.html : zie ook de andere pagina's