Het zál vaders een zorg zijn
'Alimentatie moet vast deel inkomen zijn'
VOLKSKRANT

De hoogte van de kinderalimentatie moet een vast percentage van het inkomen van de ex-partner worden. Eén instantie moet de alimentatie innen en uitbetalen. Op die manier zullen ex-partners vaker alimentatie betalen. Voor bijstandmoeders wordt het dan aantrekkelijker een deeltijdbaan te nemen.

Dat staat in het advies Alleenstaande ouders, het combinatiescenario en kinderalimentatie, dat in opdracht van staatssecretaris Verstand van Sociale Zaken en minister Korthals van Justitie is gemaakt.

Volgens de onderzoekers is kinderalimentatie een forse stimulans om uit de bijstand te komen of te blijven. Voor alleenstaande ouders die kinderalimentatie ontvangen, is het aanvaarden van een kleine deeltijdbaan eerder aantrekkelijk dan voor degenen zonder alimentatie.

De financiële situatie van de alleenstaande ouder is al beter dan de bijstand als zij 700 gulden alimentatie voor de kinderen krijgt en een baan van 22 uur tegen het minimumloon accepteert. De onderzoekers geven aan dat een volledige baan lastig valt te combineren met de zorg voor kinderen.

Verstand is enthousiast over de aanbevelingen. Ze heeft een vervolgonderzoek ingesteld waarin wordt nagegaan in hoeverre de financiële last van een echtscheiding en de verzorging van de kinderen in onevenredige mate bij de verzorgende ouder terecht komt. Die gegevens wil zij voorjaar 2002 beschikbaar hebben.

Verstand wil bestuderen of het model dat de Scandinavische landen kennen, in Nederland kan worden ingevoerd. Bij dat model stelt een centrale organisatie de alimentatie vast aan de hand van een vast percentage, int het geld en betaalt uit.

Uit gegevens van het ministerie van Sociale Zaken blijkt dat nu slechts eenvijfde van de 175 duizend alleenstaande moeders kinderalimentatie ontvangt. Van de honderduizend bijstandsmoeders ontvangt 8 procent alimentatie.

Voor bijstandmoeders zonder alimentatie kan de sociale dienst een deel van de kosten voor het kind op de ex-partner verhalen. Vorig jaar ging het om 60 miljoen gulden. Volgens de onderzoekers zou dat 337 miljoen kunnen worden als een vast percentage van het inkomen wordt toegepast.

Op dit moment voldoen ex-partners volgens de onderzoekers veelal niet aan hun alimentatieplicht omdat zij 'onvoldoende draagkracht' zouden hebben. Er wordt rekening gehouden met de schulden, hypotheeklasten en nieuwe gezinssituatie van de ex-partner.

ChristenUnie wil verbod op scheiden met kind onder 12 De ChristenUnie wil een verbod op scheiding in gezinnen met kinderen onder de 12 jaar. Partijvoorzitter Veling vindt dat ouders de verantwoordelijkheid voor jonge kinderen samen moeten blijven dragen. Dat zei hij zaterdag op het congres van zijn partij. 'Wij zien best in dat partners uit elkaar willen als de relatie tussen hen is verslechterd. Maar wij zouden willen dat zij, eventueel met begeleiding, wachten met scheiden tot het jongstekind twaalf jaar is', aldus Veling. Hij voegde eraan toe dat er natuurlijke omstandigheden zijn waarin wel voor de scheiding moet worden gekozen: zoals mishandeling binnen het gezin. De rechter zal volgens hem bij het uitspreken van scheidingen meer rekening moeten houden met de leeftijden van de kinderen en omstandigheden in het gezin. De Christen Unie is positief over het advies aan secretaris Verstand van Emancipatiezaken om de alimentatie voor kinderen een vast percentage van hetinkomen van de partner te laten zijn. 'Wij hebben er altijd voor gepleit dat de positie van de ouder die de kinderen verzorgt na de scheiding sterker wordt.'


home site met inhoudsopgave het zál vaders een zorg zijn . welkomspagina . colofon . tips & citaat . mail . links . site zoekmachine en surftips

Last Updated http://vaderseenzorg.nl/citaten.html : zie ook de andere pagina's