De persoonlijke site van Joep Zander dossier publikaties Joep Zander

Zusterschap..........vrouwendag 1994 voor een wanhopige vader


Deze toespraak was geschreven voor een zitting, 8 maart 1994, van de kinderrechter te Zutphen. Mijn advocaat raadde me aan deze "Max Havelaar-achtige" toespraak niet af te steken. Dat zou de zaak niet redden. Nu, tien jaar later, terugkijkend denk ik dat hij ongelijk had; althans het had het zeker niet slechter gemaakt. Ik had beter niet zo aardig kunnen doen naar Mevr. Mr. Rietje Mees. Dat verdiende ze niet. Dit bleek vooral jaren later toen uit het inmiddels verplichte nevenfunctieregister bleek dat deze rechter bestuurslid was van de Soroptimisten. De Soroptimisten (betekent optimaal zusterschap) is een club vrouwen die exclusief opkomen voor het belang van de vrouw. Lekker als je als man op internationale vrouwendag daar tegenover staat. Had beter maar gelijk duidelijk kunnen zijn. Ondanks mijn voorkomendheid meende deze dame volstrekt illegaal op deze 8 maart mij en mijn dochter per proces verbaal elkaar het recht op omgang te moeten ontnemen (dus zonder vonnis; maar als weergave van haar woorden terug te vinden in de notulen -PV-) van deze zitting). Uiteraard blijft het opkomen voor de belangen van vrouwen hier merkwaardigerwijs beperkt tot het belang van de moeder. Mijn dochter, immers ook een vrouw, telde niet mee. Trouwens was het wel in het belang van die moeder.........??

Edelachtbare ;

Ik sta hier voor mijn dochter. Toen ik 2 jaar geleden hier stond in verband met een verzoek tot wijziging van omgangsregeling door Mevr. B heeft u mij verzocht kort en duidelijk te reageren. Dit heb ik toen bij uitstek gedaan. Dit heeft tot gevolg gehad dat u in de argumentatie van uw vonnis klakkeloos verzinsels van Mevr.. B heeft overgenomen. Blijkbaar moet ik u niet alleen duidelijk , maar ook krachtig en lang te woord staan. Vandaar het onderstaande verhaal; dat ik ook op schrift heb gesteld.

TOESPRAAK VOOR DE EDELACHTBARE HEER, VROUWE KINDERRECHTER TE ZUTPHEN OP 8 MAART ( Internationale vrouwendag) . OVER DE KWESTIE OF OPVOEDING OOK MANNENWERK IS IN CASU OF DE HEER ZANDER VOOR ZIJN DOCHTER MAG ZORGEN.

In de maanden januari en februari van dit jaar , jaar van het gezin; 1994 was op alle Nederlandse stations een billboard te vinden met daarop een foto van een blote mannenborst die een kind koestert. Daarop stond de tekst "opvoeden is ook mannenwerk" te lezen. U zult begrijpen dat ik mij die tekst zeer heb aangetrokken.gezamenlijk opvoeden

Uit korrespondentie met het betreffende reklamebureau bleek mij; niet geheel tot mijn verbazing dat deze tekst is gericht op mannen tussen de 25 en 45 jaar. Blijkbaar leeft de veronderstelling dat het een manco is van de man dat hij te weinig voor zijn kinderen zorgt. Hierbij wordt voorbijgegaan aan de vraag of vrouwen in staat zijn mannen deze rol te gunnen. Zonder daarbij te willen generaliseren , en daarmee erkennend dat er vrouwen zijn die mannen die rol gunnen en mannen die niets van de kinderen willen weten, denk ik dat veel vrouwen moeite hebben om de macht over gezin en kinderen uit handen te geven. Immers bij gebrek aan sociaal-ekonomiese macht rusten ze dikwijls nog steeds op dit bastion.

Bijzonder ergerlijk is het dat deze rolverdeling door de juridische praktijk in Nederland en vele andere westerse landen in stand wordt gehouden. Immers wordt de voogdij in gevallen van konflikt tussen de ouders bij voorkeur toegewezen aan de moeder. Deze situatie wordt mede veroorzaakt door het gegeven dat lieve, aardige zorgzame vaders meestal in eerste, en dikwijls ook in latere, instantie niet bereid zijn hierover in een konflikt verwikkeld te raken. Dit wellicht geïnspireerd door 1 koningen 3 vers 16-28; met name in de interpretatie van Berthold

Brecht's Augsburgse krijtkring, welk verhaal ik -in kinderversie- op uw verzoek graag wil voorlezen. Dit terwijl de moeders die in deze situatie opereren bereid zijn deze vaders met een konflikt te chanteren ; een situatie die er na een micro Bosnië-Servië oorlog toe leidt dat degene die het meeste land verovert het sterkst staan ( status quo kreëren) in de zogenaamde vredesonderhandelingen (het juridisch konflikt).

Het is op zich bijzonder storend dat een zaak over een kind in deze termen beschreven kan worden. Beter zou het dan ook zijn is zo'n konflikt ten principale door de Nederlandse wetgever werd uitgesloten door te stellen dat ouders nou eenmaal ouder blijven. En in uiterste geval de voogdij te gunnen aan degene die juist wel coöperatief is.

De mogelijkheid van scheiding van de ouderlijke macht creëert in Nederland uiteindelijk in vele gevallen situaties waarbij het kind een van de ouders niet meer ziet. Situaties, die niet alleen in strijd zijn met de Nederlandse wet (het recht op omgang) maar ook met de Europese richtlijn nummer 8 inzake het recht op omgang, de Europese richtlijnen inzake discriminatie naar sekse, de universele rechten van de mens en de universele rechten van het kind.

Opgemerkt dient hierbij te worden dat tot voor enige jaren Nederland de, op éen uitzondering na enige natie was binnen de Europese gemeenschap die het recht op omgang in het geheel niet hadden geregeld. Weliswaar is nu formeel een recht op omgang vastgesteld ; maar je zou naïef en autisties moeten zijn om niet te zien dat in de juridische praktijk dit recht niet wordt waargemaakt.

In dit licht is het dan ook niet geheel verbazingwekkend dat Dhr.M ; unithoofd van de raad van de kinderbescherming te Zwolle in het eerste kontakt dat ik telefonies met hem had ; weliswaar erkende dat het uw opdracht was om de omgang op gang te brengen; daarnaast echter stelde dat dit onmogelijk zou zijn als de moeder niet meewerkt. Ook de verdere bemoeienissen van de raad in Zwolle kunnen in dit licht worden bekeken. De raad heeft geen poging gedaan de omgang op gang te brengen. De hele gang van zaken van de afgelopen maanden is zwanger geweest van niet ingevulde beloftes van beide bij deze zaak betrokken raden. De raad in Zwolle heeft daarnaast bijzonder onzorgvuldig gehandeld door te laten blijken niet in staat te zijn een korrekte samenvatting te schrijven van het huidige dossier. Uitbreiding van dit dossier met allerlei niet-geïndiceerde onderzoeken doet dan ook het ergste vrezen .Een nog groter dossier zal het bevattingsvermogen van de raad , naar ik moet vrezen, geheel te boven gaan. Onder het mom dat hun eigen schrijfsels ook van geen betekenis zijn in deze; weigert deze raad de samenvatting (bedoeld als inleiding voor een psychologies onderzoek ) te herzien.

In het onderzoek van de heer van E (gediplomeerd inrichtingswerker) dat vorige zitting aan de orde is geweest wordt terecht vermeld dat Rosa niet meer over haar vader kàn praten. Deze observatie komt overeen met het feit dat Rosa door haar moeder weg wordt gehouden bij alles wat haar aan haar vader zou kunnen doen denken. Dit wordt door haar moeder ook verwacht als Rosa vrienden en vriendinnen van haar vader tegenkomt. Deze situatie kan niet anders dan leiden tot traumatische ervaringen voor mijn dochter; namelijk het schrappen van een deel van haar leven. Overigens neem ik nogmaals afstand van de overige opmerkingen van de heer van E en ik mag daarbij konstateren dat de heer van E zich zelf daar ook van distantieert, en inmiddels met mij van mening is dat een omgangsregeling zoals door mij is gevraagd zou moeten worden toegewezen.

De druk die mevrouw B op Rosa uitoefent wordt met de dag groter, zodat haast geboden is. Konstaterende dat het enige door Mevrouw ingebrachte feit kontra omgangsregeling is dat ik 5 jaar geleden een maal op de vloer heb gestampt, en er dus geen zwaarwegende rede is om geen omgangsregeling uit te voeren ergo gezien het strafbare gedrag van mevrouw kontra de vader (huisvredebreuk en intimidatie in recidive) er eerder aanleiding is tot wijziging van de voogdij ; dient omgang ten spoedigste te worden hervat.

Bij het onderzoek van de raad te Zutphen, 4 jaar geleden werd ik er van beschuldigd ten onrechte afdwingbaarheid van een omgangsregeling te betwijfelen. Op de vorige zitting hier werd ik ervan beschuldigd naïef te zijn als ik dacht dat omgang opnieuw direkt kan worden gerealiseerd.

De rechtelijke macht heeft met het scheiden van de ouderlijke macht de verantwoordelijkheid op zich menen te moeten nemen voor de gang van zaken rond mijn dochter. Een verantwoordelijkheid die ik hier nogmaals naar u wil stellen. Een verantwoordelijkheid die zich uitstrekt naar de Nederlandse wetgever en de Nederlandse rechtelijke macht ; maar vandaag en hier ook van u, edelachtbare, in het bijzonder. Een verantwoordelijkheid naar mijn dochter, die niet beperkt blijft tot het formeel juridiese maar die u zich ook moreel zou kunnen aantrekken. Hier staat een vader die met zijn eigen handen en het beste wat hij in zich heeft een aantal jaren het grootste deel van de verzorging en opvoeding van zijn dochter heeft gedaan. En die naar het diepst van zijn geweten niets anders kan doen dan wat er nu volgens hem te doen staat.

Zoals gezegd; ik sta hier in het belang van mijn dochter, ik kan niet anders en zonodig blijf ik staan; hier.

Waarvan acte; Zutphen; 8 maart 1994Joep Zander ;

vader van Rosa Zander.

tegenvoetsporen mail mij zoek op deze site vaders en zorg ik vader klik hier voor dossier publikaties Joep Zander internetkunstdossier van Joep Zanderhomepage Joep Zander
klik hier! >>
site joep zander

 
Last Updated http://joepzander.nl/opstel2.htm : zie ook de andere pagina's. © siteontwikkeling en beeldrecht Joep Zander Logo Beeldrecht