site joep zander other publications of Joep Zander

 

Monopolymoloch familierecht


Toespaak bij de aanbieding van de "Blok aan het been"prijs aan de kinderbeschermingsvestiging Assen. De genoemde feiten in deze toespraak zijn nog steeds relevant. Ergo er zijn nog een aantal bijzondere feiten aan toe te voegen. In de noten zijn enkele recentere aanvullingen voorzien.Kijk ook eens op mijn weblog; bijvoorbeeldspandoek op de vestiging Assen van de Raad voor de Kinderbescherming

Het is een bedrijfstak met een omzet van ettelijke miljarden guldens. (1) Het is een bedrijfstak met een sterke onderlinge verbondenheid lijkend op trustvorming. (2) De bedrijfstak opereert als een monopolie. De bedrijfstak bevindt zich voor meer dan de helft op het gebied van de overheid. De bedrijfstak is exclusief betrokken bij een belangrijke staatstaak. Er bestaan wetten om de bedrijfstak te reguleren. Deze wetten worden echter niet uitgevoerd (3) omdat ten allen tijde de bedrijfstak ze zelf moet controleren en ze daar niet veel zin in hebben, en ze vinden dat iedereen hun maar gewoon moet vertrouwen. Ondertussen wordt zelfs het strafrecht met enige regelmaat overtreden.

Er is geen daadwerkelijke controle op deze bedrijfstak. Klachten worden bestreden met chantage. (4) De ombudsman vindt dat hij in feite geen klachten erover kan behandelen al zou dat in theorie moeten kunnen (5). Haar uitspraken zijn de facto niet openbaar terwijl dat wel zou moeten. (6) Het gebeurt gewoon niet. Politici hebben hun grip verloren; "het is moeilijk te veranderen want er gaat zoveel geld in om". (7) Als een commissie iets moet onderzoeken wordt deze samengesteld uit personen uit deze bedrijfstak. (8)Als een wetenschappelijk bureau wat moet onderzoeken zien ze zich gedwongen de waarheid geweld aan te doen omdat ze met de vertegenwoordigers van de bedrijfstak moet onderhandelen over wat er naar buiten mag worden gebracht (9). Een deel van de pers is bang haar vingers te branden aan een aanklacht door deze bedrijfstak of ziet zich in een brei aan gegevens wegzakken waar ze geen lijn meer in weet te ontdekken omdat alles wat er omgaat aan gegevens in of over deze bedrijfstak zowel waar als niet waar kan zijn. De bedrijfstak zelf vindt waarheidsvinding geen doel (10). Er lijkt maar een doel; geld verdienen. Als iemand binnen de bedrijfstak afvallig dreigt te worden wordt zijn broodwinning bedreigd. "Meneer er wordt net gereorganiseerd; u hebt wel gelijk maar ik moet ook aan vrouw en kinderen denken. (11)" Deze bedrijfstak heeft niet alleen economische macht ze heeft iets belangrijkers; de macht over kinderen. En met de macht over kinderen heeft ze macht over ouders. Deze bedrijfstak heerst over het privéleven van de Nederlandse burger.

Hoewel Prof. Hoefnagels in verband met deze bedrijfstak al in 1992 opmerkte "Een overheid die achter de relatie wil komen wordt een dictatuur van Orwelliaanse allure" (12)heeft de bedrijfstak zoveel macht dat ze de burger kan laten geloven dat ze zelf verantwoordelijk is voor wat de bedrijfstak aanricht. Niet de leugens en misdaden van de leden van deze bedrijfstak worden aan de kaak gesteld maar het handelen van de gewone burger die graag kontakt wil houden met zijn of haar kinderen of kleinkinderen. (13) Het meest gangbare slachtoffer van deze bedrijfstak is de relatie vader-kind. Deze relatie is per definitie vogelvrij (14)omdat hij vanuit een klassiek patroon nou eenmaal het moeilijkst te plaatsen is. Kinderen en vaders kunnen zich haast niet voorstellen dat het zo erg is als het lijkt, daarom projecteren ze de schuld vaak op zich zelf. Dit leidt tot grote ongelukken en ernstige onverwerkte trauma's.

Deze bedrijfstak heet familierecht. Het is een onbestuurbare gevaarlijke moloch. Een spookverschijning met materiële contouren. Deze bedrijfstak heet familierecht en omvat ongeveer 50% van alle juridische procedures. Deze bedrijfstak zet miljarden om. Deze bedrijfstak heeft geen zin om te veranderen behalve als het meer omzet oplevert. Deze bedrijfstak heet familierecht en bestaat uit advocaten, rechters, voogdijinstellingen allerlei dienstverleners en last but not least de Raad voor de Kinderbescherming (en heel soms zitten er ook goeien tussen)

© Joep Zander januari 1998

Zie ook: achtergrond acties Assen

Noten. Toevoegingen na 1998 in rood.

1. Volgens de Vereniging van Personen- en Familierecht Advocaten zijn de helft van de door de advocatuur behandelde zaken familierechtzaken. Volgens het CBS was de omzet in de juridische hulpverlening in 1995 al ruim 4 miljard gulden. Daar komt bij de kosten van rechtbanken raden van kinderbescherming en een groot aantal andere justitiediensten en het ministerie zelf. Daarnaast, in de ruimere zin houdt zich een groot aantal hulpverleners, onderzoekers, bemiddelaars, klachtbehandelaars en politici zich met deze sector bezig. Inmiddels is dit bedrag alleen maar opgelopen. Voor het berekenen van de schade moet gekeken worden naar ziekteverzuim en invaliditeit.

2. Zie bijvoorbeeld het rapport Integriteit Rechterlijke Macht (stichting Worm 1996) en de onderzoeken naar justitiediensten in Groningen, de rechtbank in Arnhem en recente meldingen van belangenverstrengelingen tussen de rechterlijke macht en de kinderbescherming in de pers.Toevoeging 2006: Zie dossier rechterlijke macht

3. Rust voor het kind dat blijkt uit vele raadsrapporten is doorslaggevend. Als het kind bij de moeder is en die stookt onrust richting vader wordt de vader uitgeschakeld ongeacht wat de oorzaak van die onrust is (waarheidsvinding is namelijk niet noodzakelijk).. De wetsgeschiedenis zegt echter wat anders;"Mijn uitgangspunt is dat meer sturing in de wet ter zake van de ontzeggingsgronden gewenst is. Uit het verleden is immers bekend dat een open formulering alle ruimte biedt om het zogenoemde "haalbaarheidscriterium" opnieuw ingang te doen vinden. Daarmee doel ik op het criterium, waarbij de ouder-voogd in feite beslist of na de scheiding omgang plaats zal vinden. Hij of zij bepaalt de haalbaarheid. De situatie keert dan terug waarin een ouder-voogd de omgang met het kind kan weigeren (het kind wordt verstoken van contact met de andere ouder), om redenen die onder het mom van het belang van het kind worden gepresenteerd." Kamerstuk 18964, nr. 117a. Eerste Kamer, nota van de Minister van Justitie naar aanleiding van het verslag, pagina 2. Ook in latere wetsbehandelingen zijn vergelijkbare uitspraken gedaan. De rechterlijke macht bleef zich echter aan de wetsuitvoering onttrekken.

4. "Ik acht het daarom geen enkele zin hebben om onze gesprekken en correspondentie op deze wijze en in deze context voort te zetten nu die blijken geen enkel resultaat op te leveren en- naar wij menen- slechts contraproduktief werken met betrekking tot het door u gewenste herstel van het contact met de kinderen." Direkteur kinderbescherming in brief over klachtbehandeling Directie Oost 26-2-1996. Zie "Dit zijn geen broodjes aap" Joep zander 1996. Toevoeging 2006: Zie de beschreven gevallen in het boek Gemist Vaderschap (2006)

5. " Ook zal hij (de ombudsman) zich moeten onthouden van kritiek op datgene waarop zo'n rechterlijke beslissing steunt. Waaneer een rechter een beslissing neemt op grond van een advies van de Raad voor de Kinderbescherming, moet worden aangenomen dat dit advies door de rechter is getoetst". Brief van de Nationale Ombudsman aan client. In de praktijk zijn alle zaken m.b.t. kinderbescherming al lang een rechter gepasseerd als ze bij de ombudsman zijn aangeland. Er is geen kinderrechter die over onderzoeksinstrumenten beschikt om raadsoptredens te onderzoeken. De Nationale ombudsman zegt in haar publicaties dat dit een specialiteit is. Toevoeging 2006: Hoewel er meer onderzoken door de Nationale ombudsman worden gedaan in de sector familierecht wordt er ook nog een boel niet onderzocht. Bovendien hebben de onderzoeken waarin klachten gegrond worden verklaard geen effect. Ze worden soms expliciet genegeerd.

6. Ondanks eerdere toezeggingen verklaarde rechtbankpresident van Dijk (Arnhem) in een brief van 20-10-1997 aan Joep Zander dat er geen inzage in uitspraken familierecht mogelijk wordt gemaakt omdat daar landelijk door de vergadering van rechtbankpresidenten anders over zou zijn beschikt. Toevoeging 2006: Hoewel het lijkt of er openbaarheid van uitspraken is door het publiceren van een grote hoeveelheid jurisprudentie is het niet mogelijk om inzicht te krijgen in alle uitspraken. Dit maakt de rechterlijke macht oncontroleerbaar. De illegale praktijk van rechtbanken in deze is overigens inmiddels door het Europese hof voor de rechten van de mens goedgekeurd. Wat het er niet beter op maakt. In de grondwet en EVRM 6.1 is openbaarheid van uitspraken een absoluut grondrecht. Zie ook dossier openbaarheid.

7. CDA-tweede-kamerlid Marian Soutendijk verklaarde tegenover J. Zander en W. Hanhart na een gesprek op 23-1-97 dat "Het familierecht is zo moeilijk te veranderen omdat er zoveel geld in omgaat"

8. Zie bijvoorbeeld de samenstelling van de begeleidingscommissie voor het onderzoek "De praktijk van het omgangsrecht" in opdracht van het ministerie van Justitie. Toevoeging 2006 Ook in "Het verdeelde kind" in opdracht van de Raad voor de kinderbescherming en het VU-onderzoek naar de Raad. Overzichtsartikel Is fatherhood a scientific problem?

9. Mevr. te Grotenhuis van de B&A-groep die onderzoek deed naar de praktijk van het omgangsrecht stelde in een telefoongesprek dat over de verslaglegging en de uitkomsten van het onderzoek moet worden onderhandeld met de begeleidingscommissie en met name de vertegenwoordigers van de overheid daarin. De uiteindelijk weergegeven "feiten" in het rapport zijn op tenminste een punt gewoon vervalsd. Toevoeging 2006: Er zijn nog veel meer en sterkere voorbeelden van het doelgericht inzetten van wetenschappers om de werkelijkheid buiten de deur te houden. Zie daarvoor dossier vaders en wetenschap en het overzichtsartikel Is fatherhood a scientific problem?

10. "..overigens merk ik op dat een onderzoek niet is gericht op waarheidsvinding." Mr. Suyver; secretaris-generaal justitie in ombudsmanonderzoek 95.04.622. Zie "Dit zijn geen broodjes aap"1996. Toevoegingen 2006: Zie ook de verslagen van de expertmeeting over waarheidsvinding en het artikel in Gemist Vaderschap.

11. Opmerking in telefoongesprek van hoofd afdeling Burgelijke staat van het ministerie van jusititie. Toevoeging 2006: Er is zelfs een voorbeeld van een justitieambtenaar die op die grond weigert te getuigen in een strafproces.

12. Prof. Peter Hoefnagels; "Het Huwelijk" 1992

13. "Ook hier geldt dat waar twee vechten, twee schuld hebben." Staatssecretaris Schmitz in haar memorie van antwoord aan de eerste kamer in het kader van wetsvoorstel 23714.

14. " Voogdij: De moeder" voorgedrukte tekst op griffieformulier rechtbank Arnhem. Zie "Dit zijn geen broodjes aap" Joep zander 1996

 

tegenvoetsporen mail mij zoek op deze site vaders en zorg ik vader klik hier voor dossier publikaties Joep Zander internetkunstdossier van Joep Zander positieve linken homepage Joep Zander
klik hier! >>
site joep zander
Last Updated http://joepzander.nl/bedrijfs.htm : zie ook de andere pagina's Logo Beeldrecht