facsimile


BERICHT
fax #:013-592 06 87

pagina’s:
Aan :prof. dr. E.M.H. Hirsch Ballin

Betreft :openbaarheid uitspraken/vervolging klagers

Uw kenmerk:

Deventer; 3 november 1998
Geachte heer,Ruim een jaar geleden deed ik in een congres getiteld “Kwaliteit van de rechtspraak op de weegschaal” namens de cliëntenorganisaties in jeugdzorg en familierecht een aantal uitspraken waarvan ik hoop dat u ze als voorzitter van die bijeenkomst zult herinneren. Ik hoop daarmee ook dat u mij als persoon kunt plaatsen. Ik ben, net als u, schrijver van een artikel in het boek dat naar aanleiding van het congres is uitgebracht.


Ik merk op dat in het genoemde boek helaas geen verslag meer is terug te vinden van de plenaire zitting waarop ik vertelde het een schandaal te vinden dat in het familierecht geen openbaarheid van uitspraken gold. Onder uw leiding werd unaniem vervolgens door dit congres uitgesproken dat deze openbaarheid beslist moest bestaan. Een forumlid voegde daar zelfs aan toe dat alle uitspraken op internet zouden moeten komen.


In uw bijdrage aan bovengenoemd boek memoreert u het belang van de openbaarheid van uitspraken. U veronderstelt in dit artikel dat er slechts een probleem zou bestaan met de snelheid waarmee deze ter beschikking komen. Ik moet u echter meedelen dat uitspraken in het familierecht op dit moment nog steeds door alle rechtbankpresidenten en voorzover ik kan overzien alle presidenten van de hoven als niet-openbare stukken worden beschouwd.


U zult hebben kunnen constateren dat ik in de discussie hierover een opvallende rol speel. U zult ook begrijpen dat dit bij de andere kant ( de zittende magistratuur) niet altijd met gejuich wordt ontvangen. Ik memoreer uw uitspraak tijdens genoemde conferentie dat “ Het toch geen strafbaar feit is om een klacht tegen een rechter in te dienen”. Ik heb deze uitspraak in mijn hoofd geprent. Wat wil namelijk het geval.


Juist diezelfde week was ik veroordeeld wegens een poging tot het deponeren van een strafklacht tegen de raad voor de kinderbescherming directie Oost bij het politiebureau Zwolle. Ik zal u vooralsnog de details besparen (die staan uiteraard ter beschikking) maar in ieder geval is eenduidig in het betreffende proces verbaal ( ondertekend door een hulpofficier van justitie) te lezen dat het nu eenmaal onmogelijk is aangifte te doen tegen de raad voor de kinderbescherming.

Voor dat u mij zou willen beginnen uit te leggen dat er toch andere manieren zijn om te klagen over de bejegening door de Raad voor de kinderbescherming moet ik u erop wijzen dat ik wel degelijk oprecht van mening ben dat het optreden van enkele kinderbeschermingsmedewerkers zeer strafbaar is en dat overigens de nationale ombudsman ( zie jaarverslag 97) heeft besloten geen klachten tegen de kinderbescherming meer te behandelen.


Een wat macaber toeval overigens wil dat de rechter die mij enkele dagen ervoor hiervoor had veroordeeld ( onder het valse mom van lokaalvredebreuk) ook aan het congres over de kwaliteit van de rechtspraak deelnam.


Inmiddels komt deze zaak op 27 november in beroep voor bij het hof in Arnhem. Dit hof staat zoals u wellicht zult weten onder leiding van Mr v.d. Wey. Ook hij heeft medegedeeld dat de uitspraken van zijn hof in de sector familierecht niet openbaar zijn. Op 27 november wordt ik beoordeeld door rechters die zich niet storen aan de grondwet en 6-1 ECRM ( een conclusie die destijds dus ook onder uw leiding terecht is getrokken). Bovendien wordt er geoordeeld over de strafbaarheid van een (vreedzame!!!) poging tot het vervullen van een plicht die iedere democratische burger heeft. Ik geloof niet ( in tegenstelling tot genoemde hulpofficier van justitie) dat de raad voor de kinderbescherming boven de wet verheven is en er geen aangifte tegen mogelijk zou zijn.


Ik hoop dat u zich dusdanig verbonden voelt met de (uw) uitspraken over openbaarheid en het niet strafbaar zijn van het hebben van (straf)klachten dat u wellicht bereid zou willen zijn op papier dan wel in persona hierover een korte verklaring af te leggen ten behoeve van genoemde beroepsprocedure. Ik ben van mening dat ik vervolgd wordt voor het feit dat ik een deel van het justitieapparaat kritisch volg en de rechterlijke macht de middelen grijpt om mij daarop af te rekenen. Ik wijs erop dat ik eerder meer malen in de publiciteit kwam met kritische uitspraken over de rechterlijke macht (voorgedrukte formulieren over gezagstoewijzing, de interpretatie van het salomonsoordeel). Het uiten van mijn (overigens ook door anderen gedeelde opvattingen) op het door u voorgezeten congres maakten deel uit van mijn politieke opstelling in deze.


Ik vraag u vriendelijk doch met enige aandrang om uw hulp in deze. Elke suggestie of aanbod in dit kader is mij welkom. Overigens vraag ik niet alleen hulp voor mijn persoonlijk belang. Ik heb mij gepositioneerd voor een rechtvaardig streven. Zorgvuldigheid in het familierecht is wel het minste dat wij onze kinderen mogen gunnen.


Ik hoop dat u mijn brief binnen niet al te lange tijd kunt beantwoorden.


Met vriendelijke groetJoep Zander

Schoutenweg 41 7413 XA Deventer Netherlands

-031-570-621784.-preannounce fax-

buzzer: 06-59835071 e-mail zander@daxis.nl