internetkunstdossier van Joep Zander zevenluik Genesis site joep zander

"Dit zevenluik is bijna klaar", schreef ik in 2006. Pas nu, januari 2013 durf ik te zeggen dat het af lijkt en klaar voor een expositie. Ik bereid een drukwerk voor met de 7 afbeeldingen plus tekst commentaar is welkom.genesis dag 1
7-luik genesis

een liedje van Frank Edam; gezongen door Joep en Edith (Op Ons met beelden van dit zevenluik)

Hoe de aarde is ontstaan? (mijn verhaal))

God schiep de aarde in zeven dagen.

Dat is zo`n mooi en onwrikbaar verhaal.
daar valt niet aan te twijfelen.
Hoewel waren het wel dagen?
Ja, want hij schiep als eerste licht en duisternis; dag en nacht.
Maar die dag en nacht waren toen nog niet die van de aarde. Dus dat kan langer geduurd hebben.
Maar dat doet er ook niet veel toe.
Met dag en nacht schiep hij het onderscheid als principe an sich.

Daarna schiep hij de horizontale en verticale wateren.
En daarmee ook de kringloop. Die specifieke kringloop van het water. Maar ook het idee kringloop misschien.

Daarna werd nat van droog gescheiden en konden de planten groeien die het begin van leven symboliseren.

Daarna ( hij zag wederom dat het goed was) waren daar de hemellichamen. Maar daarmee ook het idee van de wegwijzers en bakens.

Toen op de vijfde dag waren daar de levende zielen in water en lucht, vrij als een vogeltje en thuis als een vis in het water.
En inderdaad was daarmee ook een idee van vrijheid geboren.

Op de zesde dag kreeg die vrijheid gestalte in de mens. De mens die later de grenzen van die vrijheid zou opzoeken en daarmee ook de overtreding, de overtreding van het gebod leerde kennen. Daarna had God er even genoeg van en schiep hij de rustdag, oftewel het onderscheid tussen rust en onrust, dat we nog steeds onze grootste uitdaging is.

En met deze laatste dag schiep hij ook de vraag van het eind of de herhaling van de kringloop. Was dit een eenmalige opeenvolging van daden of zou het misschien allemaal nog een keer kunnen gebeuren.
Zal er steeds een antagonie zijn of een definitieve synthese.
En zullen we die definitieve synthese God noemen of zullen we dat maar laten. Of zullen we de uiteindelijke antagonie dialectisch God noemen.

En de evolutieleer? Is die anders dan? Is die wezenlijk anders of eigenlijk anders.
Ze sluiten elkaar niet uit denk ik. Misschien was bovenstaande gewoon één kant van het zelfde verhaal. Het energetische, de betekenis, de zingeving. Waar ik alleen níet in geloof is intelligent design. Als iets verafgoderij is is dat ID wel. Een verering van het gouden kalf van de intelligentie. Ik zie liever een creatie. De evolutieleer kan net zozeer een scheppingsverhaal zijn, een creatieverhaal als genesis, of een van die vele andere vormen waarin beschreven wordt wat maar nooit lukt om voldoende te beschrijven, waar is het begin en waar is het eind, of is er een moment dat het verbindt.?

Misschien zullen we eens ontdekken dat het narratieve net zo fundamenteel wiskundig is te formuleren als de evolutietheorieen. En lijkt dat erg voorbestemd?

Misschien blijkt er uiteindelijk niets uit te rekenen te zijn. En is dat dan de wil van God?

Misschien is Johannes 1 wel een mooiere conclusie aan mijn verhaal en een bewoording/zingeving (zinnen zijn woorden) dan Genesis.
"In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.
Dit was in den beginne bij God.
Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.
In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.
En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen."
(Johannes 1 in Statenvertaling)) © Joep Zander maart 2006/(laat

ste aanp 2015)
Genesis; de bijbel

De schepping

In den beginne schiep God den hemel en de aarde.
De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren.
En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht.
En God zag het licht, dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis.
En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag.
En God zeide: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren; en dat make scheiding tussen wateren en wateren!
En God maakte dat uitspansel, en maakte scheiding tussen de wateren, die onder het uitspansel zijn, en tussen de wateren, die boven het uitspansel zijn. En het was alzo.
En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de tweede dag.
En God zeide: Dat de wateren van onder den hemel in een plaats vergaderd worden, en dat het droge gezien worde! En het was alzo.
En God noemde het droge aarde, en de vergadering der wateren noemde Hij zeeen; en God zag, dat het goed was.
En God zeide: Dat de aarde uitschiete grasscheutjes, kruid zaadzaaiende, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welks zaad daarin zij op de aarde! En het was alzo.
En de aarde bracht voort grasscheutjes, kruid zaadzaaiende naar zijn aard, en vruchtdragend geboomte, welks zaad daarin was, naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.
Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de derde dag.
En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren!
En dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde! En het was alzo.
God dan maakte die twee grote lichten; dat grote licht tot heerschappij des daags, en dat kleine licht tot heerschappij des nachts; ook de sterren.
En God stelde ze in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde.
En om te heersen op den dag, en in den nacht, en om scheiding te maken tussen het licht en tussen de duisternis. En God zag, dat het goed was.
Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de vierde dag.
En God zeide: Dat de wateren overvloediglijk voortbrengen een gewemel van levende zielen; en het gevogelte vliege boven de aarde, in het uitspansel des hemels!
En God schiep de grote walvissen, en alle levende wremelende ziel, welke de wateren overvloediglijk voortbrachten, naar haar aard; en alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.
En God zegende ze, zeggende: Zijt vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de wateren in de zeeen; en het gevogelte vermenigvuldige op de aarde!
Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de vijfde dag.
En God zeide: De aarde brenge levende zielen voort, naar haar aard, vee, en kruipend, en wild gedierte der aarde, naar zijn aard! En het was alzo.
En God maakte het wild gedierte der aarde naar zijn aard, en het vee naar zijn aard, en al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.
En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.
En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze.
En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt!
En God zeide: Ziet, Ik heb ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de ganse aarde is, en alle geboomte, in hetwelk zaadzaaiende boomvrucht is; het zij u tot spijze!
Maar aan al het gedierte der aarde, en aan al het gevogelte des hemels, en aan al het kruipende gedierte op de aarde, waarin een levende ziel is, heb Ik al het groene kruid tot spijze gegeven. En het was alzo.
En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de zesde dag.
Alzo zijn volbracht de hemel en de aarde, en al hun heir.
Als nu God op den zevenden dag volbracht had Zijn werk, dat Hij gemaakt had, heeft Hij gerust op den zevenden dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had.
En God heeft den zevenden dag gezegend, en dien geheiligd; omdat Hij op denzelven gerust heeft van al Zijn werk, hetwelk God geschapen had, om te volmaken.

tegenvoetsporen mail mij zoek op deze site vaders en zorg ik vader klik hier voor dossier publikaties Joep Zander internetkunstdossier van Joep Zander positieve linken homepage Joep Zander
klik hier! >>
site joep zander
Last Updated http://joepzander.nl/genesis.htm : zie ook de andere pagina's Logo Beeldrecht