dossier akties Joep aktie rechtbank Zwolle 5
Proces verbaal strafzaak in hoger beroep

Site Joep Zander, pedagoog, kunstenaar en publicist (GAB-net); klik hier voor welkomspagina

rechtspreken? index aktie zwolle

21-002170-97

uitwerken proces-verbaal van de zitting van 27 november 1998

Onderwerp:

Geachte heer Zander,

Hierbij zend ik u het proces-verbaal van de zitting van 27 november 1998. Gelet op het feit dat de indertijd fungerend griffier en de indertijd fungerend voorzitter van de strafkamer buiten staat waren tot het opmaken van een proces-verbaal (respectievelijk wegens aanvaarding van een functie elders en ziekte), heeft het uitwerken van het proces-verbaal van de terechtzitting van 27 november 1998 langer geduurd dan wenselijk is en bij een behoorlijke rechtspleging betaamt. Ik bied u hiervoor mijn welgemeende verontschuldigingen aan.

Hoogachtend,

Mr. J. van Onna, Gerechtssecretaris


GERECHTSHOF TE ARNHEM

Parketnummer 21-002170-97

 

Poces-verbaal van de in het openbaar gehouden terechtzitting van dit gerechtshof, meervoudige kamer voor strafzaken, op 27 november 1 998.

Tegenwoordig:

mr Buyne, voorzitter,

mrs Sinia en Vegter, raadsheren,

mr Weischen, procureur-generaal, mr Maes, griffier.

De voorzitter doet de zaak tegen de na te noemen verdachte uitroepen.

De verdachte, ter terechtzitting aanwezig, antwoordt op de vragen van de voorzitter te zijn genaamd:

JOSEPH ZANDER, geboren te Beek op 1 1 november 1 952, wonende te Deventer, Schoutenweg 41.

De voorzitter vermaant verdachte oplettend te zijn op hetgeen deze zal horen en deelt verdachte mede dat deze niet tot antwoorden verplicht is.

De procureur-generaal draagt de zaak voor.

De voorzitter deelt mondeling mede de korte inhoud van de stukken van de zaak. De verdachte, door de voorzitter, met inachtneming van het bepaalde in de desbetreffende artikelen van het Wetboek van Strafvordering ondervraagd, verklaart -zakelijk weergegeven- als volgt:

Ik heb van de procureur-generaal een brief gekregen waarin staat dat de door mij gevraagde getuigen niet zullen worden opgeroepen, omdat hij het voornemen heeft om vandaag in mijn strafzaak een vrijspraak te vorderen. Het feit dat de procureur-generaal een vrijspraak wil vorderen is mijns inziens niet een door het Wetboek van Strafvordering toegestane reden om te weigeren om getuigen op te roepen.

Ik heb onder meer hoger beroep ingesteld, omdat ik vind dat ik ten onrechte ben veroordeeld. Ik kan mij daarom wel verenigen met de nog door de procureur- generaal te vorderen vrijspraak. De andere reden voor het instellen van het hoger beroep betreft het feit dat ik aandacht wil vragen voor de onderliggende problematiek die in mijn geval een rol speelt. Ik zou het hof willen vragen zich uit te laten over de vraag of het terecht is dat het hof over deze problematiek kan beslissen. Ik heb mij in de afgelopen jaren geprofileerd als criticus van juridische organisaties hier in Nederland. Ik stoor mij aan de Nederlandse rechterlijke macht.

Ik heb reeds in een boek en een paar artikelen aangegeven waarom ik mij aan de rechterlijke macht stoor. De rechterlijke macht en ook dit hof houden zich niet aan het beginsel van openbaarheid van uitspraken. Ik ben voor het toepassen van checks en balances en het hof houdt zich daar naar mijn mening niet aan.

De procureur-generaal verklaart -zakelijk weergegeven-

In het onderhavige geval is het eventueel gepleegde strafbare feit van belang. Ik ben echter van mening dat verdachte niet wederrechtelijk heeft vertoefd in een voor de openbare dienst bestemd lokaal. Verdachte wilde namelijk op dat moment aangifte doen. In artikel 1 61 van het Wetboek van Strafvordering staat dat een ieder recht heeft op het doen van aangifte en in artikel 1 63 van dezelfde wet staat dat ambtenaren verplicht zijn tot opname van een aangifte. De politie had op dat moment serieus moeten ingaan op de behoefte van verdachte om aangifte te doen van een zijns inziens strafbaar feit. Ik vorder derhalve dat verdachte wordt vrijgesproken van het hem telastegelegde.

De verdachte verklaart -zakelijk weergegeven-:

Ik ben het ten aanzien van de gevorderde vrijspraak eens rnet de procureur- generaal.

De voorzitter van het hof deelt hierop mede dat het hof het onderzoek zal sluiten en dat het hof zich zal gaan beraden en dat in het geval het hof van oordeel is dat verdachte niet dient te worden vrijgesproken van het hem telastegelegde het hof een tussenarrest zal wijzen.

De procureur-generaal verklaart -zakelijk weergegeven-:

Nu ik ten aanzien van het telastegelegde feit vrijspraak heb gevorderd is de verdachte door het niet oproepen van de gevraagde getuigen niet in zijn verdediging geschaad. Ik concludeer derhalve tot afwijzing van het verzoek tot het horen van getuigen.

De verdachte verklaart -zakelijk weergegeven-:

Ik wil de door mij gevraagde getuigen horen. Ik zou graag willen dat het hof, in het geval het hof een ander oordeel heeft dan de procureur-generaal, een tussenbeslissing wijst en de door mij gevraagde getuigen alsnog hoort.

Aan de verdachte wordt het recht gelaten het laatst te spreken.

Ik wil graag ingaan op de achtergrond van deze strafzaak. U wijst mij erop dat er vandaag geen verdere inhoudelijke behandeling plaatsvindt. Ik zit daar wel een beetje mee. Ik ben van mening dat ik in mijn laatste woord mag zeggen wat ik wil. Deze strafzaak is behoorlijk schrijnend geweest. Er is in dit geval geen sprake van overschrijding van vage grenzen en mijn gedrag was ook niet op de rand van lokaalvredebreuk. Ik heb de politie verzocht om een aangifte op te nemen, ik heb om hulp gevraagd en wilde een klacht indienen. Dit recht is mij ontzegd. Ik werd zelfs aangehouden en opgesloten. Dat is de achtergrond van deze strafzaak. Ik ben verontrust over de gang van zaken bij sommige juridische instituten en danmet name bij de Raad van Kinderbescherming. Het niet goed functioneren van deze Raad heeft een traumatiserend effect op de mensen die er mee te maken hebben. De Raad voor de Kinderbescherming wil het recht van contact tussen ouders en kinderen, en dan met name het contact tussen vaders en kinderen, ontzeggen. De Raad van Kinderbescherming zegt tegen de vaders dat zij maar eens een verstandige vader moeten worden. Dit alles is voor mij heel verontrustend. Ik zou volgens de Raad in therapie moeten gaan. Ik heb het hier over het bevestigen van een patriarchale beeld van het vaderschap door de Raad van Kinderbescherming. Ik ben het daar niet mee eens. Het RIAGG oordeelde het niet aangewezen dat ik in therapie ging. Het openbaar ministerie heeft een bepaalde wending aan deze zaak gegeven. Ik heb recht op een behandeling van deze zaak. Er is vandaag publiek meegekomen voor de uiteenzetting van de achtergrond van mijn strafzaak en ik meen dat deze achtergrond ook erg van belang is.

Ik hoop dat het hof kennis heeft genomen van de door mij toegezonden stukken. Ik zal deze stukken nogmaals overleggen aan het hof.

De voorzitter verklaart het onderzoek gesloten en deelt mede, dat volgens de beslissing van het gerechtshof de uitspraak zal plaatsvinden ter terechtzitting van 11 december 1998 te 14.00 uur.

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal, dat bij ontstentenis van de voorzitter en de oudste raadsheer door de jongste raadsheer en de griffier is vastgesteld en door de jongste raadsheer is ondertekend. De griffier is buiten staat dit proces-verbaal mede te ondertekenen.

opm (red): Het PV was ondertekend met een paraaf zonder naamvermelding.


Lees verder: Het verzoek om rehabilitatie door de politie

tegenvoetsporen mail mij zoek op deze site vaders en zorg ik vader klik hier voor dossier publikaties Joep Zander internetkunstdossier van Joep Zander positieve linken homepage Joep Zander
site joep zander
Last Updated https://www.gabnet.com/ep/zander/pvstraf.htm : zie ook de andere pagina's Logo Beeldrecht