GAB-net dossier akties Joep
aktie rechtbank Zwolle 4

Persbericht bij hoger beroep wegens veroordeling lokaalvredebreuk in politiebureau

Site Joep Zander, pedagoog, kunstenaar en publicist (GAB-net); klik hier voor welkomspagina

index Joep Zwolle

Raad voor de Kinderbescherming onschendbaar?

november 1998

 • achtergrond Nederlands
 • Engelse tekst
 • internationale steunverklaringen
 • vrijspraak in eindoordeel hof

  Achtergrondinformatie (persbericht plus aanvulling)

  Op vrijdag 27 november l998 om l0 uur zal in het gerechtshof van Arnhem het hoger beroep voorkomen dat de Dwaze Vader, hongerstaker en geweldloze vaderactivist Joep Zander heeft aangespannen tegen een vonnis van de rechtbank in Zwolle waarin hij werd veroordeeld tot een geldboete of vijf dagen

  hechtenis.

  Dit op grond van het feit dat Joep Zander op l0 maart l997 in een politiebureau in Zwolle een klacht wilde indienen tegen de Raad voor de Kinderbescherming, directie Oost. De dienstdoende hulpofficier van justitie schreef in het proces verbaal dat dat "nu eenmaal onmogelijk is". Toen Zander bij zijn voornemen bleef, werd hij eerst met nodeloos en grof geweld het bureau uitgegooid en toen hij daarover een klacht wilde indienen, werd hij aangehouden, met nodeloos en grof geweld weer naar binnen getrokken en een paar uur opgesloten. Zanders optreden is door politierechter mr. E. Steendijk van de rechtbank Zwolle aangemerkt als lokaalvredebreuk en daarom bestraft.

  Een onwezenlijk vonnis. Want Zander wilde zich slechts zolang in het politielokaal ophouden totdat zijn klacht er opgenomen was en het staat elke burger vrij om in elk politiebureau een strafklacht te doen opnemen, zelfs tegen de Raad voor de Kinderbescherming. Toen dezelfde klacht een jaar later alsnog ingediend werd, is zij dan ook normaal door de hoofdofficier van justitie aangenomen (en overigens ook onderzocht).

  Waarom heeft de politie dan geweigerd de klacht te noteren en hoe kan justitie iemand veroordelen die zijn recht (en plicht) wilde uitoefenen? Joep Zander heeft, onder andere als voormalig woordvoerder van de Dwaze Vaders Oost, jarenlang stormgelopen tegen vaderdiscriminatie door de Raad voor de Kinderbescherming, die ook een orgaan van justitie is. Was dit vonnis in wezen tegen deze acties of deze actievoerder gericht? Of is het wellicht zelfs gericht tegen de publieke stellingnames en publicaties van de pedagoog Zander, die als voorzitter van de werkgroep familierecht met de politiek debatteert over het funktioneren van het familierecht.

  Dat het om intimidatie kan gaan, blijkt ook uit het gebeurde op de daaropvolgende dag, ll maart l997, toen Zander in het gebouw van de rechtbank Zwolle op telefonische aanwijzing van het secretariaat naar de centrale informatiebalie ging om er zijn klachten af te geven maar aldaar aangekomen weggeduwd en -geslagen werd door leden van de parketpolitie. Die er meteen daarop, zonder zich bekend te willen maken, ijlings vandoor gingen. Een klacht over dit optreden van de parketpolitie werd pas zeven maanden na het indienen in behandeling genomen (reglementair staan er zes weken voor).

  De strafaangifte waar het allemaal om begonnen was en die Joep Zander dus maar niet mocht indienen, was een klacht tegen de Raad voor de Kinderbescherming Oost wegens misbruik van gezag, bedrog en geestelijke mishandeling van zijn dochtertje

  R.

  R is geboren in l987 en werd tot haar 4de jaar het meest opgevoed door haar vader. Toen de moeder een nieuwe vaste relatie had, kreeg zij (in 1992) voor elkaar dat de rechtbank Zutphen zonder enige grond, de omgangsregeling verder beperkte. Ook daarna bleef zij obstructie plegen en de vader, ontmoedigd door het gemak waarmee zij bij het gerecht haar zin kreeg, verklaarde dat hij niet nog meer strijd wilde voeren en dan maar liever van de hele omgang afzag. De Raad voor de Kinderbescherming Zutphen verklaarde voor de kantonrechter, dat dit besluit van hem weliswaar "niet in het belang van het kind is, maar wie is de Raad om het te verwerpen".

  In mei l993 ging de moeder opnieuw in het offensief met een verzoek tot wijziging van R's achternaam en algehele ontzegging van de omgang tussen R en haar vader. Op aandringen van de Raad voor de Kinderbescherming Zutphen (unit-manager mr. Bakker) en van het Maatschappelijk Werk Zutphen, die dit voor het belang van het kind noodzakelijk achtten, eiste de vader nu om de bestaande maar niet meer uitgevoerde omgangsregeling uitvoerbaar te maken door b.v. het opleggen van een dwangsom aan de moeder of gezagswijziging naar de vader. Als reactie op die eisen werd echter door de Zutphense rechter Mees op 9 juni l994 de omgangsregeling beeindigd met in haar kielzog het hof en de hoge raad. De vader werd veroordeeld in alle kosten van het geding over de handhaving van de omgangsregeling. Een verzoek om dan maar het gezag te wijzigen kwam na de kantonrechter in Deventer, waar Zander een hongerstaking van 12 dagen hield, terecht bij de arrondissementsrechtbank Zwolle.

  Het was de Raad voor de Kinderbescherming Zwolle (onderzoeker v.d.Werff, unitmanager W.J.M.Mulder, directeur Zwanikken) die betrokken was bij de opheffing van de omgangregeling. Deze Raadsvestiging Zwolle produceerde in mei l994 over de vader het rapport dat door zijn mallotigheid landelijk bekend is geworden. Om te beginnen wordt de vader conflictgedrag verweten omdat hij (nota bene op aandringen van de Raadsvestiging Zutphen!) tegen de moeder processen voert. Dan de passage: "Op zich heeft hij wel leuke en kindvriendelijke ideeen, zoals liedjes zingen en met zijn dochter op een bakfiets door de stad fietsen. Dit lijkt echter meer te beantwoorden aan zijn eigen behoefte om als vooruitstrevende vader gezien te worden dan dat het past in een verstandige opvoeding van R."

  Dit is gewoon wartaal: leuke en kindvriendelijke ideeen ... passen niet in een verstandige opvoeding. Maar het domme rapport gaat nog verder en adviseert dat vader om aan te sluiten "bij de pedagogische lijn die de moeder uitzet" hulp moet vragen bij de RIAGG. Aan de rechtbank c.q het ministerie wordt geadviseerd de op papier nog bestaande omgangsregeling te schrappen en R de naam Zander te ontnemen.

  Mondeling commentaar van Zwanikken, directeur vestiging Zwolle: "als je als raadsmedewerker niet ziet hoe je omgang voor elkaar moet krijgen, ga je er gewoon wat argumenten bijzoeken, dat is gewoon een menselijke reactie"

  Het Hof in Arnhem en later de Hoge Raad (1996) vaardigde het arrest uit dat er niets mis is met de relatie tussen vader en dochtertje maar dat de omgangsregeling toch beeindigd moest worden omdat er anders sprake zou zijn van dwang.

  Ondertussen liet de moeder R in therapie gaan voor het verwerken van "bij de vader opgelopen trauma's". De vader, bang dat door suggestie fictieve herinneringen zouden worden opgeroepen, beschouwde dit als geestelijke kindermishandeling en meldde het bij de raad (praktijkleider H.J. Meulenbeek). Deze ging op geen enkel argument in, antwoordde alleen dat zijn indruk een andere was. Een klacht tegen Meulenbeek werd afgewezen. Na dit alles volgde dus in maart l997 een strafklacht tegen de Raad voor de Kinderbescherming directie Oost (directeur mr. H.Pasman) wegens misbruik van gezag, bedrog en geestelijke kindermishandeling. Het punt bedrog behelsde dus dat de Raad Zander eerst heeft aangeraden zijn omgangsrecht af te dwingen via een proces en later diezelfde procesvoering omschreven heeft als conflictgedrag en mede op grond daarvan adviseerde zijn omgangsrecht te schrappen! Aan de klacht tegen de Raad is, zoals al gezegd, door de officier van justitie Zwolle geen gevolg gegeven.

  Er is sterke verstrengeling tussen Raad en justitie. Medewerkers van de Raad zitten of zitten nog steeds voor en na de zitting gewoon naast de rechters. De vice-president van de rechtbank Zwolle, mr. J.C.A.Schunck, is of was tot voor kort tevens plaatsvervangend voorzitter van de klachtencommissie Raad Oost.

  Ook de Nationale Ombudsman behandelt geen klachten tegen de Raad voor de Kinderbescherming, men mag dan ook wel zeggen dat er in de praktijk nauwelijks een klachtrecht tegen deze instelling bestaat. De Kinderbescherming heeft 21 vestigingen, elk van de grootte van een forse ambassade en zij lijkt ook wel zoiets als diplomatieke onschendbaarheid te genieten. Klagers staan ook nog om een andere reden in een zwakke positie tegenover de Raad; zoals een ambtenaar van justitie, Koopmans, per telefoon zei: "Als u klachten indient, houdt u niets over". Of zoals mr.W.B.Bavinck, adjunct-directeur Raad Oost, schreef: "Ik acht het daarom geen zin hebben onze gesprekken en correspondentie op deze wijze voort te zetten nu die...naar wij menen slechts contra-produktief werken met betrekking tot het door u gewenste herstel van het contact met de kinderen".

  Klagen is contra-produktief voor de omgang: duidelijk kan het al niet gezegd worden. Menigeen schijnt dit ook wel te weten. De agenten op het bureau Zwolle die Zanders klacht niet wilden opschrijven, zeiden het: "Mijnheer, wij weten ook wel dat er veel fout is bij justitie maar u denkt toch niet dat wij daar iets aan gaan doen". En G. van der Linde, de hulpofficier van justitie Zwolle die eerst de klacht niet wilde opnemen en later toch weer wel, zei over de politiemannen: "Door het zien van een vader in nood worden zij geconfronteerd met hun eigen onmacht ten aanzien van de vervulling van hun vaderschap en dan gaan zij onstabiel reageren".

  Rob van Altena

  Meer informatie; Joep Zander

  ministerie van justitie; fax +31-70-3707900  Dutch Child Protection Office Immune for Prosecution?

  On Friday 27 november l998 at 10 a.m. appeal will be heard in the Arnhem Court House in the case of Mad Dad, hunger striker and non-violent father activist Joep Zander against a sentence of a fine or five days detention by the Zwolle police magistrate.

  In march l997 Zander insisted to lay a complaint against the Dutch Child Protection Office (branch East). The facts took place in the main Zwolle police station: the assistant public prosecutor on duty let know it was unlawful (?) to complain against the Child Protection Office. As Zander insisted, he was thrown out of the premises with unnecessary and brute violence and as he wanted to enter again (yet to file the complaint) he was put under arrest, pulled back into the station with unnecessary and brute force and locked up for some hours. Judge E.Steendijk of the Zwolle police court considered Zanders action to be a disturbance of public peace and convicted him for that.

  A queer verdict. Zander did not disturb anything, he only wanted to be in the police station for as long as to lay complaint and it is perfectly lawful to lay complaints against public institutions in Dutch police stations. When exactly a part of the same complaint was presented one year later, it was normally accepted for investigation by the public persecution.

  Why then did the police refuse to accept the complaint and how can the judiciairy condemn someone for wanting to exercise a legal right? As a spokesman for the Mad Dads (branch East) Joep Zander has for years attacked the father discrimination by the Dutch Child Protection Office, which is an institution of the judiciairy. Is the police court conviction targeted against this actions or this activist as a person?

  Rob van Altena

  More information; Joep Zander

  Dutch minister of justice; fax +31-70-3707900

   

  Solidariteitsverklaringen en reacties
  Naar aanleiding van bovenstaand persbericht werd er internationaal gereageerd. Steunverklaringen in verband met Hoger beroep: Final Decision

  28-11-98
  The prosecutor did request acquittal. But that doesn't automatically mean that the Appeal Court will follow this course. I expect it will. But nothing is sure until 11th December, when there should be an announcement of the decision made. There could be a decision in the interim about the refusal of the prosecutor to call up the witnesses I asked him to. His refusal to do so was based on the idea that he was going to ask for an acquittal anyway. This is illegal.

  15-12-98
  Joep has been acquitted after all, which should have been obvious all along. There was no chance to hear the witnesses (policemen) who Joep would like to have been heard, so that it could be clearly shown that they were wrong - not him. There was some attention in the media about this trial, and last week Joep was on national TV to speak about the general problems that fathers experience. As yet, there is still no prosecution of the Child Protection Service.

  Joep is uiteindelijk vrijgesproken. Niet anders dan volledig terecht natuurlijk. Maar een vervolging van de Raad voor de Kinderbescherming is er niet van gekomen.
  Zie verder het onthullende proces verbaal van de zitting in Arnhem

   

  tegenvoetsporen mail mij zoek op deze site vaders en zorg ik vader klik hier voor dossier publikaties Joep Zander internetkunstdossier van Joep Zander positieve linken homepage Joep Zander
  site joep zander
  Last Updated http://www.gabnet.com/ep/zander/persb98.htm : zie ook de andere pagina's Logo Beeldrecht